<<
>>

§ 2. Поняття неосудності та її критерії

1. Поняття неосудності є похідним від поняття осудності, бо воно виступає як

його антипод. Особа, яка перебуває в стані неосудності, не підлягає кримінальній

відповідальності і покаранню за скоєне суспільне небезпечне діяння, оскільки

вона не є суб'єктом злочину.

У частині 2 ст. 19 дається законодавче визначення

поняття неосудності, з якого випливає, що неосудною визнається така особа, яка

під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК, «не могла

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного

психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства

або іншого хворобливого стану психіки».

Наведену в законі сукупність ознак, що характеризують неосудність, називають

формулою неосудності. Причому до цієї формули включені як медичні, так і

юридичні ознаки (критерії). У науці кримінального права така формула дістала

назву змішаної формули неосудності. Поєднавши в цій формулі медичні та юридичні

ознаки, законодавець у такий спосіб увів поняття неосудності в чіткі, суворо

окреслені законом рамки. Закріплені в законі ознаки є однаково обов'язковими як

для експертів, так і для юристів при вирішенні питання про неосудність

конкретної особи.

Відповідно до ст. 19 неосудність (як, до речі, і осудність) визначається тільки

щодо часу вчинення особою суспільно небезпечного діяння і тільки у зв'язку з

ним. Неприпустимо за межами такого діяння порушувати питання про неосудність або

осудність особи.

2. Як уже зазначалося, у КК поняття неосудності трактується за допомогою двох

критеріїв: медичного (біологічного) і юридичного (психологічного).

Медичний критерій окреслює всі можливі психічні захворювання, що істотно

впливають на свідомість і волю людини. У частині 2 ст. 19 зазначені чотири види

психічних захворювань: а) хронічна психічна хвороба; б) тимчасовий розлад

психічної діяльності; в) недоумство; г) інший хворобливий стан психіки.

Хронічна психічна хвороба — досить поширений вид захворювання психіки.

До цих

захворювань належать: шизофренія, епілепсія, параноя, прогресивний параліч,

маніакально-депресивний психоз та ін. Усі ці хвороби є прогресуючими,

важковиліковними чи взагалі невиліковними. Хоча і при цих захворюваннях можливі

так звані світлі проміжки.

Тимчасовим розладом психічної діяльності визнається гостре, нетривале психічне

захворювання, що відбувається у вигляді нападів. Це захворювання раптово виникає

(часто як наслідок тяжких душевних травм) і за сприятливих обставин раптово

минає. До таких захворювань належать різного роду патологічні афекти, алкогольні

психози, біла гарячка та ін.

Недоумство (олігофренія) — найтяжче психічне захворювання (психічне каліцтво).

Воно є постійним, природженим видом порушення психіки, що вражає розумові

здібності людини. Існують три форми слабоумства: ідіотія (найбільш глибокий

ступінь розумового недорозвитку), імбецильність (менш глибокий), дебільність

(найлегша форма). Таким чином, ці захворювання різняться між собою різною

тяжкістю вираження хвороби.

Під іншим хворобливим станом психіки розуміють такі хворобливі розлади психіки,

що їх не охоплюють раніше названі три види психічних захворювань. До них

належать важкі форми психостенії, явища абстиненції при наркоманії (наркотичне

голодування) та ін. Це не психічні захворювання в чистому вигляді, але за своїми

психопатичними порушеннями вони можуть бути прирівнсні до них.

Для наявності медичного критерію неосудності досить встановити, що на час

вчинення суспільно небезпечного діяння особа страждала хоча б на одне із зазначених захворювань. Інші можливі психічні стани, які

негативно впливають на поведінку особи, наприклад фізіологічний афект, не

виключають осудності. У певних випадках вони можуть розглядатися лише як

обставини, що пом'якшують відповідальність (наприклад, стан сильного душевного

хвилювання при умисному вбивстві — ст. 116).

Встановлення медичного критерію ще не дає підстав для висновку про неосудність

особи на час вчинення суспільне небезпечного діяння, передбаченого кримінальним

законом.

Наявність медичного критерію є лише підставою для встановлення критерію

юридичного, який остаточно визначає стан неосудності.

3.Юридичний критерій неосудності виражається в нездатності особи під час

вчинення суспільне небезпечного діяння усвідомлювати свої дії (бездіяльність)

або керувати ними саме внаслідок наявності психічного захворювання, тобто

критерію медичного. У частині 2 ст. 19 юридичний критерій неосудності виражений

двома ознаками: 1) інтелектуальною — особа не могла усвідомлювати свої дії

(бездіяльність); 2) вольовою — особа не могла керувати ними. Під «своїми діями»

(бездіяльністю) мають на увазі не будь-яку поведінку психічно хворого, а тільки

ті його суспільне небезпечні дії (бездіяльність), що передбачені певною статтею

КК.

Інтелектуальна ознака критерію неосудності знаходить свій вияв, по-перше, в

тому, що особа не здатна усвідомлювати фактичну сторону, тобто не розуміє

справжнього змісту своєї поведінки (не розуміє, що скоює вбивство, підпалює

будинок і т. ін.), а тому не може розуміти і його суспільну небезпечність. Так,

душевнохвора мати під час купання своєї малолітньої дитини вводила їй в тіло

звичайні швейні голки, думаючи, що таким чином вона вилікує її від тяжкої

недуги. Зрештою це призвело до смерті дитини, а в її тілі було знайдено понад

сорок голок.

По-друге, інтелектуальна ознака знаходить свій вияв ще і в тому, що особа не

здатна усвідомлювати того, що її дія має суспільне небезпечний характер. У ряді

випадків це не виключає того, що особа при цьому розуміє фактичну сторону своєї

поведінки. Так, хворий, який страждає на олігофренію, підпалив у вечірній час

сарай сусіда для того, щоб освітити вулицю, де розважалася молодь. Тут він

розумів фактичну сторону своїх дій, однак внаслідок психічного захворювання не

усвідомлював їх суспільної небезпечності.

Вольова ознака критерію неосудності свідчить про такий ступінь руйнування

психічною хворобою вольової сфери людини, коли вона не може керувати своїми

діями (бездіяльністю).

Відомо, що вольова сфера людини завжди органічно пов'язана зі сферою свідомості.

Тому у всіх випадках, коли особа не усвідомлює своїх дій (бездіяльності), вона

не може і керувати ними.

Однак можливі й інші ситуації, коли особа усвідомлює фактичну сторону свого

діяння, може усвідомлювати суспільну небезпечність своїх дій та їх наслідків,

проте не може керувати своєю поведінкою.

Такий стан спостерігається в піроманіє,

клептоманів, наркоманів у стані абстиненції та ін. Ці хворі можуть цілком

зберігати здатність усвідомлювати фактичну сторону діяння, що вчиняється, і

навіть розуміти його суспільну небезпечність, однак вони втрачають здатність

керувати своїми вчинками. Піроман, наприклад, під час підпалу житлового будинку

розуміє фактичну сторону своєї поведінки, правильно оцінює суспільну

небезпечність діяння і його наслідків, однак він не може керувати своїми діями.

Також не може утримати себе і клептоман, коли трапляється нагода, від спокуси

вчинити крадіжку чужого майна.

Зазначені особливості інтелектуальної і вольової ознак зумовили те, що в

кримінальному законі (ч. 2 ст. 19) вони розділені між собою сполучником «або». У

такий спосіб законодавець підкреслив не тільки їх відносну самостійність, але,

головне, він закріпив їх рівне значення при визначенні неосудності особи.

Отже, юридичний критерій містить у собі ознаки, що визначають тяжкість

захворювання, глибину враження психіки, ступінь впливу психічного захворювання

на здатність усвідомлювати характер вчинюваного діяння, його наслідки і керувати

своїми вчинками. Це свідчить про нерозривний зв'язок медичного і юридичного

критеріїв, що й обумовило необхідність у ч. 2 ст. 19 закріпити змішану формулу

неосудності.

У літературі зазначається1, що юридичний критерій неосудності відіграє подвійну

роль: 1) визначає справжній зміст неосудності, бо тільки він дозволяє визначити,

чи усвідомлювала особа в момент вчинення суспільне небезпечного діяння свої дії

(бездіяльність) і чи могла вона в цей момент керувати ними; 2) встановлює межі

дії медичних критеріїв і таким чином проводить межу між осудністю і неосудністю.

1 Див.: Бажанов М.И. Вказ. праця. - С. 44.

Отже, особа може бути визнана неосудною тільки тоді, коли встановлена одна з

ознак юридичного критерію на підставі хоча б однієї з ознак медичного критерію.

4. Відповідно до закону особа, яка визнана неосудною, не підлягає кримінальній

відповідальності незалежно від тяжкості вчиненого нею суспільно небезпечного

діяння.

До такої особи, на підставі ч. 2 ст. 19, можуть бути застосовані

примусові заходи медичного характеру, передбачені ст. 94. Такі заходи не є

кримінальним покаранням, однак, на відміну від звичайного психіатричного

лікування, є примусовими і спрямовані як на лікування хворого, так і на охорону

суспільства і держави від можливого повторення ним нових суспільно небезпечних

діянь.

5. Як уже було сказано, неосудність особи характеризує її психічний стан на час

вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого кримінальним законом.

Однак на практиці мають місце випадки, коли особа під час вчинення злочину була

осудною, але після його вчинення до пвстановлення вироку захворіла на психічну

хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або

керувати ними. Застосування покарання до такої особи, по-перше, суперечило б

принципу гуманізму, а по-друге, не могло б забезпечити досягнення мети

покарання.

Частина 3 ст. 19 саме і передбачає таку ситуацію. У ній сказано, що не підлягає

покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення

вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати

свої дії (бездіяльність) або керувати ними.

Згідно з законом (ч. З ст. 19) до такої особи за рішенням суду можуть бути

застосовані примусові заходи медичного характеру, а після одужання вона (на

відміну від особи, визнаної неосудною) може підлягати покаранню на загальних

засадах (ч. 4 ст. 95)

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Поняття неосудності та її критерії:

  1. § 1. Поняття примусових заходів медичного характеру та їх види
  2. Інший хворобливий стан психіки
  3. 2.5. Судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі
  4. Процес судово-психіатричної оцінки психічних порушень
  5. ЕКСПЕРТИЗА НЕПОВНОЛІТНІХ
  6. 2. Реальний захист
  7. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  8. Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального провадження