Вішнеўскі А.Ф.. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. дап. / А.Ф. Вішнеўскі. - Мн.: Акад. МУС Рэсп. Беларусь,2003. - с. 319.. 2003

Гісторыя беларускага народа надзвычай насычана як ге- раічнымі, так і драматычнымі падзеямі. Знаходзячыся ў цэн- тры Еўропы, Беларусь не толькі зведала дабратворны ўплыў суседніх народаў, але і шматразова з'яўлялася арэнай крыва- вых канфліктаў, жорсткага супрацьстаяння розныхдзяржаў. I ўсё ж, нягледзячы ні на што, працавіты беларускі народ, ак- тыўны стваральнік шматлікіх матэрыяльных і духоўных каш- тоўнасцей, унёс свой адметны уклад у развіццё еўрапейскай і сусветнай цывілізацыі. Асабліва важкі уклад нашых суайчыннікаў у развіццё прававой культуры і юрыдычнай думкі феадальнага грамад- ства. Сярод такіх сусветна вядомых помнікаў права, як Законы Хамурапі, Законы Ману, Законы дванаццаці табліц, Кодэкс Юсцініяна, Руская Праўда і інш., ганаровае месца належыць Статуту Вялікага княства Літоўскага 1588 г. Ha працягу 250 гадоў ён быў дзеючым законам на тэрыторыі Беларусі і з'яўляўся асновай усёй прававой сістэмы Вялікага княства Літоўскага. Статут аказаў адметны ўплыў на развіццё права Pacii, Полынчы, Латвіі, Эстоніі і іншых блізкіх і далёкіх краін. Вывучэнне гісторыі дзяржавы і права Беларусі не толькі дапамагае асэнсаваць пэўныя аспекты жыц- цядзейнасці людзей, але і ўсвядоміць уплыў некаторых гістарычных акалічнасцей на лёс цэлых народаў.

|
МЕСЦА КУРСА ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ I ПРАВА БЕЛАРУСІ Ў СІСТЭМЕ ЮРЫДЫЧНЫХ НАВУК. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ
СТАРАЖЫТНЫЯ ДЗЯРЖАВЫ HA ТЭРЫТОРЫІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСІ. СТАРАЖЫТНАЕ ПРАВА Ў IX - ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIII ст.
БЕ ЛАРУСК1Я ЗЕМЛІ У СКЛАДЗЕ ВЯЛ1КАГА КНЯСТВА Л1ТОУСКАГА
ЛЮБЛШСКАЯУН1Я 1569г. ІУТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛ1ТАЙ
КРЫНІЦЫІ ГАЛОЎНЬЮ РЫСЫ ПРАВА ФЕАДАЛЬНАЙ БЕЛАРУСІ
СУДОВАЯ СІСТЭМА ШРАЦЭСУАЛЬНАЕ ПРАВА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫ I ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД I ПРАВА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД ІСНАВАННЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (другая палова ХУІ - ХУІІІст.)
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ ЛАД I ПРАВА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД КРЫЗІСУІ РАСПАДУ ФЕАДАЛЬНА-ПPЫГOHHЩКАЙ СІСТЭМЫ
АДМЕНА ПРЫГОННАГА ПРАВА I БУРЖУАЗНЫЙ РЭФОРМЫ HA ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА HA БЕЛАРУСІ (1917 - 1921 гг.)
ДЗЯРЖАВА I ПРАВА БССР у 20 - 30-я гг.
ПАРУШЭННЕ ЗАКОННАСЦІ HA БЕЛАРУСІ ў 30-я гг.
ДЗЯРЖАВА I ПРАВА БЕЛАРУСКАЙ CCP У ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ
ДЗЯРЖАВАІ ПРАВА БССР У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ 40-х - 80-я гг.
ПЕРАХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ДА ДЗЯРЖАЎНАЙ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ. ШЛЯХІ ФАРМІРАВАННЯ ПРАВАВОЙ ДЗЯРЖАВЫ

Книги и учебники по дисциплине История государства и права Р. Беларусь:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -