<<
>>

Класифікація органів державної влади

Ознаки класифікації Види органів державного управління
За способом утворення, реорганіза-ції, ліквідації органу, призначення на посаду та звільнення з посади його керівників органи, які утворюються Верховною Радою України, Президентом України, представницькими органами влади Кабінет Міністрів України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які утворюються, реорганізовуються та лікві­довуються Президентом України; Рада міністрів Автономної Республіки Крим (АРК); міністерства і республіканські комі­тети АРК; місцеві державні адміністрації, голови яких призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України
органи, керівники яких признача­ються та звільня­ються з посад особливим по­ряд­ком Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (призначаються на посади Президентом за згодою Верховної Ради України), Голова Національного банку України
органи, що уво­рю­ються міністерс­т­вами та іншими.
центральними. ор­ганами виконавчої влади, місцевими державними адмі­ністраціями
Міністерства, інші центральні органи ви­конавчої влади створюють свої структурні підрозділи в областях, м. Києві, Сева­сто­полі, районах. Обласні та районні дер­жавні ад­мі­ністрації створюють свої уп­рав­ління, відділи та інші підрозділи. Адмі­ні­страція державних підприємств та установ утворюється органами управління вищого рівня
За територі-альними масштаби діяльності центральні Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади (державні комітети, адміністрації, служби, фонди, агентства, департаменти та ін.)
республіканські Рада міністрів АРК, міністерства, республіканські комітети АРК
місцеві обласні, Київська і Севастопольська міські, районні та районні у містах держадміністрації
міжтериторіальні митниці, військові оперативні командування, управління залізниць, регіональні відділення Національної служби посередництва і примирення, на районному рівні – міжрайонні відділення податкових інспекцій, прокуратури, СБУ та ін.
За характером і обсягом компетенції та функціонального призначення органи загальної компетенції Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, районні, Київська і Севастопольська міськдержадміністрації
органи спеціальної (галузевої та функціональної компетенції) - галузеві міністерства, державні комітети, департаменти, управління і відділи держадміністрацій, що мають у своєму підпорядкуванні підприємства, установи, інші структури, здійснюючи управління певною галуззю
- функціональні (носять міжгалузевий чи міжсекторний характер) – міністерства (економіки, фінансів, праці та соціальної політики, державний комітет статистики, антимонопольний комітет та ін.).
За порядком прийняття управлінських рішень колегіальні Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК урядові комітети, різні державні комісії та ін.
єдиноначальні Відповідальні керівники за діяльність органу в цілому – міністр, голова державного комітету, голова місцевої державної адміністрації. В єдиноначальних органах також утворюються допоміжні колегіальні органи з дорадчими, консультативними функціями – колегії, комісії, комітети, ради, штаби та ін.
змішане фінансу­вання Наукові установи

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Класифікація органів державної влади:

 1. 20. Класифікація і особливість суб'єктів АП
 2. 46 Класифікація видатків бюджету.
 3. 8. Класифікація джерел земельного права
 4. 15. Поняття та класифікація суб'єктів трудового права.
 5. § 1. Поняття і класифікація учасників кримінального процесу
 6. § 10. Поняття і класифікація політичних режимів.
 7. § 10. Класифікація органів виконавчої влади.
 8. ТЕМА 7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Поняття і зміст права власності. Римські юристи оперували двома поняттями для визначення права власності. Поняття «dominium» охоплювало не тільки майно, але й владу домовладики над своїми підвладними. Поняття «proprietas» визначало приналежність речі певній особі. Класична юриспруденція визначала власність як повну владу над речами. Зокрема, власник земельної ділянки мав право на усе, що знаходилося над і під ділянкою. Зміст права власності розкривається ч
 9. а. Припустимі класифікації
 10. ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 11. КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕТОДІВ
 12. Класифікація органів державної влади
 13. ПОСАДА державної служби
 14. Класифікація документальних і наративних джерел
 15. Реорганізація товариств з обмеженою відповідальністю: юридичні ризики
 16. §1. Криміналістична класифікація та характеристика екологічних злочинів
 17. Класифікація сфер і ланок фінансової системи та їх характеристика
 18. Класифікація фінансового контролю