>>

ЗМЕСТ

ТЭМА 9. ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX СТ. ПАЎСТАННЕ 1863 г. ПАД КІРАЎНІЦТВАМ К.КАЛІНОЎСКАГА. 10

Лекцыя 9. Гісторыя Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя. Паўстанне 1863 г.

пад кіраўніцтвам К.Каліноўскага.. 10

Паўстанне 1863 г. 10

Вызваленчая барацьба ў 60–90-я гг. XIX ст. 14

Эвалюцыя рабочага руху і прапаганда марксізму. Рэвалюцыйна-дэмакратычны рух.. 19

Кантрольныя пытанні да тэмы№9. 23

ТЭМА 10. ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX СТ. АДМЕНА ПРЫГОННАГА ПРАВА, АСАБЛІВАСЦІ ПРАВЯДЗЕННЯ БУРЖУАЗНЫХ РЭФОРМАУ 1860-1870 гг. НА БЕЛАРУСІ 24

Лекцыя 10. Эканамічнае развіццё Беларускіх земляў у другой палове XIX стагоддзя. Адмена прыгоннага права, асаблівасці правядзення буржуазных рэформаў 1860-1870 гг. на Беларусі 24

Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 1860-1870-х гг. 24

Эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя. Сельская гаспадарка ў 60–90-я гг. xix ст.. 31

Развіццё капіталістычнага спосабу вытворчасці ў сельскай гаспадарцы.. 31

Сялянская гаспадарка. 32

Сусветны аграрны крызіс 80-90-х гг. XIX ст. 33

Развіццё капіталізму ў прамысловасці 34

Развіццё транспарту, сродкаў сувязі, гандлю. Фарміраванне буржуазіі і пралетарыяту.. 37

Кантрольныя пытанні да тэмы№10. 40

ТЭМА 11. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ У XIX СТ. ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ 41

Лекцыя 11. Культура Беларусі ў XIX ст. Фарміраванне беларускай нацыі 41

Культура Беларусі ў першай палове XIX cт. 42

Культура Беларусі другой паловы XIX стагоддзя. Фарміраванне беларускай нацыі 54

Кантрольныя пытанні да тэмы№11. 61

ТЭМА 12. ЭКАНАМІЧНАЕ І ПАЛІТЫЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У ПАЧАТКУ XX СТ. РЭВАЛЮЦЫЙНЫЯ ПАДЗЕІ 1905-1907 гг. НА БЕЛАРУСІ 62

Лекцыя 12. Эканамічнае і палітычнае развіццё Беларускіх земляў у пачатку ХХ стагоддзя. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. на Беларусі 62

Рэвалюцыйныя падзеі 1905–1907 гг.

на Беларусі. Палітыка царызму на Беларусі ў паслярэвалюцыйны перыяд 62

Эканамічнае становішча Беларусі ў 1900-1913 гг. 72

Гарады, гарадское насельніцтва.. 75

Сельская гаспадарка Беларусі на пачатак XX ст. Сталыпінская аграрная рэформа на Беларусі 76

Развіццё транспарту, унутранага і знешняга гандлю, фінансава-крэдытнай сістэмы... 80

Кантрольныя пытанні да тэмы№12. 83

ТЭМА 13. БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД ГЛАБАЛЬНЫХ СУСВЕТНЫХ ПЕРАУТВАРЭННЯУ. ПЕРШАЯ СУСВЕТНАЯ ВАЙНА, РЭВАЛЮЦЫЯ 1917 г. НА БЕЛАРУСІ. ГРАМАДЗЯНСКАЯ ВАЙНА І ЎСТАЛЯВАННЕ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ 84

Лекцыя 13. Беларусь у перыяд глабальных сусветных пераўтварэнняў. Першая сусветная вайна, рэвалюцыя 1917 г. на Беларусі. Грамадзянская вайна і ўсталяванне савецкай улады... 84

Беларусь у гады першай сусветнай вайны... 84

Беларусь у перыяд Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года 89

Эканамічная палітыка Часовага ўрада.. 94

Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі 95

Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года.. 98

Кантрольныя пытанні да тэмы№13. 102

ТЭМА 14. СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎ- НАСЦІ. АБВЯШЧЭННЕ БНР. УТВАРЭННЕ БССР.. 103

Лекцыя 14. Станаўленне Беларускай дзяржаўнасці. Абвяшчэнне БССР 103

Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 106

Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі 109

Беларусь у час Савецка-польскай вайны 1919–1920 гадоў.. 111

Гаспадарка Беларусі ў час грамадзянскай вайны. Палітыка “Ваеннага камунізму”. 115

Кантрольныя пытанні да тэмы№14. 118

ТЭМА 15. БЕЛАРУСКАЯ ССР У ГАДЫ НОВАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ПАЛІТЫКІ. ЭКАНАМІЧНАЯ, ПАЛІТЫЧНАЯ ГІСТОРЫЯ. КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ БССР 119

Лекцыя 15. Беларуская ССР у гады новай эканамічнай палітыкі. Эканамічная, палітычная гісторыя. Культурнае жыцце БССР. 119

Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 20-я гадах.. 119

Палітыка беларусізацыі. Развіццё культуры... 122

Эканоміка БССР у перыяд НЭП.. 126

Сутнасць і значэнне новай эканамічнай палітыкі 126

Развіцце сельскай гаспадаркі Беларусі на аснове НЭПа.

128

Прамысловасць і гандаль у БССР у 1921-1927 гг. 131

Крызісы НЭПа. Прычыны згортвання новай эканамічнай палітыкі 132

Кантрольныя пытанні да тэмы№15. 135

ТЭМА 16. БЕЛАРУСЬ У 1930-Я гг. СТАНАЎЛЕННЕ ТАТАЛІТАРНАЙ СІСТЭМЫ ГРАМАДСТВА. КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ, ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЯ.. 136

Лекцыя 16. Беларусь у 1930-я гг. Станаўленне таталітарнай сістэмы грамадства. Калектывізацыя, індустрыялізацыя.. 136

Грамадска-палітычнае жыццё БССР (1928–1939 гг.) 136

Фарміраванне камандна-адміністрацыйнай сістэмы кіравання гаспадаркай. Індустрыялізацыя.. 139

Масавая калектывізацыя. Яе наступствы для развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі 145

Сацыяльная палітыка на Беларусі ў 1928-1941 гг. Матэрыяльны дабрабыт беларусаў.. 149

Кантрольныя пытанні да тэмы№16. 152

ТЭМА 17. ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ ПОЛЬСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ У 1921-1939 гг. ЭКАНАМІЧНАЯ І ПАЛІТЫЧНАЯ ГІСТОРЫЯ. КУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ.. 153

Лекцыя 17. Заходняя Беларусь у складзепольскай дзяржавы ў 1921-1939 гг. Эканамічная і палітычная гісторыя. Культурнае развіццё 153

Нацыянальна-вызвалейчы, сялянскі і рабочы рух у Заходняй Беларусі 153

Гаспадарка Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гадах.. 158

Стан сельскай гаспадаркі Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.) 160

Узровень матэрыяльнага дабрабыту насельніцтва Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гадах.. 164

Культура Заходняй Беларусі ў 20–30-я гады... 166

Кантрольныя пытанні да тэмы№17. 168

ТЭМА 18. БССР У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1939–1945 гг.) 169

Лекцыя 18. БССР у гады сусветнай вайны (1939-1945 гг.) 169

Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. 169

Пачатак Вялікай Айчынай вайны... 171

Эвакуацыя насельніцтва і сродкаў вытворчасці з тэрыторыі рэспублікі. Працоўны гераізм беларуских працощных ў савецкім тыле 172

Акупацыйны рэжым фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі 174

Разгортванне партызанскага руху і падпольнай барацьбы на акупіраванай тэрыторыі 181

Вызваленне Беларусі 187

Першыя аднаўленчыя работы ў 1943-1945 гадах.. 189

Аднаўленне і далейшае развіццё прамысловасці і транспарту ў 1945-50-м гадах 191

Адраджэнне сельскай гаспадаркі.

Прымусовая калектывізацыя ў заходніх абласцях.. 194

Масавая калектывізацыя ў Заходняй Беларусі 195

Матэрыяльнае становішча насельніцтва. Гандаль і грашовае абарачэнне 196

Кантрольныя пытанні да тэмы№18. 198

ТЭМА 19. РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ У 1950-1980 гг. АДНАЎЛЕННЕ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ І ПЕРАЎТВАРЭННЕ БССР У ІНДУСТРЫЯЛЬНУЮ РЭСПУБЛІКУ. САЦЫЯЛЬНА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ РЭСПУБЛІКІ 199

Лекцыя 19. Развіццё Беларусі ў 1950-1980 гг. Аднаўленне народнай гаспадаркі і пераўтварэнне БССР у індустрыяльную рэспубліку. Сацыяльна-палітычнае жыццё рэспублікі 199

Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1950-1980-я гг. 199

Развіццё гаспадаркі Беларусі ў 50-я гг. Спробы сацыяльнай пераарыентацыі эканомікі 206

Прамысловасць Беларусі ў 60-я гг. Гаспадарчая рэформа і яе асноўныя вынікі 209

Сельская гаспадарка Беларусі ў 60-80-я гады... 210

Супярэчнасці развіцця прамысловасці, транспарце, сувязі ў 70-я – першай палове 80-х гг. Нарастанне крызісных з’яў 212

Развіццё сацыяльнай сферы. Жыццёвый узровень беларусаў у 60-80-я гады 213

Эканоміка БССР у другой палове 80-х гадоў, рэформы гаспадарчай сістэмы... 216

Кантрольныя пытанні да тэмы№19. 220

ТЭМА 20. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XX СТАГОДДЗЯ.. 221

Лекцыя 20. Культура Беларусі ў другой палове ХХ стагоддзя.. 221

Кантрольныя пытанні да тэмы№20. 228

ТЭМА 21. БЕЛАРУСЬ – НЕЗАЛЕЖНАЯ ДЗЯРЖАВА (1991-2003 ГГ.). ПАБУДОВА БЕЛАРУСКАЙ МАДЭЛІ САЦЫЯЛЬНА-АРЫЕНТАВАНАЙ ДЗЯРЖАВЫ. КУЛЬТУРНАЕ, ЭКАНАМІЧНАЕ, ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ КРАІНЫ 229

Лекцыя 21. Беларусь – незалежная дзяржава (1991-2003 гады). Пабудова Беларускай мадэлі сацыяльна-арыентаванай дзяржавы. Культурнае, эканамічнае, палітычнае жыццё краіны 229

Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Грамадска-палітычнае жыццё.. 229

Сацыяльна-эканамічны стан Рэспублікі Беларусі ў 1991-2003 гг. Праграмы развіцця эканомікі рэспублікі 233

Кантрольныя пытанні да тэмы№21. 240

Экзаменацыйныя пытанні 241

ЛІТАРАТУРА.. 245

| >>
Источник: Шымуковiч С.Ф.. Гiсторыя Беларусi: курс лекцый. Частка II. / Шымуковiч С.Ф.– 2-е выдан-не – Мн.: Акад. кiрав. пры Прэзiдэнце Рэсп. Беларусь,2005. – 247 с.. 2005

Еще по теме ЗМЕСТ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -