<<
>>

§ 1. Кримінальне право Франції та Німеччини

Франція є країною, де вперше після Великої Французької революції 1789 р.

з'явився перший буржуазний Кримінальний кодекс 1791 р. Пізніше цей кодекс був

замінений Кримінальним кодексом Наполеона 1810р., що діяв більше 180 років, доки

1 березня 1993 р.

не набрав чинності новий, який діє і нині — кодекс 1992 р.

Саме тому кодифіковану систему кримінального права, закладену КК 1791 р.,

називають континентальною, на відміну від англійської системи, яка не має

окремого Кримінального кодексу. Після появи кодексів деяких німецьких держав, а

особливо після прийняття у 1871 р. загально-німецького КК, цю систему досить

часто називають франко-німець-кою. Вона вплинула на кодификацію багатьох держав

Європи, Азії, Латинської і Центральної Америки, де прийняті кримінальні кодекси

за типом цієї системи.

КК Франції 1992 р. складається із чотирьох книг, перша з яких містить норми

Загальної частини. Кодекс відображує концепцію охорони прав особи і правової

держави. Він зберігає інститути цивілізованого кримінального права, які були

розроблені ще в XVIII ст.: це принцип «немає злочину — немає покарання без

встановлення його законом», тричленна класифікація злочинів (злочини, проступки

і порушення), відповідальність лише за виражене зовні діяння і за наявності

моральної вини. КК регулює питання обмеженої осуд-

ності, відповідальності за замах (готування не карається), співучасть, містить

розділ, в якому регулюються обставини, що виключають відповідальність (необхідна

оборона, крайня необхідність, примус, виконання наказу та ін.). Передбачається

відповідальність юридичних осіб у виді штрафу, ліквідації або тимчасового

припинення їх діяльності. Смертна кара у Франції скасована. Позбавлення волі

існує у виді довічного ув'язнення або на певні строки — до тридцяти років,

широко передбачені застосування штрафів, додаткові покарання у виді позбавлення

або заборони певних прав (наприклад, прав водія, володіння зброєю та ін.).

При

рецидиві покарання збільшуються, а у деяких випадках можуть подвоюватися. При

призначенні покарання суд має широкі повноваження з пом'якшення покарань,

застосування їх нижче нижчої межі або переходу до іншого, більш м'якого

покарання. КК передбачає так званий «період надійності»

— по суті це квота для звільнення від покарання, умовного звільнення і т.ін. При

довічному ув'язненні ця квота дорівнює п'ятнадцяти рокам, при засудженні на

строк більше п'яти років позбавлення волі

— 2/3 строку. В справах про тяжкі вбивства строк надійності може бути

продовжений до тридцяти років. Поряд з цим встановлений режим напівволі на строк

до одного року — відбування покарання після роботи та ін. Детально регулюються

питання відстрочки вироку (проста, з випробуванням, покладанням конкретних

обов'язків). Передбачені давність виконання обвинувального вироку, реабілітація

(фактично це є погашення судимості).

Деякі статті Загальної частини КК Франції пов'язані з питаннями боротьби з

організованою злочинністю. Так, наводяться визначення банди, передумислу, злому,

зброї, об'єднання злочинців, установлена відповідальність за участь у такому

об'єднанні. Так, організованою бандою за КК Франції вважається будь-яка

сформована група або будь-яка змова з метою підготування одного або декількох

злочинних діянь.

КК Франції, зберігши вихідні положення, закладені ще класичною школою

кримінального права, зазнав серйозного впливу школи нового соціального захисту

(про неї йтиметься далі).

У Німеччині діє Кримінальне уложення 1871 р. у редакції від 1 січня 1975 р.,

хоча і після цього була прийнята низка доповнень і змін, головним чином в його

Особливій частині (закони про економічну злочинність, про боротьбу з

тероризмом). Кримінальне уложення (будемо далі називати його КУ) побудовано на

постулатах ідей

класичної і соціологічної шкіл кримінального права (про це див. далі). В ньому

поєднується застосування покарання за моральну вину злочинця із заходами

безпеки, що застосовуються з огляду на небезпечний стан особи (так звана система

«подвійного шляху», або дуалістична система).

У § 1 КУ проголошений принцип «немає злочину без вказівки на те в законі».

Злочинні діяння поділяються на злочини і проступки.

Підставою кримінальної

відповідальності визнається склад злочину, вина вважається необхідною умовою

караності. КУ передбачає змішану формулу неосудності, обмежену осудність,

формулює поняття помилки в ознаках складу злочину і помилки «в забороні», тобто

в протиправності діяння. У Загальній частині КУ регулюється відповідальність за

замах, яким вважається діяння, при якому особа безпосередньо розпочала виконання

складу злочину. Добровільна відмова звільняє особу від кримінальної

відповідальності. Готування до злочину не є караним, крім випадків, спеціально

передбачених законом. КУ виділяє як співучасників: виконавців, підмовників і

пособників, причому кожний карається згідно зі ступенем своєї вини. Серед

обставин, що виключають злочинність діяння, КУ називає необхідну оборону, крайню

необхідність; право на затримання злочинця формулюється в КПК. Так, необхідну

оборону § 32 КУ визначає як захист самої особи, яка обороняється, або іншої

особи від наявного протиправного нападу на того, хто обороняється, або на іншу

особу. Перевищення меж необхідної оборони виключає відповідальність, якщо особа,

яка обороняється, діяла внаслідок помилки, страху чи переляку. Суб'єктом злочину

можуть бути тільки фізичні особи. Правовими наслідками вчинення злочину за КУ є

міри покарання і заходи виправлення і безпеки. До основних покарань належать

позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення (смертна

кара скасована) і штраф. КУ обмежує застосування короткострокового позбавлення

волі. Так, позбавлення волі на строк до шести місяців призначається судом тільки

за особливих обставин. Якщо санкція закону не передбачає штрафу, то позбавлення

волі на строк до шести місяців може бути замінене штрафом. Призначення штрафу

залежить від майнового стану суб'єкта, причому він обчислюється в спеціальній

одиниці — «денний прибуток». Додатковими покараннями є позбавлення прав водія,

право обіймати громадські посади, обирати і бути обраним.

У КУ широко

передбачене застосування «звільнення з випробуванням» при засуд-

женні до позбавлення волі на строк не більше двох років. На такого засудженого

можуть бути покладені певні обов'язки (наприклад, відшкодувати завдані збитки,

пройти навчання та ін.).

КУ, як уже говорилося, передбачає застосування заходів безпеки. Особливий

характер серед них має превентивне ув'язнення. Такі заходи безпеки суд призначає

на підставі ст. 66 КУ разом із покаранням, якщо суб'єкт становить небезпеку для

суспільства. Через те, що захід безпеки застосовується разом з покаранням, у

цьому і знаходить своє вираження дуалізм реалізації заходів кримінальної

відповідальності. Превентивне ув'язнення може бути призначено до десяти років, а

при засудженні в другий і більше разів може продовжуватися безстрокове. Заходом

безпеки є також заборона на професії на строк від одного року до п'яти років. КУ

передбачає і конфіскацію предметів, придбаних особою внаслідок вчинення нею

злочину.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Кримінальне право Франції та Німеччини:

 1. § 1. Кримінальне право Франції та Німеччини
 2. § 1. Класична школа кримінального права
 3. § 54. Романо-германська правова система.
 4. ТЕМА 13. УНР ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ ТА її ПРАВО Державне будівництво
 5. Нормативне закріплення незворотності дії закону в часі та його еволюція
 6. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 7. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 8. Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального провадження
 9. Потерпілий-юридична особа як учасник кримінального провадження
 10. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. Удосконалення законодавства у сфері адміністративно- правового статусу прокуратури України
 13. 3.2. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання поліцейських послуг та можливості його використання в Україні
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. ВСТУП