<<

Співвідношення суспільної, державної та політичної влади

В юридичній літературі проблемним питанням залишається питання співвідношення суспільної, державної та політичної влади.

Існує дві позиції з цього питання:

1) Суспільна та державна влада співвідносяться як загальне та особливе, оскільки державна влада реалізується в межах суспільства та є різновидом суспільства.

2) За думкою більшості вчених суспільна та державна влада характеризуються наявністю спільних та відмінних ознак.

Спільні ознаки:

1) реалізуються в межах суспільства за допомогою певного механізму;

2) здійснюється спеціальними суб’єктами;

3) мають спеціальний механізм реалізації та гарантування;

4) наявність система засобів реалізації шляхом впливу на суб’єктів;

5) мають чітко визначений зміст;

6) основним призначенням є впорядкування суспільних відносин.

Відмінні риси:

Державна влада Суспільна влада
Існує в межах соціально неоднорідного суспільства Існує як в додержавному, та і в державному суспільстві
Має внутрішній (управлінський) характер та зовнішній (є суб’єктом міжнародних відносин) Має внутрішній (управлінський) характер, оскільки діє лише в межах суспільства
Забезпечує політичне управління і є професійною Забезпечує самоуправління в суспільстві, оскільки має непрофесійний характер

Поширюється на все населення незалежно від характеру суспільних відносин Поширюється на певну групу населення, що має спільні інтереси
Має правову основу Функціонує на основі соціальних норм
Має публічний характер, що надає можливість поширення і на політичну сферу Має суспільний характер та реалізується в економічній, соціальній та духовній сферах
Гарантується спеціальними органами держави та можливістю застосування засобів примусового характеру Гарантується засобами громадського впливу

Оскільки держава функціонує в межах неоднорідного суспільства, яке характеризується наявністю політичної сфери, то характеристика державної влади пов’язується з невідворотністю визначення співвідношення державної і політичної влади.

Існує три точки зору вчених на проблему співвідношення політичної та державної влади:

1. Це ідентичні категорії, оскільки мають єдину природу, сутність, функції та мету – регулювання у сфері політичних відносин, мають єдиного суб’єкта прийняття та гарантування владних рішень держави.

2. Державна влада є більш широкою категорією, оскільки реалізується державою, як центральним елементом політичної системи, який визначає статус інших елементів.

3. Політична влада є більш широким поняттям, оскільки здійснюється не лише державою, а і іншими суб’єктами, як елементами політичної системи (політичні партії, громадські об’єднання, політичні рухи)

Співвідношення категорій політична і державна влада засновується на виокремленні їх спільних рис та відмінностей.

Спільні риси:

1) здійснюються чітко визначеними суб’єктами;

2) відображає інтереси певної чистини суспільства ;

3) приймають рішення, які мають певну форму;

4) рішення характеризуються певним ступенем обов’язковості;

5) забезпечують компроміс політичних інтересів суспільства;

6) здійснюються у політичній сфері.

Відмінні риси:

Державна влада Політична влада
Здійснюється державою Здійснюється суб’єктами політичної системи
Здійснюється у різноманітних сферах Здійснюється у політичній сфері
Забезпечує реалізацію загально соціальних функцій Забезпечує реалізацію політичних інтересів певної частини суспільства
Противагою владі є безвладдя Противагою є опозиція
Має єдину форму і зміст (політична і публічна влада) Має плюралістичний характер, оскільки відображає різні політичні інтереси
Здійснюється органами за принципом розподілу повноважень Здійснюється виборними органами, що відображають інтереси певної політичної групи та засновуються на принципі єдиноначалля
Рішення мають правову форму і поширюються на все населення Рішення засновується на корпоративних та політичних нормах і поширюється на частину населення, що об’єднана певними політичними інтересами
Здійснюється з метою забезпечення управління суспільством Здійснюється з метою спричинення тиску на політику держави

Таким чином, в межах сучасного суспільства існують три самостійні різновиди влади: суспільна, державна, політична, які взаємодіють з метою надання суспільству рис системи.

<< |
Источник: Невідомий. Держава як історичне явище. 0000

Еще по теме Співвідношення суспільної, державної та політичної влади:

 1. Держава в політичній системі суспільства
 2. 1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 1.3.1. Правова система як підсистема суспільства
 3. Співвідношення суспільної, державної та політичної влади
 4. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 5. Політична система суспільства
 6. Політичні партії.
 7. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 8. 3. 1. Вічеві традиції в політичній системі України - Русі
 9. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби
 10. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 11. 4. ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 12. ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СТОСУНКИ B КОНТЕКСТІ ВНУТРІШНЬОЇTA ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ АВСТРО-УГОРЩИНИ. «УКРАЇНСЬКА ШТРИГА» ГРАФА Ґ.КАЛЬНОКІ
 13. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 14. 42) Основні форми суспільної свідомості та їх взаємозв’язок.
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -