<<

Нормативні акти

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10 травня 1993 року № 46-93.

Декрет КМУ «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15 грудня 1992 року № 8-92.

Постанова Верховної Ради України «Про управління майном підприємств, установ та організацій, що є у загальнодержавній власності» від 14 лютого 1992 року № 2116-XII.

Постанова КМУ «Про Типовий статут казенного підприємства» від 16 червня 1998 року № 914.

Постанова КМУ «Про перетворення державних підприємств у казенні» від 30 червня 1998 року № 987.

Постанова КМУ «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування» від 8 лютого 1995 року № 108.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства» від 11 вересня 1996 року № 1099.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення досу-дової санації державних підприємств» від 17 березня 2000 року № 515.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30 січня 1997 року № 112.

Постанова КМУ «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи» від 11 квітня 2002 року № 483.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» від 20 липня 1996 року № 781.

Постанова КМУ «Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій» від 22 серпня 1996 року № 990.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку передачі Національному агентству з управління державними корпоративними правами акцій, часток, паїв, що належать державі у статутних фондах господарських товариств» від 24 травня 1999 року № 887.

Постанова КМУ «Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» від 29 лютого 1996 року № 266.

Постанова КМУ та ПНБУ «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21 червня 1995 року № 444.

Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» від 16 березня 1999 року № 122.

Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21 січня 2004 року № 22.

Постанова ПНБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12 листопада 2003 року № 492.

Постанова КМУ «Про Положення про реєстр неплатоспромож-них підприємств та організацій» від 25 листопада 1996 року № 1403.

Постанова КМУ «Про ціноутворення в умовах реформування економіки» від 21 жовтня 1994 року № 733.

Указ Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпо-ратизації та приватизації» від 11 травня 1994 ро- ку № 224/94.

Указ Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.

Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 року № 55/94.

Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.

Класифікація форм власності, затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.

Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій» від 27 червня 1997 року № 81.

Наказ Держкомпромполітики України «Про здійснення функцій управління державними корпоративними правами господарських товариств» від 28 серпня 2000 року № 228.

Наказ ДПАУ «Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)» від 03 липня 2000 року № 355.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок застосування економічних та фінансових (штрафних) санкцій органами державного контролю за цінами» від 3 грудня 2001 ро- ку № 298/519.

Наказ Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України «Порядок здійснення моніторингу за функціонуванням спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритет- ного розвитку та дотриманням умов спеціальних режимів їх діяльності» від 20 вересня 1999 року № 114/600/496/221.

Роз’яснення ВАСУ «Про деякі питання практики вирішення спо- рів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підпри-ємств» від 12 вересня 1996 року № 02-5/334.

Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування, затверджене Постановою Правління Національного банку Ук- раїни від 21 лютого 1996 року № 37.

Положення про порядок ре-єстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кре-дитами, позиками в іноземній валюті, затверджене Постановою Прав-ління Національного банку України від 22 грудня 1999 року № 602.

Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 30 грудня 1975 року № 121.

Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 06 вересня 2001 року № 201.

Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, затв. рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 25 серпня 1994 р., протокол № 107 (3).

Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р.

Правила розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5.

Розпорядження Антимонопольного комітету від 12.02.02 № 27-р «Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання».

Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підп-риємства, затверджений наказом Міністерства економіки України, Фонду державного майна України і Міністерства юстиції України від 31 серпня 1993 року № 55/365/10/5.

Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 04.09.2003 року № 364.

Рішення ДКЦПФР «Про здійснення державного контролю за дія-льністю фондових бірж, депозитаріїв та ТІС» від 08.05.2001 року № 144.

Директива ЄС 2001/34/ЄС «Про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про ці цінні папери» від 28.05.01.

<< |
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Нормативні акти: