<<
>>

Стаття 75. Землі зв'язку

1. До земель зв'язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграф­ні лінії та супутникові засоби зв'язку.

2. Землі зв'язку можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінювальних споруд телерадіо­станцій та радіорелейних ліній встановлюються охо­ронні зони.

Зв'язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей народного господарства в Україні. Він покли­каний задовольняти потреби споживачів, органів дер­жавної влади, місцевого самоуправління, оборони та безпеки держави у засобах і послугах поштового та електричного зв'язку.

Сучасний розвиток і вдосконалення зв'язку здійс­нюється відповідно до Комплексної програми створен­ня єдиної національної системи зв'язку з урахуванням його пріоритету та на основі новітніх досягнень нау­ково-технічного процесу.

Суспільні відносини в галузі зв'язку регулюються Законом України від 16 травня 1995 року «Про зв'я­зок»1, іншими актами законодавства та нормативними актами міністерств і відомств України.

Невід'ємною складовою національної системи зв'я­зку поряд з поштовим є електричний зв'язок, у тому числі такі його види, як телефонний, телеграфний, те­лекомунікаційний, радіозв'язок.

Суб'єктом зв'язку виступає підприємство, установа або організація, яка здійснює свою господарську діяль­ність для забезпечення функціонування засобів, споруд та мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.

В процесі здійснення зазначеної діяльності підпри­ємством зв'язку воно використовує відповідні земель­ні ділянки, які згідно закону відносяться до земель зв'язку.

Землями зв'язку закон вважає земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку. Супутникові за­соби зв'язку — це технічне обладнання, що викорис­товується для організації супутникового зв'язку, тоб­то космічної системи.

У відповідності із Законом Укра­їни «Про плату за землю» тимчасово, до 1 січня 2009 року, суб'єкти космічної діяльності згідно з переліком,

1 Відомості Верховної Ради.— 1995.— № 20.— Ст. 143.

який щороку затверджується Кабінетом Міністрів

України звільняються від земельного податку.

Зазначені землі надаються підприємствам, устано­вам і організаціям зв'язку для будівництва і експлу­атації підземних кабельних, повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення, морських кабельних лівій зв'язку, під кабелі зв'язку при переходах через судно­плавні та сплавні річки, озера, водосховища і канали, під надземні та підземні підсилювальні (регенерацій­ні) пункти та ін.

Землі зв'язку надаються також для будівництва і експлуатації споруд радіорелейних, тропосферних, су-путникових ліній зв'язку, телевізійних, радіомовних і приймально-передавальних радіостанцій і центрів з антенними системами, будинків, споруд та інших об'­єктів, необхідних для експлуатації, технічного пере­озброєння та реконструкції систем електрозв'язку і підприємств поштового зв'язку.

На наданих підприємством зв'язку земельних ділян­ках вони можуть у встановленому порядку прокладати кабельні та повітряні лінії зв'язку і встановлювати пристрої, що забезпечують їх надійне функціонування.

Закон «Про зв'язок» також надає право підприємс­твам зв'язку прокладати кабельні та повітряні лінії зв'язку через мости, тунелі, вулиці, шляхи, ліси і води, в будівлях, колекторах, на лініях електропередачі та встановлювати в/на цих об'єктах пристрої, що забез­печують їх надійне функціонування. 6 цьому випад­ку мова йде про проведення зазначених робіт за ме­жами земель зв'язку. Тому порядок і умови їх прове­дення встановлюються підприємствами зв'язку за по­годженням з власниками і користувачами земель та відповідних об'єктів.

Землі зв'язку можуть перебувати у державній, ко­мунальній та приватній власності. Знаходження цих земель у державній чи комунальній власності означає, що відповідні земельні ділянки можуть надаватися в постійне користування, тобто без встановлення строку.

При цьому треба мати на увазі, що згідно ст. 92 Земель­ного кодексу право постійного користування земель-

187

ною ділянкою набувають лише підприємства, устано­ви та організації зв'язку, що належать до державної або комунальної власності.

Окремі земельні ділянки, що входять до складу зе­мель зв'язку, не можуть перебувати ні в комунальній, ні в приватній власності. Це стосується, скажімо, зе­мель космічної системи, тобто земель, наданих під су­путникові засоби зв'язку.

Встановлення охоронних зон уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінюва­льних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній має за мету забезпечення нормальних умов їх експлу­атації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні зе­млі та інші природні об'єкти. В разі необхідності мо­жуть створюватися просіки.

Охорона ліній і споруд зв'язку на землях і водах здій­снюється відповідно до Правил охорони ліній зв'язку, що затверджені Кабінетом Міністрів України 29 січня 1996 року1. Згідно Правил для підземних кабельних і повітряних ліній зв'язку, що проходять поза населе­ними пунктами, встановлюється охоронна зона. Вона представляє собою смугу землі вздовж ліній зв'язку, об­межену паралельними лініями, віддаленими від траси підземних кабелів або від крайніх проводів повітря­них ліній на відстані 2 метрів з кожного боку. Для випромінюючих споруд електрозв'язку — це ділянка землі, розміри якої визначаються проектом залежно від технічних характеристик цих споруд. Для повіт­ряних ліній зв'язку та проводового мовлення, що про­кладаються в лісових масивах та інших зелених наса­дженнях, вирубуються просіки. Наприклад, у насаджен­нях заввишки до 4 метрів включно — завширшки не менше за відстань між крайніми проводами плюс 4 мет­ри (по 2 метри з кожного боку від крайнього проводу до гілок дерев).

1 Бюлетень законодавства і юридичної практики України.— 2001.— № 10.— С.

229.

У межах охоронних зон без письмової згоди підпри­ємств, у віданні яких перебувають ці лінії, а також боа присутності їх представника забороняється, зокрема: проводити сільськогосподарські та земляні роботи на глибині більш як 0,3 метра; виконувати різного виду будівельні, монтажні, вибухові і земляні роботи, а та­кож розрівнювати ґрунт за допомогою бульдозера, екс­каватора, скрепера, грейдера та іншої землерийної тех­ніки; облаштовувати проїзди та стоянки автотранспор­ту, тракторів та інших механізмів тощо. Умови прове­дення робіт у цих межах встановлені додатком до Пра­вил охорони ліній зв'язку.

Правилами забороняється виконувати будь-які ро­боти, які можуть порушити нормальне функціонуван­ня ліній зв'язку та проводового мовлення, зокрема: про­водити знесення та реконструкцію будівель, мостів, перебудову колекторів, тунелів метрополітену, де про­кладено кабелі зв'язку без попереднього перенесення виконавцями робіт споруд і обладнання ліній зв'язку, узгодженого з підприємствами, у віданні яких перебу­вають ці споруди та обладнання.

Землі в межах охоронних зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються і можуть викорис­товуватися ними з обмеженнями, передбаченими Пра­вилами охорони ліній зв'язку.

На підприємства, установи, організації та громадян, яким надані у власність чи користування земельні ділянки, у межах яких проходять лінії зв'язку та про­водового мовлення, покладена відповідальність за про­ведення робіт на цих ділянках. Вони також зобов'яза­ні вживати належних заходів для забезпечення охо­рони цих ліній.

Підприємствам, у віданні яких перебувають лінії зв'язку та проводового мовлення, в охоронних зонах за відсутності ліній зв'язку інших відомств дозволяєть­ся будівництво шляхів, мостів, та інших споруд, необ­хідних для технічного обслуговування ліній зв'язку та проводового мовлення тощо. Проведення зазначених робіт повинне узгоджуватися з відповідними власни­ками землі або землекористувачами.

Будівництво і реконструкція лінії зв'язку та про­водового мовлення, що проходять по сільськогосподар­ських угіддях, повинно виконуватись, як правило, в період, коли на цих угіддях не проводяться польові роботи.

Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення обов'язкові для всіх юридичних осіб неза­лежно від відомчої приналежності та форми власнос­ті, а також громадян, які виконують будь-які роботи в зазначених зонах. Ці суб'єкти у разі надання їм під забудову земельних ділянок, по яких проходять лінії зв'язку, зобов'язані попередньо узгодити питання бу­дівництва з підприємствами, у віданні яких перебува­ють ці лінії.

Щодо проведення у межах охоронних зон робіт, за­значених у Правилах охорони ліній зв'язку, суб'єкти зобов'язані мати письмову згоду підприємства, у дїдятті якого перебувають лінії зв'язку.

<< | >>
Источник: Гетьман А.П., Шульга М.В. та ін.. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Коментар. Харків 2002. 2002

Еще по теме Стаття 75. Землі зв'язку:

 1. 80. Склад земель фермерського господарства. Приватизація земельних ділянок членами фермерського господарства. Земельні права та обов'язки фермерського господарства та його членів. Використання земель фермерського господарства іншими особами.
 2. 20. Форми власності на землю. Розпорядження землею
 3. Стаття 5. Принципи земельного
 4. Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використаняя
 5. Стаття 59. Право на землі водного фонду
 6. Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
 7. Стаття 67. Землі транспорту
 8. Стаття 68. Землі залізничного транспорту
 9. Стаття 75. Землі зв'язку
 10. Стаття 77. Землі оборони
 11. Стаття 96. Обов'язки землекористувачів 1. Землекористувачі зобов'язані:
 12. Стаття 112, Охоронні зони 1. Охоронні зони створюються: