<<
>>

Елементи фінансового механізму та їх взаємозв’язок

Управління із застосуванням фінансового механізму може досягти необхідного результату лише за поєднання цілеспрямованого взаємовпливу всіх його елементів, що мають динамічний характер, на процес відтворення. Для цього він повинен відповідати таким вимогам:

а) налаштованість кожного елемента фінансового механізму на виконання лише властивого йому навантаження;

б) спрямована дія всіх елементів фінансової системи на процес відтворення з метою отримання запланованого обсягу фінансових ресурсів;

в) узгоджена дія елементів фінансового механізму, що забезпечує інтереси всіх суб’єктів фінансових відносин;

г) зворотний зв’язок елементів фінансового механізму різних вертикальних і горизонтальних рівнів;

д) своєчасність реакції елементів фінансового механізму вищого рівня на зміни, що відбуваються під впливом елементів нижчого рівня.

Організаційна будова фінансового механізму включає економічні елементи, що діють на трьох рівнях системи. На першому (найвищому) рівні діють фінансові методи. Функціонування фінансової системи на другому рівні забезпечують фінансові інструменти. Безпосередній вплив на процес відтворення здійснюють фінансові важелі. Саме вони відображають усе функціональне навантаження елементів вищого рівня: фінансових методів і фінансових інструментів.

Фінансові методи виступають, як засоби впливу економічних відносин на суспільне виробництво. На макроекономічному рівні вони включають такі елементи, як: фінансове прогнозування і планування, ціноутворення, оподаткування, інвестування, фінансування, кредитування, страхування, стимулювання, акредитування і фінансовий контроль.

Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Вони вказують на економічний зміст окремої сукупності фінансових відносин, таких, як: бюджет, перспективне, поточне і оперативне фінансове планування, податки і збори, застосування регульованих та фіксованих цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, форми фінансового контролю тощо. Фінансові інструменти тісно пов’язані між собою. Кожен інструмент виконує певне економічне навантаження та обмежений об’єктивними запобіжними засобами застосування. Тому розширення сфери дії одних інструментів за рахунок обмеження дії інших може негативно відобразитися на функціонуванні фінансового механізму в цілому.

Фінансові важелі діють у межах фінансового інструменту. З їх допомогою можна спонукати або обмежити певну діяльність. До них належать окремі види бюджетів і фінансових планів суб’єктів господарювання, прямі й опосередковані заходи державного регулюючого впливу на процес формування ринкових цін, норма сплати прибуткового податку, ставка податку на додану вартість, норми амортизаційних відрахувань, норми штрафних санкцій, атестація, акредитація, ліцензування тощо. Фінансові важелі випливають із фінансового інструменту і конкретизують його функціонування у фінансовому механізмі. Діапазон дії методів, інструментів і важелів фінансового механізму обмежений нормативно-правовою регламентацією.

Графічне зображення взаємодії елементів фінансового механізму подається на рис. 5.1.

Цілеспрямований вплив фінансового механізму на процес відтворення забезпечується вертикальною й горизонтальною координацією його елементів. Вертикальна координація здійснюється за допомогою елементів вищого рівня (фінансові методи), рознесених по елементах нижчого рівня (фінансові інструменти), які безпосередньо конкретизують їх дієвість за певними елементам механізму (фінансові важелі). Горизонтальна координація, що забезпечується саморегулюючою на- лаштованістю кожного елемента на виконання лише властивого йому навантаження, узгоджує дії безпосередньо непов’язаних між собою елементів фінансового механізму за вертикальним рівнем та елементів, що належать до різних вертикальних рівнів.

Фінансовий механізм включає комплексну взаємодію фінансових методів, фінансових інструментів і фінансових важелів, за допомогою яких забезпечуються оптимальні параметри формування фінансових ресурсів та максимальна ефективність їх використання для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Функціонування лише одного фінансового механізму не може забезпечити оптимального обсягу формування фінансових ресурсів та їх раціонального використання. Ефективність функціонування фінансового механізму може бути досягнуто за узгодженої взаємодії усіх складових господарського механізму. Тому надзвичайно важливим є забезпечення узгодження заходів щодо удосконалення усіх складових господарського механізму, спрямованих на підвищення ефективності суспільного виробництва.

Спрямування взаємодії складових фінансового механізму на ма- кроекономічному рівні подається на рис. 5.2.

Завдання для самоконтролю

1. Дайте характеристику поглядів економістів щодо економічного змісту фінансового механізму.

2. Розкрийте сутність фінансового механізму - важливої складової економічного механізму.

3. Обґрунтуйте кількісну і якісну характеристики дієвості фінансового механізму.

4. Охарактеризуйте нормативно-правове забезпечення функціонування фінансового механізму в Україні.

5. Дайте обґрунтування елементів фінансового механізму та їх функціонального взаємозв’язку.

<< | >>
Источник: АРТУС М.М.. Фінанси: Навч. посібник.— К.: Вид-во Європ. ун-ту,2005.— 198 с.— Бібліогр.: 196 с.. 2005

Еще по теме Елементи фінансового механізму та їх взаємозв’язок:

 1. 56 Податкове право України
 2. висновки
 3. Особливості адміністрування ВЗН і окремих запорозьких громад у державах Центрально-Східної Європи та їх вплив на рух документообігу
 4. МЕТОДОЛОГІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 5. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
 6. ЗМІСТ
 7. Суть фінансового механізму
 8. Елементи фінансового механізму та їх взаємозв’язок
 9. Фінансова складова у розбудові сталих економічних процесів
 10. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
 11. Фінансові потоки економічних агентів у фінансово-економічному просторі
 12. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері
 13. Основи формального узагальнення та аналізу фінансових потоків
 14. 4. Інструментарій організації управління фінансовими потоками
 15. Організація руху фінансових потоків у дослідженні стану фінансових ринків
 16. Фінансові інновації в системі сталої взаємодії руху фінансових потоків різних економічних агентів
 17. 4.1. Основні потоки фінансових ресурсів у банківському секторі