<<
>>

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


4.1. Тест «Хто є хто?» (За зразком першого завдання треба виконати інші.)

Відомі імена з історії глобалістики Країна, період життя і творчої діяльності вченого Напрям філософії Внесок ученого у філософію і глобалістику
В.
І. Вернадський
Росія, Україна, Франція, СРСР (1863—1945) Філософсь­кий плюра­лізм, позити­візм Учення про ноос­феру як сферу вия­ву планетарного ро­зуму, певного етапу розвитку біосфери
С. А. Подолинський
Е. Леруа
П. Тейяр де Шарден
А. Кінг
Р. Бейтсон
І. Пригожин
К. Поппер
О. Тоффлер
Д. Белл
О. Хакслі
Г. Кан
Дж. Оруелл
М. Ф. Федоров
Дж. Саймон
О. Л. Чижевський
А. Азімов
А. Печчеї

Закінчення табл.

Відомі імена з історії глобалістики Країна, період життя і творчої діяльності вченого Напрям філософії Внесок ученого у філософію і глобалістику
М. М. Мойсеєв
Дж. Форрестер
Р. Арон
Ф. фон Хайєк
М. Фрідман
М. Д. Кондратьєв
Дж. Гелбрейт
Г. Маркузе
Л. М. Гумільов
А. Кларк
Е. Фромм
Б. Гаврилишин

Тест «Основні проекти і моделі глобального розвитку

(За зразком першого завдання треба виконати інші.)

Назва проекту або моделі Автор Час і місце розробки Коротка характеристика
Світова динаміка (Рим­ський клуб — РК) Дж. Форрестер США, Массачусетський технологічний інститут, 1971 Перша глобальна модель, заснована на спрощеній екстраполяції п’яти факторів (народо­населення, індустріалізації, забруднення навколиш­нього середовища, виробництва продуктів харчування, використання при­родних ресурсів)
«Ліміти зростання» (РК) Д.
Г. Медоуз, Д. Л. Медоуз
США, МТІ, 1972 ?

Продовження табл.

Назва проекту або моделі Автор Час і місце розробки Коротка характеристика
«Новий погляд на розвиток» (РК) Я. Кайя Японія, 1973 ?
«Латиноамериканська модель глобального роз­витку» (Фонд Барилоче) А. Ерера Аргентина, 1974 ?
«Людство біля поворот­ного пункту» (РК) М. Месарович, Е. Пестель США—ФРН, 1974 ?
«Проблеми подвійного населення» (РК) Г. Лінеман Голландія, Амстердамський університет, 1975 ?
«Перебудова міжнарод­ного порядку» (РК) Я. Тінберген Голландія, 1976 ?
«Майбутнє світової еко­номіки» (ООН) В. Леонтьєв США, 1976 ?
«За межами доби марнотратства» (РК) Д. Габор, У. Коломбо Італія—Ка­нада, 1976 ?
«Цілі для людства» (РК) Е. Ласло США, 1977 ?
«Європа 2000» (Європейський культурний фонд) П. Хол Англія, 1977 ?
«До повної зайнятості і стабільності» (Організація економічного спів­робітництва і розвитку — ОЕСР) П. Макрекен Франція, 1977 ?
«Енергія — зворотний рахунок» (РК) Т. Монбріаль США — ФРН, 1978 ?
«Глобальна макроеко­номічна модель» (РК) О. Оніши Японія, 1978 ?
«Зустріч з майбутнім» (ОЕСР) Ж. Лезурн Франція, 1978 ?
«Нема меж навчанню» (РК) Дж. Боткін, М. Ельманджра, М. Малиця США, Марокко, Румунія, 1979 ?

Закінчення табл.

Назва проекту або моделі Автор Час і місце розробки Коротка характеристика
«Південь — Північ: стра­тегія виживання» (Комісія з питань міжнародного розвитку) В. Брандт, Е. Хіт, У. Пальме та ін. ФРН, Анг­лія, Швеція та інші краї­ни, 1980 ?
«Світовий виклик» (Між­народна футурологічна група) Ж.-Ж. Серван- Шрейбер та ін. Франція, 1980 ?
«Третій світ»: три чверті світу» (РК) М. Герньє Франція, 1980 ?
«Діалог про багатство і благоденство» (РК) О. Джиарині Італія, 1980 ?
«Дороговкази у майбут­нє» (РК) Б. Гаврилишин Швейцарія, 1980 ?
«Світ-2000» (Рада з яко­сті навколишнього середовища США) Адміністрація президента США Дж. Картера США, 1980 ?
«Глобальне майбутнє: час діяти» (Рада з якості навколишнього середовища США) Адміністрація президента США Р. Рей­гана США, 1981 ?
«Реалізуємо можливе: позитивний дороговказ у майбутнє» (Амери­канська асоціація РК) Дж. Річардсон США, 1982 ?
«Гея» (Обчислювальний центр АН СССР) М. М. Мойсеєв СРСР, 1982 ?
«У джерел майбутньо­го» (ЮНЕСКО) А. М’боу Франція, 1982 ?
«На радість і горе: мікроелектроніка і суспіль­ство» (РК) А. Кінг ФРН, 1982 ?
Модель «ФОРКАСТ» (Об’єднаний комітет на­чальників штабів) П. Страух, Дж. Гуерта США, 1985 ?
«Перспективи» (Всесвіт­нє товариство вивчення майбутнього) Е. Корніш США, щоріч­ний прогноз ?
«Життя в майбутньому» А. Азімов США, 1985 ?

4.3. Тест «Визначення базових понять»

(Скласти словник за зразком визначення першого терміна.)

1. Алярмізм (від фр. alarme — тривога) — песимістична характеристика глобальних прогнозів-попереджень, що породжує у людей почуття безвиході, тривоги за майбутнє, панічні настрої. Значна частина доповідей Римському клубу має алярмістський характер.

2. Антиутопія.

3. Біосфера.

4. Верифікації принцип.

5. «Відкрите суспільство».

6. Глобалістика.

7. Глобальне прогнозування (моделювання).

8. Гомеостаз.

9. Ігрове моделювання. 10. Демографічне прогнозування.

11. Екологія, екологічна глобалістика.

12. Економічна глобалістика.

13. Екосистема.

14. Екорозум.

15. Екологічний імператив.

16. Етосфера.

17. «Ефект Едипа» (саморуйнування і самореалізація прогнозів).

18. Інститути злагоди.

19. Теорія конвергенції.

20. Коеволюція.

21. «Ліміти зростання».

22. Методологія глобалістики.

23. Межа заборони (остання межа).

24. Мальтузіанство, неомальтузіанство.

25. Методи екстраполяції.

26. Методи експертних оцінок.

27. Моніторинг.

28. Морфологічний аналіз.

29. «Новий гуманізм».

30. Нормативне прогнозування (моделювання).

31. Ноосфера, ноосферогенез.

32. Нульове зростання.

33. Оптимальне прогнозування.

34. Прогрес, його критерії.

35. Політична глобалістика.

36. Принцип самоорганізації.

37. Прогностика.

38. Принцип невизначеності.

39. Пошуковий прогноз.

40. Репрезентативність інформації.

41. Системний аналіз (системно-структурний аналіз).

42. Сценарний метод.

43. Синергізм, синергетика, синергетичний підхід.

44. Соціальна екологія.

45. Тренд, тренди історичних аналогій.

46. Техносфера.

47. Факторний аналіз.

48. Футурологія.

49. Цивілізація.

50. Якість життя.


<< | >>
Источник: Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М.. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 90 с.. 2003

Еще по теме САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ:

 1. ВСТУП
 2. ВСТУП
 3. 3. Самостійна навчальна робота студента
 4. ЗМІСТ
 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 6. Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст.
 7. 2.3 Методика роботи соціального педагога з обдарованими дітьми
 8. ПЕРЕДМОВА
 9. Irop Андрухів «Адвокатська доба» національного відродження
 10. Петро Арсенич Українські правники: короткі біографічні нариси
 11. Уособлений образ факультету
 12. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
 13. ГОДІ ДОСЛІДЖУВАТИ АУДИТ АБО ПЕРЕДМОВА
 14. Тема 3. Поняття
 15. 10. Рейтингова система оцінки знань студентів з курсу логіки
 16. 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів з примірною сіткою розподілу часу
 17. 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 18. Зміст
 19. Римське право як першооснова формування доктрини в якості джерела права.
 20. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини