<<
>>

Елементи податку та їх характеристика

Основою податкової системи і механізму оподаткування є їх складові елементи. Вони включають:

а) суб’єкти оподаткування - це учасники справляння податку. До них належать фізичні та юридичні особи, на яких накладено обов’ язки сплачувати, утримувати та перераховувати податки до бюджету. Окремими суб’єктами є платники податку (фізичні чи юридичні особи, які безпосередньо сплачують податок) та носії податку (кінцеві споживачі, на яких припадає сплата податку наприкінці усіх процесів перекладання).

Платник податку є лише посередньою ланкою проходження доходів, а реальним платником, або носієм кожного податку є кінцевий споживач. Саме він сплачує вартість товарів і послуг, яка включає витрати виробництва і реалізації, прибуток усіх ланок, через які відбувається просування товарів та відрахування частини отриманих доходів до бюджету. Оскільки основним споживачем є населення, то воно є і буде у майбутньому основним носієм і реальним платником податків;

б) об’єкт оподаткування вказує на явище, предмет чи процес, внаслідок наявності яких сплачується податок. Об’єктами можуть бути:

- доходи у формі прибутку, заробітної плати, дивідендів тощо;

- рухоме й нерухоме майно;

- вартість продукції (робіт, послуг);

- операції з цінними паперами;

- користування природними ресурсами;

- інші об’єкти, визначені законом “Про оподаткування”.

Назва кожного податку здебільшого походить від об’єкта оподаткування;

в) джерелом оподаткування називають дохід, з якого платник сплачує податок. Джерело сплати податку може бути безпосередньо пов’язане з об’єктом оподаткування, а може і не бути пов’язане з об’єктом оподаткування. Податок сплачується із доходу незалежно від джерел його отримання або рухомого чи нерухомого майна, коли для сплати податку витрачається інша його частка;

г) одиницею оподаткування або масштабом вимірювання є одиниця виміру об’єкта оподаткування. Вона має фізичні (площа земельної ділянки в га. або м2, обсяг циліндра двигуна транспортного засобу

з

в м ) і вартісні вимірники (гривні);

г) база оподаткування - це законодавчо закріплена частина доходів чи майна платника податку за вирахуванням наданих пільг, яка приймається для розрахунку суми податку;

д) ставка податку - це встановлений у законодавчому порядку розмір податку на одиницю виміру бази оподаткування. Залежно від методу встановлення ставки можуть бути універсальними та диференційованими.

За універсальним методом встановлюється єдина ставка для всіх платників податку (ставка податку на додану вартість, ставка податку на прибуток тощо). За диференційованим методом ставка податку з одиниці об’єкта оподаткування встановлюється диференційовано за видами платників (підприємства, страхові компанії тощо) та в розрізі різних характеристик і оцінок об’єкта оподаткування (диференціація ставок податку на землю залежно від використання та місцезнаходження).

За способом побудови податкові ставки поділяються на фіксовані (у гривнях на одиницю оподаткування) та відносні (у відсотках до об’єкта оподаткування у грошовому виразі). Відносні податкові ставки у свою чергу поділяються на постійні (незмінні або тверді) та прогресивні і регресивні. Постійними є ставки, що не залежать від розміру об’єкта оподаткування. Вони найбільшою мірою відповідають принципу рівності платників. Прогресивні - це такі ставки, розмір яких зростає у міру збільшення обсягів об’єкта оподаткування. Прогресивні ставки можуть будуватися за принципами пропорційного і ступінчастого збільшення. Регресивні ставки зменшуються у міру збільшення

об’єкта оподаткування. Вони застосовуються тоді, коли держава намагається стимулювати певне зростання;

е) податкова пільга. Вона відображає повне або часткове звільнення від податків для певної категорії платників або об’єктів оподаткування. Всі види пільг можна поділити на такі групи:

- повне або часткове звільнення від сплати податку конкретного платника, певного виду діяльності або об’єкта оподаткування;

- зниження ставок оподаткування і застосування нульової ставки;

- зменшення належної до сплати суми нарахованого податку і надання податкового кредиту;

є) норма оподаткування - це відношення обсягу податкових надходжень до податкової бази;

ж) податкові канікули - це відстрочення на певний період належної до сплати суми податків або повне звільнення від сплати податку на певний період;

з) податковий період відображає термін, протягом якого завершується процес формування податкової бази, остаточно визначається обсяг податкового зобов’язання;

і) податковий кредит являє собою термінове відстрочення податку, який належить до сплати юридичною особою до бюджету у календарному році;

й) ухиляння від сплати податків - це дії платників податків, спрямовані на несплату податків шляхом заниження відомостей про величину доходів та інших об’єктів оподаткування або повне їх приховування.

Елементи податків конкретизують економічний зміст механізму оподаткування, сприяють пізнанню природи податків у суспільстві.

10.3.

<< | >>
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме Елементи податку та їх характеристика:

 1. 53 Поняття обєкту,джерела та ставки податку
 2. 56 Податкове право України
 3. § 2. Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види одиничних злочинів
 4. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 6. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 8. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 9. ЗМІСТ
 10. Функції фінансів та їх характеристика
 11. Класифікація сфер і ланок фінансової системи та їх характеристика
 12. Суть фінансового механізму
 13. Елементи фінансового механізму та їх взаємозв’язок
 14. Елементи податку та їх характеристика
 15. Податкова політика