<<
>>

62. Оренда земель сільськогосподарського призначення. Договір оренди земельних ділянок. Права та обов'язки орендодавців та орендарів. Оренда земельних паїв.

Законодавство, що становить сучасну правову базу оренди земель сільськогосподарського призначення, носить багатоструктурний характер і включає такі складові, як: 1) загальне законодавство, на основі якого здійснюється функціонування і розвиток усіх правових інститутів; 2) галузеве (зокрема, земельне, аграрне, цивільне та ін.) законодавство, яке закріплює певні однорідні суспільні відносини, та має на меті їх врегулювання, і поряд з цим визначає основні засади земельних орендних відносин; 3) спеціальне земельне законодавство про оренду земель.

Центральне місце у системі законодавства про оренду земель сільськогосподарського призначення займає Закон України “Про оренду землі”. Договір оренди землі — це угода сторін про взаємні зобов'язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві у володіння і користування земельну ділянку для господарського використання на обумовлений договором строк. Він укладається в письмовій формі. Невід'ємною частиною договору оренди є план (схема) земельної ділянки.

Істотними умовами договору оренди земельної ділянки є:

— об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

— термін договору оренди;

— орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, термін, порядок внесення і перегляду);

— цільове призначення, умови використання і збереження якості землі;

— умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

— існуючі обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки;

— відповідальність сторін.

За згодою сторін у договорі оренди земельної ділянки можуть бути зазначені й інші умови. Відсутність у договорі однієї з істотних умов є підставою для відмови у державній реєстрації, а також для визнання договору недійсним відповідно до законів України.

Порядок укладення договору оренди землі, чинність договору, а також порядок його реєстрації передбачені Законом «Про оренду землі».

Стаття 24.

Права та обов'язки орендодавця Орендодавець має право вимагати від орендаря: - використання земельної ділянки за цільовим призначеннямзгідно з договором оренди; - дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів; - дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються; - своєчасного внесення орендної плати. Орендодавець зобов'язаний: - передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди; - при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки; - не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою; - відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця; - попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди. Стаття 25. Права та обов'язки орендаря Орендар земельної ділянки має право: - самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі; - за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження; - отримувати продукцію і доходи; - здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем. Орендар земельної ділянки зобов'язаний: - приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; - виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі; - дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; - у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

Оренда земельного та майнового паїв регулюється Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" і постановою Кабінету Міністрів України від , якою затверджено Порядок реєстрації договорів оренди земельної частки (паю).

<< | >>
Источник: Погорелая Ольга Станиславовна. Шпаргалка по аграрному праву Украины. 2011

Еще по теме 62. Оренда земель сільськогосподарського призначення. Договір оренди земельних ділянок. Права та обов'язки орендодавців та орендарів. Оренда земельних паїв.:

  1. 62. Оренда земель сільськогосподарського призначення. Договір оренди земельних ділянок. Права та обов'язки орендодавців та орендарів. Оренда земельних паїв.
- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -