<<

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ які засвідчують основні наукові результати дисертації:

1. Селіванова Н. П. Принципи функціонування електронної системи публічних закупівель в Україні.

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 98-103.

2. Селіванова Н. П. Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 2. Том 2. С. 87-94.

3. Селіванова Н. П. Адміністративно-правові аспекти юридичної природи електронної системи закупівель. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 6-2. Т. 1. С. 127-132.

4. Селиванова Н. П. Методы административной деятельности в отношении функционирования системы электронных закупок в Украине. Право и Политика. 2016. № 4. С. 77-82.

5. Селіванова Н. П. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Ч. 2. Т. 3. С. 61-66.

6. Селиванова Н. П. Административно-правовой статус публичной администрации, осуществляющее обеспечение функционирования системы электронных закупок в Украине. Право и Закон. 2017. № 2. С. 82-87.

7. Селіванова Н. П. Ефективний зарубіжний досвід забезпечення функціонування системи електронних закупівель. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 4. С. 207-212.

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

8. Селіванова Н. П. Теоретичні питання визначення спеціальних принципів функціонування електронної системи публічних закупівель в Україні. Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, 8-9 квітня 2016 р.).

Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2016. С. 88-90.

9. Селіванова Н. П. Актуальні питання досвіду Литви та Латвії у сфері забезпечення системи електронних закупівель. Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції. (м. Запоріжжя, 24-25 березня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017. С. 89-92.

10. Селіванова Н. П. Теоретичні аспекти визначення адміністративно -

правового статусу міністерства економічного розвитку і торгівлі України як уповноваженого органу у сфері публічних закупівель. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми

правозастосування: Міжнародна науково-практична конференція. (м. Київ, 910 вересня 2016 р.). К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. С. 74-76.

Додаток Б

БЛАНК

соціологічного опитування громадян щодо проблем у сфері публічних закупівель в Україні

Шaнoвний респонденте! Вaшiй увaзi нaдaється блaнк соціологічного oпитувaння щодо проблем у сфері публічних закупівель. Oпитувaння є aнoнiмним, відповідно просимо Вaс нaдaти правдиві відповіді. На кожне питання треба надати відповідь - наприклад, «Так» або «Ні» у графі навпроти шляхом постановлення позначки (наприклад, «+», або «V»). Результати Вашої активної громадянської позиції буде використано для розроблення рекомендацій щодо покращення сфери публічних закупівель в Україні.

Дякуємо Вам за участь!

Чи належно здійснюється в Україні адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель?
Так Ні
Як ви оцінюєте діяльність Prozorro?
Позитивно Негативно
Чи ефективний громадський контроль у сфері публічних закупівель?
Так Ні
Чи варто впроваджувати європейські стандарти у сфері публічних закупівель ?
Так Ні
Чи варто посилити адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері публічних закупівель?
Так Ні

РЕЗУЛЬТАТИ

соціологічного опитування громадян України щодо проблем у сфері публічних закупівель в Україні

Вибїрковим aнкетувaнням було охоплено 508 респондентів.

Час проведення анкетування - перше півріччя 2016 і перше півріччя 2017 року. 14% респондентів відмовилися відповідати на питання з причин браку часу та роздратованості, викликаної складною ситуацією в державі.
Чи належно здійснюється в Україні адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель?
Так Ні
48% 52%
Як ви оцінюєте діяльність Prozorro?
Позитивно Негативно
80% 20%
Чи ефективний громадський контроль у сфері публічних закупівель?
Так Ні
74% 26%
Чи варто впроваджувати європейські стандарти у сфері публічних закупівель?
Так Ні
60% 40%
Чи варто посилити адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері публічних закупівель?
Так Ні
84% 16%

Додаток В ПРОЕКТ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності у сфері публічних

закупівель

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I.

Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - додаток до №51. - Ст.1122) такі зміни й доповнення:

- внести зміни до Ст. 164-14 «Порушення законодавства про закупівлі» та викласти її в такій редакції: «Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель, в тому числі оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік».

II. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова

А.В. ПАРУБІЙ

Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності у сфері

публічних закупівель»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою дотримання принципів добросовісної конкуренції серед учасників та запобігання корупційним діям і зловживанням необхідно внести зміни щодо посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про закупівлі.

Законопроект позитивно вплине на попередження правопорушень у сфері публічних закупівель.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Провідним завданням проекту є посилення адміністративної відповідальності за порушення законодавства про закупівлі.

Так, цим проектом пропонуються такі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - додаток до №51. - Ст.1122): 1) внести зміни до Ст. 164-14 «Порушення законодавства про закупівлі» та викласти її в такій редакції: «Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель, в тому числі оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік».

3. Правові аспекти

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acqrns communautake, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005;

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X;

Закон Україну «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII;

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Оцінювання регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття положень законопроекту попередить порушення правопорушення у сфері публічних закупівель. Окрім того цей проект Закону в загальному захистить права суб’єктів закупівель, громадськості та суспільства.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення адміністративної відповідальності у сфері

публічних закупівель»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст положення (норми) проекту акта
Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №

8073-X

Ст. 164-14. Порушення законодавства про закупівлі.

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель; оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, - тягнуть за собою накладення

Ст. 164-14. Порушення законодавства про закупівлі.

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель, в тому числі оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових),

штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових),

уповноважених осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

уповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного

стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Додаток Г

Директор

АКТ впровадження результатів дисертації здобувана наукового ступеня кандидата юридичних наук Селіванової Наталі Петрівни на тему «Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні» у науково- дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права

Комісія Інституту склала цей акт про те, що матеріали дисертації Селіванової Нататі Петрівни на тему «Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні» (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право) мають необхідний теоретичний, методологічний рівень і практичну значимість та використовуються у науково-дослідній роботі наукових відділів Науково- дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного права, та використовуються Інститутом в межах реалізації тем наукових досліджень «Правове забезпечення прав, свобод та законних інтересів суб’єктів публічно- правових відносин» (номер державної реєстрації №0115U005495).

Використання результатів дисертації сприятиме активізації та підвищенню ефективності наукової діяльності наукових працівників наукових відділів Науково- дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження Селіванової Наталі Петрівни на тему «Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук вважати впровадженими в науково-дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права під час проведення загальнотеоретичних і галузевих досліджень, спрямованих на вирішення теоретико-методологічних проблем науки адміністративного права.

Завідувач відділу науково-правових експертиз та

закоиопроектннх робіт, кандидат юридичних наук

Завіїувач відділу проблем захисту суб’єктів публічно-правових відносин, кандидат юридичних н

Науковий співробітник вІдтілу публічно-правового забезпечення розвитку' підприємництва

Додаток Ґ

здруищжую

Дирек^Йауіїр^дос.'іідного

права

АКТ

упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Селіванової Наталі Петрівни з теми «Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні» у навчальний процес відділу проолем публічного права Науково-дослідного інституту' публічного права

Комісією Відділу було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні» Селіванової Наталі Петрівни. Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення дослідження було використано в розробленні лекційних курсів з дисциплін: «Актуальні проблеми теорії адміністративного права» та «Актуальні проблеми адміністративної відповідальності», при підготовці відповідних підручників, навчальних посібників.

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні» Селіванової Наталі Петрівни вважати впровадженими в навчальний процес відділу проблем публічного права Науково-дослідного інституту публічного права з дисциплін «Актуальні проблеми теорії адміністративного права» та «Актуальні проблеми адміністративної відповідальності».

Члени комісії:

Старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук

Старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук

Старший науковий співробітник

<< |
Источник: СЕЛІВАНОВА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ДОДАТКИ: