<<
>>

НЕАНДЕРТАЛЬЦІ. ЗАГАЛЬНА XAFAKTE РИСТИ КА

Одна з найкраще відомих популя їчних Homo sapiens - неандертальці, вали у Європі та суміжних областях Близького

Сходу впродовж ранньовюрмського зледеніння в період 150-40 тис.

р. тому. Вперше скам’янілі кістки неандертальців виявлені у Гібралтарі в 1848 р., але цей факт не отримав визнання в наукових колах. Свою назву вид отримав від знахідок у вапняковому кар’єрі Неандерталь в Західній Німеччині. Спершу виявлена істота видалась дослідникам надто звіроподібною і її не визнали предком сучасної людини. Лише після відкриття нових решток неандертальців її включили до родоводу Homo sapiens. Неандер­талець був досить розвиненим інтелектуально, об’єм його мозку - близько 1600 cmλ-перевищу­вав середній об’єм мозку сучасних людей. Його обличчя мало виступаючий ніс та округлі очні орбіти. Порівняно низький зріст та масивну бу­дову тіл неандертальців можна пояснити при­стосуванням до холодного клімату останнього зледеніння.

У цей час з'являються тенденції до осілості, які стали можливими завдяки тому, що у певних регіонах багаті харчові ресурси були доступни­ми впродовж цілого року. Однак більшість лю­дей продовжували дотримуватись традиційних стратегій добування їжі, які передбачали по­стійні міграції в межах окремого регіону.

У мустьєрських збірках присутні лише об­межені свідчення не утилітарної діяльності не андертальців. Але навіть на їхній основі поміт­но, що архаїчні Homo sapiens творять цілком нову картину реальності. Вони не лише почи­нають вірити у надприродні сили, але й впрова­джують ритуали - релігійні церемонії, які вклю­чають символічні дії та об’єкти для того, щоб впливати на трансцендентні явища. Ця первіс­на релігія, очевидно, не знала бога чи богів. Її метою було пояснити незрозуміле з точки зору емпіричної практики. Вірування виконували та­кож важливі соціальні функції, формуючи нові важелі управління членами спільнот та способи врегулювання конфліктів між ними.

У неандертальців вперше з’являються ознаки поховального ритуалу - померлих вкла­дали у спеціально підготовлені поховальні ями, часто супроводжуючи набором предметів не утилітарного характеру.

Очевидно, ритуальне значення мав також канібалізм неандертальців (якщо вірити у його існування взагалі).

Рис. 76. Фауністичний комплекс періоду неандертальської людини

Зростаючу роль культури у житті неандер­тальців підтверджують свідчення турботи про фізично неповноцінних членів груп. Причина цього явища у тому, що людина могла бути ко­рисною для групи навіть не приймаючи участі у здобуванні їжі. Натомість, вона могдаЭ^Онува- ти певну соціальну роль - знахаря, шамана або зберігана корисних знань. Такий рівенькуЖ’ур- ного та інтелектуального розвитку, видається,

був неможливим без мови. Дані скам’янілостей містять непрямі докази наявності у неандер­тальців потенціалу до мовлення на рівні сучас­них людей.

Крім неандертальців, на території Старого Світу у цей період існували інші популяції арха­їчного Homo sapiens (зокрема, у Китаї та Півден­ній Африці), які досягли високого рівня розви­тку. На жаль, вони залишили по собі надто мало решток своєї життєдіяльності.

Цікаві кісткові залишки (зокрема, черепи) виявлені в областях, дотичних до ареалу неан­дертальців - на Близькому Сході. Істоти, яким вони належали, мали техніку виготовлення знарядь подібну до мустьєрської, але за своєю фізичною будовою були подібніші до сучас­них людей, ніж до неандертальців. Деякі вчені вважають, що саме вони були предками Ното sapiens. Кісткові рештки раси неандертальців відомі майже з 300 пунктів (переважно в пече­рах). Територія розселення - уся Європа, Пе­редня Азія, Трак, Туреччина, Іран, Афганістан, Кавказ, Південно-Східна Азія.

4.3.

<< | >>
Источник: Ситник Олександр. Культурна антропологія: походження людини і суспільства. Навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,2012. - 180 с.. 2012

Еще по теме НЕАНДЕРТАЛЬЦІ. ЗАГАЛЬНА XAFAKTE РИСТИ КА:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -