<<
>>

ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Програмні питання

Правова поведінка: поняття, ознаки, форми.

Значення правомірної поведінки, її поняття, ознаки, види.

? Протиправна поведінка. Поняття та види юридичного конфлікту.

Поняття, ознаки, склад правопорушення.

? Види правопорушень, причини їх виникнення.

•:* Поняття, ознаки юридичної відповідальності, підстави її застосування.

? Мета, функції, принципи та види юридичної відповідальності.

ТВОРЧІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Назвіть явища, компонентом яких є поведінка.

Чи завжди правова поведінка є соціально корисною? Назвіть ознаки та форми правової поведінки.

Назвіть приклади зловживання правом. Визначте, чи існують при цьому перешкоди для інших суб'єктів у використанні прав та свобод.

Які критерії дають змогу виокремити правомірну поведінку? Назвіть ознаки та види такої поведінки.

Чи тотожні поняття «юридичний конфлікт» та «правопорушення»? Які фактори в процесі маргіналізації населення є про-вокуючими? Як співвідносяться терміни «порушення права» та «правопорушення»? Назвіть ознаки та склад правопорушення.

Чи можна вважати правопорушенням думки, почуття, переконання, погляди, які не збігаються із змістом джерел права? Розкрийте зміст співвідношення між аморальним вчинком та правопорушенням? Чи можуть вважатися протиправні діяння правопорушенням, якщо вони не передбачені нормативно-правовим приписом?

6. Визначте, чи є правопорушеннями такі вчинки:

а) пропуски студентом семінарських занять;

б) проїзд у міському транспорті без квитка;

в) поставка продукції з порушенням строку, обумовленого до-

говором;

г) порушення Регламенту Верховної Ради України;

д) відмова вітатися із сусідом.

7. Назвіть види правопорушень. Укажіть мету та критерії їх

класифікації. Визначте, до якого виду належать такі правопору-

шення:

а) порушення правил протипожежної безпеки;

б) невихід на роботу без поважних причин;

в) несплата за поставлену продукцію;

г) умисне руйнування пам'яток історії.

Назвіть основні відмінності між злочином та проступком.

Що зумовлює здійснення правопорушень? Назвіть основні причини правопорушень в Україні.

Назвіть підстави застосування юридичної відповідальності. Які ознаки характеризують юридичну відповідальність? Чи є юридична відповідальність єдиним засобом державного примусу?

Назвіть вікові обмеження, що визначені у законодавстві для різних видів юридичної відповідальності. Якими мотивами керувався при цьому законодавець?

Які критерії є основними для класифікації юридичної відповідальності? Охарактеризуйте її основні види.

12. Визначте мету та розкрийте зміст основних принципів

юридичної відповідальності.

Джерела для підготовки А. Джерела права та інші акти

Конституція України // Відомості Верховної Ради України.- 1996.— №30.- Ст. 141.

Кодекс адміністративного судочинства України.- К., 2005.

Цивільний кодекс України.- К, 2004.

Кримінальний кодекс України.- К., 2001.

Цивільний процесуальний кодекс України - К., 2004.

Кодекс законів про працю України.- К., 1971.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення.- К., 2006.

Б. Спеціальна література

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов.- 3-е изд.- СПб.: Питер, 2007.

Баранов В. М. Теория юридической ответственности,- Нижний

3. Братусъ С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк

теории).- М., 2001.

4. Государственная дисциплина и ответственность.- К., 1991.

5. Грызунова Е. В. Правонарушение: юридический состав и его осо-

бенности (применительно к различным видам правонарушений): Учеб-

ное пособие.- Саратов, 2002.

6. Грядунова Л. И. Социальная ответственность личности.- К., 1971.

Денисов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности (социологические и юридические аспекты).- М., 1983.

Дмитриева О. В. Ответственность без вины в гражданском праве.-Воронеж, 1998.

Духно Н. А., Ивакин В. И. Понятие и виды юридической ответственности // Государство и право - 2000.- № 6.

Жеребин В.

С. Проблемы правовой конфликтологии / Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук - Нижний Новгород, 2001.

Зайцев И. М. Гражданская процессуальная ответственность //• Государство и право.- 1999.- № 7.

Зайцева С. Г. Злоупотребление правом // М: Юрист.- 2003.- № 4.

Иванов А. А. Цели юридической ответственности, ее функции и принципы // Государство и право.- 2003- № 6.

Казаков В. Н. Правомерное поведение и правопорядок / Автореф. дис. ... канд. юрид. наук - М., 1999.

Ковалев Л. М. Правонарушение и закон // Правоведение - 1991-№ 1.

Кожевников В. В. Правовая активность личности - Омск, 1997.

Кожевников С. Н. Правомерное поведение и правонарушение: сущность и содержание. Учебно-методологическое пособие по курсу «Общая теория права».- Нижний Новгород, 2001.

Колосов Ю. М. Ответственность в международном праве.- М., 1975.

Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: нормы и патология - М., 1982.

Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений.- М., 19976.

Лукич В. О. Конституционные деликты // Государство и право.-2001.-№ 1.

Малеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность.- М., 1985.

Малиневский А. П. Злоупотребление правом.- М., 2002.

Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления // Государство и право.- 2000.- № 8.

Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности.- К., 1985.

Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности / Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук - К., 1990.

Плахотный А. Ф. Свобода и ответственность (социологический аспект).- X., 1972.

28. Ромашов Р. А. Конфликтология: Учеб. пособие.- СПб., 2006.

Савицуий В. А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности: Обзор научной конференции // Государство и право.-2002.- № 2.

Шон Д. Т. Конституционная ответственность // Государство и право.- 1995.- №7.

Юридическая конфликтология / Отв. Ред. В. Н. Кудрявцев.- М., 1995.

32. Яковлев В. Ф. Принуждение в гражданском праве - М., 2000.

Юридичний словник

Правова поведінка - це діяння суб'єктів, передбачені нормативно-правовими приписами.

Правомірна поведінка - це діяння суб'єкта права, що відповідають вимогам нормативно-правових приписів.

Протиправна поведінка - це діяння суб'єктів права, що суперечать нормативно-правовим приписам.

Юридичний конфлікт - це протидія суб'єктів права із супереч-ливими інтересами, що пов'язана із реалізацією застосуванням, тлумаченням чи порушенням нормативно-правових приписів.

Юридична конфліктологія - це система знань про природу, сутність юридичних конфліктів та механізми їх попередження і подолання.

Правопорушення - це особистісно чи суспільно шкідливе або небезпечне винне протиправне діяння деліктоздатного суб'єкта, що є підставою для застосування юридичної відповідальності.

Суб'єкт правопорушення - це фізична чи юридична делікто-здатна особа, яка вчинила правопорушення.

Об'єкт правопорушення - явища, на пошкодження чи знищення яких спрямоване винне протиправне діяння.

Суб'єктивна сторона - це психічне ставлення суб'єкта до свого протиправного діяння та його негативних наслідків.

Об'єктивна сторона - протиправне діяння, шкідливий чи небезпечний результат та причинний зв'язок між ними.

Причини правопорушень - це ті явища, які спричинюють вчинення правопорушень.

Юридична відповідальність - це передбачений нормативно-правовими приписами обов'язок правопорушника зазнати негативні юридичні наслідки за вчинення правопорушення.

ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

здійснюється суб'єктами права; виражається в діях чи бездіяльності; має вольовий характер;

є суспільно чи особистісно корисною або шкідливою (небезпечною); відповідає або суперечить нормативно-правовим приписам; спричинює відповідні юридичні наслідки

ФОРМИ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Правомірна

Неправомірна

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА

здійснюється суб'єктами права;

є суспільно чи особистісно корисним діянням;

має вольовий характер;

є усвідомлюваною;

відповідає нормативно-правовим приписам;

спрямована на досягнення позитивних юридичних наслідків;

забезпечує інтереси суб'єктів права;

гарантується державою

Оцінювальний критерій Юридичний критерій

1

Особисто чи суспільно корисне діяння .

1 —.

Відповідає нормативно-правовим приписам

ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА

Особисто чи суспільно шкідливе або небезпечне діяння

Суперечить нормативно-правовим приписам

ПРОТИПРАВНА ПОВЕДІНКА

ВИДИ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

За зовнішніми формами вираження: усна (вербальна); письмова;

діяльнісна (фізична)

За соціальною (державною) оцінкою:

бажана (необхідна);

допустима

За мотивами поведінки (суб'єктивною стороною): принципова (соціально активна);

узвичаєна;

конформістська (пристосувальна); маргінальна

За суб'єктами:

фізичних осіб; юридичних осіб

За галузевою належністю нормативно-правових приписів:

конституційно-правова;

цивільно-правова;

адміністративно-правова;

прецедентна;

фінансово-правова

За ступенем активності (об'єктивною стороною):

активна; пасивна

ЗНАЧЕННЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ

є соціально корисною;

є бажаною для суспільства;

стійкість;

завдяки їй віддбувається переведення нормативно-правових приписів у конкретну життєву ситуацію

ВИДИ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАВЛЕННЯ СУБ'ЄКТА ДО СВОЇХ ДІЯНЬ (ЗА МОТИВАМИ ПОВЕДІНКИ)

принципова (соціально активна): зумовлена усвідомленням цінності права та внутрішнім переконанням суб'єкта в необхідності правомірної поведінки;

узвичаєна: зумовлена звичкою (без роздумування) дотримуватися нормативно-правових приписів;

конформістська (пристосувальна): зумовлена підпорядкуванням поведінки суб'єкта нормативно-правовим приписам під впливом соціального оточення (прагненням не відрізнятися від інших осіб, які поводяться правомірно);

маргінальна: зумовлена страхом перед державним примусом (здійснюється під загрозою настання відповідальності в разі вчинення правопорушення)

ВИДИ ЮРИДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ

За причинами виникнення:

об'єктивні;

суб'єктивні

За сферою дії: об'єктивні; суб'єктивні; економічні; політичні; культурні

За галузевою належністю норми права: конституційно-правові; міжнародно-правові; адміністративно-правові; кримінально-правові; цивільно-правові; трудові; сімейно-правові

ОСНОВНІ СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ

подолання конфліктів; усунення причин конфліктів;

медіаторинг (посередництво) в розв'язанні конфліктів;

створення спеціальних процедур: конституційно-правових, судових,

адміністративно-правових, кримінально-правових

ОЗНАКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ:

вираженість у неправомірних діяннях (діях чи бездіяльності) суб'єкта; деліктоздатність;

протиправність (форми прояву: пряме порушення заборон; невиконання обов'язку; зловживання суб'єктивним правом; перевищення компетенції); винність суб'єкта (є результатом вільного волевиявлення правопорушника);

суспільна чи особистісна шкідливість або небезпечність; караність (наявність юридичної відповідальності)

ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ - це конструкція, що передбачає наявність ознак правопорушення, які є необхідними та достатніми для притягнення до юридичної відповідальності

суб'єкт; об'єкт;

суб'єктивна сторона; об'єктивна сторона

ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД вказує на сукупність фактів, що є підставою юридичної відповідальності та визначають спосіб індивідуального покарання загальний (охоплює всю сукупність суспільних відносин, що охороняються правом, напр., територіальна цілісність держави); родовий (охоплює певний вид однорідних суспільних відносин, що охороняються правом, напр., майно);

безпосередній (конкретні суспільні відносини, що охороняються правом, напр., честь і гідність фізичної особи, ділова репутація юридичної особи)

ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ПРАВОПОРУШЕННЯ

Протиправне діяння

Причинний зв'язок між ними

Шкідливий чи небезпечний результат

Діяння (дія або бездіяльність)

т

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

діяння (посягання здійснюється лише у формі вольових вчинків);

протиправність діяння (суперечить нормативно-правовим приписам);

суспільно шкідливі наслідки;

суспільно небезпечні наслідки;

особистісно шкідливі наслідки;

особистісно небезпечні наслідки;

причинний зв'язок між діянням та наслідками

ФАКУЛЬТАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ОБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

місце; час; спосіб; обставини

СУБ'ЄКТ ПРАВОПОРУШЕННЯ (правосуб'єктна фізична або юридична особа, яка здійснила протиправне діяння) Юридичні властивості > правоздатність;

> дієздатність;

> деліктоздатність

її деліктоздатність виникає з досягненням встановленого нормативно-правовими приписами віку:

за кримінальним законодавством: з 16 років, за тяжкі злочини -з 14 років;

за адміністративним законодавством: з 16 років;

за трудовим законодавством: з 16 років, в окремих випадках -з 15 або 14 років;

за цивільним законодавством: з 14 років;

її деліктоздатність пов'язана з осудністю (здатністю особи усвідомлювати свої діяння та керувати ними)

ЮРИДИЧНА ОСОБА - СУБ'ЄКТ ПРАВОПОРУШЕННЯ

—> її деліктоздатність виникає з моменту державної реєстрації;

—> юридична особа може бути суб'єктом цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових проступків;

—> за законами України юридична особа не може бути суб'єктом злочину, адміністративного або дисциплінарного проступку

ЕЛЕМЕНТИ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ПРАВОПОРУШЕННЯ Основний - ВИНА Факультативні Умисел Необережність > МЕТА (передбачуваний результат підго-товки та здійснення правопорушення)

МОТИВ (внутрішнє спонукання суб'єкта до протиправного діяння) ВИДИ УМИСЛУ Прямий: - особа, яка вчинила правопорушення, усвідомлювала шкідливий або небезпечний характер свого діяння, передбачала настання шкідливих або небезпечних наслідків і бажала їх настання (напр., заволодіння чужим автомобілем) Непрямий: - особа, яка вчинила правопорушення, усвідомлювала шкідливий або небезпечний характер свого діяння, передбачала настання шкідливих або небезпечних наслідків і свідомо допускала їх настання (напр., заподіяння тілесних ушкоджень власнику чужого автомобіля під час заволодіння ним) ВИДИ НЕОБЕРЕЖНОСТІ Протиправна самовпевненість: - особа, яка вчинила правопо-рушення, усвідомлювала шкід-ливий або небезпечний харак-тер свого діяння, передбачала можливість настання шкідли-вих або небезпечних наслідків, але легковажно розраховувала на їх відвернення (напр., неналежне виконання профе-сійних обов'язків медичним працівником) Протиправна недбалість: - особа, яка вчинила правопорушення, усвідомлювала шкідливий або небезпечний характер свого діяння, але не передбачала можливості настання шкідливих або небезпечних наслідків, хоча повинна була і могла їх передба-чити (напр., втрата в таксі доку-ментів, що містять державну та-ємницю, відповідним службовцем)

КРИТЕРІЇ СТУПЕНЯ ШКІДЛИВОСТІ АБО НЕБЕЗПЕЧНОСТІ

—> соціальна значущість явища, що є об'єктом протиправного посягання; —^ розмір завданої шкоди;

—> спосіб, час і місце вчинення протиправного діяння; —> особисті властивості правопорушника (особи, яка вчинила правопорушення)

ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ За галузевою належністю:

- конституційне;

- кримінальне;

- адміністративне;

- цивільне;

- трудове; < > За ступенем шкідливості чи небезпечності:

- злочини;

- проступки (конституційні, адміністративні, цивільні, господарські, дисциплінарні, матеріальні, податкові, земельні, бюджетні тощо) - земельне;

- фінансове;

- в іншій галузі <- За сферою суспільних відносин:

- в економічній сфері;

- в політичній сфері;

- в екологічній сфері;

- в соціально-побутовій сфері;

- в освітньо-навчальній сфері;

- в інших сферах За характером нормативно-правового припису:

- матеріальні;

- процесуальні < >

конституційні - завдають шкоду формі державного правління, державному устрою, порядку утворення та функціонування органів держави (напр., не оприлюднення президентом у встановлений строк закону, щодо якого не було застосовано право вето);

адміністративні - завдають шкоду правам і свободам громадян, громадському порядку, встановленому порядку управління, моральності та здоров'ю населення, праву власності (напр., безквитковий проїзд у громадському транспорті); цивільні, господарські - завдають шкоду майновим і особистим немайно-вим відносинам (напр., невчасна оплата покупцем вартості поставленого йому товару, поширення неправдивих відомостей про особу); матеріальні - завдають шкоду підприємству, установі, організації чи робо-тодавцю-фізичній особі в процесі виконання працівником своїх трудових обов'язків (напр., поломка інструмента в результаті неправильного його застосування всупереч вимогам інструкції з експлуатації); дисциплінарні - завдають шкоду внутрішньому трудовому розпорядку, раціональній організації виробничого процесу, встановленому порядку несення військової служби (напр., прогул; самовільне залишення військової частини); податкові - завдають шкоду фінансово-грошовій системі держави (напр., незаконне повернення податку на додану вартість, незаконне відстрочення податкового боргу);

бюджетні - завдають шкоду бюджетній системі держави (напр., витрачання бюджетних коштів на цілі, не передбачені видатковою частиною відповідного бюджету);

земельні - завдають шкоду природному стану земель, погіршують їх ро-дючість (напр., забруднення земель, знищення межових знаків, нецільове використання, самовільне зайняття земельної ділянки); сімейні - завдають шкоду шлюбно-сімейним відносинам (напр., невиконання батьками обов'язку щодо утримання та виховання своїх неповнолітніх дітей); міжнародні - завдають шкоду правам та інтересам суб'єктів міжнародного права (напр., порушення умов зовнішньоторговельного договору); процесуальні - завдають шкоду встановленому порядку судочинства, правилам і процедурам розгляду справ іншими уповноваженими органами (напр., неявка свідка до суду без поважних причин; невчасний початок і завершення перевірки підприємства, що ліквідується, органом податкової служби) ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ Соціальні Фізичні:

- вік;

- стать;

- генетична спадковість;

- стан здоров'я;

- особливості темпераменту Загальні:

- суперечності суспільного розвитку;

- суперечності чинної системи джерел права;

- суперечності між нормативно-правовими приписами та інтере-сами суб'єктів соціальних груп Конкретизовані:

- деформації способу життя особи;

- послаблення соціального контролю;

- неефективна діяльність правоохо-ронних та інших державних орга-нів

ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

передбачена в нормативно-правових приписах;

є обов'язком правопорушника зазнати негативні для себе наслідки;

забезпечується державою;

підставою застосування юридичної відповідальності є склад правопо-рушення;

застосовується лише спеціально уповноваженими суб'єктами; виконує охоронну, захисну, каральну, виховну функції; є одним із засобів державного примусу

ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

І

Правопорушення, що характеризується сукупністю ознак (елементів), які утворюють його юридичний склад (суб'єкт, об'єкт, суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона)

Нормативно-правовий припис, що передбачає можливість застосування юридичної відповідальності

Правозастосовний акт, в якому визначено конкретно обсяг та форма заходів примусу, що застосовуються до правопорушника

МЕТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Забезпечення інтересів суб'єктів суспільних відносин та самого суспільства Запобігання правопорушенням ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

запобіжна (охоронна); захисна (відновлювальна); каральна (штрафна); виховна

ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

справедливості (відповідальність має бути співмірною зі ступенем не-безпечності вчиненого правопорушення;

законності (юридична відповідальність повинна застосовуватися лише у випадках, передбачених законом);

гуманізму (неможливість застосування заходів примусу, що принижують людську гідність);

доцільності (вибір найбільш ефективних засобів примусу); невідворотності юридичної відповідальності (жодна особа не повинна уникнути відповідальності за кожне вчинене правопорушення); обгрунтованості (аргументованість щодо фактичних обставин правопорушення та обраної міри відповідальності);

свочасності (юридична відповідальність та правопорушення не повинні мати значного розриву в часі)

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ПРОТИПРАВНІСТЬ ДІЯННЯ ТА ЮРИДИЧНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

неосудність (нездатність особи оцінити свої дії); недосягнення особою встановленого законом віку; необхідна оборона (дії особи з метою захисту своїх законних прав та інтересів, а також законних прав та інтересів інших осіб від протиправних посягань) за умови неперевищення її меж;

уявна оборона (помилкові дії особи, пов'язані з заподіянням шкоди іншій особі (потерпілому) за обставин, коли реального посягання не було); крайня необхідність (заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, що здійснюється з метою усунення небезпеки, яка загрожує іншій особі (особам) або особистим, суспільним чи державним інтересам, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами, а заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена); казус (учинення діяння без наявності вини);

фізичний або психічний примус, унаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками;

обгрунтований ризик (для досягнення суспільно корисної мети); затримання, а також завдання шкоди під час затримання особі, яка вчинила протиправне діяння, та доставлення її органам влади (за умови неперевищення заходів затримання); малозначність правопорушення; виконання законного наказу або розпорядження;

виконання спеціального завдання із запобігання чи розкриття злочинної діяльності організованої групи (злочинної організації); втрата діянням суспільної або особистої шкідливості чи небезпечності

ЗАСОБИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Види Підстава Засоби кримінальної відповідальності (виправні роботи, арешт, довічне позбавлення волі) Вчинення злочину Засоби конституційної відповідальності (усунення Президента України з поста в порядку імпічмента; прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України) Вчинення конституційного проступку Засоби адміністративної відповідальності (попередження, адміністративний арешт, штраф) Вчинення адміністратив-ного проступку Засоби дисциплінарної відповідальності (догана, звільнення, пониження у військовому званні) Вчинення дисциплінарного проступку Засоби матеріальної відповідальності (ви-дання наказу про стягнення з зарплати працівника шкоди, завданої його винними діями підприємству) Вчинення матеріального проступку Засоби цивільної (майнової) відповідальності (відшкодування збитків, витребування майна з чужого незаконного володіння, присудження обов'язку до виконання) Вчинення цивільного проступку Засоби господарської відповідальності (анулювання ліцензії, примусовий поділ монопольного утворення, скасування державної реєстрації) Вчинення господарського проступку Засоби сімейної відповідальності (розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини) Вчинення цивільного проступку Засоби податкової відповідальності (виникнення податкової застави в позадоговірному порядку, узгодження з податковим органом господарських операцій з відчуження майна) Вчинення податкового проступку Засоби цивільно-процесуальної відповідальності (видалення судом порушника порядку з залу судових засідань) Вчинення цивільно-процесуального проступку Засоби міжнародної відповідальності (реституція, сатисфакція, зупинення зовнішньоекономічної діяльності, застосування індивідуального режиму ліцензування) Вчинення міжнародного проступку 357

ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

конституційна;

кримінальна;

адміністративна;

цивільна;

господарська;

дисциплінарна;

матеріальна;

земельна;

екологічна;

сімейна;

процесуальна;

міжнародна

ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС - це передбачений джерелом права фізичний, психічний, майновий чи організаційний вплив на суб'єктів суспільних відносин з метою захисту особистих чи суспільних інтересів

ВИДИ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ

засоби юридичної відповідальності (позбавлення волі, догана, штраф); засоби запобігання правопорушенням (періодичне подання звітності, адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі);

засоби унеможливлення правопорушень (підписка про невиїзд, визначення нікчемності договору);

засоби правовідновлення чи захисту (поновлення на роботі, визнання договору недійсним);

примусово-профілактичні засоби (заходи виховного, медичного характеру, реквізиція, карантин)

<< | >>
Источник: Луць Л. А.. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка,2007.-412 с.. 2007

Еще по теме ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:

  1. 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура
  2. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  4. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері екологічної безпеки.
  5. Кримінально-виконавчі напрямки, що обумовлюють удосконалення кримінально-виконавчої служби України
  6. 3.2. Механізм охорони трудових прав та законних інтересів працівників
  7. 2.1.8. Блага
  8. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -