<<
>>

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Balan B. Reprezentarea socială a profesiei psihologului: intre a fi si a deveni. In: Psihologia socială, 1999, nr 4, p. 74-88.

2. Bolboceanu A., Tarabia M., Noul concept al gândidrii: de la ontologie la educaţie, Univers Pedagogic, 2007, nr 2, p.

3-10.

3. Botoșineanu F. Reprezantarea socială a persoanelor cu dezabilității din România. Iași: Polirom, 2011. 182 p.

4. Boza M. Atitudinele sociale și schimbarea lor. Iași: Polirom, 2010. 214 p.

5. Bucun N. Evaluarea eficienţei învăţării prin prisma pedagogiei competenţelor. În: Univers Pedagogic, 2014, nr 1, p. 3-16.

6. Bucun N., Anţibor L. Relaţiile interpersonale ca dimensiune psihologică a calităţii vieţii. În: Univers Pedagogic, 2013, nr 2, p. 21-32.

7. Chicu V., ș. a. Educaţia centrată pe cel care învaţă: Ghid metodologic. Chișinău: CEP USM, 2009. 180 p.

8. Curelaru M. Reprezentări sociale. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2005. 250 p.

9. Focşa-Semionov S. Învăţarea autoreglară. Сhișinău: Epigraf, 2010. 360 p.

10. Gardner H. Inteligenţe multiple. Noi orizonturi pentru teorie şi practică. Bucureşti: Sigma, 2006. 180 p.

11. Ghidul studentului. Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială. Chişinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 2006. 85 р.

12. Iordaan A. D. Modele cognitive ale deciziei. In: Revista de Psihologie, 2008, nr 1- 2, p. 79-88.

13. Mahdi T. ș. a. Formarea gândirii clinice în procesul instruirii la studenţii primului an de studii a facultăţii de medicină. In: Psihologie, 2010, nr 4, р.75-86.

14. Neculau A. (coordonator). Manual de psihologie socială. Iași: Polirom, 2003. 334

p.

15. Neculau A. ș. a. Psihologia câmpului socisl. Reprezentările sociale. Iaşi: Polirom

1997. 243 p.

16. Neculau A. (coordonator). Psihologia câmpului social: reprezentările sociale. Iași: Polirom, 1997. 241 p.

17. Neculau A., Ferreol G. Psihologia schimbării. Iași: Polirom, 1998. 304 p.

18. Negură I. Schiță de portret al unui professor de psihologie eficient. In: Asistența psihologică, psihopedagogică și social ca factor al dezvoltării societății. Tezele conf. șt. intern. Jubiliară a UPS I. Creangă, 2010, vol.I, p 115-119.

19. Negură I. ș. a. Bazele teoretice și aplicative ale proiectării și implementării conținuturilor formării psihologilor la ciclul licenţial al învăţământului superior. Chișinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 2010. 196 p.

20. Negură I. Inteligența psihologică ca inteligență de lucru a psihologului. În: Paradigmile intelegenței în psihologia contemporană, Chișinău: Sirius, 2012, p. 11-14.

21. Nedelcu А. Сercetare – acțiune în educație. Bucureşti: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 2011. http://mentoraturban.pmu.ro (vizitat: 08.05. 2013).

22. Psihologia studentului contemporan (Ghidul pentru studenți și profesorii universitari). Chișinău: Uuniversitatea din Stat de Medicină și Farmacie «Nicolai Testеmițianu», 2010. 198 р.

23. Racu I. Psihodiagnoza. Teste psihologice. Chișinău: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 2014. 473 p.

24. Racu J., Sanduleac S. Principii ce stau la baza formării gândirii științifice.

In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială, 2011, nr 3 (24), p. 26-35.

25. Sanduliac S. Abordări ale gândirii științifice și importanța a formării centralizate a acestia la tineri cercetători. In: Psihologie, 2010, nr 4, р. 66-77.

26. Sanduleac S. Aspecte ale gândirii critice şi necesitatea utilizării acesteia în contextul noii educaţii. In: Probleme ale științelor socioumane și modernizării învățământului. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2010, Vol. I, p. 74-80.

27. Sanduleac. S. Formarea gândirii științifice la tinerii cercetători din perspectivă interdisciplinară. In: Psihologie, 2011, nr 3, p. 75-77.

28. Sanduleac. S. Trăsăturile de personalitate ale unui bun gânditor ştiinţific. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială, 2010, nr. 1 (19), p. 40-45.

29. Solovei R., Eşanu R., Învăţarea semnificativă: ghidul formatorului. Chişinău: Pas cu Pas, 2006. 180 p.

30. Solovei R., Eşanu R., Şcoala şi comunitatea. Ghid metodologic, Chişinău: Ştiinţa, 2007. 210 p.

31. Platon C. Evaluarea calităţii în învăţămîntul universitar. Chișinău: Universitatea de Stat din Republica Moldova, 2005. 274 p.

32. European Curriculum in U&O Psychology Reference Model and Minimal

Standard. shttp://pendientedemigracion.ucm.es/info/Psyap/enop/rmodel.html (vizitat 25.07.2013)

33. Hewitt R., Little M.A. Mary. Leading action research in Schools. State of Florida Department of State 2005. http://UUU.fldoe.org/ese/pdf/action-res.pdf (vizitat: 05.06. 2013)

34. International Critical Thinking Essay Test. http://UUU.criticalthinking.org/store/products/international-critical-thinking-essay-test/185 (vizitat 29.10.2013)

35.

Jabal E. Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto. http://UUU.edrev.info/reviews/reV607.htm (vizitat 07.07.2013)

36. Lounsbury J.U. An investigation of the personality traits of scientists versus nonscientists and their relationship with career satisfaction. In: Blackwell Publishing Ltd. R&D Management, 2012, nr. 1, p. 47-59.

37. Statistical Computing and Graphics Newsletter. Vol. 16, nr. 2, p. 9-12 http://rforge.net/JGR/ - JGR Java GUI for Ρ (vizitat 17.05.2008).

38. Waters-Adams. Action Research in Education. Faculty of Education, University of Plymouth, 2006. http://www.edu.plymouth.ac.uk// (vizitat 2013 05.06)

39. Watson S.L., Reigeluth C. M. Community members’ perception on social, cultural changes and its implication for educational transformation in a small school district community. In: Journal of Organisational Transformation and Social Changes, 2008, nr. 5(1), p. 45-65.

40. Zimmerman. B., D Schunk. Self regulated learning and academic achievement. Mahwah: Routledge, 2001. 336 p.

41. Абрамова Г.С., Введение в практическую психологию. Екатеринбург:

«Деловая книга», Москва: издательский центр «ACADEMIA», 1995. 224 с.

42. Абульханова–Славская К.А. Социальные представления и мышление личности. В: Современная психология: состояние и перспективы исследований. Москва: 2002, Часть 3, с. 88-103.

43. Австрийский закон о психотерапии. http://viaregina.ru/association/avstriyskiy- zakon-o-psihoterapii.html (просмотрено 16.08.14)

44. Адэскэлица В. Взаимосвязь толерантности личности и характеристик эмоционального интеллекта. В: Paradigmele intelegenței în psihologia contemporană, Chișinău: Sirius, 2012. p. 96-100.

45. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. Мoсква: «Класс», 1999. 208 с.

46. Аминов И.И. Техника постановки вопросов. 2005. http://www.elitarium.ru/2005/11/11/print:page,1,tekhnika_postanovki_voprosov.html (просмотрено 10.08.09)

47.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. С-Пб.: Питер, 2001. 288 с.

48. Андриенко Е.В. Социальная психология. Москва: Издательский центр

«Академия», 2001. 264 с.

49. Андронов В.П. Профессиональное мышление врача. В: Психологический журнал 1999, нр 3, с. 33-45.

50. Андрющенко Е.В. Акмеологический подход в образовании. http://ipk74.ru/virtualcab/professional/pedagogicheskaya-masterskaya/akmeologicheskij- podhod-v-obrazovanii (просмотрено 10.01. 2012).

51. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения. В: Педагогика, 2009, нр 4, с. 18-22.

52. Бажин А.С. Карьера и профессиональные компетенции специалистов. В: Высшее образование сегодня, 2007, нр 9, c. 37-39.

53. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода). В: Высшее образование в России, 2004, нр 11, c. 23-28.

54. Батаршев А.В. Современные теории личности: Краткий очерк. Москва: Сфера, 2003. 96 c.

55. Батракова С. Н. Проблема самосознания учителя как "человека культуры". В: Мир психологии 2002, нр 2, с.148-158.

56. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Временное целое героя (проблема внутреннего человека - души). http://www.fedy-diary.ru (просмотрено 15.04.2008).

57. Белинская Е.П. Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: учеб пособие для ВУЗов. Москва: Aспект Пресс, 2001. 301 с.

58. Бодалев А.А Феномен понимания другого и определяющие его факторы. В: Вопросы психологии, 2001, нр 3, с. 12-16.

59. Бодалев А.А., Деркач А.А., Лаптев Л.Г. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом. Москва: Институт Психотерапии, 2006. 629 с.

60. Бондаренко А.Ф Личностное и профессиональное самоопределение отечественного психолога-практика. В: Московский психологический журнал, 1993, нр 9, http://magazine.mospsy.ru/nomer9/s02.shtml (просмотрено 27.02.13)

61. Боярский Е.А., С.М. Коломиец, Оценивание обобщенных компетенций выпускников вузов.

В: Высшее образование сегодня, 2007, нр 11, c. 35-40.

62. Бурлачук Л.Ф.. Словарь справочник по психодиагностике. CПб.: Питер Ком, 1999. 528 с.

63. Буякас Т.М. Инициальный путь развития личности: возможности психологической работы. В: Вопросы психологии, 2003, нр 5, c. 68-79.

64. Бычева Е. Развитие психологического мышления студентов в системе обучения специальности. In: Conferinţa ştiinșifică anuală a Universitatății Pedagogică de Stat "Ion Creanga", 2009, р. 488-493.

65. Бычева Е. Особенности представления о психологическом мышлении у студентов психологов. In: Revista psihologie, pedagogie specială, asistenţă socială, 2009, nr 4 p. 82-86.

66. Бычева Е Особенности обучения студентов психологов в контексте личностно-ориентированного образования. In: Revista psihologie, Рedagogie Specială, Asistenţă Socială, 2010, nr 2, p. 37-41.

67. Бычева Е Особенности представления о значимых качествах мышления студентов психологов и практических психологов. In: Psihologia, 2010, nr 2, p. 3-10.

68. Бычева Е. Значение психологической культуры в контексте становления общей культуры человека и профессионального самосознания. In: Conferinta stiintifica internationala "Universitatea Pedagogica de Stat "Ion Creanga" la 70 ani", 2010, p. 51-56.

69. Бычева Е. Особенности обучения студентов психологов в контексте личностно-ориентированного образования. In: Revista psihologie, pedagogie specială, asistenţă socială, 2010, nr 2 (19), p. 37-41.

70. Бычева Е. Особенности представления о значимых качествах мышления студентов психологов и практических психологов. In: Psihologia, 2010, nr 2, p. 3-10.

71. Бычева Е. Особенности психологической культуры студентов психологов. In: Asistenta Psihologica, Psihopedagogica şi sociala ca factor al dezvoltarii societaţii, 2010, vol 1, p. 87-97.

72. Бычева Е. Роль личностно-ориентированного обучения для профилактики насилия молодежи. In: Dinumirea violenței in sistemul educațional: probleme și perspective de soluționare. Chișinău: Ed. UPS „Ion Creangă”, 2012, 116-123 p.

73. Бычева Е. Желеску П. Концепция тренинга активизации и развития профессионального практического мышления студентов психологов в тренинге. In: Revista Psihologie, Pedagogie Specială, Asistenţă Socială, 2013, nr 2 (31), 94-103 p.

74. Бычева Е. Академическая успеваемость как показатель формирования профессионального мышления студентов психологов. In: Paradigmele intelegenței în

psihologia contemporană. Conferința internațională științifico-practică a psihologilor, 2012, р. 233-236.

75. Бычева Е. Профессиональная и личностная компетентность детского психолога-психотерапевта в работе с детьми с особенностями в развитии. In: Relația sărăcie – persoane în dificultate: aspecte psiho-sociale, 2013, p.148 – 152.

76. Бычева Е. Как формировать психологическое мышление у студентов: принципы, стратегии, техники. В: Formarea competențelor de rezolvarea a problemelor psihologice în procesul instruirii inițiale și continue a psihologilor. Chișinău: UPS «I. Creangă», 2014. 145-174. p.

77. Валиуллина Г. Г. Возрастно-половые особенности развития профессионального мышления студентов. Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Астрахань, 2007. 28 c.

78. Валиуллина Г.Г. Методы диагностики профессионального мышления студентов. http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n27/783-valiullina27.html (просмотрено 10.07.2014).

79. Васильева О.С. Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки. Москва: Академия, 2001. 352с.

80. Ваулова Т.А. Профессиональное мышление психологов как предмет психологического исследования. http://psy.tsu.ru/data/pdf/3_06.pdf (просмотрено 27.07.2007).

81. Вачков И. Методы психологического тренинга в школе. В: Школьный психолог, 2004, нр 43, с 26-29.

82. Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма проблемы формирования. Москва: Логос, 2011. 288 с.

83. Воробьева Л.И., Снегерева Т.В. Психологический опыт личности. К обоснованию подхода. В: Вопросы психологии, 1990, нр 2, с 5 – 13.

84. Выготский Л.С. Мышление и речь. Изд. 5. Москва: Лабиринт, 1999. 352 с.

85. Вьюжек Т. Логические игры, тесты, упражнения. Москва: Эксмо-Пресс, 2001. 304 с.

86. Габай Т.В. Научные идеи П.Я. Гальперина и их развитие в современной деятельностной теории учения. В: Культурно-историческая психология, 2012, нр 4, с. 28- 37.

87. Галимов Г.Я. К проблеме целостного педагогического процесса. В: Высшее образование сегодня, 2007, нр 12, с. 37-39.

336 с.

88. Гальперин П.Я. Введение в психологию: уч. пособие. Москва: КДУ, 2007.

89. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука: Избранные

психологические труды. Воронеж: НПО МОДЭК, 1998. 480 с.

90. Гейвин. Х. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2003. 272 с.

91. Гинзбург Р.М. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 512 с.

92. Грецов А. Тренинг Креативности для старшеклассников и студентов. СПб.: Питер, 2007. 208с.

93. Григорович Л.А, Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология. Учеб. пособие. Москва: Гардарики, 2003. 480 с.

94. Гуськова А.В. Роль «Модели психического» при решении мыслительных задач. В: Вопросы психологии 2002, нр 4, с. 26-35.

95. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. Москва: Педагогика, 1972. 424

с.

96. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. Москва: ИНТОР, 1996. 544 с.

97. Дей Л. Самоучитель по развитию интуиции. Москва: АКТ, 2002. 342 с.

98. Дмитриева Е.Н. К проблеме определения оснований становления целостной

личности будущего педагога в процессе его профессиональной подготовке в ВУЗе. В: Мир психологии, 2004, нр 4, с. 179-183.

99. Добротворский И.Л. Самоучитель психологического мастерства. Практическое руководство по управлению разумом. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 221 c.

100. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 2007. 687c.

101. Дубровина И.В. О преподавании психологии в школе. В: Вопросы психологии, 2005, нр 6, c. 46-54.

102. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск: Университет, 1993. 368 с.

103. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб.: Питер, 2007. 512 с.

104. Еремкина О.В. Основные средства формирования психодиагностической культуры будущих учителей. В: Мир психологии, 2007, нр 1, с. 155-163.

105. Желеско П.С., Роговин М.С. Исследование отрицания в практической и познавательной деятельности. Кишинев: Штиинца, 1985. 135 с.

106. Завьялова Ж.Б. Энергия бизнес-тренинга. Путеводитель по разминкам: пособие для практикующего бизнес-тренера. СПб.: Речь, 2005. 159 с.

107. Задорожный В.Н., Бабенко В.В. Позиционирование выпускников специальности «Прикладная информатика» на рынке труда и особенности их профессиональной подготовки. В: Высшее образование сегодня, 2007, нр 12, с. 22-27.

108. Зайцева Т.В. Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как инструментальное действие. СПб.: Речь, Москва: Смысл, 2002. 80 с.

109. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование Екатеринбург: Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1998. 126 с.

110. Зеер Э.Ф. Профессионально ориентированная логико-смысловая модель личности. В: Мир психологии, 2005, нр 1, с. 141-147.

111. Зелинчекова А.И., Степанова Т.И. Психосемантика и изучение профессионального сознания психологов. В: Вестн. Моск.ун-та. Сер.14. Психология, 1989, нр 3, с. 20 – 32.

112. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2001. 448 с.

113. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? В: Высшее образование сегодня, 2006, нр 8, с. 20-26.

114. Зимняя И.А., Лаптева М.Д., Морозова Н.А. Социальные компетентности выпускников вузов. В: Высшее образование сегодня, 2007, нр 11, с. 22-28.

115. Иванников В.А. Проблемы подготовки психологов. В: Вопросы психологии, 2006, нр 1, с. 48 – 52.

116. Иванова Т.В. Остроумие и креативность. В: Вопросы психологии 2002, нр 1,

с. 76-87.

117. Исаев Е.И., Косарецкий С.Г., Слободчиков В.И. Становление и развитие

профессионального сознания будущего педагога. В: Вопросы психологии, 2000, нр 3, с. 57

– 65.

118. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя. Москва: ВЛАДОС, 2004. 222 с.

119. Карандашев В. Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие СПб.: Питер, 2005. 250 с.

120. Карпов А. В., Белкина В. Н. Теория и практика педагогической рефлексии. Монография. Ярославль: ЯГПУ, 2006. 320 с.

121. Карпов А.В. Психологический анализ деятельности педагога. В кн.: М.М. Кашапов (Ред.), Психология профессионального педагогического мышления. Москва: ИП РАН, 2003. С. 31–72

122. Килинская Н. В. Представления студентов о профессионально важных качествах психолога в процессе обучения в вузе. В: Психологические науки: теория и практика: материалы междунар. заоч. науч. конф. Москва: Буки-Веди, 2012, с. 36-39. http://www.moluch.ru/conf/psy/archive/33/1922/ (просмотрено 01.03.13).

123. Кипнис М. Тренинг Коммуникации. Москва: Ось-89, 2006. 128 с.

124. Климов Е.А. Введение в психологию труда. Москва: Культура и спорт, 1998.

350 с.

125. Климов Е.А. Психология профессионала. Москва: Институт практической

психологии, Воронеж: НПО «МО-ДЭК», 1996. с. 400.

126. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д:: Феникс, 1996. 512 с.

127. Козлова Н.В. и др. Особенности личностного и профессионального становления студентов университета. В: Вестник ТГПУ, 2009, выпуск 9, с. 103-107.

128. Колесникова Г.И. Психологическое консультирование. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 283 с.

129. Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. СПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2003. 512 с.

130. Конюхов. Н. И. Словарь-справочник практического психолога. Воронеж: Модэ, 1996. с. 224.

131. Копылова Н.В. К вопросу о становлении личностно-профессиональных качеств будущего специалиста. В: Мир психологии 2005, нр 1, с. 162-170.

132. Кораблина Е.П. Особенности подготовки психолога-консультанта к профессиональной деятельности. В: Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2005, Том 5, нр 12, с. 20-29.

133. Корнилова Т.В., и др. Интуиция и рациональность в уровневой регуляции вербальных прогнозов при принятии решений. В: Вопросы психологии 2006, нр 2, с. 126- 137.

134. Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология малой группы: Учебное пособие для вузов. Москва: Аспект Пресс, 2001. 318 с.

135. Кронин С.И., Шарипов Э.И. Режиссура социальных игр. РСИ. Москва: Сферо, 2001. 320 с.

136. Кудрявцев В.Т.. К методологии исследования личности и личностного роста в кульутрно-исторической психологии. В: Московский семинар по культурно- исторической психологии. http://www.tovievich.ru/book/17/115/4.htm (просмотрено 10. 06.

2008).

137. Кузьмина Н.В. Структура педагогических способностей

http://imp.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/ch13_1.html (просмотрено 11.06.2008).

138. Кулюткин. Ю.Н. Психология обучения взрослых. Москва: Просвещение, 1985. 128 с.

139. Латышев В.Л. Психолого-педагогические аспекты подготовки преподавателей к работе в условиях информатизации образования. В: Мир психологии, 2005, нр 1, с. 103 – 114.

140. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат, 1975. 304 с.

141. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения В 2-х т. Т. I.

Москва: Педагогика, 1983. 392 с.

142. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения В 2-х т. Т. II.

Москва: Педагогика, 1983. 320 с.

143. Локалова Н.П. Предмет психологии и специфика профессионального мышления психологов. В: Вопросы психологии, 2004, нр 5, с. 93-95.

144. Лопанова Е.В. О развитии профессионального мышления педагога. В: Высшее образование 2008, нр 2, с. 61 – 62.

145. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. Москва: Рус. яз.,1990. 704 с.

146. Лотман Ю.М. Воспитание души. СПб.: Искусство, 2005. 624 с.

147. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. Москва: УРАО, 2000. 128 с.

148. Маейрс Д. Социальная психология. СПб.: Питер, 2002. 752 с.

149. Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. Москва: Эксмо, 2005. 784 с.

150. Марголис А.А. Коновалова И.В. Критерии профессиональной компетентности психолога. В: Психологическая наука и образование, 2010, нр1, с. 13-19.

151. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва: Знание, 1996. 312 с.

152. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Питер, 2007. 352 с.

153. Матюшкин Н.Н., Столбова И.Д. Формирование перечня профессиональных компетенций выпускника высшей школы. В: Высшее образование сегодня, 2007, нр 11, c. 28-30.

154. Матюшкин, Н.Н. Методологические аспекты разработки структуры компетентностной модели выпускника высшей школы. В: Высшее образование сегодня, 2009, нр 5, c. 24-29.

155. Матюшкин, А.М. Психология мышления. Мышление как разрешение проблемных ситуаций: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии Москва: Университет. Книж. дом, 2009. 189 с.

156. Мещерякова Б.Г. Большой психологический словарь. Москва: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2003. 672 с.

157. Мисийчук М.В. О сходстве приемов остроумия и механизмов построения парадоксальных задач. В: Вопросы психологии, 2003, нр 6, с. 99-105.

158. Михеев, В. А. От проблемы феноменологического подхода в психологии к задаче введения в профессию «психолог». В: Вестник Московского ун-та. Сер. 14: Психология, 2005, нр 2, с. 17-31.

159. Москаленко О.В. Личностно-профессональное развитие современного человека. В: Мир психологии, 2005, нр 1, c.168 – 178.

160. Московичи, С. От коллективных представлений – к социальным. В: Вопросы социологии, 1992, T.I, нр 2, c.89-96.

161. Мотков О.И. Методика «Психологическая культура личности». В: Школьный психолог, 1999, нр 15, с. 8-9.

162. Мотков О.И. Методика психологическая культура личности. http://ucheba.com/ http://ucheba.com/met_rus/k_psihologiya/k_psihollichnost/m_kyltura_4.htm (просмотрено 11.07.2011).

163. Немов Р.С. Психологическое консультирование. Москва: ВЛАДОС, 2008.

527 с.

164. Никифоров Г.С. и др. Психология профессиональной подготовки. СПб.: С.-

Петерб. ун-та, 1993. 169 с.

165. Опалев В.Т. Методологическая рефлексия и ее формы. В: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия Философия и Социология, 2008, Том 21 нр 1, с. 468 – 476.

166. Орлов И.К. Специфика интуитивного процесса решения неопределенных задач. В: Вопросы психологии, 2006, нр 3, c. 97-109.

167. Основы психологии: Практикум. ред. сост. Л.Д. Столяренко. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 704 c.

168. Павлова А.М. Мотивационный фактор в актуализации профессионально- личностного потенциала субъекта труда. В: Мир психологии, 2005, нр 1, c. 93-119.

169. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Под ред. Булановой-Топорковой М.В. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 512 с.

170. Перелыгина Е.Б. Социально-психологическая природа индивидуального имиджа. В: Мир психологии, 2004, нр 4, с. 121-130.

171. Перкинс Д. Как стать гением или искусство взрывного мышления. Москва:

«АСТ», 2003. 315 с.

172. Пищева И.С. Реакция тревожности как следствие рассогласования между требованиями учебного процесса и особенностями мышления студентов-психологов: Автореф. дис.канд. псих, наук. Иркутск, 1997. 22 с.

173. Платонова К. К. Психология труда: научное издание Москва: Профиздат, 1979. 216 с.

174. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. Под ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. СПб.: Питер, 2004. 560 с.

175. Просекова В.М. Динамика профессионального самосознания психолога- практика (психосемантический аспект). В: Журнал практического психолога, 2002, нр 6, c. 29-39.

176. Протасова Н.И., Кайгородов Б.В. Динамика профессионального самопонимания студентов-педагогов. В: Мир психологии, 2001, нр 3, c. 114-125.

177. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2001. 640 с.

178. Психогимнастика в тренинге. Под. редакцией Н.Ю.Хрящевой. СПб.: Речь, Институт Тренинга, 2006. 256 с.

179. Психология социальных ситуаций. Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. СПб.: Питер, 2001. 416. с.

180. Психотерапевтическая энциклопедия.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_psychotherapeutic (просмотрено 03.03.13).

181. Решетников П.Е. Нетрадиционная технологическая система подготовки учителей: Рождение мастера. Москва: Владос, 2000. 304 с.

182. Решетова З. А. Психологические основы профессионального обучения. Москва: изд-во МГУ, 1985. 207. с.

183. Розин В.М. Мышление. В: Мир психологии 2001, нр 1, с. 121 -128.

184. Романов К.М. Особенности мышления, функционирующего в структуре межличностного познания. В: Мир психологии, 2001, нр 1, с. 141 – 144.

185. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2-х томах, Т 1. Москва: Педагогика, 1989. 328 c.

186. Руднева Т.И. Личность педагога в современном образовательном пространстве. В: Мир психологии, 2004, нр 4, c. 193-199.

187. Руководство практического психолога. под. ред. Дубровиной И.В. Москва: Academ A, 1998. 128 с.

188. Самоукаина Н.В. Психология профессиональной деятельности. СПб.: Питер. 2003. 224 с.

189. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб.: Речь. 2001. 350 с.

190. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. Москва: Академия, 2001. 294 с.

191. Соколков Евгений Алексеевич Психология познания: методология и методика познания

ttp://www.libma.ru/psihologija/psihologija_poznanija_metodologija_i_metodika_poznanija (просмотрено 26.02.13).

192. Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. СПб.: Речь, 2004. 408 с.

193. Степанова М.А. О критериях профессионализма школьного психолога. В: Вопросы психологии, 2002, нр 1, с. 89 – 94.

194. Страшенбаум Г.В. Тренинг навыков практического психолога: Игры, тесты, упражнения. Москва: Психотерапия, 2008. 416 с.

195. Сухобская, Г.С. Психологические аспекты проблемного обучения и развития познавательной активности взрослых учащихся. В: Вопросы психологии, 1984, нр 5, с. 45 - 48.

196. Сыманюк Э.Э. Стратегии профессионального самосохранения личности. В: Мир психологии, 2005, нр 1, с. 156 – 158.

197. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Москва: Когито-Центр, 1999.

144 с.

198. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки

специалиста. В : Высшее образование сегодня, 2004, нр 3, с. 20-26.

199. Теплов, Б. М. Проблемы индивидуальных различий. [Избр. работы]. Москва: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961. 536 с.

200. Тихомиров О.К. Психология мышления: Учеб. пособие. Москва: Academia, 2002. 288 с.

201. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: практическое пособие. Москва: Генезис, 2005. 240 с.

202. Фонарев А.Р. Развитие личности в процессе профессионализации. В: Вопросы психологии, 2004, нр 6, c.72 – 83.

203. Формирование учебной деятельности студентов. Под ред. В.Я. Ляудис. Москва: Изд-во Моск. Ун-та, 1989. 240 с.

204. Франкл. В. Человек в поисках смысла. Москва: Прогресс, 1990. 368 с.

205. Фролов Ю.В., Маходин Д.А. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов. В: Высшее образование сегодня, 2004, нр 8, c. 34-41.

206. Хон Р.Л. Педагогическая психология. Принцип обучения. Москва: Деловая книга, 2002. 736 с.

207. Чернышева Н.С. Проблема психологической подготовки студентов педагогического ВУЗа. В: Мир психологии, 2002, нр 4, c. 222 – 234.

208. Чуприкова Н.И. Психика и предмет психологии в свете достижений современной нейронауки. В: Вопросы психологии, 2004, нр 2, с. 104 – 118.

209. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход. В: Высшее образование сегодня, 2004, нр 8, с. 26-31.

210. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. Москва: наука, 1982. 185 с.

211. Шнейдер. Л.Б. Тренинг профессиональной идентичности: Руководство для преподавателей вузов и практикующих психологов. Москва: Изд-ва Московского Психолого-Социального Института, 2008. 208 с.

212. Шарагина Л.И. Логика Воображения: Учебное пособие. 2-е изд. Москва: Народное образование, 2001. 192 с.

213. Якунин В.А. Педагогическая психология. СПб.: Полиус, 1998. 179 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

<< | >>
Источник: Бычева Елена. БЫЧЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГОВ. 2015

Еще по теме БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. БИБЛИОГРАФИЯ
 2. Библиография
 3. Библиография
 4. БИБЛИОГРАФИЯ ИЗДАННЫХ ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ НИКОЛАЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ НЕКРОПОЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ К НИМ И РЕЦЕНЗИЙ НА ЭТИ ИЗДАНИЯ
 5. БИБЛИОГРАФИЯ
 6. БИБЛИОГРАФИЯ
 7.   Библиография  
 8.   ПРИМЕЧАНИЯ БИБЛИОГРАФИЯ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
 9. БИБЛИОГРАФИЯ[18] Структура
 10. БИБЛИОГРАФИЯ
 11. БИБЛИОГРАФИЯ
 12. БИБЛИОГРАФИЯ
 13. БИБЛИОГРАФИЯ
 14. БИБЛИОГРАФИЯ
 15. БИБЛИОГРАФИЯ
 16. ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК И БИБЛИОГРАФИИ
 17. БИБЛИОГРАФИЯ
 18. Библиография
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -