<<
>>

§ 18. Органи управління у сфері стандартизації, сертифікації і метрології.

Державна система стандартизації в Україні визначає мету і принципи управління, форми та загальні організаційно-технічні правила виконання всіх видів робіт із стандартизації.

Державна система стандартизації спрямована на забезпечення реалізації єдиної технічної політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Державну систему стандартизації створює Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації - національний орган із стандартизації.

Категорії нормативних документів із стандартизації

Нормативні документи із стандартизації поділяються на: державні стандарти України; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок; технічні умови; стандарти підприємств.

Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн застосовуються в Україні відповідно до її міжнародних договорів.

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (далі - Держстандарт України) є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Держстандарт України як єдиний національний орган зі стандартизації, метрології та сертифікації здійснює державну політику у сфері стандартизації, метрології, акредитації органів та іспитових лабораторій з сертифікації (далі - акредитації) та сертифікації.

Держстандарт України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням. У межах своїх повноважень Держстандарт України організовує виконання актів законодавства України та узагальнює практику їх застосування і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.

Держстандарт України в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Рішення Держстандарту України, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, громадян.

Держстандарт України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Голова Держстандарту України є за посадою головним державним інспектором України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил, а його заступники - заступниками головного державного інспектора України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил.

Для виконання державних функцій з нагляду за додержанням стандартів, норм та правил і з метрологічного нагляду, організації робіт зі стандартизації та сертифікації Держстандарт України утворює систему територіальних органів - державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації. Директори цих центрів є за посадою головними державними інспекторами відповідних територіальних одиниць, а їх заступники - заступниками головного державного інспектора.

Для підготовки рішень з окремих питань діяльності Держстандарту України при ньому утворюються консультаційно-дорадчі науково-технічні комісії зі стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації.

У Держстандарті України можуть утворюватися й інші дорадчі та консультаційні органи

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 18. Органи управління у сфері стандартизації, сертифікації і метрології.:

 1. 43. Органи управління спеціальних (вільних) економічних зон.
 2. § 5. Система органів управління наукою та їх повноваження.
 3. § 9. Органи управління митною справою.
 4. § 17. Органи управління освітою та їх компетенція.
 5. § 18. Органи управління у сфері стандартизації, сертифікації і метрології.
 6. § 20. Органи управління освітою та їх компетенція.
 7. § 23. Органи управління у сфері охорони природи та їх повноваження.
 8. § 31. Органи управління соціальним захистом населення і їх повноваження.
 9. § 34. Органи управління зв’язком.
 10. § 39. Органи управління промисловістю України.
 11. § 61. Державний комітет як орган управління.
 12. § 81. Органи управління у сфері фінансів та кредитування.
 13. § 84. Органи управління у сфері юстиції та їх повноваження.
 14. Глава 4 КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ (друга половина XVII - XVIII ст.)
 15. § 1. Вищі органи влади та управління
 16. § 4. Російські органи управління Україною в період її автономії
 17. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)