<<

ЗМЕСТ

ПРАДМОВА 3

ГЛАВА 1. МЕСЦА КУРСА ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ Ў СІСТЭМЕ ЮРЫДЫЧНЫХ НАВУК. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ 5

1.1. Прадмет і задачы гісторыі дзяржавы і права 5

1.2. Пытанні гісторыі дзяржавы і права ў пісьмовых

крыніцах і працах вучоных 8

ГЛАВА 2.

СТАРАЖЫТНЫЯ ДЗЯРЖАВЫ HA ТЭРЫТО- РЬП СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСЕ СТАРАЖЫТНАЕ ПРАВА ЎІХ - ПЕРНІАЙ ПАЛОВЕ XIII сі 16

2Л.Агульная характарыстыка грамадска-палітычнага

ладуўдругойпалове 1-гатыс.н.э 16

2.2. Грамадскі лад усходнеславянскіх княтсваў у IX -

першай палове XIII с і 18

2.3. Палітычны лад Полацкага і Тураўскага княстваў 22

2.4. Станаўленне права Старажытнай Беларусі і яго характарыстыка 27

ГЛАВА 3. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СКЛАДЗЕ ВЯЛІКАГА

КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 35

3.1. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і

Жамойцкага 35

3.2. Грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага ў XIV -

першай паловеХѴІ ст. (да 1569 г.) 40

3.3. Палітычны лад Вялікага княства Літоўскага ў XIV -

- першай палове XVI ст 48

3.4. Уніі Вялікага княстваЛітоўскага з Польшчай 54

ГЛАВА 4. ЛЮБЛІНСКАЯ УНІЯ 1569 г. I УТВАРЭННЕ

РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ ............................................................. 60

4.1. Перадумовы заключэння уніі 60

(4.2. Люблінскі сойм і ўмовы аб'яднання Вялікага княства Літоўскага з Польшчай 64

4.3. Заканадаўчае замацаванне самастойнасці Вялікага

княства Літоўскага пасля Любліна 68

ГЛАВА 5. КРЫНІЦЫ I ГАЛОЎНЫЯ РЫСЫ ПРАВА

ФЕАДАЛЬНАЙ БЕЛАРУСІ 78

5.1. Агульназемскія, абласныя, валасныя і гарадскія

прывелеі (граматы) 78

5.2. Судзебнік Казіміра 1468 г. Статуты Вялікага княст-

ііа Літоўскага 86

5.3. Феадальнае права і яго характарыстыка 95

ГЛАВА 6. СУДОВАЯ СІСТЭМА I ПРАЦЭСУАЛЬНАЕ

ПРАВА ВЯЛІКАГА КНЯТСВА ЛІТОЎСКАГА 104

б.ІўВышэйшыя судовыя органы Вялікага княтсва

Літоўскага 104

.12: Мясповыя c\ ювыя органы 108

6.3.

Працэсуальнае права Вялікага княства Літоўскага 113

ГЛАВА 7. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫ I ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД I ПРАВА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД ІСНАВАННЯ РЭ- ЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (ДРУЕАЯ ПАЛОВ A XVI - XVTII CT.)119

7.1. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага ладу Бела-

русі : 119

7.2» Дзяржаўны лад Рэчы ЕІаспалітай 125

.3. Спробы ажыццяўлення рэформаў у галіне дзяр- жаўнага кіравання Рэчы ЕІаспалітай у другой палове XVIII сі 130

7.4. Кароткі агляд права Беларусі ў другой палове XVI -

XVIII ст 140

ЕЛАВА 8. ЕРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД I ПРАВА БЕЛАРУСІ У ПЕРЫЯД КРЫЗІСУ I РАСПАДУ ФЕАДАЛЬ- II A 11 Pl)l TOII11 Ill КАЙ СІСТЭМЫ 143

8.1. Сацыяльна-палітычныя вынікі ўключэння Беларусі

ў склад Расійскай Імперыі 143

8.2. Судовыя ўстановы і права Беларусі ў канцы XVIII -

першай палове XIX ст 149

ГЛАВА 9. АДМЕНА ПРЫГОННАГА ПРАВА I БУРЖУАЗНЫЯ РЭФОРМЫ HA ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 156

9.1. Рэформа 1861 г. Мясцовыя органы дзяржаўнага

кіравання і самакіравання пасля адмены прыгоннага права 156

9.2. Судовая, земская і гарадская рэформы 161

ГЛАВА 10. НАЦЫЯНАЖНА-ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎННІТВА

HA БЕЛАРУСІ (1917 - 1921 гг.) 168

10.1.1 Усебеларускі з'езд і абвяшчэнне Беларускай Ha-

роднай Рэспублікі 168

10.2. Утварэнне БССР. Стварэнне Літоўска-Беларускай

Рэспублікі 180

10.3. Другое абвяшчэнне БССР 187

ГЛАВА 11. ДЗЯРЖАВА I ПРАВА БССР У 20 - 30-я гг 193

11.1. Узаемаадносіны БССР i РСФСР. Утварэнне Саю-

за CCP 193

11.2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне БССР.

Пашырэнне тэрыторыі рэспублікі 196

11.3. Развіццё права ў Беларускай CCP у 20 - 30-я гг 198

11.4. Працэс беларусізацыі ў 20-я гг 208

11.5. КанстытуцыіБеларускай CCP 1927 i 1937 гг 210

11.6. Судовыя органы Беларусі ў 20 - 30-я гг 218

11.7. Землі Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы.

Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР 222

ГЛАВА 12. ПАРУШЭННЕ ЗАКОННАСЩ HA БЕЛАРУСІ

Ў 30-я гг 229

12.1. НКУС CCCP і яго рэспубліканскія філіялы - важ- нейшы механізм умацавання рэжыму асабістай ула-

ды і станаўлення таталітарнай сістэмы ў краіне 229

12.2.

Рэпрэсіўная дзейнасць органаў НКУС у 30-я гг 237

ГЛАВА 13. ДЗЯРЖАВА I ПРАВА БЕЛАРУСКАЙ CCP У

ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 250

13.1. Прававыя меры павышэння абараназдольнасці краіны напярэдадні і ў час Вялікай Айчыннай вайны 250

13.2. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады і кіравання

ў гады Вялікай Айчыннай вайны 255

13.3. Права ў гады вайны 258

ГЛАВА 14. ДЗЯРЖАВА I ПРАВА БССР У ДРУГОЙ

ПАЛОВЕ 4() \ - 80-я гг 265

14.1. Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады і кіравання 265

14.2. Беларуская CCP на міжнароднай арэне 270

14.3. Развіццё права Беларускай CCP 275

14.4. Канстытуцыя БССР 1978 г 290

ГЛАВА 15. ПЕРАХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ДА ДЗЯРЖАЎНАЙ НЕЗАЛЕЖНАСЕЦ. ШЛЯХГ ФАРМІРАВАН- НЯ ПРАВАВОЙ ДЗЯРЖАВЫ 293

15.1. Кароткая характарыстыка станаўлення і развіцця

тэорыі аб прававой дзяржаве 293

15.2. Абвяшчэнне дзяржаўнага суверэнітэту Белару-

скайССР 300

15.3. Некаторыя аспекты фарміравання прававой дзяр-

жавы ў Рэспубліпы Беларусь_____________________________ 307

/станова адукацыі Гомегьсю сзяржаўмы універсітэт МЯ ^ а н ц ы ц ^ С. іірыны”

БІБЛПГТЭКА

<< |
Источник: Вішнеўскі А.Ф.. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. дап. / А.Ф. Вішнеўскі. - Мн.: Акад. МУС Рэсп. Беларусь,2003. - с. 319.. 2003

Еще по теме ЗМЕСТ:

 1. Это означает, что лицо, причинившее вред или убытки, по общему правилу должно возместить их в полном объеме, включая
 2. Глава 14. Начинаем зарабатывать деньги
 3. Умение искать информацию с помощью поисковых машин очень важно для создания и последующей раскрутки блога. Благодаря поисковым машинам можно своевременно собирать информацию, появляющуюся в Интернете по теме, которой посвящен блог. Это, в свою очередь, дает возможность своевременно прокомментировать ситуацию и разместить на своем блоге готовый материал, предложив его вниманию читателей. Важно, что язык запросов поисковой машины работает не только при поиске во всем Интернете, но и при поиске
 4. ИНТЕГРАЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 5. ДОКЛАДНЫЕ ЗАПИСКИ РУНДШТЕДТА ОТ 31 ОКТЯБРЯ 1939 г.
 6. 358. Обязан ли перевозчик возместить упущенную выгоду при утрате (повреждении) груза?
 7. Статья 393. Обязанность должника возместить убытки
 8. Глава первая.ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 9. 5.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,   НЕПОСРЕДСТВЕННО   НАПРАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ И  ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 10. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
 11. Методы распространения информации в Интернет.
 12. 1.1.4. Отражение выручки от оказания услуг по проживанию в бухгалтерском и налоговом учете
 13. ЗМЕСТ
 14. ЗМЕСТ
 15. Станауленнеправа Старажытнай Беларусі іягохарактарыстыка
 16. ЗМЕСТ
 17. ЗМЕСТ
 18. ГЛАВА 6. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ (другая палова XVI - канец XVIII стст.)
 19. § 1. Палітыка перабудовы, яе змест і шляхі ажыццяўлення: розныя погляды і меркаванні
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -