<<
>>

КОМЕНТАР до окремих понять виразів, що вживаються в «Правах, за якими судиться малоросійський народ»

Кодекс «Права, за якими судиться малоросійський народ» не був офіційно затверджений через те, що кодифікатори на чолі з генеральним суддею I. Борозною, а після його смерті — генеральним обозним Я. Лигозубом спромоглися попри повеління царського указу від 28 серпня 1728 p.

закріпити норми, що обґрунтовували право України на автономію, захищали особливий статус козацької старшини. Цінність кодексу 1743 p. полягає в тому, що вміщені в ньому норми реально діяли в житті, ними на практиці керувались судові установи.

Обробка різних за походженням, змістом, мовою і характером збірок, формулювання і тлумачення основних юридичних понять свідчить про високу правову ерудицію членів кодифікаційної комісії, високий загальний рівень розвитку юриспруденції в Україні на середину ХѴПІ ст.

Наприклад, кодекс визначає інститути власності і володіння, сервітути і заставне право. Розвинений характер мало зобов’язальне право, детально регла- метуються договірні стосунки. Визначальною рисою кримінального права стає його приватно-правовИй характер, поява і розвиток в ньому понять, пов'язаних з ускладненням суспільних стосунків, нових дефініцій, що характеризували обставини, ступінь розвитку та участь у злочині.

Крім того, кодекс ретельно регулює всі стадії судового процесу; рішення в цивільних і вироки в кримінальних справах називались декретами і, як правило, могли бути оскарженими в порядку апеляції до вищого суду.

Використання норм права офіційно затвердженого кодексу поступово, протягом першої половини XIX ст. в Україні припиняється у зв'язку з поширенням правової системи Російської імперії.

Бунчукові товариші — чини/введені I. Мазепою, носили на торжествах малі бунчуки. Певних посад не мали. У походах виконували різні доручення гетьмана.

Вєно (віно) — придане, — 1. Майно жінки, одержане нею при одруженні від батьків. 2. Довічне забезпечення приданого жінки грошовою сумою або частиною маєтку чоловіка.

Войт — член міського магістрату, що вибирався міщанами. Здійснював керівництво судочинством у місті.

Град — 1. Великий населений пункт переважно на магдебурзькому праві. 2. Укріплене місто з оборонними спорудами.

Гродський суд — міський, переважно в містах з магдебурзьким правом.

Гумно (стодола) — приміщення для зберігання сухої трави.

Диспонування — диспозиція, письмовий приказ, розпорядження.

Конформація — акт випробування у вірі церквою. Урочистий, свідомий, вільний акт особистої віри.

Kona грошей — назва грошової одиниці, що мала обіг в українських землях.

Посполиті — виникнення української козацької республіки привело до появи двох груп населення — козаків і посполитих. Посполиті — це, як правило, селяни, які несли різні державні повинності. У1783 p. указом Катерини II посполиті були закріпачені.

Райця — член міської ради (магістрату), переважно в містах з магдебурзь- кимправом.

Розправочная грамота — акт, що дає право на ведення розслідування.

Сервітут — у феодальному праві привілеї для селян на панських ґрунтах.

Тестамент — (заповіт); правова наука розрізняє два види заповідальної праводієвості: а) право здійснювати заповіт; б) право бути спадкоємцем.

Третейський суд — суд, що обирається самими сторонами для вирішення спору між ними.

Фільварок — невеликий маєток разом з належними до нього житловими і господарськими будівлями.

Права, за якими судиться малоросійський нарол.І743р.—К.,І997.

8.25.

<< | >>
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме КОМЕНТАР до окремих понять виразів, що вживаються в «Правах, за якими судиться малоросійський народ»:

  1. КОМЕНТАР до окремих понять виразів, що вживаються в «Правах, за якими судиться малоросійський народ»