<<
>>

§ 1. Поняття і види суб'єктів злочину

1. Питання про суб'єкта злочину, по суті справи, є питанням про особу, яка

вчинила злочин і підлягає кримінальній відповідальності. Це випливає і з назви

розділу IV Загальної частини КК: «Особа, яка підлягає кримінальній

відповідальності (суб'єкт злочину)».

Частина 1 ст.

18 визначає, що «суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка

вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність».

Отже, суб'єкт злочину як елемент складу злочину характеризується трьома

обов'язковими ознаками: це особа фізична, осудна, яка досягла певного віку.

2. Передусім суб'єктом злочину може бути тільки фізична особа, тобто людина. Цей

висновок фактично закріплений у статтях 6, 7 і 8 КК, де говориться, що нести

кримінальну відповідальність можуть громадяни України, іноземці й особи без

громадянства. Тому не можуть бути визнані суб'єктом злочину юридичні особи

(підприємства, установи, громадські організації і т. ін.). Якщо на якомусь

підприємстві внаслідок порушення певних правил виробництва, правил охорони праці

загинули люди, кримінальній відповідальності підлягає не підприємство, а

конкретно винні в цьому службові особи. Це передбачено багатьма статтями КК,

зокрема статтями 172, 223, 271 та ін.

Пропозиції, які зустрічалися в юридичній літературі, стосовно передбачення в

новому КК кримінальної відповідальності юридичних осіб, не дістали підтримки

законодавця.

3. Як зазначено в ч. 1 ст. 18, обов'язковою ознакою суб'єкта злочину є осудність

особи. У частині 1 ст. 19 вказано, що «осудною визнається особа, яка під час

вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними».

Отже, осудність — це здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої

дії (бездіяльність) і керувати ними. Чинне кримінальне законодавства виходить з

того, що лише осудна особа може вчинити злочин і, отже, може підлягати

кримінальній відповідальності.

Злочин завжди є актом поведінки свідомо діючої

особи.

Здатність особи під час вчинення злочину усвідомлювати свої дії (бездіяльність)

означає правильне розуміння фактичних об'єктивних ознак злочину (об'єкта,

суспільне небезпечного діяння, обстановки, часу і місця, способу його вчинення,

його суспільне небезпечних наслідків). Здатність усвідомлювати свої дії

(бездіяльність) повинна бути пов'язана зі здатністю контролювати, керувати

своїми вчинками. Тут свідомість і воля взаємозалежні і лише в сукупності

визначають характер поведінки особи в конкретній ситуації.

Питання про осудність особи виникає тільки у зв'язку з вчиненням нею злочину.

Саме щодо нього необхідно з'ясувати, чи здатна особа правильно оцінювати

суспільне небезпечний характер вчиненого діяння, його суспільне небезпечні

наслідки і керувати своїми діями (бездіяльністю).

Стан осудності — це норма, типовий стан психіки людини, характерний для її

певного віку. Як правило, стан осудності презюму-ється, бо він характерний для

переважної більшості людей. Тому на практиці питання про встановлення осудності

виникає тільки при наявності сумнівів у психічній повноцінності особи, яка

вчинила передбачене кримінальним законом суспільне небезпечне діяння. Із станом

осудності пов'язане і досягнення (реалізація) мети покарання. Відповідно до ч. 2

ст. 50 покарання «має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а

також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами».

Тільки осудна особа здатна правильно усвідомлювати сутність скоєного злочину, а

тому розуміти обґрунтованість і справедливість призначеного покарання. Лише за

таких умов призначене покарання багато в чому визначає подальшу поведінку

засудженого, спонукає його не вчинювати нових злочинів.

Важливість встановлення осудності особи обумовлена тим, що осудність є

передумовою вини, а без доведення вини не може бути кримінальної

відповідальності і покарання.

4.

Згідно зч. 1 ст. 18 суб'єктом злочину може бути тільки фізична осудна особа,

яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна

відповідальність. Цей вік визначається саме до часу вчинення злочину. Тому дуже

важливо при розслідуванні і розгляді кримінальної справи встановити точний вік

особи (число, місяць, рік народження). У тому ж разі, коли відсутні документи,

що підтверджують вік, необхідне проведення судово-медичної експертизи.

Скоєння суспільне небезпечного діяння особою, яка не досягла на час вчинення

злочину визначеного законом віку, свідчить про відсутність суб'єкта злочину, а,

отже, про відсутність складу злочину, внаслідок чого виключається і кримінальна

відповідальність.

У частині 1 ст. 22 прямо зазначено, що «кримінальній відповідальності підлягають

особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років». Цей вік

називають загальним віком кримінальної відповідальності. У частині 2 цієї ж

статті встановлюється знижений вік кримінальної відповідальності — чотирнадцять

років — за окремі, прямо перелічені законом злочини. Серед цих злочинів

зазначені, наприклад, такі, як: умисні вбивства (статті 115-117 КК), умисне

нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121; частини 3 статей 345, 346, 350,

377, 398); диверсія (ст. 113), бандитизм (ст. 257), зґвалтування (ст. 152),

крадіжка, грабіж і розбій (статті 185, 186, 187) і деякі інші. Передбачений ч. 2

ст. 22 КК перелік злочинів, за які настає відповідальність з чотирнадцяти років,

є вичерпним.

Аналіз цих злочинів дає підставу для висновку, що законодавець знизив вік

кримінальної відповідальності за дві групи злочинів: а) насильницькі злочини; б)

майнові злочини. В основу зниження віку кримінальної відповідальності за ці

злочини покладені такі критерії:

1) рівень розумового розвитку, свідомості особи, який свідчить про можливість

уже в чотирнадцять років усвідомити суспільну небезпечність і протиправність

злочинів, перерахованих у ч.

2 ст. 21 КК;

2) значну поширеність більшості з цих злочинів серед підлітків;

3) значну суспільну небезпечність (тяжкість) більшості з цих

злочинів.

Особа у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років не відповідає за злочини, за

які встановлюється відповідальність з шістнадцяти років, навіть якщо вона брала

в них участь як співучасник. У цих випадках особа у віці від чотирнадцяти до

шістнадцяти років може нести відповідальність тільки коли в його конкретних діях

містяться ознаки іншого злочину, за яке законом встановлена відповідальність з

чотирнадцяти років. Наприклад, якщо неповнолітній у віці до шістнадцяти років

бере участь разом з іншими особами, що до-сягли шістнадцяти років, у такому

злочині як примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових

зобов'язань шляхом насильства, небезпечного для життя і здоров'я (ч. З ст. 355),

то він може відповідати тільки за вчинення, наприклад, тяжкого тілесного

ушкодження за ст. 121.

У ряді випадків кримінальна відповідальність можлива лише за злочини, вчинені

повнолітніми особами, тобто особами, які досягай вісімнадцятирічного віку, бо за

характером цих злочинів їх фактично не можуть вчинити неповнолітні. До таких

злочинів слід віднести, наприклад, ухилення від призову на строкову військову

службу (ст. 335), втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304).

Суб'єкта злочину, в якого є такі загальні ознаки, як фізична осудна особа, яка

досягла встановленого законом віку кримінальної відповідальності, називають

загальним суб'єктом злочину. Відсутність хоча б однієї з цих ознак виключає

суб'єкта як елемент складу, а отже, виключає склад злочину і кримінальну

відповідальність.

5. Поряд з поняттям загального суб'єкта КК передбачає і поняття спеціального

суб'єкта. Частина 2 ст. 18 визначає, що спеціальним суб'єктом злочину є фізична

осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна

відповідальність, злочин, суд 'єктом якого може бути лише певна особа.

Таким

чином, спеціальний суб'єкт — це особа, яка крім обов'язкових загальних ознак

(фізична осудна особа, яка досягла певного віку) має додаткові спеціальні

(особливі) ознаки, передбачені в статті Особливої частини для суб'єкта

конкретного складу злочину. Ознаки спеціального суб'єкта доповнюють загальне

поняття суб'єкта злочину, виступаючи як додаткові. Ці спеціальні ознаки можуть

бути різними, наприклад, службове становище, професія (лікар), певна діяльність

(підприємець), родинні відносини (мати новонародженої дитини) та інші.

У більшості випадків ознаки спеціального суб'єкта прямо зазначені в законі. Так,

у статтях КК про злочини, передбачені статтями 364-370, йдеться про те, що вони

можуть бути вчинені тільки службовими особами. Більше того, у примітці 1 до ст.

364 дається законодавче поняття службової особи. А в статті 375 зазначається, що

спеціальними суб'єктами цього злочину є судді, винні в постанові завідомо

неправосудного вироку, рішення, постанови.

В інших же випадках спеціальний суб'єкт у законі може бути прямо і не названий,

але скоєний злочин припускає його наявність. Так, у ст. 371 КК прямо не сказано,

хто є суб'єктом завідомо незаконного затримання, приводу або арешту. Однак

очевидно, що ці злочини можуть бути вчинені лише працівниками правоохоронних

органів або суду, які наділені правом застосовувати затримання, привід або

арешт.

Найчастіше ознаки спеціального суб'єкта законодавець вказує при описуванні

основного складу злочину. Так, у ч. 1 ст. 114 передбачено, що суб'єктом шпигунства може бути тільки іноземець чи особа без

громадянства, а в ст. 117 прямо вказується, що відповідальність за вбивство

своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів несе

тільки мати цієї дитини.

Однак нерідкісними є випадки, коли ознаки спеціального суб'єкта використовуються

законодавцем і при описуванні кваліфікованих (особливо кваліфікованих) складів

злочинів. Так, у ч. 2 ст. 368 кваліфікуючою ознакою одержання хабара є

здійснення цього злочину службовою особою, яка обіймає відповідальну посаду.

Таким чином, ознаки спеціального суб'єкта певною мірою є обмежувальними, бо вони

визначають, що той чи інший злочин може вчинити не будь-яка особа, а тільки та,

яка має такі ознаки. Тому особи, які не мають таких ознак, не можуть нести

відповідальність за конкретним кримінальним законом, у якому зазначений

спеціальний суб'єкт. Так, якщо у вбивстві дитини разом з матір'ю новонародженої

дитини брали участь і інші особи, вони несуть відповідальність не за ст. 117, а

за ст. 115 (за просте чи навіть кваліфіковане вбивство).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Поняття і види суб'єктів злочину: