<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у двох томах: том 1. Загальна частина. Київ: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.

2. Авер’янов В.

Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у двох томах: том 2. Особлива частина. Київ: Видавництво «Юридична думка», 2005. 624 с.

3. Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в

социалистическом государстве. М., 1966. 374 с.

4. Армаш Н. О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. К., 2005. 18 с.

5. Баймуратов М. О. Правовий статус людини і громадянина в конституціях держав Східної Європи: порівняльно-правовий аналіз конституцій та їхнє співвідношення з міжнародними стандартами. Вісник Центральної виборчої комісії. К., 2006. № 1. С. 89-93.

6. Байтин М.И. Теоретические вопросы правовой процедуры. Журнал российского права. 2000. № 8. С. 47-51.

7. Бандурка О. М. Адміністративний процес: підручник для вищих навч. закл. К., 2002. 288 с.

8. Бахрах Д. Н. Административное право: учебник для вузов. М.: Изд-во БЕК, 1999. 368 с.

9. Бєлкін Л. М. Актуальні проблеми удосконалення законодавства України про державні закупівлі в контексті зниження корупційної складової при їх здійсненні. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. Вип. 1. С. 81-92.

10. Битяк Ю. П. Адміністративне право України: підручник. Х.: Право, 2010. 624 с.

11. Битяк Ю., Гращук В., Дьяченко О. та ін. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

12. Білодід І. К. Словник української мови: в 11 тт. АН УРСР. Інститут мовознавства. К.: Наукова думка, 1970-1980.

13. Бойко В. П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів: автореф. дис. ... канд.

юрид. наук: 12.00.07. НДІ публіч. права. Київ, 2016. 16 с.

14. Бойко І. В. Адміністративна процедура : конспект лекцій. Харків: Право, 2017. 130 c.

15. Бояринцева М. А. Адміністративний договір: дискусійні питання правової природи та правосуб’єктності сторін. Вісник ВРЮ. №2 (6). 2011. С. 79-94.

16. Братель С. Г. Класифікація адміністративних процедур. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Т. 14. С. 214-220.

17. Братель С. Г. Місце адміністративної процедури в структурі права. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2015. № 1(1). С. 57-63.

18. Брус Т. М. Удосконалення процедури надання адміністративних послуг в органі публічного управління. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. 2013. № 2. С. 22-29.

19. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. К.: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

20. Бурбело О. А. Ефективний фінансовий контроль за державними закупівлями - вагома складова економічної безпеки держави. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія юридична. 2013. Вип. 4. С. 87-93.

21. В Україні вже півтора роки не працює державний моніторинг тендерів. Економічна правда: інформаційний веб-портал. 2017. URL: https ://www.epravda.com.ua/news/2017/02/21/621729/

22. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права : навч. посібник. К.: Знання, 2008. 333 с.

23. Веприцький Р. С. Поняття «правовий статус особи» в теоритично-правовій літературі. Право.ш. 2015. № 3. С. 18-22.

24. Викрито корупційну схему розтрати 149 млн грн у Міноборони. НАБУ: офіційний веб-сайт. 2017. URL: https://nabu.gov.ua/novyny/vykryto- korupciynu-shemu-roztraty-149-mln-grn-u-minoborony-sered-zatrymanyh- zastupnyk

25. Відповідальність держслужбовця у сфері публічних закупівель.

!Factor: інформаційний веб-портал. 2017. URL:

https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2016/december/issue-12/article-23843.html

26.

Відповідальність у публічних закупівлях: що нового? Buhgalter:

інформаційний веб-портал. 2017. URL:

https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/vidpovidalnist-u- publichnih-zakupivlyah-shcho-novogo/

27. Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11; Київ. нац. ун -т ім. Т.Шевченка. К., 2009. 20 с.

28. Галунько В. В., Олефір В. І., Гридасов Ю. В. Адміністративне право України: у 2-х т.: підручник Т.1: Загальне адміністративне право. Академічний курс. Херсон: ХМД, 2013. 396 с.

29. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т.1: Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Херсон. ХМД. 2015. 272 с.

30. Галунько В., Олефір В., Пихтін М. та ін. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку XXI століття): монографія. Міська друк. Херсон. 2010. 376 с.

31. Гаруст Ю. В. Поняття адміністративно-правового механізму забезпечення прав громадян у податковій сфері. Наука і правоохорона. 2012. № 3 (17). С. 16-20.

32. Головко Н. В. Особливості правового регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Х., 2008. 18 с.

33. Горбатюк Я. В. Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі». Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2016. № 3. С. 132-137.

34. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

35. Громадський моніторинг виявив порушення у публічних закупівлях в освітній сфері Полтавщини. Останній бастіон: інформаційний веб-портал. 2016. URL: http://bastion.tv/news/gromadskij-monitoring-viyaviv- porushennya-u-publichnih-zakupivlyah-v-osvitnij-sferi-poltavshini/

36. Губерська Н. Л. Адміністративна процедура державного контролю у сфері вищої освіти. Форум права. 2014. № 4. С. 113-118.

37. Гудима Н. В. Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державного управління України: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01. Ін-т законодавства Верхов. Ради України. К., 2008. 20 с.

38. Гужва І. Ю. Угода СОТ про державні закупівлі як інструмент інтеграції галузей економіки України до світового господарства. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 9. С. 7-10.

39. Гумін О. М. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. Наше право. 2014. № 4. С. 46-50.

40. Гумін О. М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура. Наше право. 2014. № 5. С. 32-37.

41. Гусаров С. Визначення понять адміністративної процедури та адміністративного процесу в адміністративному праві України. Вісник Академії управління МВС. 2008. № 3. С. 6-18.

42. Державний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері державних/публічних закупівель. Dozorro. 2016. URL: https ://dozorro. org/derzhkontrol

43. Державні закупівлі, як засіб доступу до ринку Республіки Польща. LAWYER-EXPERT. 2016. URL: http://lawyer-expert.com/ru/russkij- derzhavni-zakupivli-yak-zasib-dostupu-do-rinku-respubliki-polshha/

44. Детттко А. І. Концептуальні основи побудови електронної системи управління державними закупівлями. Науково -технічна інформація. 2010. № 1. С. 25-31.

45. Діденко С. В. Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». Київ, 2016. 36 с.

46. Діденко С. В. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення обігу та застосування зброї в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 38. Том 2. 47-50.

47. Додонов В. Н. Большой юридический словарь. М.: Инфра-М, 1998. 547 с.

48. Дручек О. М. Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України. Форум права.

2013. № 2. С. 123-128.

49. Електронні державні закупівлі: пошук українського шляху. EU funded project «Harmonisation of public procurement system of Ukraine with EU standards». 2016. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/e-procurement-finding- a-way-for-ukraine.html?lang=RU

50. Еропкин М. И., Попов Л. Л. Административно-правовая охрана общественного порядка. Л.: Лениздат, 1973. 328 с.

51. Ещук О. М. Административно-правовая охрана и административно-правовая защита: общее и частное. Международный научно-практический журнал «Закон и жизнь». 2013. С. 49-53.

52. Єщук О. М. Механізм адміністративно-правового регулювання. Митна справа: Науково-аналітичний журнал. засн.: Нац. ун-т «Одеська юридична академія», ТОВ «Митна газета». Львів: Шерман М.Д., 2011. №3 (75). ч. 2. С. 264-267.

53. Єщук О. М. Щодо адаптації вітчизняної термінології у сфері адміністративно-правової охорони до стандартів Європейського Союзу. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія «Юридичні науки». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. Випуск № 2. С. 48-50.

54. Заєць Н. М. Неконкурентна процедура закупівлі: відсутність альтернативи чи збитки в результаті порушення принципу економії державних коштів? Незалежний аудитор. 2014. № 8. С. 67-71.

55. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

56. Законодавство про адміністративні процедури. Центр політико- правових реформ. 2017. URL: http://pravo.org.Ua/ua/news/20872055-2.3.3.- zakonodavstvo-pro-administrativni-protsedURL

57. Закупівля. Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії. 2016.

URL:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%

D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F

58. Запитання та відповіді. ProZorro: офіційний веб-сайт. 2016. URL: https://prozorro.gov.ua/faq

59. Зубар В. В. Формування механізму управління системою державних закупівель в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. Класич. приват.

ун-т. Запоріжжя, 2010. 20 с.

60. Іванищук А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика: монографія. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Київ: Ун-т «Україна». 2014. 356 с.

61. Ігонін Р. В. Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції. Адвокат. 2011. № 1. С. 36-40.

62. Інформація Постійно діючої адміністративної колегії АМКУ з

розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. АМКУ: офіційний веб-сайт. 2017. URL:

http ://www.amc. gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/136837

63. Качура О. А. Поняття адміністративних процедур державної реєстрації. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2014. № 1. С. 101-107.

64. Кічмаренко С. Адміністративно-правове забезпечення незалежності судової влади в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Інститут публічного права. Київ. 2017. URL: http://sipl.com.ua/?page_id=4302

65. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.

66. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). 1984. Ст. 1122.

67. Коломоєць Т. Адміністративне право України. Підручник. Істина. Київ. 2010. 447 с.

68. Колпаков В. К. Поняття форм публічного адміністрування. Адміністративне право і процес. 2012. № 2. С. 89-103.

69. Колпаков В. К., Коваленко В. В., Кузьменко О. В. та ін. Курс адміністративного права України: підручник. Нац. акад. внутр. справ. К.: Юрінком Інтер, 2012. 805 c.

70. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник. К.: Юрінком Інтер, 1999. 736 с.

71. Коментарі до Закону «Про публічні закупівлі» від команди

Проекту «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС». PROZORRO. 2016. URL:

https://prozorro.gov.ua/news/komentari-do-zakonu-pro-publichni-zakupivli-vid- komandi-proektu-garmonizaciya-sistemi-derzhavnih-zakupivel-v-ukrayini-zi- standartami-yes

72. Конституція України від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141.

73. Конфлікт інтересів: українська традиція чи привид минулого?

Правда: інформаційний веб-портал. 2016. URL:

http://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2016/12/konflikt-interesiv/index.html

74. Котляревський Я. В. Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні. Наукові праці НДФІ. 2015. Вип. 4. С. 42-55.

75. Критенко О. О. Сутність та особливості функціонування системи державних закупівель. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 9.

76. Круглий стіл «Запуск ProZorro на всю країну: результати 2016 року та плани на майбутнє». PROZORRO. 2017. URL: https ://prozorro.gov.ua/news/kruglij -stil-zapusk-prozorro-na-vsyu-krayinu- rezultati-2016-roku-ta-plani-na-majbutnye

77. Кузнецов В. Г. Проблеми використання прогресивних методів закупівлі електроенергії. Гірнича електромеханіка та автоматика. 2013. Вип. 90. С. 140-143.

78. Куйбіда Р. О. Межі адміністративної юрисдикції: спірні питання. Юридичний вісник України. 2007. № 25 (624).

79. Левченко О. В. Адміністративні процедури: оновлені підходи до положень про критерії класифікації. Прикарпатський юридичний вісник.

2015. Вип. 1. С. 62-64.

80. Ліпкан В. А. Національна безпека України: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. Національна академія внутрішніх справ. К.: Кондор, 2008. 552 с.

81. Ліпкан В. А. Теорія управління в органах внутрішніх справ: навч. посіб. К.: КНТ, 2007. 884 с.

82. Лопушинський І. П. Електронні закупівлі як складова електронного урядування в Україні. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2013. № 1.

83. Малько А .В., Матузов Н. И. Теория государства и права. М.: Юристь, 1996. 672 с.

84. Марков В. В. Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 74-79.

85. Мартинович Д. Є. Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 70-76.

86. Меліхова О. Ю. Юридично значимі дії як правова форма

публічного адміністрування у сфері юридичної науки в Україні: адміністративно-правова характеристика. Вісник Запорізького національного університету. StattiOnline. 2016. URL:

http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12242-yURLdichno-znachimi-

di%D1 %97 -yak-pravova-forma-publichnogo-administruvannya-u-sferi- yURLdichno%D1 %97 -nauki-v-ukra%D1%97ni-administrativno-pravova- xarakteristika.html

87. Мельников О. С. Особливості публічних закупівель як об’єкта державного регулювання економіки. Теорія та практика державного управління. 2016. Вип. 1. С. 129-135.

88. Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 липня 2016 року № 2. Кадровик: інформаційний веб-портал. 2016. URL:

https://www.kadrovik01.com.ua/article/198-metodichn-rekomendats-z-pitan- zapobgannya-ta-vregulyuvannya-konflktu-nteresv

89. Миколенко О. І. Місце адміністративного процедурного права в системі юридичних знань та системі права України: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2011. 40 с.

90. Мицкевич А. В. Некоторые вопросы учения о субъективных правах. Правоведение. 1958. №1. С. 28-36.

91. Міняйло О. І. Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання національної економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К., 2011. 21 с.

92. Міняйло В. Організація електронних державних закупівель. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2012. № 3. С. 36-44.

93. Молдован В. В. Правознавство: цікаве і мудре: навч. посіб. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: Алерта, 2012. 255 с.

94. Навчання з публічних закупівель. Головне управління Державної

казначейської служби України ДКСУ у Тернопільській області: веб-сайт.

2016. URL:

http://www.treasury.gov.ua/reg/control/ter/uk/publish/article/741880;jsessionid=41 0147AF6E072AA8868E9A179199E173

95. Нагачевський С. В. Організація державної закупівлі товарів, робіт й послуг як механізм використання бюджетних коштів. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія економічна. 2012. Вип. 1. С. 118-127.

96. Настанови щодо участі в публічних закупівлях. EUPUBLICPROCUREMENT. 2017. URL: http://eupublicprocurement.org.ua/wp- content/uploads/2017/05/Guidelines_how-to_participate_UKR.pdf

97. Не все так прозоро в системі Prozorro. Juscutum. 2016. URL: https://juscutum.com/ne-vse-tak-prozoro-v-sistemi-prozorro/

98. Нижній Т. В. Публічні закупівлі у системі електронного урядування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 110-113.

99. Нормативно-правова база у сфері публічних закупівель.

Кам'янська міська рада: офіційний веб-портал. 2017. URL:

http://dndz.gov.ua/normativno_pravova_baza_u_sferi_publichnikh_zakupivel

100. Овчарук С. С. Місце адміністративних процедур у системі процесуального права. Публічне право. 2013. № 1. С. 98-106.

101. Окар-Балаж Я. І. Деякі питання визначення правового статусу особи у адміністративному праві. Наше право. 2015. № 2. С. 81-85.

102. Олефір А. О. До проблеми господарсько-правового регулювання цін на продукцію охорони здоров’я в державних закупівлях. Форум права. 2012. № 2. С. 503-510.

103. Остап’юк М. В. Порядок визначення предмета закупівлі у сфері державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів. Право і суспільство. 2015. № 5(2). С. 49-54.

104. Охотський Е. В. Державне управління в сучасній Росії: навчально-методичний комплекс. М.: МДІМВ, 2008. 548 с.

105. Павліченко В. М. Поняття нормативно-правового забезпечення праці державних службовців. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2014. Вип. 10-1(1). С. 143-146.

106. Паппас С. Політика ЄС у сфері державних закупівель: навч. посіб. Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка, 2005. 126 с.

107. Перевірити благонадійність учасників держтендерів стає ще

легше: інтеграція ProZorro з ЄДР. PROZORRO. 2017. URL:

https://prozorro.gov.ua/news/pereviriti-blagonadijnist-uchasnikiv-derzhtenderiv- staye-she-legshe-integraciya-prozorro-z-yedr

108. Письменна М. С. Функція контролю в управлінні державними закупівлями. Інноваційна економіка. 2014. № 4. С. 250-254.

109. Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459. Офіційний вісник України. 2014. № 77. Ст. 2183.

110. Підмогильний О. Закупівлі за державні кошти. Система звітності. Фінансовий контроль. 2013. № 2. С. 36-39.

111. Пінькас Г. І. Система ефективного державного фінансового контролю і координації у сфері державних закупівель Актуальні проблеми економіки. № 2 (92). 2009. С. 57-69.

112. Помилки та проблеми при електронних закупівлях. Buhgalter:

інформаційний веб-портал. 2017. URL:

https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/pomilki-ta-problemi-pri- elektronnih-zakupivlyah/

113. Попов Л.Л. Административное право. М.: Юрайт, 2010. 444 с.

114. Практичні аспекти оскарження публічних закупівель в Україні. Юридична газета: інформаційний веб-портал. 2017. URL: http://yur- gazeta.com/publications/practice/inshe/praktichni-aspekti-oskarzhennya- publichnih-zakupivel-v-ukrayini.html

115. Принципи адміністративного права. Інститут публічного права. 2016. URL: http://sipl.com.ua/?page_id=1517

116. Принципи публічних закупівель. Bilans: інформаційний веб- портал. 2016. URL: http://bilans.com.ua/stati/gosudarstvennye-zakupki-v- ukraine/108-publichni-zakupivli-bazovi-printsipi

117. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 № 3659-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 50. Ст. 472.

118. Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 5-6. Ст. 30.

119. Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 275.

120. Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю: наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440. Офіційний вісник України. 2005. № 34. Ст. 2089.

121. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43. Офіційний вісник України. 2016. № 12. Ст. 506.

122. Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків: постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166. ВРУ: офіційний веб- портал. 2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF

123. Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет

або уповноважену особу (осіб): наказ Мінекономрозвитку від 30.03.2016 № 557. МЦФЕР-У країна. 2016. URL:

http://zakon.gbb.com.ua/regulations/1521/8196/8197/486907/

124. Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель: наказ Мінекономрозвитку України від 22.03.2016 № 490. ВРУ: офіційний веб-портал. 2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0449- 16

125. Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: Указ Президента України від 31.05.2011 № 634/2011. Офіційний вісник України. 2011. № 41. Ст. 1666.

126. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 13. Ст. 110.

127. Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони: Закон України від 12.05.2016. № 1356-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 24. Ст. 488.

128. Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі: Закон України від 16.03.2016 № 1029-УШ. Голос України. 2016. № 62.

129. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 9. Ст. 89.

130. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 36. Ст. 360.

131. Про Стратегію реформування системи публічних закупівель («дорожню карту»): розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р. Офіційний вісник України. 2016. № 23. Ст. 920.

132. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель від 31.05.2016. ВРУ: офіційний веб-портал. 2017. URL: http://w1. c 1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=59264

133. Прозорро - електронна система публічних закупівель, яка

прийшла на зміну паперовим держтендерам. BUHGALTER.COM.UA. 2016. URL: https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/prozorro-

elektronna-sistema-publichnih-zakupivel-yaka-priyshla-na/

134. Прозорро заощадила 16,7 млрд грн. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: офіційний веб-сайт. 2017. URL: http://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=89dc890f-4eae-4e8a-a69d- 7e621cb71810&title=ProzorroZaoschadila16-7 -MlrdGrn

135. Прозорро отримала міжнародну премію у сфері публічних

закупівель. ProZorro: офіційний веб-сайт. 2017. URL:

https://prozorro.gov.ua/news/prozorro-otrymala-mizhnarodnu-premiyu-u-sferi- publichnyh-zakupivel

136. Прозорро сигналізуватиме про потенційні порушення державних замовників у закупівлях. PROZORRO. 2017. URL: https://prozorro.gov.ua/news/prozorro-signalizuvatime-pro-potencijni- porushennya-derzhavnih-zamovnikiv-u-zakupivlyah

137. Прозорро: рухаємося вперед у публічних закупівлях. Buhgalter:

інформаційний веб-портал. 2017. URL:

https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-derzhkoshti/prozorro-ruhayemosya- vpered-u-publichnih-zakupivlyah/

138. Проста закупівля. FABRIKANT. 2016. URL: https://www.fabrikant.ua/popups/help.html?keyword=market/360

139. Професіоналізація у сфері публічних закупівель. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: офіційний веб-сайт. 2017. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e5af475f-cd00-4880- b6e3-19e414b23e78&title=ZagalnaInformatsiia

140. Процедури публічних закупівель: конкурентний діалог. Devisu: група. 2017. URL: http://devisu.ua/uk/pravokonsult/6504-protsedURL-publichnih- zakupivel-konkurentnij-dialog

141. Публічний характер управління (адміністрування). Studfiles:

інформаційний веб-портал. 2016. URL:

https:// studfiles.net/preview/5433235/page :3/

142. Публічні закупівлі. Прометей: онлайн курси. 2017. URL: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1 :Prometheus+PP 101+2017_T1/about

143. Публічні закупівлі: дискримінація неприпустима? Юридична

газета: інформаційний веб-портал. 2016. URL: http://yur-

gazeta.com/publications/practice/inshe/publichni-zakupivli-diksriminaciya- nepripustima.html

144. Римарчук Г. С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності в Україні. дис... канд. юрид. наук:12.00.07, Нац. унт «Львів. Політехніка». Л, 2013.203 с.

145. Рівень електронних закупівель в країнах ЄС, їх обсяги та

вартість. AEAEP. 2017. URL: http://aeaep.com.ua/wp-

content/uploads/2014/04/Doslidzhennya.docx

146. Романенко Є. О. Реформування системи державних закупівель в Україні. Публ. урядування. 2016. № 4. С. 25-34.

147. Ромашов Р. А. Некоторые проблемные аспекты понимания правосубъектности индивидуального и коллективного лица. Правовой статус и правосубъектность лица: теория, история, компаративистика: материалы VTTT Между нар. научно-теоретич. конф. Санкт-Петербург, 14-15 декабря 2007 г.: В 2 ч. Ч. 1. СПб., 2007. С. 3-5.

148. Савченко С. С. Визначення місця реєстраційних процедур в системі адміністративного процесу. Форум права. 2010. № 4. С. 772-777.

149. Севостьянова Г. С. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення публічних закупівель в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10(2). С. 91-96.

150. Селіванова Н. П. Поняття та зміст адміністративно -правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 2. Том 2. С. 87-94.

151. Селіванова Н. П. Адміністративно -правові аспекти юридичної природи електронної системи закупівель. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2016. Випуск 6 -2. Т. 1. С. 127-132.

152. Селіванова Н. П. Принципи функціонування електронної системи публічних закупівель в Україні. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 98-103.

153. Селіванова Н. П. Ефективний зарубіжний досвід забезпечення функціонування системи електронних закупівель. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №4. С. 207-212.

154. Селіванова Н. П. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Випуск 41. Ч. 2. Т. 3. С. 61 -66.

155. Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. М.: Юридическая литература, 2012. 152 с.

156. Сердюк Є В. Адміністративні процедури у сфері забезпечення виборчих прав громадян. Форум права. 2012. № 1. С. 874-877.

157. Сердюк Є В. Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове регулювання виборчих прав громадян України. Держава і право. 2012. С .276-279.

158. Система електронних держзакупівель в Україні. Quintagroup. 2016. URL: http://quintagroup.com.ua/solutions/openprocurement

159. Система електронних публічних закупівель ProZorro повноцінно запрацює з наступного року. APTEKA.UA. 2015. URL: http://www.apteka.ua/article/356088

160. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. X.: Еспада, 2006.

776 с.

161. Скворцов С.С. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12.00.07. Х., 2005. 20 с.

162. Сошников А. О. Аналогічний договір як елемент кваліфікаційного критерію у державних закупівлях: класифікація, визначення та закріплення. Університетські наукові записки. 2012. № 4. С. 256-261.

163. Тищенко Т. В. Стратегічне управління закупівлями на промислових підприємствах масложирового підкомплексу України. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2014. Вип. 4. С. 21 -26.

164. Тищенкова І. О. Адміністративні процедури надання електронних послуг публічною адміністрацією в Україні. Форум права. 2017. № 2. С. 124129.

165. Топ реальних досягнень українських реформ. Transparency International Україна. 2016. URL: https://ti-ukraine.org/news/top-realnyh- dosyahnen-ukrajinskyh-reform/

166. Турченко О. Г. Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (зближення законодавства України з правом ЄС): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11. Ін-т законодавства Верх. Ради України. К., 2008. 20 с.

167. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 30.11.2015. Офіційний вісник України. 2014 р. № 75. Ст. 2125.

168. Угода про державні закупівлі СОТ від 15.04.1994. ВРУ: офіційний веб-портал. 2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_050

169. Укладення, виконання, зміни та розірвання договору про

закупівлю: розставляємо основні акценти. Buhgalter: інформаційний веб- портал. 2017. URL: https://buhgalter.com.ua/articles/zakupivli-za-

derzhkoshti/ukladennya-vikonannya-zmini-ta-rozirvannya-dogovoru-pro- zakupivlyu/

170. Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки.

Агенцията по обществени поръчки. 2016. URL: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,290255&_dad=portal&_schema=PORT AL

171. Фролов Ю. М. Адміністративні процедури: зміст та особливості. Форум права. 2013. № 3. С. 692-698.

172. Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): моногр. Одеса: Юридична література, 2004. 324 с.

173. Хусанова К. Ю. До питання про особливості методу правового регулювання відностин у сфері державних закупівель. Часопис Київського університету права. 2010. № 1. С. 117-124.

174. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

175. Цимбаленко Я. Ю. Правові аспекти управління державними закупівлями як механізм розвитку української економіки. Вісник

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2013. № 4. С. 140-143.

176. Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін Державне регулювання економіки: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2005. 354 с.

177. Чухно А. А., Єщенко П. С., Климко Г. Н. та ін Основи економічної теорії: підручник. К.: Вища шк., 2001. 606 с.

178. Що таке Prozorro? Офіційний майданчик публічних закупівель. 2016. URL: http://tender.uub.com.ua/tender/shcho-take-prozorro

179. Щодо змін в Наказ №35. ProZorro: офіційний веб-портал. 2017. URL: https ://prozorro.gov.ua/news/shodo-zmin-v-nakaz-35

180. Як працювати в Прозоро? Офіційний майданчик публічних закупівель. 2016. URL: http://tender.uub.com.ua/tender/yak-pratsyuvaty-v- prozorro

181. Янчук Н. Д. Правове забезпечення концепції сталого розвитку сучасної держави: теоретико-компаративістський аналіз: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Одес. нац. юрид. акад. О., 2009. 20 с.

182. Яременко В., Сліпушко О. Новий словник української мови. В 3х т. Київ: Аконіт. 2008. 928 с.

183. Ястремська О. М. Особливості ухвалення рішень про закупівлю та вибір постачальника в процесі інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 2. С. 131-138.

184. Агенцията по обществени поръчки поддържа: Портал за обществени поръчки. Агенцията по обществени поръчки. 2016. URL: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

185. Агенцията по обществени поръчки поддържа. Агенцията по

обществени поръчки. 2016. URL: http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORT AL

186. Aicep Portugal Global, o seu parceiro de confian5a. Aicep Portugal

Global. 2017. URL: http://www.portugalglobal.pt/EN/about-us/Pages/about-

us.aspx

187. Electronic public procurement. Ministry Of Regional Development

CZ. 2017. URL: http://www.portal-vz.cz/en/Jak-na-zadavani-verejnych-

zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek

188. Esiet sveicinati Elektronisko iepirkumu sistema. 2016. URL: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=21& systemCode=CORE

189. Harold C. Petrowitz, Conflict of Interest in Federal Procurement, 29 Law and Contemporary Problems 196-224. Lawduke. 2016. URL: https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol29/iss1/10

190. How to become a Crown Commercial Service supplier. Gov.UK.

2017. URL: https://www.gov.uk/government/publications/become-a-crown-

commercial-service-supplier/becoming-a-supplier-through-the-crown-commercial- service-what-you-need-to-know

191. Law on Public procurement of Republic of Lithuania. Government of

the Republic of Lithuania. 2016. URL: https ://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.406821?jfwid=-19kda1ir4g

192. Public procurement and concessions portal. Ministry Of Regional Development CZ. 2017. URL: http://www.portal-vz.cz/en/Homepage

193. Public procurement policy. Gov.UK. 2017. URL: https://www.gov.uk/guidance/public-sector-procurement-policy

194. Urz^d Zamowien Publicznych: Zadaniaю. Urz^d Zamowien

Publicznych. 2016. URL: https://www.uzp.gov.pl/urzad-zamowien-

publicznych/zadania

195. Valsts regionalas attlstlbas agentura: Par mums. Valsts regionalas attlstlbas agentura. 2016. URL: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/

<< | >>
Источник: СЕЛІВАНОВА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: