<<

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агранофф Р. Напрямки адміністративної реформи / Р. Агранофф //. - К. : Вид-во ПСП, 2001. - 11 с.

2. Адміністративна реформа : питання та відповіді / Н. Гнидюк, О. Лещенко, Я.

Гонціаж // [за консулт. І. Коліушка, В. Авер’янова]. – К. :, 2000. – С. 5 - 8.

3. Адміністративне право України : [Підруч.] / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

4. Аникин Б. А. Высший менеджмент для руководителя : [Учеб. пособие] / Б. А. Аникин. – М. : Издательский Дом “ИНФРА-М”, 2000. – 135 с.

5. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функ­ци­­о­нальные вопросы) : [Учебное пособие]. - М.: ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

6. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : [Курс лекций] - М. : Юрид. лит., 1997. - 400 с.

7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: [Курс лекций] / Атаманчук Григорий Васильевич. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2006. – 584 с.

8. Бай С. І. Операційний менеджмент : Практикум : [Навч. посібн.] / Бай С. І., Іванова І. В., Микитенко Н. В. – К. : КНТЕУ, 2001. – 422 с.

9. Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

10. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : [Навчальний посібник] [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. : ВПЦ АМУ, 2010. – 276 с.

11. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : [Навчальний посібник] [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. : ВПЦ АМУ, 2010. – 296 с.

12. Бакуменко В. Д. Проблемні аспекти становлення адміністративної культури в органах державної влади в Україні (за матеріалами експертного ослід­ження) / В.

Д. Бакуменко, Ю. Г., О. П. Губа, Ю. Г. Кальниш // Акт. пробл. держ. управ.: Зб. наук. праць Нац. ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України : Одесь­кий регіон. ін-т держав. упр. - 2004. - № 3 (19). - С. 4-12

13. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління: [Навч. посіб.] / Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. – К.: Міленіум, 2003. – 256 с.

14. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень : проб­ле­ми теорії, методології, практики : [Моногр.] - К. : Вид-во УАДУ, 2000. - 320 с.

15. Бакуменко В. Д. Методологія системних досліджень в державному управлінні : [Навч. посіб.] / Бакуменко В. Д., Кравченко С.О. – К. : ВПЦ АМУ, 2011. – 116 с.

16. Бакуменко В. Д. Характерні особливості та пріо­ри­тет­ні напрями удосконалення діяль­ності керівника в органах державної влади України / В. Д. Бакуменко, Ю. Г. Кальниш, О. П. Губа // Вісн. Держ. служби Укра­ї­ни. - 2004. - № 4. - С. 28 - 37.

17. Бакуменко В.Д. Базові моделі дослідження проблем удосконалення діяльності керівника в органах державної влади / В. Д. Бакуменко, О. П. Губа // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Нац. ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України: Дніпро­петровський регіон. ін-т держав. упр. - 2004. – Вип. 2 (16). - С. 163-171.

18. Бакуменко В.Д. Методологічні "наголоси" прийняття сучасних управлінських рішень / Бакуменко В. Д., Сурмін Ю. П. // Вісник НАДУ при Президентові України. - 2003. - № 3. - С. 14-24.

19. Білоус А. О. Політико-правові системи : світ і Україна : [Навч. посіб.] / Білоус А.О. – К.: АМУПП, 2000. – 200 с.

20. Браун, М. Пол. Посібник з аналізу державної політики / М. Пол Браун // [Пер. з англ.] - К. : Основи, 2000. - 243 с.

21. Виконавча влада в Україні : [Навч. посіб.] // За заг. ред. Н.Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 128 с.

22. Винниченко В. Відродження нації : У 3 ч. - Репр. відтв. вид. 1920 р. - К. : Політвидав України, 1990. - Ч. 1. - С. 255.

23. Волкова В. Н. Теория систем и методы ана­ли­за в управлении и связи / Волкова В.

Н., Воронков В. А., Денисов А. А. - М. : Радио и связь, 1983. - 248 с.

24. Воронков А.А. Методы анализа и оценки государственных программ в США / А. А. Воронков. - М. : Наука, 1986. - 190 с.

25. Воронкова В. Г. Муніципальний менеджмент : [Навч. посіб.] / В. Г. Воронкова. – К. : ВД "Професіонал", 2004. – 256 с.

26. Гвишиани Д. М. Организация и управление / Д. М. Гвишиани // [3-е изд., перераб.]. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. - 332 с.

27. Гвишиани Д.М. Организация и управление : Социологический анализ буржуазных теорій / Д. М. Гвишиани. - М. : Наука, 1970. - 383 с.

28. Глухов В. В. Менеджмент : [Учеб.] / В. В. Глухов. – СПб. : Спец. лит., 2000. – 700 с.

29. Гольдштейн Г. Я. Основы менеджмента : [Учебное пособие] / Г. Я. Гольдштейн // изд. 2-е, дополненное и переработанное. — Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. – 150 c.

30. Гончаров В. В. Важнейшие понятия и концепции в современном управлении / В. В. Гончаров.- М.: МНИИПУ, 1998. - 176 с.

31. Государственное управление : основы теории и организации: [Учебн.] // [под ред. В. А. Козбаненко]. – М. : Статут, 2002. – Т.1 – 360 с.

32. Грабовський С. Нариси з історії українського державотворення / Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л.. - К.: Генеза, 1995. - С. 235-250.

33. Грушевський М. С. Історія України-Руси : В 11 томах / М. С. Грушевський. – К., 1991 – 1996.

34. Гурне Б. Державне управління / Бернар Гурне. – К.: Основи, 1993. – 165 с.

35. Делокаров К. Х. Системная парадигма современной науки и синерге­тика / К. Х. Делокаров // ОНС (общественные науки и современность). - 2000. - № 6. - С. 110 -118.

36. Державна митна служба України : [Електронний ресурс] // Стаття у ВІКІПЕДІЇ / Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.

37. Державне управління : [Словник-довідник] / Уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.

О. Безносенко, І. М. Варвар та ін. // [За. заг. ред. Князєва В. М., Бакуменка В. Д.] - К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

38. Державне управління : [Навч. посіб.] / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; [За ред. А.Ф. Мельник]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 343 с.

39. Державне управління : Курс лекцій / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О. С. Поважний. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 536 с.

40. Державне управління : проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. – К. : Факт, 2003. – 384.

41. Державне управління : Словн.-довідник /Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер. творчого кол.), Д.О.Безносенко, В.М.Князев, С.О.Кравченко, Л.Г.Штика та ін.; [За заг. Ред. В.М.Князева, В.Д.Бакуменка]. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

42. Державне управління : теорія і практика / Авер’янов В. Б., Цвєтков В. В., Шаповал В. М. та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

43. Державне управління : філософські, світоглядні та методологічні проблеми : [Моногр.] / Кол. авт.; [за заг. ред. В. М. Князєва]. – К. : Вид-во НАДУ. – Міленіум, 2003. – 320 с.

44. Державне управління в Україні : наукові, правові, кадрові та організаційні засади : [Навч. посіб. / [за заг. ред. Н. Р Нижник, В. М. Олуйка]. – Львів : Вид-во „Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

45. Державне управління в Україні : організаційно-правові засади: [Навч. посіб.] / Н.Р. Нижник., С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін.; [За заг. ред. проф. Н.Р. Нижник]. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 164 с.

46. Державне управління в Україні : централізація і децентралізація : [Моногр.] / Кол. авт.; [Відпов. ред. – проф. Н.Р. Нижник]. – К. : УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.

47. Державне управління і менеджмент : [Навч. посібник у таблицях і схемах] // [За заг. ред. Г.С. Одінцової]. – Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. - 492 с.

48. Державне управління та державна служба : [Словник-довідник] / Уклад. О. Ю.

Оболенський. – К. : КНЕУ, 2005. – 480 с.

49. Десять кроків назустріч людям : Програма кандидата на пост Президента України Ющенка В.А., 9 липня 2004 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.yuschenko.com.ua/

50. Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління : [Навч. посібн.] / Дзвінчук Д. І. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2001. – 280 с.

51. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке / Питер Друкер. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 272..

52. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и опти­маль­ные решения / Пер. с англ. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 1998. - 288 с.

53. Друкер П. Практика менеджмента / Питер Друкер. — М.: «Вильямс», 2007. — С. 400.

54. Дункан Дж. Основопологающие идеи в менеджменте : Уроки осново­по­ложников менеджмента и управленческой практики / [Пер. с англ.] - М. : Дело, 1996. - 272 с.

55. Економічний словник-довідник // Укл. : М. А. Сіроштан та ін. – Х.: РВВ ХДЕУ, 1999. – 148 с

56. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю.П.Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.; [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна]. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

57. Енциклопедія державного управління [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна]; у 8 томах. – Т. 2. – К. : НАДУ, 2011. – 760 с.

58. Енциклопедія державного управління / [за заг. ред.. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна]; у 8 томах. – Т. 1. – К. : НАДУ, 2011. – 760 с.

59. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки : [Послання Президента України до Верховної Ради України] // Урядовий кур'єр. – 2002 – №100. – С. 5-12.

60. Зайцев Г. Г. Управление персоналом : [Учеб. пособие] / Г. Г. Зайцев. – СПб.: Северо- Запад, 1998. – 310 с.

61. Закон України "Про державну службу" вiд 17.11.2011 № 4050-VI [Електроний ресурс] / Режим доступу: http://nads.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_ id=547847&cat_id=34595.

62. Іванова І. В. Менеджер – професійний керівник : [Навч. посіб.] / Іванова І. В. – К. : КНТЕУ, 2001. – 107 с.

63. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум : [Навч. посібн.] / Іванова І. В. – К. : КНТЕУ, 2001. – 247 с.

64. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента: [Учебн. для студ. вузов] / Кабушкин Николай Иванович. – Минск: Финансы, учет, аудит, 1997. – 284 с.

65. Кальниш Ю. Г. Етика влади й розвиток культури державного управління в Україні // Розвиток культурного потенціалу державних службовців в Україні : Наук. праці. / [За заг. ред. В. А. Ребкала]. - Київ-Житомир, "Полісся". 2002. - С. 190 – 205.

66. Карданская Н. Л. Основы принятия управленческих решений : [Учеб. посо­бие]. - М. : Рус. Деловая Лит-ра, 1998. - 288 с.

67. Киричук В. В. Історія державного управління в Україні : [Навч. посіб.] / Киричук В.В., Тимцуник В. І. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 24 – 49; 98 – 119; 205 – 213.

68. Кнорринг В. И. Искусство управления : [Учебник] / В. И. Кнорринг - М. : Изд. БЕК, 1997. - 288 с.

69. Кодекс законів про працю України : [Кодекс України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами, внесен. згідно із 63 Законами України у 1992-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – 17 грудня.

70. Колот A. M. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : [Навч. посіб.] / A. M. Колот. – К.: КНЕУ, 1998.

71. Конспект лекцій “Основи менеджменту” : [Електронний ресурс] // Бібліотека економіста. – Режим доступу : http://library.if.ua/books/3.html.

72. Конституція України : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р (із змінами, внесен. Законом України від 08.12.2004 № 2222-IV)] // Відом. Верховної Ради України. – 1996. – № 30 – 23 липня – С. 141.

73. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К. Центр політико-правових реформ та Центр розвитку українського законодавства, 1998. – С. 7 - 27, 49 - 51.

74. Кравченко Б. О. Адміністративна реформа в Україні : стан та перспективи / Б. О. Кравченко // Вісн. УАДУ. - 1997. - № 3-4. - С. 13 - 21.

75. Кравчук Л. М. Адміністративна реформа в Україні: стан і перспективи / Л. М. Кравчук // Вісн. УАДУ. - 1998. - № 1. - С. 13 - 23.

76. Краснейчук А. О. Становлення та розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України : автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / А. О. Краснейчук; Академія муніципального управління. - К. : 2008. - 20 с.

77. Кунц Г. Управление : системный и ситуационный анализ управленческих функцій : В 2 т. / Кунц Г., О'Доннел С. // [Перевод с англ.]. – М., 1981. – Т. 1. – С. 147.

78. Кунц Г. Управление : системный и ситуационный анализ управленческих функцій : В 2 т. / Кунц Г., О'Доннел С. // Перевод с англ. – М., 1981. - Т. 2. - 512 с.

79. Кхол Й. Эффективность управленческих решений / Й. Кхол // [Пер. с чешск.]. - М. : Прогресс, 1975. - 165 с.

80. Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки /Б. М. Лазарев. - М. : Юрид. лит., 1988. - 320 с.

81. Литвак Б. Г. Управленческие решения /Б. Г. Литвак. - М. : Ассоциация авторов и из­да­телей "Тандем", Изд-во ЭКМОС, 1998. - 248 с.

82. Луговий В. Проблеми та пріоритети удосконалення добору, розстановки й підготовки кадрів державного управління в Україні / Луговий В., Князєв В., Куценко В., Литвинов Г. // Вісн. УАДУ. - 2001. - № 4. - С. 5-19.

83. Малиновський В. Я. Державне управління : [Навч. посіб.] / Малиновський Валентин Ярославович. – Луцьк : ред.-вид. вид-ня “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

84. Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / Малиновський Валентин Ярославович. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.

85. Мамонова В. В. Методологія управління територіальним розвитком : [Моногр.] / В. В. Мамонова. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 196 с.

86. Мельник Л. П. Психологія управління : [Курс лекцій] / Мельник Л.П. // [2-ге вид., стереотип.]. – К. : МАУП, 2002. – 176 с.

87. Месарович М. Теория иерархических много­уров­невых систем / Месарович М., Мако Д. и Такахара И. // [Пер. с англ. под ред. Г.С. Поспелова]. - М. : Мир, 1973. - 344 с.

88. Мескон М. Х. Основы менеджмента / Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури // Пер. с англ. - М. : Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

89. Методологія державного управління : [Словник-довідник] / Уклад. : В.Д.Бакуменко (кер. автор. кол), Д.О.Безносенко, С.В.Бутівщенко та ін.// [За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка]. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 196 с.

90. Мильнер Б. З. Теория организаций / Б. З. Мильнер. - М. : ИНФРА, 1998. - С. 5 - 24.

91. Мошек Г. В. Менеджмент підприємства : [Підруч.] / Мошек Г. В., Гомба Л. А., Піддубна Л. П. – К. : КНТЕУ, 2002.

92. Надолішній П. І. Національна традиція публічної влади й управління та її значення на етапі адміністративної реформи / П. І. На долішній // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. Вип. 12. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. – С. 40 – 58.

93. Научные школы и направления менеджмента : [Электронный ресурс] // [Материал из Википедии]. – Режим доступа (с экрана) : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0

94. Нижник Н. Р. Державне управління в Україні : організаційно-правові засади : [Навч. посіб.] / Н. Р. Нижник, С. Д. Дубенко, В. І. Мельниченко та ін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. - 164 с.

95. Нижник Н. Р. Проблеми сьогодення державного управління в Україні / Н. Р. Нижник // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3 (23). – С. 14-19.

96. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Нижник Н. Р., Машков О. А. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

97. Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : [Навч. посіб.] / Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В.. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – 560 с.

98. Оболенський О. Ю. Державна служба України : реалізація системних поглядів щодо організації та функціонування / О. Ю. Оболенський. – Хмельницький : «Поділля». – 1999. – 294 с.

99. Органи державної влади в Україні : структура, функції та перспективи розвитку : [Навч. посіб.] / Нижник Н. Р., Дубенко С. Д., Плахотнюк Н. Г. та ін. / [За заг.ред. Н.Р.Нижник]. – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – 288 с.

100. Організаційна поведінка / Д. Гелрігел, Дж. В. Слокум-молодший, Р. В. Вудмен, Н. С. Бренінг; [пер. з англ.]. – К. : Основи, 2001. – 726 с.

101. Орлов А. И. Менеджмент : [Учебник] /А. И. Орлов. — М. : Издательство «Изумруд», 2003. — 298 с.

102. Пал Л. Аналіз державної політики / Леслі А. Пал // Пер. з англ. - К. : Основи, 1999. - 422 с.

103. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури / Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 211 с.

104. Паркинсон С.Н. Искусство управления // Паркинсон С. Н., Рустомджи М. К. // [Пер. с англ.] - М. : Агенст­во "ФАИР", 1998. - 272 с.

105. Пірен М. І. Конфліктологія : [Підруч.] / М. І. Пірен. – К. : МАУП, 2003. – 360 с.

106. Пригожин А. И. Организационные управленческие паталогии / А. И. Пригожин // Об­ще­ст­венные науки и современность. - 1998. - № 3. - С. 16-23.

107. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році : [Послання Президента України до Верховної Ради України] // Офіційне видання. – К. : Держкомстат України, 2006. – 182 с.

108. Про Державну митну службу України : [Указ Президента України від 29.11.1996 № 1145/96 (із змінами, внесеними згідно з 4 Указами Президента у 1998-2006 рр.)] // Урядовий кур’єр. –1996. – 5 грудня. – № 228.

109. Про Державну митну службу України: // Указ Президента України в редакції від 23.03.98 р. № 216/98 .

110. Про державну службу : [Закон України від 16.12.1993 № 3723-XII (із змінами, внесен. згідно із 15 Законами у 1995-2007 рр.)] // Відом. Верховної Ради . – 1993. – № 52. – 28 грудня. – С. 490.

111. Про державну таємницю : [Закон України від 1994 № 3855-XII (із змінами, внесен. згідно із 3 Законами у 2003-2008 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – 19 березня. – С. 93.

112. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: [Указ Президента України від 12.03.1996 № 179/96] // Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня.

113. Про засади запобігання та протидії корупції : [Закон України від 11.06.2009 № 1506-VI (із змінами, внесен. згідно із 2 Законами у 2009-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 2009. – № 45. – 6 листопада. – С. 1675, Ст. 691.

114. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : [Закон України від 23.12.1998 № 350-XIV (із змінами, внесен. згідно Законом у 2009 р.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 5. – 12 грудня. – С. 43.

115. Про затвердження Положення про Державну митну службу України: [Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940 (із змінами, внесеними згідно з 2 Постановами КМ у 2008 р.)] // Офіц. вісник України. – 2007. – № 53. – 30 липня. – С. 92.

116. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : [Постанова Кабінету Міністрів України від від 18 липня 2007 р. N 950] [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=950-2007-%EF

117. Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади: [Указ Президента України від 15.12.99 № 1573/99 (із змінами, внесен. згідно із 45 Указами у 2000-2007 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 50. – 31 грудня. – С. 11.

118. Про інформацію : [Закон України вiд 02.10.1992 № 2657-XII (із змінами, внесен. згідно із 7 Законами у 2000-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – 1 грудня. – С. 650.

119. Про Кабінет Міністрів України : [Закон України від 16 травня 2008 р. № 279-VI] // Відом. Верховної Ради України. – 2008.– № 25.– 20 черв. – С. 241.

120. Про Комісію з питань адміністративно-територіального устрою : [Указ Президента України від 8 серпня 2000 року № 966/2000] // Урядовий кур’єр. - 2000. – № 148. – С.- 9; http:// www.rada.kiev.ua.

121. Про місцеве самоврядування в Україні : [Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами і доповн. внесен. 46 Законами України у 1998-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – С. 170.

122. Про місцеві державні адміністрації : [Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV (із змінами і доповн. внесен. 23 Законами України у 2001-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – 28 травня. – С. 190.

123. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : [Указ Президента України вiд 9 грудня 2010 року № 1085/2010] [Електроний ресурс] / - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12584.html.

124. Про першочергові заходи з проведення в Україні адміні­с­тра­тив­ної реформи : [Указ Президента України від 20 листоп. 1998 р. № 1284/8] // Збірник Указів Президента України. - 1998. - Вип. 4. - С. 116.

125. Про Положення про Головне управління державної служби України : [Указ Президента України вiд 02.10.1999 № 1272/99 (із змінами, внесен. згідно із 6 Указами у 2000-2006 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 40. – 22 жовтня. – С. 26.

126. Про систему центральних органів виконавчої влади : [Указ Президент України від 15 грудня 1999 року № 1572/99 (із змінами і доповненнями внесеними згідно з 18 указами Президента України у 2000-2006 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 50. – 31 грудня. – С. 8.

127. Про склад Кабінету Міністрів України: [Указ Президента України вiд 15.12.1999 № 1574/99 (із змінами, внесен. згідно із 12 Указами у 2001-2005 рр.)] // Офіц. вісник України. – 1999. – № 40. – 22 жовтня. – С. 26.

128. Про столицю України – місто-герой Київ : [Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV (із змінами, внесен. згідно із 9 Законами у 2007-2010 рр.)] // Відом. Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – 19 березня. – С. 79.

129. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні : [Указ Президента України від 14 квітня 2000 року № 599 /2000] [Електроний ресурс] / Режим доступу : http:// www.rada.kiev.ua.

130. Проблеми і перспективи України : аналітичні матеріали / кол. авт. : В. Д. Бакуменко, Н. В. Грицяк, О. П. Губа та ін. // [За заг. ред. В. М. Князєва, Ю. П. Сурміна, Л. Г. Штики].– К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 180 с.

131. Пухтинський М. О. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та здійснення державної регіональної політики / М. О. Пухтинський. - Вісн. УАДУ. - 2000. - № 3. - С. 20-22.

132. Райт Г. Державне управління / Глен Райт. – К : Основи, 1994. – 191 с.

133. Ребрин Ю. И. Управление качеством : [Учебное пособие] / Ю. И. Цебрин. - Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2004. 174 с.

134. Реформа публічного управління в Україні : виклики, стратегії, майбутнє : [Моногр.] / Національна академія держ. управління при Президентові України; [І. А. Грицяк (відп. ред.)]. – К. : “К.І.С.”, 2009. – 240 с.

135. Реформування державного управління в Україні : проблеми і перспек­тиви / Кол. авт.; [Наук. керів. В. В. Цвєтков]. - К. : Оріяни, 1998. - 364 с.

136. Розробка державної політики. Аналітичні записки : [презентації лекцій канадських професорів Л. Пала та П. Брауна ] / Укл. О. І. Кілієвич, В. Є. Романов. - К. : Вид-во "К.І.С.", 2002. - 320 с.

137. Румянцева З. П. Общее управление орга­ни­за­цей : принципы и процессы / Румянцева З. П., Филинов Н. Б., Шрамченко Т. Б. // 17-модульная программа для менеджеров "Уп­рав­ление развитием организации". Модуль 3. - М. : "ИНФРА-М", 1999. - 336 с.

138. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация си­стем / Саати Т., Кернс К. // [Пер. с англ.]. - М. : Радио и связь, 1991. - 224 с.

139. Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. Менеджмент в органи­­зациях / [Сокр. пер. с англ.] - 15-е изд. - М. : Экономика, 1995. - 335 с.

140. Семигин Г. Ю. Социологическая энциклопедия : В 2 т. / Г. Ю. Семигин, В. Н. Іванов // Т. 1 / Національній общественно-научный фонд. – М. : Мысль, 2003. – 694 с.

141. Сергеев А. Л. Институты управленческой парадигмы / А. Л. Сергеев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – № 2. – С. 55-66.

142. Сергеев А. Л. Рыночный инструментарий менеджмента : генезис и эффективность / А. Л. Сергеев. — Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. – 200 с.

143. Серьогін С. М. Державний службовець у відносинах між державою і суспільством : Монографія / С. М. Серьогін. – Дніпропетр. : ДРІДУ НАДУ, 2003. – 456 с.

144. Социологические исследования в системе государственной службы : 1992-2002 // Информационно-аналитические материалы кафедры государственной службы и кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва-Орел : Изд. ред. журнала “Образование и общество”, 2002. – 314 с.

145. Спицнадель В. Н. Системы качества (в соответствии с международными стандартами ISO семейства 9000) : [Учебн. пособие] / В. Н. Спицнадель. - СПб. : Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. - 336 с.

146. Стратегія проведення в Україні адміністративної реформи (проект) /Лист Адмін. Презид. України від 26 лист. 2001 р. №25-5/1. – 13 с.

147. Субтельний О. Україна : історія / О. Субтельний. - К. : Либідь, 1994. – С. 5 – 6; 450 – 479 [ рос. мова].

148. Українське державотворення : невитребуваний потенціал : [Словник-довідник] / [За ред.О.М. Мироненка]. - К., Либідь, 1997. - С. 27 – 29; 38 - 47; 219 – 220; 223 – 224; 242 – 245; 248 – 252; 275 –277; 345 – 349; 387 – 394; 406 – 408; 526 – 531.

149. Управление персоналом организации : [Учебн.] / [Под ред. А.Я. Кибанова]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 638 с.

150. Управління суспільним розвитком : [Словник-довідник] // Уклад. : В. Д. Бакуменко, С. О. Борисович, О.А. Бутрін та ін. [заг. ред. А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко]. - К. : НАДУ, 2006. - 248 с.

151. Фатхутдинов Р. А. Разработка управленческого решения / Р. А. Фатхутдинов. - М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998. - 272 с.

152. Фінансове право України : [Навч. посіб.] / [За заг. ред. В. П. Нагребельного]. – Суми : ВТД “Університетська книга”, 2004. – 320 с.

153. Фомичев А. Н. Административный менеджмент : [Учебное пособие] / А. Н. Фомичев //. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорація «Дашков и К», 2004. – 228 с.

154. Храмов В.О. Основи управління персоналом : [Навч.-метод. посіб.] / В. О. Храмов, Бовт рук А.П. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.

155. Цветков В. В. Руководитель в аппарате госу­дар­с­т­вен­ного управления : Организационно-правовые проблемы / Цветков В. В., Аверьянов В. Б. и др. - К. : Наук. думка, 1988. - 344 с.

156. Цвєтков В. В. Демократія-Управління-Бюрократія : в контексті модернізації українського суспільства : [Моногр.] / Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

157. Цвєтков В. В. Державне управління : основні фактори ефективності (політико-правовий аспект) / Цвєтков В. В. – X. : Вид-во “Право”, 1996. – 164 с.

158. Цыруль О. А. Менеджмент у державних організаціях : Навчальний посібник / О. А. Цыруль. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 142.

159. Юридична енциклопедія : в 6 т. // [Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., Т. 1 : А – Г. - 672 с.; Т.2 : Д – Й. - 744 с.

160. Яцуба В. Г. Удосконалення кадрового забезпечення органів влади - ос­нова підвищення ефективності державного управління // Зб. наук. праць Української Академії державного управління при Президентові України. - 1999. - № 1. - С. 107-117.

161. Beetham D. Bureaucracy : [Paperback] / David Beetham. – The University of Minnesota Press, 1987. – 137 p.

162. Drucker P. The Practice of Management. - 15th pr. - Pan Books in asso­ciation with William Heinemann, 1982. - 480 p.

163. Duncan W. When Necessity Becomes a Virtue : The Case for Taking Stra­te­gy Seriously / Duncan W. // Journal of General Management. - 1987. - Winter. - № 13. - Р. 28-42.

164. Jacques E. A General Theory of Bureaucracy / Jacques E. // Elliott Jacques. – New York: Halsted Press, 1976. – 412 p.

165. Meyer H. Split Roles in Performance Appraisal / Meyer H., Kay E., French J. // Har­vard Business Review. - 1965. - Jan., Feb. - № 43. - Р. 123-129.

166. Schuman D. Public Administration in the United States / Schuman D., Olufs D. // - Se­cond Edition. - D.C. Heath and company. - Lexington, Massachusetts, Toronto, 1993. - 533 p.

167. Simon H. Making Management Decisions : the Role of Instition and Emo­tion / Simon H. // Akademy of Management Executive. - 1987. - Feb. - № 1. - Р. 57-64.

<< |
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
 9. Список використаних джерел.
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ