<<
>>

§ 2. Елементи і ознаки складу злочину

1. У кожному складі злочину виділяють його елементи. Ними є: об'єкт злочину,

об'єктивна сторона злочину (їх сукупність називають об'єктивними ознаками

складу), суб'єкт і суб'єктивна сторона злочину (вони в сукупності називаються

суб'єктивними ознаками складу).

У своїй єдності ці об'єктивні і суб'єктивні

ознаки й утво-

рюють склад злочину.

Об'єкт злочину — це те, на що завжди посягає злочин і чому він завжди заподіює

певної шкоди. Це ті суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом.

Об'єктивна сторона — зовнішня сторона діяння, яка виражається у вчиненні

передбаченого законом діяння (дії чи бездіяльності), що заподіює чи створює

загрозу заподіяння шкоди об 'єкту злочину.

Обов'язковими (необхідними) ознаками об'єктивної сторони як елемента складу

злочину є: діяння (дію чи бездіяльність), суспільне небезпечні наслідки і

причинний зв'язок. Тому у злочинах з так званим матеріальним складом має бути

встановлений причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) і суспільне небезпечним

наслідком,

що настав.

Суб'єкт злочину — це особа, яка вчиняє злочин. Відповідно до ст. 18 «суб 'єктом

злочину є фізична осудна особа, яка вчинила зло-

• чину віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кри-' мінальна

відповідальність.

Тому юридичні особи (підприємства, організації, установи, політичні партії,

громадські організації і т.д.) не можуть бути суб'єктами злочинів. Неприпустимою

є колективна відповідальність за 1 вчинені окремими особами злочини.

'} Відповідно до ст. 19 КК суб'єктом може бути тільки осудна осо-*> ба, тобто

така, яка під час вчинення передбаченого кодексом діян-'* ня, могла

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. !? Тому особа, яка під

час вчинення суспільне небезпечного діяння ''перебувала в стані неосудності,

тобто не могла усвідомлювати свої й дії (бездіяльність) або керувати ними

внаслідок хронічного психіч-

* ного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, не-.'; доумства

або іншого хворобливого стану психіки (ч.

2 ст. 19), не під-"! лягає

кримінальній відповідальності.

'*' У частині 1 ст. 22 КК встановлюється, що кримінальна відпові-| дальність за

загальним правилом настає з шістнадцяти років, а за І; окремі злочини, вичерпний

перелік яких передбачений у ч. 2 ст. 22 ' (наприклад, вбивство, розбій,

зґвалтування), відповідальність встановлюється з чотирнадцяти років.

^ Суб'єктивна сторона — це внутрішня сторона злочину, бо вона включає ті

психічні процеси, що характеризують свідомість і волю особи в момент вчинення

злочину. Ознаками суб'єктивної сторони, як елементу складу, є вина, мотив і мета

злочину. Обов'язковою (необхідною) основною ознакою суб'єктивної сторони

будь-якого складу злочину є вина особи. Відповідно до ст. 23 КК виною є

«психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим

Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності». При

відсутності вини особи немає і складу злочину, навіть якщо в результаті її дії

(бездіяльності) настали передбачені законом суспільно небезпечні наслідки. У

цьому положенні відображається найважливіший принцип — принцип суб'єктивного

ставлення, закріплений у ст. 62 Конституції України.

Стаття 24 КК передбачає умисел і його види — прямий і непрямий. При прямому

умислі особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або

бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх

настання. При непрямому умислі особа усвідомлювала суспільно небезпечний

характер свого діяння (дії чи бездіяльності), передбачала його суспільно небез-

печні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків.

Стаття 25 КК передбачає необережність та її види: злочинну самовпевненість і

злочинну недбалість. Злочинна самовпевненість виражається в тому, що особа

передбачала можливість настання суспільне небезпечних наслідків свого діяння

(дії чи бездіяльності), але легковажно розраховувала на їх відвернення.

Злочинна

недбалість має місце там, де особа не передбачала можливості настання суспільне

небезпечних наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачати.

2. Кожний з розглянутих елементів складу має певну сукупність ознак. Залежно від

їхньої ролі в характеристиці загального поняття складу ці ознаки поділяються на

обов'язкові і факультативні. Обов'язкові — це ті ознаки, які притаманні

будь-якому складу злочину, без яких взагалі немає складу злочину.

Факультативними визнаються ті ознаки, що не є обов'язковими для всіх складів

злочинів і в різних складах можуть відігравати різну роль. До таких ознак слід

віднести час, місце, обстановку і спосіб вчинення злочину (характеризують

об'єктивну сторону), мотив і мету (характеризують суб'єктивну сторону), а також

ознаки спеціального суб'єкта злочину і деякі інші. Наведений поділ ознак складу

на обов'язкові і факультативні має важливе значення, тому що він сприяє більш

глибокому з'ясуванню складів окремих злочинів та їх відмежуванню від суміжних.

Так, наприклад, відкритий спосіб викрадення майна при грабежі (ч. 1 ст. 186) є

обов'язковою ознакою цього складу; а в п. 5 ч. 2 ст. 115 спосіб, небезпечний для

життя багатьох осіб, при вбивстві розглядається як кваліфікуюча ознака. Якщо

розглянуті ознаки в статтях Особливої частини КК не передбачені ні як

обов'язкові, ні як кваліфікуючі, то вони на кваліфікацію злочину не впливають і

можуть відігравати лише роль обтяжуючих або пом'якшуючих обставин, що

враховуються при призначенні покарання (наприклад, п. 12 ст. 67 передбачає як

обтяжуючу обставину вчинення злочину загальноне-безпечним способом).

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Елементи і ознаки складу злочину:

 1. 12. Види складів злочину
 2. § 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 3. § 1. Поняття і значення складу злочину
 4. § 2. Елементи і ознаки складу злочину
 5. § 2. Предмет злочину
 6. § 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
 7. §2 Зазначимо лише, що спосіб виступає як обов'язкова ознака складу злочину у випадках, коли він:
 8. 2. Наукові основи кваліфікації злочинів
 9. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
 10. Причиновий зв’язок як ознака (складова) складу злочину
 11. Причиновий зв’язок у законодавчій характеристиці окремих видів злочинів
 12. Причиновий зв’язок та кваліфікація злочинів з матеріальним складом
 13. Суб’єктивні елементи складів адміністративних правопорушень у сфері обігу зброї
 14. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 15. Адміністративно-правове регулювання поліцейських послуг у сфері протидії злочинності
 16. 2.1.1. Аналіз концепції «об’єкт злочину – суспільні відносини»
 17. 2.1.9. Потреби та їх взаємодія з компонентами об’єкта злочину