<<
>>

БІБЛІОГРАФІЯ

ДЖЕРЕЛА Архівні документи

Центральний державний історичний архів України у Кисві.

Φ.274. Київська жандармерія.

Φ.832. Володимир Антонович.

Центральнийдержавний історичний архів України у Львові.

Φ.146. Галицьке намісництво.

Φ.178. Крайова шкільна рада

Φ.196. Політичне товариство «Руська Рада» у Львові.

Φ.372. Володимир Охримович Φ.382. Юліян Романчук.

Φ.663. Михайло Павлик.

Державний архів Львівської області.

Φ.350. Львівська дирекція поліції.

Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника HAH України. Відділ рукописів.

Φ.5. Оссолінські.

Ф.І I. Барвінські.

Φ.29. Михайло Возняк.

Φ.75. Теофіл Павликів.

Φ.93. Тит Ревакович.

Φ.103. Сапіги.

Φ.168. Йосип Марков.

Інститут літератури ім.Т. Шевченка HAH України. Відділ рукописів. Φ.135. Барвінський О. Спомини з мого життя. Спр. 1-53.

Bibliotcka Czartoryskich w Krakowic. Oddzial rqkopisow.

Sygnatura MNK 1189.

Tcka 120 Ksiqdz Bernard I.ubinski, Kalinka, Bratkowski do Jadwigi z ks. Sanguszkow Sapiczyny.

Tcka 122. Jadwiga Adamowa Sapiczyna. Listy ksiqdzy і zakonnikow.

Bibliotcka Jagicllonska. Oddzial rqkopisow.

Tcki Michala Bobrzynskiego.

Bibliotcka Zaktadu Narodowcgo im. Ossoliiiskich wc Wroc!awiu. Oddzial rqkopisow.

Papicry Polanowskich.

Roznc utwory Malgorzaty z Borzcckich Janowskiej.

Wspomnicnia Jadwigi z ks. Sanguszkow Sapiczyny.

Wojcwodzkic Archiwum Panstwowc w Przcmyslu.

Arehiwum Biskupstwa Grccko-Katolickicgo w Przcmyslu.

Опубліковані документи

Антонович M. Історія українофільського руху (Оцінка українського руху австрійськими урядовими колами наприкінці 1889 року) // Український історик, 1981. 4.1-4. С.48-64.

Бурлака Г. Листи M. Грушевського до О. Кониського // Український історик, 1994.№1-4. С.117-134.

Винар Л.

Австрійські урядові документи про призначення Михайла Грушевського професором львівского університету //Український історик, 1986. Ч. 3^. С.76-86.

Гентош Л. Листи Симона Петлюри до графа Михайла Тишкевича // Україна модерна. №1. Львів, 1996. С.157-171.

Драгоманов M. Переписка. Том I. Львів, 1901.

Переписка Михайла Драгоманова зд-ром Теофілем Окуневським (1883, 1885-1891, 1893-1895). Львів, 1905.

Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том II (1876-1878). Чернівці, 1910; Том III (1879-1881). Чернівці, 1910; Том IV (1882-1885). Чернівці, 1911; Том V (1886-1889). Чернівці, 1913; T.VI (1890- 1891). Чернівці, 1910; Том V1I(1892-1893). Чернівці, 1911; T.VIII(1894-1895). Чернівці, 1911.

Матеріяли для культурної й громадської історії Західньої України. Том I. Листування I. Франка і M. Драгоманова. Київ, 1928.

Архів Михайла Драгоманова. Том I. Листування Київської старої громади з М.Драгомановим (1870-1895). Варшава, 1937. (Праці Українського наукового інституту. Том XXXVII).

Дорошенко Д. Український рух 1890-х років в освітленні австрійського консула в Києві // 3 минулого. Збірник. Том I. Варшава, 1938. (Праці Українського наукового інституту. T.XLVIII). С.59-70.

Клід Б. До історії «нової ери». Неопублікований лист Володимира Антоновича до Олександра Барвінського // Україна модерна. №1. Львів, 1996. С.146-149.

П.Куліш про свою справу з поляками // Народ, 1892. Число 22-23. C.239- 240; 4.24. C.248 - 250.

Листування українських славістів з Францем Міклошнчем. Київ, 1993.

Мончаловскнй O Письма П. А. Кулиша, относящиеся к времени н цели его пребывания во Львове // Научно-литературный сборник. Повременное издание«Галнцко-Русской Матицы», 1904. Том III. Книга l .C.59 - 72; Кн.2. C.l-16.

«Русалка Дністрова». Документи і матеріали. За ред. Ф.Стсблія. Київ, 1989.

Ситник О. Лнсти В. Антоновича до M. Грушевського // Український історик, 1991-1992. №3-4; 1-2. C.396-411.

Франко I. Кому за це сором ? (Відкритий лист до редакції «Правди») // Зібр.

творів у п’ятдесяти томах. T. 45. Київ, 1985. С.245-248.

Франко I. Зібрання творіву50-итомах. Том48. Листи(1874-1885). Київ, 1986; Том 49. Листи (1886-1894). Київ, 1986.

Чинності і рішення руського провінційного собора во Львові в році 1891. Львів. 1896.

Додаток до чинностей і рішень руського провінційного собору в Галичині вітбувшогося в p.l89i. Львів, 1897

Popid P. List otwarty do Stanisiawa Polanowskiego. Krakow, 1882.

Stcnograficznc sprawozdania z scsji Scjmu Krajowego Krolcstwa Galicji і Lodomcrji z Wiclkicm Ksiqstwcm Krakowskiem. 1881-1894.

Преса

Батьківщина. 1894.

Галицкая Русь. 1891-1893.

Галичанин. 1893-1894.

Діло. 1880-1894.

Львівсько-спархіальні відомості. 1891.

Народ. 1890-1894.

Народна часопись. 1890-1894.

Новый пролом. 1885.

Правда. 1888-1893.

Слово. 1881.

ЧсрвонаяРусь. 1888-1891.

Czas. 1882, 1888-1894.

Dzicnnik Polski. 1882.

GazctaLwowska. 1891-1894.

Gazcta Narodowa. 1882, 1885, 1890-1894.

Kurjcr Lwowski. 1884, 1888-1894.

Nowa Reforma. 1882, 1888-1894.

Przegkid Polski. 1891.

Rcforma. 1882.

Мемуари

Антоневнч H. Галицко-руская политика. Записки посла д-ра Ник. Антоневича. Львов, 1891.

Антоневич H. Наше нынешнее положение. Эпизоды из новейшей истории. Львов, 1907; Часть II. Эпизоды нз новейшей нашой истории. Львов,.1910.

Антонович В. Щоденні нотатки закордонної подорожі 1880p. // Антонович В. Твори Том 1. Київ, 1932. С. 285 - 301.

Барвінськнй Б. Мої спомини про Івана Франка // Спогади про Івана Франка. Упорядник М.Гнатюк. Львів, 1997. С.407-416.

Барвінський О. 3 останніх десятиліть XIX віку. Львів, 1906.

Барвінський О. Спомини з мого життя. Перша часть. (Образки з громадянського і письменського розвитку русинів в 60-их pp. ХІХст. з додатком переписки Ст.Новаковича, М.Лиеенка і П.Куліша). Львів, 1912.; Друга часть. (Образки з громадянського і письменського розвитку русинів від 1871-1888p. з додатком споминів про М.Лнсенка). Львів, 1913.

Барвінський О. Зі «Споминів мого життя».

Справа покликання проф. Володимира Антоновича на катедру історії Українн-Русі на Львівськім ушверситсті // Стара Україна, 1924. 4.9-10. С.137-139.

Барвінський О. Заснування катедри історії України в Львівськім університеті // ЗНТШ. T.CXLI-CXLII1. Львів, 1925. C.l-18.

Будзиновський В. Ексгумація і новий похорон // Діло, 1912. 4 .82.

Будзиновський В. Смішне в поважнім // Нові шляхи, 1930. Том 7. C.219 226; T.8. C.177 181; T.9. С.64-68.

Василснко M. Олександр Матвіевпч Лазаревський (1834-1902) // Син

України. Володимир Боніфатійовнч Антонович. Упор. В.Короткин,

B. Ульяновський. T.2. Київ, 1997. С.210-2П.

Вахнянин А. Матеріялн до політики русинів від часу так званої «нової ери» // Руслан, 1908. Ч. 175-200.

Грушевський M. Автобіографія. Київ, 1926.

Грушевський M. Як мене спроваджували до Львова // Український історик, 1984. Ч. 1-4. С.230-235.

Дсдицкий Б. Своежитьевые записки. Часть I. Где-що до развития языка и азбуки Галицкой Руси. Львов, 1906; Часть II. Взгляд на школьное образование Галипкой Руси в XIX ст. Львов, 1908.

Драгоманов M. Австро-руські спомини. Частина третя й четверта. Львів, 1890.

Драгоманов M. Автобіографія // Павлик M. Михайло Петрович Драгоманов. 1841-1895. Його юбилей, смерть і спис творів. Львів, 1896.

C. 327-397.

Єфремов C. Антонович і Антонович // Рада, 1908. №63.

Левицький K. Історія політичної думки галицьких українців. 1848-1914: на підставі споминів. Львів, 1926.

Лотоцький О. Сторінки з минулого.Частина перша. Варшава, 1932. (Праці Українського наукового інституту. T. VI).

Лободовскнй M. Три дня на хуторе у Пантелеймона Александровича и Александры Михайловны (Ганны Барвинок) Кулиш//Кисвская старина. 1897. Том LVII. С.163-176.

МатковськийС.Трисинодіяльні архієреї. Споминизжиттяідіяльності преосвященного о. Юліяна Куїловського, д-ра Юліяна Пелеша i д-ра Сильвестра Ссмбратовича. Львів, 1932.

ОлесницькийС. Сторінкизмогожиття. I частина(1860-1890); II частина (1890-1897). Львів, 1935.

Павлик M.

Моя бродська одісся // Народ, 1894. №3. С.49-50; №4. C.57- 64; №5. С.76-81.

Пулюй I. Нові і перемінні звізди. Львів, 1905.

Романчук Ю. Українська комісія для виготовлення шкільних підручників (1868-1871) // Двадцятиліття товариства «Учительська громада». Ювілейний науковий збірник. Львів, 1935. C. 133-136.

С'амінленко В. 3 українського життя в Києві в 80-х роках XIX ст. // Нова Україна. Прага - Берлін, 1923. Січень - лютий. С.104-116.

Сннявський А. Із споминів про Б. Кістяківського // Сннявський А. Вибрані праці. Київ, 1993. C.107-lll.

Смаль-Стоцькнй C. Федір Ґартнер (Посмертний спомин) // ЗНТШ. T.CXXXV -CXXXVI. Львів, 1925. С.239-248.

Трегубова А. Дещо з життя Ольги Франкової // За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України XlX і початків XX століття Книга V. Харків - Київ, 1930. С.264-271.

Чикаленко Є. Спогади. T. II. Львів, 1925.

ChlQdowski K. PamiQtniki. T.I1. Wiedcn. 1881-1901. Krak6w, 1957. Longchamp de Bcrier. Ochrzczony na szablach powstanczych. Wspomnicnia (1884-1918). Wroclaw - Warszawa - Gdansk - Lodz, 1983.

Offcnbcrg J. Stan umystow wsrod mtodziczy akadcmickicj Uniwcrsytctu Warszawskiego w Iatach 1885-1890. (Zc wspomnicn krcsowca). Warszawa, 1929. Rosco-BogdanowiczM. Wspomnicnia. Krakow, 1959.

Surzycki S. Z dziej6w pamigtnego «Zetu». Krak6w, 1930.

ЛІТЕРАТУРА

Антонович В. Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России. Киев, 1871.

Антонович В. Погляди українофілів//Твори. Том I. Київ, 1932. C.238-

250.

Антонович M. О.Кониський i M. Грушевський // Український історик, 1984. 4.1-4. C.48-64.

Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895pp. Львів, 1996.

Аркуша О. Олександр Барвінський (до 150-річчя віддня народження). Львів, 1997.

Аркуша О. Український націнально-політичний рух у Галичині наприкінці 80-х pp. ХІХст. // Україна: культурна спадшина, національна свідомість,дсржавність. Вип.З-4 Львів, 1997. С.118-139.

Аркуша O Документи «гуртка українофілів» як джерело до вивчення модернізації українського руху в 90-х роках ХІХст.

// Рукописна україніка. Матеріали міжнародноїнауково-практичної конференшї20-21 березня 1996 року. Львів, 1999. С.65-80.

Аркуша O., Мудрий M. Суспільно-політична ситуація в Галичині напередодні приїзду M. Грушевського до Львова (кінець 80-х - початок 90-х років) // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 p). Львів, 1995. C. 15-17.

Аркуша O., Мудрий M. Русофільство в Галичині в середині XIX - на початку ХХст.: ґенеза, етапи розвитку, світогляд // Вісник Львівського університету. Серія історична. Випуск 34. Львів, 1999. С.232-268.

Белый А. Крешеный китаец. Москва, 1992

Барвінський В. Політика шовінізму // Діло, 1882. 4.78-84.

Барвінський В. По гіроцесі о головнуздраду//Діло, 1882. 4.57-59,65-66.

Барвінський О. Історичний огляд засновин «НародногоДому»уЛьвові. Львів, 1908.

Барвінський О. Відповідь проф. M Грушевському (на критику розвідки п.з. «Александр Барвінськнй. Заснування катедри історії України в Львівському університеті. Львів, 1925») // Літсратурно-науковнй вісник. T.42. Львів, 1927. C.137-I41.

Батєнко T. До питання про заснування кафедри історії Східної Європи у Львівському університеті // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 p). Львів, 1995. С.23-24.

Батенко T. Анатоль Вахнянин (1841-1908). Біляджерел національного відродження. Львів, 1998.

Борис В. Деякі питання польсько-українських відносин під час революції 1848p. в Галичині // Українське слов’янознавство. Вип.6. Львів, 1972. С.74-87.

Ьрок П. Іван Вагилевнч (1811-1866) та українська національна ідентичність // Шашксвичіана. Випуск 1-2. Львів - Броди - Вінніпег, 1996. C..389-416.

Вахнянин H. Руська справа в роках 1890-1894. Львів,1895.

Вервес Г. І.Я.Франко і питання українсько-польських літературно- громадських взаємин. Київ, 1957.

Вергун I. Кирило Селецькнй (1835-1916) (Церковно-громадський працівник, письменник, святець) // Визвольний шлях, 1983. Липень. С.861-867.

Винар Л. Галицька доба життя Михайла Грушевського // Український історик, 1967. №1-2. C.5-22.

Возняк M. 3 життя й діяльності Івана Франка в pp. 1881-1884 (його листи до Івана Белея) // Культура, 1925. 4.1. С.53-68; 4.2. С.43-77.

Возняк M. Як пробуджувалося українське національне життя в Галичині. Львів, 1926.

Возняк M. Журнальні плани Франка в pp. 1884-86. // Україна, 1927. Кн.З. С.17-88.

Возняк M. Тринадцять листів Ів. Франка до Ол. Кониського // Життя й революція, 1927. №4. С.84-98; №5. С.233-242.

Возняк M. Ів. Белей і Ол. Кониськнй. До зв’язків Галичини з Наддніпрянщиною в 80pp. ХІХст. Львів, 1928.

Возняк M. Останні зносини П.Куліша з галичанами // ЗНТШ. T.CXLVIII. Львів, 1928. С.165-240.

Возняк M. Ол. Кониськнй і перші томи «Записок» (з додатком його листів до Митр. Дикарєва) // ЗНТШ. T.CL. Львів, 1929. С.339-404.

Возняк M. Драгоманов у відновленій «Правді». 3 додатком його листів до Ол. Барвінського й Ол. Кониського та й останнього до нього // За сто літ. Харків - Київ, 1930. Кн. 5. С.229-329.

Возняк M. До становиша проф Ягіча до української справи // Новий час, 1935. №135, 137, 138, 140, 141.

Возняк M. Недопущення Івана Франка до доцентури у Львівському університеті // Іван Франко. Статті і матеріали. Вип.1. Львів, 1948. С.43-63.

Возняк M. Велетень думки і праці. Шлях життя і боротьби Івана Франка. Київ, 1958.

Выцех 4. Воспоминания, статьи, исследования. Москва, 1965.

Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772- 1880). Відень, 1916.

Гнатюк В. Науковетовариство імені Шевченка: з нагоди 50-ліття його заснування (1873-1923). Львів, 1923.

Горак P. Неміфотворний Франко // Літературна Україна, 1997. N31.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX ст- Київ, 1996

Грушевський M. Пам’яті Олександра Кониського // ЗНТШ. T.XXXIX. Львів, 1901. C.l-14.

Грушевський M. Місія Драгоманова // Україна, 1926. Кн. 2-3. С.З-28.

Грушевськнй M. Рецензія на: Ювілейний збірник Наукового товариства імені Шевченка у Львові в п’ятдесятиліття основання. 1873-1923. Записки Наукового товариства імені Т.Шевченка. T.CXXXVIII-CXL. Праці історико-філософської секції під редакцією Івана Крип’якевича, cr.IV і 335. Том CXLI-CXLIII. Праці філологічної секції під редакцією Кирила Студннського, cr.IV і 275 у Львові, 1925. Хроніка Наукового товариства імені Шевченка у Львові за роки 1923-1925, 4.67-8. Львів, 1926, ст.176 // Україна, 1926. Кн.18-20. Київ, 1926. С.155-159.

Грушевський M. 3 соціяльно-політнчних концепцій Антоновича //

Український історик, 1984. Ч. I -4. С.200-218.

Грушевський M. Очерк истории украинского народа. Киев, 1990. Дсднцкий Б. Як и кого выбрала Галицкая Русь до думы державной дня 2 червня 1885 г. Львов, 1885.

Демкович-Добрянський M. Українсько-польські стосунки в XIX ст. Мюнхен, 1969

Дспснчук Л. Богдан Кістяківський. Київ, 1995.

Дідощак В. Руско-народня інституція «Народный Дом во Львове». ЇЇ початок, основания ітеперішній стан. Львів, 1885.

Дорошенко Д. П.О.Куліш. Його життя й літературна й громадська діяльність. Київ, 1918.

Дорошенко Д. Володимир Антонович. Його життя й наукова та громадська діяльність. Прага, 1942.

Дорошенко Д. Пантелеймон Куліш. Київ - Ляйпціґ (без року видання). Драгоманов M. Неполітична політика // Народ, 1890. 4.24. С.373-376;

1891. 4.1. C.l-7; 4.2. С.17-20; 4.3. С.41-44.

Драгоманов M. Новоерські овочі з усеукраїнського погляду // Tам само,

1892. 4.13-14. С.174-177.

Драгоманов M. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов M. Вибране. ... мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні. Київ, 1991. С.461-558.

Єфремов C. Масонство на Україні // Наше минуле. Ч.З. Київ, 1918. С.З-16. Зашкільняк Л. М.Грушевськнй і Галичина (до приїзду до Львова) // Михайло Грушевський і львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовтня 1994p. Нью-Йорк - Львів, 1995. C.114-137.

Зашкільняк Л. Початки зв’язків M.C. Грушевського з Галичиною // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції (м.Львів, 26-28 жовтня 1994 p.). Львів, 1995. С.18-20.

Зашкільняк Л. «Не маю іншого інтереса більшого, як добро свого народу». Листи M .Грушевського до О.Барвінського // Пам’ять століть, 1996. №2. С.71-87.

Иванов И. O малорусском литературном языке и об обучении на нем // Русский вестник, 1863. №5. Москва. С.244-267.

История дипломатии. Том II. Под ред. А.Громыко и др. Москва, 1963. Калинович В. Політичні проиесн Івана Франка та Його товаришів. Львів, 1967.

Каровеиь M. Велика реформа чина св. Василія В. 1882p. Частина перша. Жовква, 1933; Частннадруга. Львів, 1933; Частннатретя. Жовква, 1936.

Качала С. Коротка історія Русі. Тернопіль, 1886. (Руська історична бібліотека під редакцією Олександра Барвінського. Том 1).

Качараба C. Українська еміграція зі Східної Галичини і Північної Буковини напрнкінціХІХ на початкуХХст. Частина ІІ.Текстлекцій. Львів, 1992.

Киян О. Олександр Яблоновськнй як дослідник історії України // Український історичний журнал. 1994. №4. С.61-74.

Кордуба M. Зв’язки Володимира Антоновича з Галичиною // Україна. Кн.30. Київ. 1928. С.33-78.

Костомаров H. Малорусское слово // Науково-публіцистичні писання Костомарова. Київ, 1928. С.137-148.

Костомаров H. Мысли южнорусса // Там само. С.267-27!

Кревецький I. Поділ Галичини в pp. 1846-50 // ЗНТШ T.XCIII. C.54- 59; T.XCIV. С.58-83; T.CXV. С.54-82; T.CXVI. С.94-115; T.XCVH. C.105- 154. Львів, 1910.

Крип’якевич 1. Історія України. Львів, 1990.

Кугутяк M. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного Pyxy (XIX ст. - 1939). Івано-Франківськ, 1993.

Кулінич I. Україна в загарбницьких планах німецького імперіалізму (1900-1914). Київ, 1963.

Куліш П. Крашанка русинам і полякам на Великдень 1882. Видана типом 2-им з дод. послісловія. Львів, 1882.

Куліш П. Хуторна поезія. Львів, 1882.

Kyxap В. M. Грушевський: спроба залишитися поза політикою (1894- 1898) // Україна в минулому. Внпуск V. Київ - Львів, 1994. C. 108-122.

Kyxap В. M. Грушевський і створення національно-демократичної партії// Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 p). Львів, 1995. С.277-280.

Левинський В. Драгоманів і драгоманівці в світлі австрійських тайних документів // 3 минулого. Збірник. T. I. Варшава, 1938. C.9-29.

Леонтович В. История либерализма в России. 1762-1914. Париж, 1980.

Лисяк-Рудницький I. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк- Руднииький I. Історичні есе. Том I. Київ, 1994. С.173-192.

Марахов Г. Польское восстание на Правобережной Украине. Киев, 1967.

Магміт Б. [Федорців Ф.] Сучасні українські політики. Півсонний маєстат (Спроба характеристики посла проф. Юліяна Романчука) // Шляхи, 1917. Січень-лютий. С.109-115.

Мельник-Антонович K. До видання I тому творів В. Антоновича // Антонович В. Твори. Том I. Кит, 1932. C.VI-LVI.

Мончаловский О. П.А.Кулиш// Беседа, 1897. №4. С.43^16.

Мудрий M. Польські ліберал-демократи та українське питання в Галичині у 80pp. ХІХст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 32. Львів, 1997. С.99-109.

МудрийМ.Спроби українсько-польського порозуміння вГаличині (60- 70-і роки ХІХст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип.З-4. Львів, 1997. С.58-117.

Мудрий M. Листування Б.Дідицького з В.Барвінським як джерело до вивчення українського національного руху в Галичині початку 80-х років ХІХст. // Рукописна україніка. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20-21 березня 1996 року. Львів, 1999. С.52-64.

Нахлік Є. Варшавська служба Пантелеймона Куліша // Проблеми слов’янознавства. Вип.47. Львів, 1995. С.З-24.

Павлик M. Куліш та Крашевський. Причинок до історії польсько- українських відносин // Народ, 1892. 4.20-21. С.219-224.

Павлик M. До історії «нової ери» (Уваги з поводу листа Володимира Барвінського до Івана Озаркевича) // Життя і слово, 1896. Кн.З. С.235-240.

Павлик M. Михайло Драгоманів, «високий рівень» українства та «нова ера». Львів, 1906.

Павлншин C. Олександр Барвінський. Львів, 1997.

Прибудь розум - шастя буде! Розмова русина з Турчанського повіту з послом Константином Телішевським в справі угоди. Видав М.Павлнк. Львів, 1891.

237

Бібліографія

Пшеничний Є. Олекса Бобикевич про «новуеру»//Рукописна україніка. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції20-21 березня 1996 року. Львів, 1999.

Расевич В. Еволюція поглядів Михайла Грушевського в перший рік після прибуття до Львова // Михайло Грушевський і львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовтня 1994. Нью-Иорк-Львів, 1995. C. 107-113.

Рудович I. Вступлення митр. Андрея Шептицького на митр, престол // Богословія. T.IV. Кн.1-2. Львів, 1926. С.216-230.

«Руська Трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. За ред. Ф.Стебія. Київ, 1987.

Ситник О. Роля Володимира Антоновича у формуванні Михайла Грушевського як історика // Українский історик, 1991-1992. Ns3-4; 1-2. C. 169-177.

Скакун О. М.П.Драгоманов как политический мыслитель. Харьков, 1993. Сліпий Й. Про молодечий вік нашого митрополита // Богословія. T.IV. Кн.1-2. Львів, 1926. C.6-26.

Созанський I. До історії відносин австрійської бюрократії в Галичині до українського національно-політичного руху в 1849-1850pp // ЗНТШ. T.LXXXIX. Львів, 1909. С.154-158.

Стеблій Ф. «Слово перестороги» В.Подолинського // Український історичний журнал, 1966. №12. С.44-51.

СТефанович О. та ін. Висвітлення до історії Львівських синодів з років 1891 і 1897. Львів, 1924.

Студинський K. Зв’язки Олександра Кониського з Галичиноюврр.1862- 1865 // ЗНТШ. T.CL. Львів, 1929. С.271-338.

Студинський K. Науковетовариство ім. Шевченка уЛьвові(1873-1928) //ЗНТШ. T.CL. Львів, 1929. C.lX-XVIII.

Томашівський C. Бісмарк і Україна // Літопис політики, письменства і мистецтва. Берлін, 1923. 4.5, 6, 8, 12.

Трофимович B., Тітко Ю. Взаємини товариств «Просвіта» і ім. Качковського (друга половина XIX поч. XX ст.); текстлекції. Львів, 1993.

Турій О. Українські «полонофіли» і польські «українофіли» в революції 1848-1849pp. в Галичині // Українське слов’янознавство. Випуск 46. Львів, 1994. С.93-96.

Турій О. «Руська історія» як легітимізація визвольних змагань галицьких українців // Михайло Грушевський і львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовтня 1994. Нью-Йорк - Львів, 1995.

C. 95-113.

Українські Січові Стрільці. 1914-1920. Репринтне відтворення з видання 1935p. Львів, 1991.

Ульяновський В. Релігійні переконання та історико-церковні розправи проф. Антоновича // Син України. Володимир Бонифатійович Антонович. Під. ред. В.Короткого і В.Ульяновського. Том 2. Київ, 1997. С.293-311. Франко I. Ukraina іпсс1ста//Життя і слово. Т.ІѴ.Львів, 1895. С.471-483. Франко I. 3 останніх десятиліть XIX в. // Літературно-науковий вісник. T. XV. Львів, 1901. C.l-19, 48-67, 112-132.

Франко I. МолодаУкраїна.4астьперша. Провщніідеїйепізоди.Львів, 1910. Франко I. Галицьке українофільство (Відповідь на «Уваги русина») // Зібрання творів у 50-н томах. T.46. Кн.1. Київ, 1985. С.442-447.

Франко 1. Южнорусская литература // Tам само. T.41. Київ, 1986. С. 101 -161.

Чорновол I. Неопублікована частина мемуарів Олександра Барвінського//Українавминулому. ВипускІѴ. Київ-Львів, 1993. С.149-162.

Чорновол I. Поляки й українці у внутрішній та зовнішній політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-х років XIX ст // Другий міжнароднийконгресукраїністів. Доповіді і повідомлення. Історія. Частина I. Львів, 1994. С.233-238.

Чорновол I. M. Грушевський і проблема «галицько-руського тертіум» // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції (м.Львів, 26-28 жовтня 1994 p.) Львів, 1995. С.20-23.

Чорновол I. Поляки й українці у політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-хроківXIXст. («Українська інтрига» гр. Ґ.Кальнокі)//Україна: культурнаспадщина, національна свідомість, державність. Випуск 2. Львів, 1995. С.71-81.

Чорновол I. Галицька місія Пантелеймона Куліша // Проблеми слов’янознавства. Вип.48. Львів, 1996. C.32^4.

Чорновол I. Українсько-польські стосунки в 80-х роках ХІХст. Початки «нової ери» // Україна в минулому. Вип.ІХ. Київ-Львів, 1996. С.103-117.

Чорновол I. Галицька шляхта і проект «Київського королівства» канцлера Отто Бісмарка // Сучасність, 1997. №3. С.65-71.

Чорновол I. Рецензія на: Partacz Cz. Od Badcnicgo do Potockiego. Stosunki polsko-ukrainskie w Galicji w latach 1888-1908. Torun, 1996 // ЗНТШ. T.CCCXXXIII. Львів, 1997. С.617-622.

Чорновол I. Політичний реализм Олександра Барвінського // Сучасність, 1998. №1. С.98-105.

Чорновол I. Спогади Івана Франка про князя Романа Чарторийського і Валеріяна Калінку// Молода нація. №8. Київ, 1998. С.210-1228.

Чорновол I. Дуелі у Львові. Теофіл Окуневський contra Томислав Розвадовський //Львів: суспільство, місто, культура. T.3. Львів, 1999. С.348-351.

Чорновол I. Польські та українські політичні доктрини 70-90-х років ХІХст.: порівняльний аналіз. (Ґенеза співпраці польської націонал- демократії з українцями) // Україна модерна. N2-3. Львів, 1999. C.103-l 21.

Чорновол I. Умови польсько-української угоди 1890p. // Там само. С.373-375.

Чорновол I., Чорновол П. І.Франко, М.Павлик та «Союз польською молоді «Зет» у Дублянах // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня 1996p.). Львів, 1998. С.78-83.

Шевелів Б. Звільнення П. Куліша з підданства Росії // Україна, 1928. Кн.1. С.126-134.

Шевченко T. Повне зібрання творів: у 12 т. T.1. Київ, 1989

Щурат В.До історіїостаннього побутуП.КулішауЛьвові//Зоря, 1897. 4.8. С.195-196; 4.9. С.178-179; 4.12. С.236-239; 4.16. С.317-318; 4.22. С.433-436.

Щурат В. Іван Франко й галицькі москвофіли у 1893 p. // Літературно- науковийдодаток «Нового часу», 1939. 4.21. C.2-3.

Яковенко H. Образ поляка в українській історичній белетристиці // Польсько-українські студії. Том 1. Україна Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. M атеріалн міжнародної наукової конференції. Кам'янець- Подільський, 29-31 травня 1992p. Перемишль - Київ, 1993. С.125-132.

Яковенко H. Між правдою та славою. (He зовсім ювілейні роздуми до ювілею Богдана Хмельницького) // Сучасність, 1995. N12. С.68-76.

Czerwinski J. Polityka ncrwow. Krakow, 1882.

Bortnowski W. Powstanic listopadowe w oczach Rosjan. Warszawa, 1964.

Czomowol 1. Nieznane dokumcnty dotycz^cc ugody polsko-ukramskicj w latach 1890-1894 // Biulctyn Poludniowo-Wschodniego lnslytulu Naukowego. N3. Przcmysl, 1997. S.79-80.

Davics N. Krotka historia Polski. Londyn, 1995.

Doroschcnko D. Die Ukraine und das Reich. Ncun Jahrhundcrtc dcuisch- ukrainisch Bczichungcn im Spicgcl dcr deutschcn Wisscnschaft und Literatur. Leipzig, 1941.

Dorosenko D. Prof. Antonovyc, «panslavismus» a rakouska policie // Casopis Narodniho Musca, 1933. Rocznik CVII. N1-2. S.171-183.

Peldman J. Bismarck a Polska. Warszawa, 1980.

Feldman W. Stronnictwa i programy politycznc w Galicji. 1848-1906. T.l-2. Krakow, 1907.

Grodziski S. Sejm krajowy galicyjski. 1861-1914. T.l. Warszawa, 1993

Gruchala J. Rz^d austriacki i polskic stronnictwa polityczne w Galicji wobcc kwestii ukrainskicj. (1890-1894). Katowice, 1988.

Gcllner E. Nations and Nationalism. Fourth printing. Ncw-York, 1992.

Handclsman M. Ukrainska polityka ksiQcia Adama Czartoryskiego przcd wojn^ Krymsk^ Warszawa, 1937. (Праці Українського наукового інституту. T.XXXV).

Himka J. Socialism in Galicia. Thc Emergence ofPolish Social Dcmocrasy and Ukrainian Radicalism (1860-1890). Cambridge, 1983.

Himka J. Sheptyckyj and the Ukrainian National Movement before 1914 // Morality and Reality. The Lifc and Times of Andrcj Sheptyckyj. Edited by P.Magocci. Edmonton, 1989-

Himka J. Religion and Nationality in Wcstcm Ukraine. Thc Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia, 1867-1900. Montreal - London, 1999.

Hornowa E. Ukrainski oboz postQpowy i jcgo wspolpraca z polskq lcwic^ spoleczn^ w Galicji. 1876-1895. Wroclaw - Warszawa - Krakow1 1968.

Homowa E.. Udziat Polakow w Archcologicznym Zjczdzic w Kijowic w 1874 roku // Slavia Oricntalis, 1973. N3. S.335-345.

Jaszczuk A. Spor pozytywistow z konscrwatystami o przyszlosc Polski. 1870-1903. Warszawa, 1986.

Kalicki B. Kwcstia ruska. Lw6w, 1871.

Kalinka W. Stosunck Polakow i Rusinow do lnternatu Ruskiego XX. Zmartwychwstancow wc Lwowic. (Sprawozdanie odczytane na walncm Zgromadzcniu Stowarzcszcnia Opicki nad tymze Intcrnatcm, w marcu 1884). Wc Lwowic, 1884.

Kalinka Walcrian// Polski Slownik Biograficzny. Tom XI/3. Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1965. S.449-452.

Kicniewicz S. Adam Sapicha (1828-1903). Lwow, 1939.

Kicnicwicz S. Historia Polski. 1795-1918. Warszawa, 1968.

Kozicki S. Historia Ligi Narodowcj (Okres 1887-1907). Londyn, 1964.

Kozik J. Miqdzy rcakcjq i rcwoIucjq. Studia z dzicjow ukramskicgo ruchu narodowcgo w Galicji w latach 1848-1849. Warszawa - Krak6w, 1975. (Zeszyty naukowc Uniwcrsytctu Jagiclloiiskicgo. Pracc historycznc. Zcszyt 52).

Kulczycki W Ugoda polsko-ruska. Lw6w, 1912.

Kulisch P. Die Vergcwaltigung der Basilicr in Galicien durch Jesuitcn. Wicn, 1882.

Lazuga W. «Rzqdy polskie» w Austrji. Gabinct Kazimicrza hr. Badcnicgo. 1895- 1897. Poznan, 1991.

Mierzynski Antoni Julian // Polski slownik biograficzny. T.XXI/3. Wroclaw - Warszawa - Krakow - Gdansk, 1976.

Mrowczynski J. Ks. WaIerian Kalinka. Zycic i dziatalnosc. Poznan - Warszawa

- Lublin, 1973.

Ossowski Gotfryd// Polski slownik biograficzny. T.XXlV/3. Wroclaw-Warszawa

- Krakow - Gdansk, 1979. S.436-438.

Partacz Cz. Od Badenicgo do Potockiego. Stosunki polsko-ukrainskic w Galicji w latach 1888-1908. Torun, 1996.

StQpicn S. Polacy - Ukramcy: tradycjc wspolncj przcszlosci czy scieranic siQ racji narodowych? // Polska - Niemcy - Ukraina w Europie. Uwarunkowania, zalozenia i przeslanki wzajemnej wsp6tpracy. Materiaty z konfcrcncji naukowej, ktora odbyta siQ w Wyzszcj Szkole Pcdagogicznejwdniach 8-10.V.1995. Rzcsz6w, 1996. S.57-185.

Pawinski Adolf Stanislaw // Polski slownik biograficzny. T.XXV/2. Wrocfaw - Warszawa - Krakow - Gdansk, 1980. S.407-412.

Pawtyk M. MoskaIofilstwo a ukrainofilstwo miqdzy ludem ruskim Galicji i Bukowiny // Kurjcr Lwowski, 1884. N311, 312, 321, 324, 329.

Poliszczuk W Akcja «Wisla». Proba occny. Toronto, 1997.

Poplawski J. Sprawa ruska // Poplawski J. Pisma politycznc. T.2. Krakow - Warszawa, 1910. S.298-308.

Pyzewicz W Kulisy usfapicnia Filipa Zaleskiego ze stanowiska namiestnika Galicji (1888 r.) // Studia historyczne, 1979. Zcszyt 3. S.401-418.

Tabis J. Polacy na Uniwersytccic Kijowskim. 1834-1863. Krakow, 1974 Tamowski S. Bemard Kalicki // Przcgtyd Polski, 1885. T.77. S.548-579. Tyrowicz M. Szlakiem zycia i mysli Walcriana Kalinki. (W piQcdzicsiQciolccic zgonu - 1886r.) // Przegtyd Powszechny, 1937. N3. S.326-336.

Zmartwychwstancy w dziejach Kosciola i Narodu. Praca zbiorowa pod red. ks. Zygmunta Ziclinskiego. Katowice, 1990.

Wcreszycki H. Historia polityczna Polski. 1864-1918. Wroclaw -Warszawa - Krakow - Gdansk - Lodz, 1990.

<< | >>
Источник: Irop ЧОРНОВОЛ. Польсько-українська угода 1890-1894pp. Львів: Львівська академія мистецтв,2000. 217c.. 2000

Еще по теме БІБЛІОГРАФІЯ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -