<<
>>

Экзаменацыйныя пытанні

1. Гісторыя Беларусі – састаўная частка сусветнай гісторыі. Фармацыйны і цывілізацыйны падыход да гістрарычнага працэсу.

2. Гістарычныя крыніцы, гісторыяграфія беларускага мінулага.

3. Праблема паходжання чалавека. Працэс засялення тэрыторыі Беларусі. "Неалітычная рэвалюцыя".

4. Фіна-вугорскія плямёны, індаеўрапейцы. Паходжанне беларусаў.

5. Узнікненне сярэдневяковых дзяржаў у Еўропе, першыя славянскія дзяржавы. Полацкае і Тураўскае княствы.

6. Эканамічнае развіццё беларускіх зямляў у IX – XIII стагоддзях. Асноўныя заняткі насельніцтва, развіццё сельскай і гарадской эканомік.

7. Узнікненне і распаўсюджанне хрысціянства. Увядзенне хрысціянства ў усходніх славян,на тэрыторыі Беларусі.

8. Знешнепалітычныя і ўнутрыпалітычныя, эканамічныя ўмовы ўзнікнення ВкЛ.

9. Узмацненне і рост ВКЛ, яго паліэтнічны характар. Крыжакі и татара-манголы ў яго гісторыі.

10. Войны ВКЛ с Маскоўскай дзяржавай XIV-XVI стагоддзяў, іх прычыны і наступствы для ВкЛ.

11. Уваходжанне ВкЛ у склад Рэчы Паспалітай. Люблінская унія.

12. Эканоміка Беларусі XVI стагоддзя. Эканамічныя сувязі с Заходняй и Усходняй Еўропай.

13. Эканамічныя рэформы XVI стагоддзя (Валочная памера 1557 года) на беларускіх землях.

14. Антыфеадальная вайна 1648 – 1651 гг. Вайна Рэчы Паспалітай і Расіі 1654 – 1667 гг. і яе палітычныя і эканамічныя наступствы.

15. Паўночная вайна 1700 – 1721 гг. Спусташэнне Беларусі.

16. Релігійная сітуацыя на беларускіх земляху у XIII – XVIII стагоддзях у кантэксце еўрапейскіх падзей. Рэфармацыя. Берасцейская царкоўная унія.

17. Упадак Рэчы Паспалітай і ВКЛ. Шляхецка-магнацкая анархія.

18. Культура Беларусі XIII – XVIII стагоддзяў, яе ўзаемасувязі з культурными традыцыямі іншых краін і народаў.

19. Эканамічнае развіццё беларускіх земляў у XVII-XVIII стагоддзях. Аднаўленне разбуранай падчас войнаў гаспадаркі, яго асноўныя перадумовы.

Узнікненне мануфактурнай вытворчасці.

20. Беларускія сярэдневяковыя гарады. Магдэбурскае права.

21. Падзелы Рэчы Паспалітай. Далучэнне беларускіх зямель да Расіі (1772, 1793, 1795 г.). Паўстанне Т. Касцюшка, распаўсюджанне ідэй французскай рэвалюцыі на Беларусі.

22. Русіфікатарская палітыка царызма на далучаных тэрыторыях (канец XVIII – XIX стагоддзі).

23. Напалеонаўскія войны і Расія, Беларусь.

24. Вызваленчая барацьба супраць самадзяржаўя у 20-е – 50-е гады XIX стагоддзя. Тайныя таварыствы.

25. Паўстанне 1830 – 1831 гг. у кантэксце еўрапейскіх падзей.

26. Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у першай палове XIX стагоддзя.

27. Паўстанне 1863 – 1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі. К. Каліноўскі.

28. Культурнае жыццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі (XIX – пачатак XX стагоддзя).

29. Уваходжанне Беларусі ў капіталізм. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ўдругой палове XIX стагоддзя.

30. Адмена прыгонніцтва ў Расійскай імперыі. Асаблівасці гэтага працэса на Беларусі.

31. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў перыяд імперыялізма (1900– 1914 гг.).

32. Выспяванне рэвалюцыйных тэндэнцый у расійскім і беларускім грамадстве ў другой палове XIX– пачатку XX стагоддзя. Распаўсюджанне сацыялістычнай ідэалогіі (Еўропа, Расія, Беларусь).

33. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. на Беларусі.

34. Першая сусветная вайна – нацыянальная катастрофа пачатку ХХ стагоддзя. Беларусь у гады вайны.

35. Беларусь у Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. і ў гады грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі.

36. Станаўленне Савецкай ўлады на Беларусі. Ваенна-камуністычная дактрына бальшавізма, курс на сусветную рэвалюцыю (1917 – пачатак 20-х гадоў).

37. Праблема беларускай дзяржаўнасці, беларускі нацыянальны рух пачатку ХХ стагоддзя. БНР.

38. Палітычная барацьба вакол стварэння БССР (1918 – 1920 гг.). Савецка-польская вайна, уваходжанне Заходняй Беларусі ў склад буржуазнай Польшчы.

39. Заходняя Беларусь у 20-е – 30-х гадах ХХ стагоддзя.

Палітыка польскіх улад, нацыянальна-вызваленчая барацьба.

40. Эканоміка Заходняй Беларусі як частка сусветнай капіталістычнай эканомікі.

41. Новая эканамічная палітыка бальшавікоў. Уваходжанне БССР у склад СССР. Вяртанне Савецкай Расіяй БССР усходніх беларускіх зямель.

42. Сусветны гаспадарчы крізіс і бальшавісцкі «вялікі скачок» у канцы 20-х – 30-е гады (калектывізацыя, індустрыялізацыя).

43. Рэпрэсіўныя рэжымы ў сусветнай гісторыі. Палітычныя рэпрэсіі ў БССР (у 20-х – 30-х гадах ХХ стагоддзя).

44. Культура Беларусі савецкага часу (1917 – 1991 гг.).

45. Умацаванне фашызма ўЕўропе. Нацысцкі «новы пападак» на Беларусі (1941 – 1944 гг.). Беларуская калабарацыя і яе крах (1941 – 1945 гг.).

46. Франтавыя дзеянні на Беларусі ў 1941, 1943 – 1944 гг.

47. Партызанская вайна на беларусі ў 1941 – 1944 гг. Дзейнасць Арміі Краёвай.

48. Эканамічнае развіццё БССР у 1945 – 80 гг. Спробы гаспадарчых рэформ.

49. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1945 – 1985 гг.

50. Гаспадарчыя і палітычныя рэформы у СССР (1985 – 1991 гг.) і на Беларусі. Палітычная барацьба ўрэспубліке у канцы 80-х – пачатку 90-х гг.

51. Свет і Беларусь у сучасных умовах. Беларусь ва ўмовах дзяржаўнай незалежнасці (эканоміка, палітыка, культура).

52. Будаўніцтва Рэспублікай Беларусь мадэлі сацыяльна-арыентаванай дзяржавы. Асаблівасці "беларускай мадэлі".

<< | >>
Источник: Шымуковiч С.Ф.. Гiсторыя Беларусi: курс лекцый. Частка I. / Шымуковiч С.Ф.– 2-е выдан-не – Мн.: Акад. кiрав. пры Прэзiдэнце Рэсп. Беларусь,2005. – 235 с.. 2005

Еще по теме Экзаменацыйныя пытанні:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -