<<
>>

§ 3. Завдання, функції та принципи кримінального права

1. Кримінальне право виконує певні завдання, здійснює свої функції. Основна

функція кримінального права як галузі права — це функція охоронна, оскільки воно

охороняє властивими йому заходами ті суспільні відносини, що регулюються іншими

галузями права.

Ці галузі права, регулюючи певні суспільні відносини, сприяють

їх розвиткові і реалізації. Кримінальне ж право охороняє ці відносини від

злочинних посягань. Так, норми цивільного права регулюють відносини, що

складаються у сфері власності. В кримінальному ж праві внаслідок його охоронної

функції встановлюються каральні санкції за злочини проти власності. Наприклад, у

розділі VI Особливої частини КК передбачено кримінальну відповідальність за

крадіжку, грабіж, розбій, шахрайство, вимагання, знищення і пошкодження майна та

інші злочини проти власності. Або ще. У Конституції України та у Законі про

вибори в органи влади визначено порядок таких виборів, права виборців, регламент

діяльності окружних і дільничих виборчих комісій та ін. У КК з метою охорони цих

відносин встановлено покарання за такі злочини, як перешкоджання здійсненню

виборчого права, порушення таємниці голосування та ін. (розділ V Особливої

частини).

Загальним чином охоронна функція кримінального права виражена в ст. 1 КК, де

сказано, що Кримінальний кодекс має своїм завданням охорону від злочинних

посягань найбільш важливих соціальних цінностей: прав і свобод людини і

громадянина, власності, громадського порядку і громадської безпеки, довкілля,

конституційного устрою України, забезпечення миру і безпеки людства, а також

запобігання злочинам.

Охоронна функція знаходить своє втілення в кримінальній політиці, тобто

діяльності органів держави в боротьбі зі злочинністю, реалізації завдань

кримінального права. Тут слід виділити два основних напрямки: з одного боку,

посилення боротьби, застосування суворих заходів відповідальності до

організаторів і активних учасників організованих злочинних груп, осіб, що

вчиняють тяжкі і особливо тяжкі злочини, рецидивістів, а з іншого — застосування

покарань більш м'яких, не пов'язаних з позбавленням волі, або навіть звільнення

від кримінальної відповідальності і покарання осіб, які вчинили злочини

невеликої тяжкості.

Проте не можна вважати, що кримінальне право обмежується здійсненням лише своєї

основної, охоронної функції.

Йому властива й функція регулятивна, яка

проявляється, принаймні, в такому:

1) норми кримінального права, забороняючи вчинювати суспільне небезпечні дії

(бездіяльність), у той же час вимагають певної правомірної поведінки.

Кримінальний закон, який набрав чинності, вже самим фактом свого існування

впливає на поведінку людей. Для більшості громадян вимоги кримінального закону

цілком відповідають їх уявленням про належну, правомірну поведінку. Частина

громадян виконує заборони кримінального закону, боячись відповідальності і

покарання. Тим самим здійснюється регулятивна функція кримінально-правових норм,

попередження злочинів;

2) виконуючи функцію охорони існуючих у державі суспільних відносин (основ

національної безпеки, особи, власності, суспільства і держави) від злочинних

посягань, норми кримінального права опосередковано регулюють ці відносини. Так,

захищаючи відносини власності нормами, зосередженими в розділі VI Особливої

частини КК, кримінальне право сприяє їх правомірному існуванню і розвиткові;

3) деякі норми кримінального права прямо належать до регулятивних. Це,

наприклад, норма про необхідну оборону, що виключає відповідальність при

правомірному захисті від злочинного посягання (ст. 36), або норми про звільнення

від кримінальної відповідальності (розділ IX Загальної частини), норми про

погашення і зняття судимості (статті 89-91).

2. Кримінальному праву як галузі права притаманні певні принципи, характерні для

кримінального права цивілізованих країн. Принципи кримінального права — це

основні, провідні засади, які закріплені в нормах права і визначають побудову

всієї галузі права, окремих її інститутів, правотворчу і правозастосовну

діяльність. Ці принципи мають важливе значення у здійсненні кримінальної

політики держави.

До найважливіших принципів кримінального права, серед інших, належать:

відповідальність лише за вчинення суспільне небезпечного діяння, передбаченого

законом як злочин; відповідальність лише за наявності вини; особистий характер

відповідальності; індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання.

Розглянемо ці

принципи.

Відповідальність особи за вчинення суспільна небезпечного діяння, передбаченого

законом як злочин. Цей принцип прийнято виражати латинською формулою пиііит сгітеп, зіпе Іе§е — немає злочину без вказівки

на це в законі.

Тільки кримінальний закон визначає, яке суспільне небезпечне

діяння є злочином. Інакше кажучи, кримінальна відповідальність і покарання

можуть мати місце лише за те конкретно вчинене особою діяння, що зазначене як

злочин в Особливій частині КК. У ч. 1 ст. 2 встановлено, що підставою

кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння,

яке містить склад злочину, передбаченого кримінальним законом. Тому якщо

яке-небудь діяння прямо в КК не передбачено як злочин, його вчинення ні за яких

умов не може тягти за собою кримінальну відповідальність і покарання.

Застосування кримінального закону за аналогією заборонено (ч. 4 ст. 3).

Керуючись положеннями Конституції України, КК закріплює принцип відповідальності

особи лише за наявності її вини. Основний Закон в ст. 62 проголошує, що особа

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено

обвинувальним вироком суду відповідно до закону. Ніхто не зобов'язаний доводити

свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на

доказах, одержаних незаконним шляхом, а тако,ж на припущеннях. Усі сумніви щодо

доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Стаття 23 КК передбачає поняття вини та її форм — умислу і необережності, а в

статтях 24 і 25 чітко визначені ці форми вини, без наявності яких неможлива

кримінальна відповідальність. Тому, які б тяжкі наслідки не були заподіяні в

результаті діяння особи, якщо не встановлено, що вона діяла виніго (тобто умисно

чи з необережності), кримінальна відповідальність виключається. Кримінальне

право України виключає так зване об 'єктивне ставлення, тобто відповідальність

за наслідки, що настали, без наявності вини.

Особистий характер відповідальності як принцип кримінального права полягає в

тому, що тільки особа, яка вчинила злочин, може нести за нього кримінальну

відповідальність і підлягати покаранню.

Якої б тяжкості злочин не був вчинений,

ніякі інші особи (в тому числі родичі) не можуть бути притягнуті до

відповідальності, крім особи, винної в його вчиненні. Особистий (персональний)

характер відповідальності випливає з багатьох норм КК. Так, у ст. 18 прямо

зазначається, що суб'єктом злочину, тобто особою, яка може нести кримінальну

відповідальність, є лише фізична особа, яка обов'язково

є осудною і досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

Особистий характер відповідальності полягає також у тому, що саме покарання

носить персональний, особистий характер і може застосовуватися лише до

конкретної особи, яка визнана судом винною у вчиненні злочину.

Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання вимагає, щоб

кримінальна відповідальність і призначення покарання були максимально

конкретизовані, індивідуалізовані, виходячи із конкретних обставин вчиненого

злочину з урахуванням особи винного. Чим більш тяжкий злочин вчинено, чим більш

сус-пільно небезпечним є винний, тим більш сувора кримінальна відповідальність

настає, тим більш суворим є призначене покарання. І навпаки, при вчиненні

злочинів, що не є тяжкими, коли особа винного не вимагає суворого покарання,

кримінальна відповідальність пом'якшується, призначається менш суворе покарання,

а іноді на підставі розглядуваного принципу особа звільняється від кримінальної

відповідальності або покарання. У КК цей принцип закріплений у багатьох нормах.

Так, у статтях Особливої частини КК, що передбачають відповідальність за окремі

злочини, виділені злочини з обтяжуючими і пом'якшуючими ознаками, встановлені

досить широкі межі санкцій. Це дає можливість суду враховувати ступінь тяжкості

вчиненого особою злочину, особу винного, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини при

призначенні покарання.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 3. Завдання, функції та принципи кримінального права:

 1. § 1. Поняття, завдання та зміст кримінального процесу
 2. § 3. Кримінально-процесуальна форма, функції, правовідносини
 3. § і. Поняття, суть і завдання кримінально-процесуального закону
 4. Кримінально-процесуальний закон дозволяє провадити на стадії порушення кримінальної справи такі слідчі дії:
 5. § 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слід-ства
 6. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 7. § 3. Завдання, функції та принципи кримінального права
 8. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 9. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 10. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 11. Міжнародні стандарти захисту прав осіб, які є потерпілими від кримінальних правопорушень
 12. Потерпілий-фізична особа як учасник кримінального провадження
 13. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення
 14. Процесуальне становище потерпілого у кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення
 15. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин