<<
>>

Виручка від реалізації продукції - основне джерело доходів підприємств і формування його прибутку

Завершальною стадією кругообігу коштів суб’єктів господарювання є реалізація продукції і отримання певного обсягу грошових коштів у формі виручки, яка включає фінансовий результат діяльності - прибуток (збиток).

Реалізація служить підтвердженням завершення процесу виробництва і доведення виготовленої продукції до споживача. Рух товарів і коштів створює основу економічних відносин між постачальниками, посередниками і покупцями. Для товаровиробників реалізація продукції засвідчує, що за споживчими властивостями, якістю, асортиментом та ціною вона відповідає споживчому попиту і потребам споживачів. Реалізація є важливим узагальнюючим показником, який характеризує обсяг діяльності суб’єктів господарювання і служить основним видом доходів підприємств, одержаних за результатами реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг.

Виручка - це сума грошових коштів, отриманих підприємством від реалізації продукції, надання послуг та виконаних робіт за діючими цінами. Вона відображає важливий аспект фінансових відносин. Виручка є основним джерелом грошових надходжень і фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Її обсяг та строки надходження безпосередньо впливають на фінансовий стан і платоспроможність підприємств. Від своєчасності та повноти надходження виручки залежить не лише внутрішнє виробниче відшкодування витрат та оплата факторів виробництва, необхідних для здійснення нового циклу виробництва, але і своєчасність та повнота виконання податкових зобов’язань, а також ліквідація іншої кредиторської заборгованості.

Від своєчасності і повноти надходження виручки значною мірою залежить стійкість фінансового стану підприємства та його забезпеченість власними оборотними засобами. Несвоєчасне надходження виручки може призвести до затримки розрахунків, сплати штрафів, [25] втрати прибутку та сповільнення процесу виробництва.

У кінцевому підсумку обсяг та своєчасність надходження виручки відбивається на фінансових результатах діяльності суб’єктів господарювання.

У практиці господарювання можуть використовуватися два методи, за якими визначається факт здійснення процесу реалізації продукції: за касовим методом та методом нарахувань.

За касовим методом реалізованими вважаються активи з дати надходження грошових коштів на рахунки в банках або в касу у формі платежів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги або дата оприбуткування матеріальних чи нематеріальних активів.

За методом нарахувань реалізованими вважаються активи з дати відвантаження чи передачі їх покупцю або підписання документів про виконання робіт, надання послуг.

Загалом за законодавчими актами України момент реалізації визначається за датою відвантаження продукції, а для робіт і послуг - за датою фактичного зарахування грошових коштів покупців на банківські рахунки постачальника. Водночас, незалежно від визначення моменту реалізації в законодавчих актах, реальне формування прибутку суб’єктів господарювання від реалізації продукції (робіт, послуг) відбувається за фактичним надходженням грошових коштів від покупця і зарахуванням їх на банківський рахунок постачальника.

Застосування певного методу визначення реалізації служить умовою визнання дійсності операції, що безпосередньо впливає на зарахування виручки в якості доходу від виконання господарських операцій. Останнє передбачає відповідальність юридичної особи за розпорядження отриманими грошовими коштами або іншими активами з моменту визнання дійсності проведення господарської операції.

Обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) формується під впливом двох факторів:

а) кількості, асортименту та якості продукції (робіт, послуг), що підлягає реалізації;

б) рівня відпускних цін на товари (роботи, послуги) суб’єкта господарювання та рівня цін на фактори виробництва (природні ресурси, робочу силу і капітал), які використовує підприємство.

Безпосередній вплив на виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) здійснює обсяг виробництва товарної продукції. Збільшення обсягу випуску товарної продукції і підвищення її якості за асортиментом, що відповідає попиту споживачів, сприяє росту обсягу виручки, оскільки така продукція реалізується за вищими цінами.

Важливим фактором впливу на обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) є ціна. Вищий рівень цін, за якими реалізується продукція (за всіх інших рівних умов), сприяє збільшенню виручки, і, навпаки, нижчі ціни за тих же інших рівних умов зменшують обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Економічно обґрунтованими вважаються ціни, що відповідають таким критеріям:

а) сприяють реалізації запланованого обсягу товарів (робіт, послуг) у визначений термін;

б) забезпечують отримання прибутку, передбаченого ціновою політикою підприємства.

Реалізація вимог щодо встановлення економічно обґрунтованого рівня цін на товари (роботи, послуги) забезпечує своєчасність реалізації продукції із запланованим прибутком та сприяє виконанню фінансами своїх функцій і, в першу чергу, функції забезпечення фінансовими ресурсами фінансово-господарської діяльності підприємств.

11.7.

<< | >>
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме Виручка від реалізації продукції - основне джерело доходів підприємств і формування його прибутку:

  1. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  2. ЗМІСТ
  3. Фінансові ресурси підприємств та їх формування
  4. Економічний зміст фінансової роботи на підприємстві
  5. Виручка від реалізації продукції - основне джерело доходів підприємств і формування його прибутку
  6. 11.14. Фінансовий стан підприємства та його оцінка