<<
>>

Зміна та припинення договору оренди

Ще одним важливим питанням є порядок укладання, зміни та припинення договору оренди.

Договір оренди майна, яке перебуває у приватній власності, укладається в порядку, передбаченому для господарських договорів.

Специфічним є порядок укладання договорів оренди державного або комунального майна, який ре-гламентується ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір орен- ди, подають заяву, проект договору оренди, а також інші документи, згідно з переліком, визначеним Фондом державного майна України, відповідному орендодавцеві.

Якщо до орендодавця надійшла заява про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном. У разі, якщо орендодавець або орендар, згідно із законодавством, займає монопольне становище на ринку; у результаті укладання договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку; сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об’єкту оренди та ініціаторові укладання договору оренди, перевищують показники, визначені законо-давством, орендодавець повинен надіслати копії ма-теріалів і до органу Антимонопольного комітету Ук- раїни.

Уповноважені органи розглядають матеріали й упродовж п’ят- надцяти днів після їх надходження надсилають орен-додавцеві висновки (рішення) про можливість оренди та умови договору оренди.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін виснов- ків, дозволу, відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, щодо укладання договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, укладання договору оренди вважається з цими органами погодженим.

Орендодавець упродовж п’яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди (після дати її реєстрації) дає згоду або відмовляє в укладанні договору оренди майна й пові- домляє про це заявника.

Порядок укладання до-говору оренди нерухомого та іншого ін- дивідуально-визначеного майна значно простіший, оскільки потребує узгодження лише з орендодавцем.

Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх істотних умов і підписання тексту договору.

Зміна умов договору оренди можлива лише за взаємною згодою сторін у порядку, передбаченому для укладання договору.

Строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди впродовж одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені дого- вором.

Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

Договір оренди припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

викупу (приватизації) об’єкта оренди;

ліквідації суб’єкта господарювання — орендаря;

загибелі (знищення) об’єкта оренди.

Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін.

Слід звернути увагу на те, що реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання договору оренди.

Порівняно новим для України інститутом є лізинг.

Слово «лізинг» походить від англійського слова «lease», що в перекладі означає оренда.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Зміна та припинення договору оренди: