<<
>>

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Аналіз пропонованої обов’язкової накопичувальної системи : мат- ли USAID. - 2011. - Лютий [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.finrep.kiev.ua/download/pillar2paper_parliamenthearings_ feb2011_ua.pdf

2.

Антикризове управління економічною безпекою в умовах викликів фінансово-економічної глобалізації (державний і регіональний виміри) / М. А. Хвесик, А. В. Степаненко, О. М. Ральчук, И. М. Дорош; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 323 с.

3. Антонюк, П. П. Класифікація небанківських фінансово-кредитних установ у системі взаємодоповнюючого соціального захисту / П. П. Антонюк, І. М. Михайловська // Наукові записки. Серія «Економіка» / Нац. ун-т «Острозька академія». - 2008. - Вип. 10, ч. 3. - С. 13-21.

4. Бабкин, А. С. Эволюция вместо революции : обзор мировых тенденций пенсионного реформирования / А. С. Бабкин // SPERO. - 2010. - № 13. - С. 211-226.

5. Барановський, О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : автореф. дис. ... д. е. н. / О. І. Баранов- ський; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2000. - 36 с.

6. Барановський, О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання / О. І. Барановський; М-во освіти і науки України. Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2009. - 753 с.

7. Бобирь, О. І. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення / О. І. Бобирь, С. О. Смирнов; М-во освіти і науки України. Дніпро- петр. нац. ун-т. - Д. : Наука і освіта, 2008. - 248 с.

8. Богославець, С. В. Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави : автореф. дис. ... к. ю. н. / С. В. Богославець; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2009. - 19 с.

9. Богуцкая, О. А. Подходы к определению и классификации финансового посредничества / О. А. Богуцкая [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdie/2009_1/files/8. pdf

10. Бойко, В. Зачем стране народный банк / В. Бойко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://news.finance.Ua/ru/~/2/0/all/2011/07/ 21/245727

11. Ботвиновсько, О. Л. Обов’язкове соціальне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. е. н. / О. Л. Ботвиновська; Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки» УААН. - К., 2009. - 20 с.

12. Большой толковый социологический словарь (COLLINS) в 2 т. - М. - 1999. - Т. 1. - 1054 с.

13. Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2010 рік: постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 р. № 626.

14. Варналій, З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. - К. : Знання України, 2011. - 299 с.

15. Власюк О. С. Аналітична оцінка стратегічних напрямків та заходів щодо реалізації програми стабілізації економіки України: монографія / О. С. Власюк. - К. : НІСД, 1995. - 87 c.

16. Гнибіденко, І. Ф. Соціальний захист населення України / І. Ф. Гни- біденко [та ін.]; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2009. - 181 с.

17. Геєць, В. М. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття / В. М. Геєць [та ін.]. - К. : Фенікс, 2007. - 152 с.

18. Глазьев, С. Ю. На «волне» Кондратьева / С. Ю. Глазьев. - 2010. - 23 сентября [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.glazev. ru/scienexpert/254/

19. Голева, О. И. К вопросу о финансовой инфраструктуре региона / О. И. Голева // Успехи современного естествознания. - 2007. - № 12. - С. 259-261.

20. Гудзевич, У. Я. Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку : автореф. дис. ... к. е. н. / У. Я. Гудзе- вич // НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2002. - 20 с.

21. Громадянські протести. Соціологічна група «Рейтинг». - 2011 р.

- Квітень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.experts. in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=82033

22. Дадашев, А. З. Финансовая система России: / А. З. Дадашев, Д. Г. Черников. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 248 с.

23. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз - 2050 : проект. М. Свєнчіцкі, Л. Ткаченко, І. Чапко. - К. : Аналіт.-дорад. центр «Блакит. стрічки», 2010. - 72 с.

24. Діденко, Ю. Ю. Соціально-економічні особливості системи пенсійного забезпечення в умовах перехідної економіки : автореф. дис. ... к. е. н. / Ю. Ю. Діденко; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2003. - 20 с.

25. Джанчурина, А. Реформа пенсионной системы: международный опыт и рекомендации для России / А. Джанчурина, П. Крючкова, Є. Лу- ковкина, А. Табах. - Москва, 2003. - С. 10.

26. Джеймс, Э. Новые системы пенсионного обеспечения в старости: эксперименты, опыт и нерешенные вопросы / Э. Джеймс // World Bank Research Observer. - 1998. - № 8 (август) [Електронний ресурс]. -

Режим доступу : http://info.worldbank.org/etools/docs/Hbrary/77186/ november2003/readings/newsystemsrus.doc

27. Джусов, О. А. Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи / О. А. Джусов, А. С. Коротун [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Ekpr/2009_32/Zmist/8PDF.pdf

28. Дороніна, І. І. Міжнародна інституційна гармонізація інвестиційної діяльності (на прикладі пенсійних фондів) : автореф. дис. ... к. е. н. / І. І. Дороніна; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К., 2010. - 19 с.

29. Дімітрієва, С. Д. Формування системи економічної безпеки України : автореф. дис. ... к. е. н. / С. Д. Дімітрієва; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 20 с.

30. Дубіна, М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні / М. В. Дубіна [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vcndtu/Ekon/2009_39/25.htm

31. Дубсон, Б. И. Богатство и бедность в Израиле: израильское общество в XXI веке / Б.

И. Дубсон. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 368 с.

32. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування / Л. С. Шевченко [та ін.]; за ред. Л. С. Шевченко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2009. - 309 с.

33. Економічна безпека України : аналіт. доп. / В. В. Роговий, А. Ю. Сменковський, І. Ф. Гнибіденко [та ін.]; Апарат Ради нац. безпеки і оборони України. - К., 2006. - 271 с.

34. Економічна безпека : навч. посіб. / З. С. Варналій [та ін.]. - К. : Знання, 2009. - 647 с.

35. Економічна правда. - 2010. - 21 травня [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2010/05/21/236140/

36. Експерти розходяться в оцінках впливу на Україну кризових явищ на міжнародному фінансовому ринку // Finance.ua. - 2011. - 10 серпня [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.real-estate.lviv.ua/ news1915.html

37. Єрмошенко, М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство / М. М. Єрмошенко, К. С. Горячева; Нац. акад. упр. - К. : Нац. акад. управління, 2010. - 231 с.

38. Єдинак, В. Ю. Забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалізації : автореф. дис. ... к. е. н. / Володимир Юрійович Єдинак; Кла- сич. приват. ун-т. - К., 2010. - 24 с.

39. Жабин, В. В. Роль финансовых посредников в формировании и реализации инвестиционного потенциала России : автореф. дис. ... к. е. н. / В. В. Жабин; Кубанський гос. ун-т. - Краснодар, 2009. - 24 с.

40. Задорин, И. Восприятие социальных рисков и угроз: тревожное сознание в странах СНГ / И. Задорин, Л. Шубина [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.eurasiamonitor.org/rus/files/126/file/060606.pdf

41. Загадковий «Проти всіх» / Соціологічна група «Рейтинг». - 2011. - Жовтень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ratinggroup.com.ua/upload/files/RG_Proty_vsih_102011.pdf

42. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування, соціальний захист та пенсійне забезпечення у фактах і цифрах // Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України [Електронний ресурс].

- Режим доступу : http://www.finrep.kiev.ua/download/mlsp_stat_dec2010.pdf

43. Про акціонерні товариства : закон України від 17.09.2008 р. № 514- VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/514-17

44. Про банки і банківську діяльність : закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2121-14

45. Про господарські товариства : закон України від 19.09.1991 р. № 1576-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1576-12

46. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : закон України від 9.07.2003 р. № 1058-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

47. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи : закон України від 08.07.2011 р. № 3668-VI // Голос України. - 2011. - 13 вересня (№ 169).

48. Про недержавне пенсійне забезпечення : закон України від 9.07.2003 р. № 1057-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

49. Про пенсійне забезпечення : закон України від 5.11.1991 р. № 1788- ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 3 (21 січня). - Ст. 10.

50. Про страхування : закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/85/96-%D0%B2%D1%80

51. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III // Урядовий кур’єр. - 2001. - № 154 (29 серпня).

52. Про цінні папери та фондовий ринок : закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/3480-15

53. Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации : закон РФ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=633 200007&nd=901823282&nh=0&ssect=0

54.

Захист учасників накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування : мат-ли USAID. - 2010. - 20 січня [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.capitalmarkets.kiev. ua/download/rsymonds_protecting_participants_apr2010_ua.pdf

55. Звіт Рахункової палати України про результати аналізу формування та використання бюджету ПФУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/167 27325;jsessionid=6187D81FAEA4A846A2AB740640200244

56. Звіт про прямі іноземні інвестиції в Україну / Ernst & Young. - 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ey.com/ Publication/vwLuAssets/Ukraine-FDI-Report-2011-Ukr/$FILE/ Ukraine-FDI-Report-2011-Ukr.pdf

57. Ибрагимова, Л. Е. Управление накопительной пенсионной системой Республики Казахстан : автореф. дис. ... к. э. н. / Л. Е. Ибрагимова. - Алматы, 2003. - 27 с.

58. Иншаков, О. В. Инфраструктура рыночного хозяйства: системность исследования / О. В. Иншаков, Е. Г. Русскова // Вестник СПбГУ. - Сер. 5, вып. 2. - 2005. - С. 28-37.

59. Итоги пенсионной реформы и долгосрочные перспективы развития пенсионной системы Российской Федерации с учетом влияния мирового финансового кризисна : доклад Минздравсоцразвития [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minzdravsoc.ru/docs/ mzsr/insurance/6

60. Інформаційна агенція «Російські фінансові комунікації» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://rosfincom.ru/market/pensions/ allanalytics/46126.html

61. Інфляційні процеси та їх вплив на економічну безпеку / А. В. Череп [та ін.]; за ред. А. В. Череп; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2011. - 178 с.

62. Ішков, В. М. Управління пенсійними системами в Україні : автореф. дис. ... к. е. н. / В. М. Ішков; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2003. - 20 с.

63. Кавун, С. В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади / С. В. Кавун. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 299 с.

64. Капелюшников, Р. Нестандартная занятость и российский рынок труда / Р. Капелюшников, В. Гимпельсон. - М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. - 400 с.

65. Касимов, Ю. Ф. Введение в актуарную математику (страхования жизни и пенсионных схем) / Ю. Ф. Касимов. - М. : «Анкил», 2001. - 176 с.

66. Каракулова, І. С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України: автореф. дис. . к. е. н. / І. С. Каракулова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2008. - 22 с.

67. Ким або чим жертвувати // Україна Бізнес Ревю. - 2010. - № 13 (1 квітня).

68. Коваль, О. П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні: аналіт. доп. / О. П. Коваль. - К. : НІСД, 2011. - 96 с.

69. Ковалюк, О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики) / О. М. Ковалюк. - Львів, 2002. - С. 16.

70. Кокорев, Р. А. Проблемы становления накопительной части системы обязательного пенсионного обеспечения / Р. А. Кокорев [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pensionreform.ru/files/12619/ bullet_40.pdf

71. Колобаев, О. Накопительные принципы пенсионной реформы: попытка переосмысления / О. М. Колобаев, Р. А. Кокорев. - SPERO. - 2006. - № 4. - с. 5-23.

72. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : програма економічних реформ на 2010-2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/

73. Комплексний демографічний прогноз України до 2050 р. / Лібано- ва Е. М. [та ін.]; за ред. чл.-кор. НАНУ, д. е. н., проф. Е. М. Лібанової. - К. : Укр. центр соц. реформ, 2006. - 138 с.

74. Конарівська, О. Б. Аспекти вдосконалення класифікації небан- ківських фінансових посередників / О. Б. Конарівська [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: //www.nuwm.rv.ua/metods/asp/vd/ v39ek17.doc

75. Про допомогу за інвалідністю, за старістю, за втратою годувальника : конвенція МОП 1967 р. № 128 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://avivapensions.ru/analytics/g1/download_el_7057.php

76. Консультації щодо підвищення ефективності регулювання та нагляду за фінансовим сектором в Україні / Національний банк України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/ Publication/others.htm

77. Концепція запровадження пруденційного нагляду за небанків- ськими фінансовими установами в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджена розпорядженням Нац- комфінпослуг від 15.07.2010 р. № 585.

78. Кремень, В. М. Фінансові конгломерати в системі фінансових посередників / В. М. Кремень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/pprbsu/texts/2009_25/25.h32.pdf

79. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації пенсійного портфеля : аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, А. М. Авчухова. - К. : НІСД, 2010. - 104 с.

80. Кутуков, В. Б. Основы финансовой и страховой математики: Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем / В. Б. Кутуков. - М. : Дело, 1998. - 304 с.

81. Лазебна, М. В. Організаційно-економічний механізм державного регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів : автореф. дис. ... к. е. н. / М. В. Лазебна; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України. - К., 2004. - 18 с.

82. Луговенко, Н. В. Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... к. н. з держ. упр. / Н. В. Луговенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х., 2007. - 20 с.

83. Мазуренко, В. І. Світові фінансові кризи та національна економічна безпека: теорія і методологія / В. І. Мазуренко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2007. - 511 с.

84. Малева, Т. Повышение пенсионного возраста: pro et contra / Т. Ма- лева, О. Синявская [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// strategy2020.rian.ru/load/366064118

85. Гильермо, Мартинес Атилано. Реформа пенсионной системы Мексики в контексте мирового опыта : автореф. дис. ... к. э. н. / Мартинес Атилано Гильермо; Ин-т Латин. Америки РАН. - М., 2007. - 24 с.

86. Мельніков, С. А. Пенсійне страхування та напрями його реформування в Україні : автореф. дис... к. е. н. / С. А. Мельніков; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К., 2009. - 16 с.

87. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена Наказом Міністерства економіки України від 2.03.2007 р. № 60.

88. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки; за ред. А. І. Сухорукова. - К. : Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки, 2003. - 63 с.

89. Мир в 2050 глазами аналитиков Price Waterhouse Coopers // Центр стратегических оценок и прогнозов [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.csef.ru/studies/politics/projects/russia_future/ articles/1281/

90. Мир на рубеже тысячелетий (прогноз развития мировой экономики до 20l5 г.) / ИМЭМО РАН. - М. : Новый век, 2001. - 592 с.

91. Економический портал. - 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://institutiones.com/general/1030-mirovaya-ekonomika- prognoz-2050-goda.html

92. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. / под ред. А. А. Дынкипа. - М. : Магистр, 2007. - С. 197.

93. Мировая экономика. Экономическая картина мира в 2050 // HSBC [Електронний ресурс]. - Режим доступу : iee.org.ua

94. Мунтіян, В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. - К. : Вид-во КВІЦ, 1999. - 462 с.

95. Москвин, С. Фондовый рынок Украины: место встречи можно изменить/ С. Москвин // Зеркало недели. - 2010. - 20-26 марта. - № 11 (791) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. zn.ua/2000/2675/68871/

96. Муравлева, Т. С. Пенсионное страхование в России: финансовое обеспечение, стратегия управления и развития : автореф. дис. ... д. е. н./ Т. В. Муравлева; Саратовськ. державн. соц.-екон. ун-т. - 2010. - 37 с.

97. Навигатор пенсионного рынка // PensiaMarket [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pensiamarket.ru/

98. Надточій, А. О. Державне регулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні : автореф. дис. ... к. н. з держ. упр. / А. О. Надточій; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Харк. регіон. ін-т держ. управління. - Х., 2010. - 19 с.

99. Науменкова, С. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні / С. В. Науменкова. - К. : Знання, 2010. - 66 с. - (Бібліотечка товариства «Знання». Серія «Економічна». - 2010. - № 5-6).

100. Недержавним пенсійним фондам - 5 років : мат-ли Всеукр. наради з питань розв. сис-ми недержавн. пенс. забезп. / Держ. коміс. з регулювання ринків фін. послуг України. - [Б. м.]: USAID. - 2008. - 68 с.

101. Недосекин, А. О. Методологические основы моделирования финансовой деятельности с использованием нечетко-множественных описаний : дис. ... д. е. н. / Алексей Олегович Недосекин. - СПб., 2003. - 280 с.

102. Нечай, А. Використання міжнародного досвіду в юридичному полі України / А. Нечай [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.uaapf.com/images/SAYT/presentation/Nechai.ppt

103. Нижник, В. М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів : навч. посіб. / В. М. Нижник, М. В. Ніко- лайчук. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - 439 с.

104. Новікова, О. Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотоленко; наук. ред. О. І. Амоша; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2006. - 407 с.

105. Обов’язкова накопичувальна система: чому вона потрібна? Проект USAID. - 2010. - Вересень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pension.kiev.ua/files/gmctaggart_16sep2010_ua.pdf

106. Опарін, В. Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні підходи / В. Опарін, С. Льовочкін, В. Федосов // Економіка України. - 2008. - № 11. - С. 57-71.

107. Основні показники однорівневої пенсійної системи без подовження пенсійного віку / НДІ праці і зайнятості населення [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pension.kiev.ua/files/ okotsyuba_16sep2010_ua.pdf

108. Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2002-2001 / Держ- стат України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukrstat. gov.ua/operativ/operativ2008/ct/cn_rik/icsR/iscR_u/isc_tp_rik_u.htm

109. Підсумки діяльності страхових компаній за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/ downloads/dpn/sk__2010.pdf

110. Офіційний веб-сайт компанії «Кінто» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kinto.com/research/marketupdate/pftsindex/t_ itrade_pfts/20/7/2010/20/7/2011.html

111. Офіційний веб-сайт Української біржі [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ux.com.ua/ru/marketdata/

112. Папієв, М. М. Реформування пенсійної системи в Україні : авто- реф. дис. ... к. е. н. / М. М. Папієв; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. - К., 2004. - 22 с.

113. Педь, І. Податкова система. Економіко-правова характеристика податків / І. Педь; під ред. Ю. М. Лисенкова. - К., Знання. - 2007. - 191 с.

114. Пенсионная реформа в России: причины, содержание, перспективы / С. Н. Васин, Е. Ш. Гонтмахер, М. Э. Дмитриев [и др.]; под ред. М. Э. Дмитриева, Д. Я. Травина. - СПб : Норма, 1998. - 256 с.

115. Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010 : презентація результатів опитування [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.pension.ki ev.ua/index.php?option=com_ content&task=view&id =45&Itemid=124

116. Пенсійна реформа: що заважає // Дзеркало тижня. - 2010. - № 12 (792) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. dt.ua/2000/2650/68947/

117. Пенсійне забезпечення: міжнародний досвід : мат-ли USAID. - 2011. - Лютий [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://pension. kiev.ua/files/pensprovision_international_experience_feb2011_ua.pdf

118. Пенсионные системы в период кризиса : региональный доклад по странам Европы и Центральной Азии / Всемирный банк. - 2009. - 12 ноября [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://siteresources. worldbank.org/ECAEXT/Resources/258598-1256842123621/6525333- 1260213816371/PensionCrisisPolicyNotefinalru.pdf

119. Пенсионные системы после кризиса : обзор центра макроэкономических исследований Сбербанка России. - 2011. - Май [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/ files/pdf/press_center/pens_syst.pdf

120. Перспективы развития мировой экономики. Подъем, риск и пе- ребалансирование // МВФ (обзоры мировой экономики и финансов). - 2010. - Октябрь [Електронний ресурс]. - Режим доступу : economy.govrb. ru external_relations/MVF.pdf

121. Перспективи світової економіки на 2012 рік // Звіт Світового банку. - 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www. worldbank.org/globaloutlook

122. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.03.2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/732.html

123. Поважний, О. С. Антикризове управління економічною безпекою / О. С. Поважний, Н. М. Ткачева, В. Л. Пілюшенко; М-во освіти і науки України, Донецьк. держ. ун-т упр. - Донецьк : ВІК, 2010. - 309 с.

124. Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджене рішенням НКЦПФР від 02.11.2006 р. № 1227.

125. Пономаренко, В. С. Концептуальні основи економічної безпеки /

B. С. Пономаренко, С. В. Кавун. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 255 с.

126. Похилюк, В. В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки / В. В. Похилюк; М-во освіти і науки України, Полтавськ. ун-т спожив. кооперації України. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. - 405 с.

127. Праця України у 2008 році : стат. зб. - К : Держкомстат України. - 2009.

128. Продуктивність - найважливіша основа зростання реальної заробітної плати // Національна безпека і оборона. -2010. - № 7. -

C. 25-37.

129. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні : аналіт. доп. Національного інституту стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. niss.gov.ua/articles/430/

130. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава : програма економічних реформ на 2010-2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/

131. Прокопович, С. В. Моделювання гнучкої стратегії пенсійного страхування в умовах нестаціонарного середовища : автореф. дис. ... к. е. н. / С. В. Прокопович; Харк. держ. екон. ун-т. - Х., 2002. - 19 с.

132. Про розподіл банків на групи : рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ від 30.12.2010 р. № 868 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://document.ua/pro-rozpodil-bankiv- na-grupi-doc42615.html

133. Рад, Н. С. Пенсійна реформа та інституціональні зміни у пенсійній системі України / Н. С. Рад // Економіка і організація управління. - 2009. - № 5. - С. 70-79.

134. Реальное богатство народов: пути к развитию человека : доклад ООН. - 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.undp. tj/files/HDR_2010_RUS_Complete.pdf

135. Рибак, С. О. Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку / С. О. Рибак, О. П. Коваль // Фінанси України. - 2010. - Жовтень. - № 10 (179). - С. 60-64.

136. Ріппа, М. Б. Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку : автореф. дис. ... к. е. н. / М. Б. Ріппа; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К., 2007. - 19 с.

137. Річний звіт Національного банку України за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publication/an_ rep/A_report_2010.pdf

138. Роик, В. Эволюция пенсионных систем: мировые тенденции и опыт России / В. Роик // Человек и труд. - 2008. - № 8 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.chelt.ru/2008/8-08/roik808.html

139. Розподіл постійного населення України за статтю та віком (станом на 01.01.2011 р.) // Держстат України. - К., 2011.

140. Рот, А. Основы государственного регулирования финансового рынка / А. Рот, А. Захаров, Я. Миркин, Р. Бернард. - М. : Юридический дом «Юстицинформ», 2002. - 411 с.

141. Синявская, О. В. Российская пенсионная реформа: куда идти дальше? / О. В. Синявская // SPERO. - 2010. - № 13. - С. 187-201.

142. Середня тривалість життя зросла до 70 років [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ukr.obozrevatel.com/news/serednya- trivalist-zhittya-v-ukraini-zrosla-do-70-rokiv.htm

143. Система економічної безпеки держави / О. С. Власюк [та ін.]; за ред. А. І. Сухорукова; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. - К. : Стилос, 2010. - 684 с.

144. Светлова, Г. Р. Формування соціально-економічного інституту недержавного пенсійного забезпечення населення України : автореф. дис. ... к. е. н. / Г. Р. Свєтлова; Донецк. нац. ун-т. - Донецьк, 2008. - 20 с.

145. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади / С. В. Кавун. - Х. : ХНЕУ, 2009. - 299 с.

146. Смирнов, С. О. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення / С. О. Смирнов, О. І. Бобирь; М-во освіти і науки України, Дні- пропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. - 238 с.

147. Соловьев, А. К. Актуарные расчеты в пенсионном страховании /

А. К. Соловьев. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 240 с.

148. Соціальна безпека: теорія та українська практика / І. Ф. Гнибі- денко, А. М. Колот, О. Ф. Новікова [та ін.]; за ред. І. Ф. Гнибіденка [та ін.]; Рада нац. безпеки і оборони України. Київськ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К., 2006. - 291 с.

149. Стратегический глобальный прогноз 2030 / под ред. А. Дынки- на //М. : ИМЭМО РАН. - 2011.

150. Сухоруков, А. И. Антикризисное управление и его особенности в Украине / А. И. Сухоруков // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения / под ред. Г. К. Воронов- ского, И. В. Недина. - К. : Знания Украины, 2007. - 392 с.

151. Сухоруков, А. І. Проблеми фінансової безпеки України : монографія / А. И. Сухоруков; передм. акад. НАН України С. І. Пирожкова. - К. : НПІМБ, 2005. - 140 с.

152. Сухоруков, А. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Банківська справа. - 2011. - № 4. - С. 13-32.

153. Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення : парламентські слухання / Верховна Рада України. - 2011. - 16 лютого [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/zakon/ new/par_sl/sl160211.htm

154. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД : аналіт. зап. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/ januar2009/11.htm

155. Титов, А. В Украине создается единый финансовый мегарегулятор / А. Титов // Дело. - 2009. - 4 июля [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/v-ukraine- edinyj-finansovyj-megareguljator-109098/

156. Ткач, В. О. Інституціональні перетворення пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки / В. О. Ткач, Я. В. Ленчік; М-во освіти і науки України, Запорізьк. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 183 с.

157. Ткач, В. О. Інституціональні перетворення пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки : автореф. дис. ... к. е. н. / В. О. Ткач; Донецьк. нац. ун-т. - Донецьк, 2006. - 19 с.

158. Ткач, В. О. Механізм формування економічної безпеки країни /

B. О. Ткач; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. - 271 с.

159. Ткаченко, Л. Динаміка та диференціація розмірів пенсії / Л. Ткаченко // Вісник Пенсійного фонду. - 2011. - Квітень. - № 4 (106) - С. 12-14.

160. Толуб’як, В. С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення / Віталій Семенович Толуб’як; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Тернопіль : Терно-граф, 2011. - 335 с.

161. Тополенко, Н. М. Державне регулювання розвитку системи пенсійного страхування в Україні : автореф. дис. ... к. н. з держ. упр. / Н. М. Тополенко; Запорізьк. ін-т держ. та муніцип. упр. - Запоріжжя, 2007. - 20 с.

162. Трегуб, А. Пенсии без гарантий / А. Трегуб // Эксперт. - 2003. - 13 октября. - № 38 (391) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.expert.ru/2003/10/13/38ex-2text_21373/

163. Україна: огляд ринку праці / ENPI 08-14 BLACK SEA LABOUR MARKET REVIEWS. - 2009. - Січень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://etf.europa.eu/pubmgmt.nsf/(getAttachment)/95565908B4 1B2D0CC12575690050DF90/$File/NOTE7PMK87.pdf

164. Україна 2020: Стратегія національної модернізації / МЕУ, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. - 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://polit.ua/documents/2010/02/26/stra2020.html

165. Федоренко, А. В. Концептуальні засади запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні (2-й рівень) / А. В. Федоренко; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - 2009. - Грудень [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.uaapf.com/ images/SAYT/presentation/Fedorenko.ppt

166. Федоренко, А. В. Концептуальні засади випуску й обігу державних пенсійних облігацій / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2009. - № 7. - С. 4-74.

167. Федоренко, А. Механізм запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (концептуальні засади) / А. Федоренко [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/100.htm

168. Федосов, В. М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В. М. Федосов, В. М. Опарін,

C. В. Льовочкін // Фінанси України. - 2008. - № 12. - С. 3-21.

169. Фесенко, І. А. Управління корпоративним пенсійним фондом на промисловому підприємстві : автореф. дис. ... к. е. н. / Інна Анатоліївна Фесенко; Харк. нац. екон. ун-т. - Х., 2010. - 20 с.

170. Харазішвілі, Ю. М. Теоретичні основи системного моделювання соціально-економічного розвитку економіки України / Ю. М. Харазішвілі. - К. : ТОВ «ПоліграфКонсалтинг». - 2007. - 324 с.

171. Харазішвілі, Ю. Класична модель функції сукупної пропозиції в контексті кейнсіанської теорії / Ю. Харазішвілі // Статистика України. - 2006. - № 1. - С. 42-48.

172. Харазішвілі, Ю. М. Щодо вибору точок впливу політики стимулювання економічного зростання : аналіт. зап. / Ю. М. Харазішвілі. - НІСД, 2011. - 10 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss. gov.ua/articles/574/

173. Харазішвілі, Ю. М. Вимірювання тіньового ВВП за допомогою функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції / Ю. М. Харазішвілі // Економіка України. - 2007. - № 1. - С. 57-63.

174. Хольцман, Р. Обеспеченная старость в ХХІ веке. Пенсионные системы и реформы в международной перспективе / Р. Хольцман, Р. Хинц ; Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, 2005; Gora M. & E. Palmer, 2004, Shifting Perspectives in Pensions // IZA Discussion Paper. - No. 1369. - October.

175. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2011 року // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

176. Шаститко, А. Е. Институциональные факторы устойчивости банковской системы / А. Е. Шаститко // Российская экономика: финансовая система / под ред. В. В. Герасименко, Д. Е. Городецкого. - М. : ТЕИС, 2000. - С. 157.

177. Шварц, А. Обзор реформ пенсионной системы в мире / А. Шварц, А. Демиргунч-Кунт // World Bank Research. - 1999.

178. Шиллер, Р. Сбережения: как не забыть о будущем [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.vedomosti.ru/newspaper/ article/140071/

179. Школьник, І. О. Стратегія розвитку фінансового ринку України : автореф. дис. ... д. е. н. / І. О. Школьник; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. - Суми, 2008. - 36 с.

180. Юрчишин, В. Украина: вперед в ловушку бедности [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2011/04/ 23/ 235864

181. Ясин, Е. Потрясения в пенсионной системе начнутся в России через 15 лет / Е. Ясин // Российская газета (федеральный выпуск). - 2011. - 15 марта. - № 5429 (53).

182. Якимова, Л. П. Еволюція пенсійної системи України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Aprer/2010_6_2/7.pdf

183. Якимова, Л. П. Моделі динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням соціально-психологічної та рольової неоднорідності пенсійного соціуму [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://portal.ekhneu.org.ua/sites/default/files/Якимова.pdf

184. AIOS (Asociacion International de Organismos de Supervision de Fondos de Pensions [International Association of Pension Funds Supervisory Organizations]). 2003. Boletin Estadisticos (various issues)

185. Alier, Max, and Dimitri Vittas. 2001. Personal Pension Plans and Stock Market Volatility. In New Ideas about Old-Age Security, ed. Robert Holzmann and Joseph Stiglitz. Washington, DC: World Bank.

186. Antolin, Pablo, Allain de Serres, and Christine de la Maisonneuve. 2004. Long-Term Budgetary Implications of Tax-favoured Retirement Saving Plans. OECD Working Paper 393, Economic Department, OECD, Paris.

187. Asher, Mukul. 2002. The Role of the Global Economy in Financing Old Age: The Case of Singapore. Research Paper 37, Asian Development Bank Institute, Tokyo.

188. Bateman, H. and Piggott J. Private Pension in OECD Countries. Australia (unpublished manuscript). Sydney, 1996.

189. Barr, Nicholas, and Michal Rutkowski. 2004. Pensions. In Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe: The Accession and Beyond, ed. Nicholas Barr. Washington, DC: World Bank.

190. Barrientos, Armando, and Peter Lloyd-Sherlock. 2002. Noncontributory Pensions and Social Protection. Geneva: ILO.

191. Bateman, Hazel, Geoffrey Kingston, and John Piggott. 2001. Forced Saving: Mandating Private Retirement Incomes. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

192. Beattie, Roger, and Warren McGillivray. 1995. A Risky Strategy: Reflections on the World Bank.

193. Benefits; Noncontributory and Social Assistance Pensions in Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, and Uruguay. Paper presented at the Seminar on Financial and Actuarial Bases of Pension Schemes, International Social Security Association, Santiago, Chile, November 21-22.

194. Bertranou, Fabio, Wouter van Ginneken, and Carmen Solorio. 2004. The Impact of Tax-Financed.

195. Boersch-Supan, Axel. 2005. What Are NDC Pension Systems? What Do They Bring to Reform Strategies? In Pension Reform through NDCs: Issues and Prospect for Non-Financial Defined Contribution Schemes, ed. Robert Holzmann and Edward Palmer. Washington, DC: World Bank.

196. Bossone, Biagio, Patrick Honohan, and Millard, Long. 2001. Policy for Small Financial Systems. Financial Sector Discussion Paper 6, World Bank, Washington, DC. 179.

197. Chan-Lau, Jorge A. 2004. Pension Funds and Emerging Markets. IMF Working Paper WP/04/181, International Monetary Fund, Washington, DC, September.

198. Chlon, Agnieszka. 2003. Evaluation of Reform Experiences in Eastern Europe. In Pension Reforms: Results and Challenges, ed. International Federation of Pension Fund Administrators, 145-237. Santiago, Chile: International Federation of Pension Fund Administrators.

199. Chlon, Agnieszka, Marek Gora, and Michal Rutkowski. 1999. Shaping Pension Reform in Poland: Security through Diversity. Social Protection Discussion Paper 9923, World Bank, Washington, DC.

200. Coady, David, Margaret Grosh, and David Hoddinott. 2004. Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience. Washington, DC: World Bank.

201. Coate, Stephen, and Martin Ravallion. 1993. Reciprocity without Commitment: Characterisation and Performance of Informal Insurance Arrangements. Journal of Development Economics 40:1-24.

202. Conversion to NDC: Issues and Models. In Pension Reform through NDCs: Issues and Prospect for Non-Financial Defined Contribution Schemes, ed. Robert Holzmann and Edward Palmer. Washington, DC: World Bank. 2005.

203. Carmichael, Jeffrey and Robert J. Palacios. 2004. A Framework for Public Pension Fund Management. In Public Pension Fund Management, ed. Alberto R. Musalem and Robert J. Palacios. Washington, DC: World Bank.

204. Corbo, Vittorio and Klaus Schmidt-Hebbel. 2003. Macroeconomic Effects of the Pension Reform in Chile. In Pension Reforms: Results and Challenges, ed. International Federation of Pension Fund Administrators, 241-329. Santiago, Chile: International Federation of Pension Fund Administrators.

205. Cichon, Michael, Wolfgang Scholz, Arthur van de Meerendonk, Krzysztof Hagemejer, Fabio Bertranou, and Pirre Plamondon. 2004. Financing Social Protection. International Labour Office and International Social Security Association, Geneva.

206. Corsetti, Giancarlo, and Klaus Schmidt-Hebbel. 1997. Pension Reform and Growth. In The Economics of Pensions: Principles, Policies, and International Experience, ed. Salvador Valdes-Prieto. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

207. Davidoff, Thomas, Jeffrey Brown, and Peter Diamond. 2003. Annuities and Individual Welfare. Working Paper 2003-11, Center for Retirement Research, Boston College.

208. Там само.

209. Davis, E. Philip. 2002. Issues in the Regulation of Annuities Markets. Paper prepared for the conference Developing an Annuity Market in Europe, Turin, June 21-22.

210. Davis, E. Philip, and Yuwei Hu. 2004. Is There a Link between Pension Funded Assets and Economic Growth? A Cross-Country Study. Brunnel University, London, December.

211. Davis, E. Philip, and Benn Steil. 2003. Institutional Investors. International Review of Economics and Finance 12 (1): 145-7.

212. De Ferranti, David, Danny Leipziger, and P. S. Srinivas. 2002. The Future of Pension Reform in Latin America. Finance and Development 39 (3): 39-3.

213. Deininger, Klaus, Marito Garcia, and Kalanidhi Subbarao. 2003. AIDS-Induced Orphanhood as a Systematic Shock: Magnitude, Impact, and Program Interventions in Africa. World Development 31 (7): 1201-20.

214. Delgado, Guilherme C., and Jose C. Cardoso, eds. 2000. A universal- izacao de direitos socials no Brazil: a previdencia rural nos anos 90. Brasilia: Institute de Pesquisa Economica Aplicada.

215. Dercon, Stefan. 2003. Poverty Traps and Development: The Equity Efficiency Trade-Off Revisited. Oxford University, New York, September. Mimeo.

216. Devereaux, Stephan. 2001. Namibia: Social Pensions in Namibia and South Africa. IDS Discussion Paper 379, Institute of Development Studies, Brighton, U.K., January.

217. Edwards, Sebastian, and Alejandra Cox-Edwards. 2002. Social Security Privatization Reform and Labor Markets: The Case of Chile. NBER Working Paper 8924, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

218. Feldstein, Martin, and Horst Siebert, eds. 2002. Social Security Pension Reform in Europe. Chicago: National Bureau of Economic Research and University of Chicago Press.

219. Feldstein, Martin. 2005. Rethinking Social Insurance. The 2005 presidential address to the American Economic Association, forthcoming in the American Economic Review (March) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.nber.org/ feldstein

220. Fultz, Elaine, and Martin Ruck. 2000. Pension Reform in Central and Eastern Europe: An Update on the Restructuring of National Pension Schemes in Selected Countries. ILO-CEET Report 25. Budapest and Geneva: International Labour Office.

221. Gill, Indermit, Truman Packard, and Juan Yermo. 2004. Keeping the Promise of Old-Age Income Security in Latin America. Washington, DC: World Bank.

222. Gillion, Colin. 2000. The Development and Reform of Social Security Pensions: The Approach of the International Labour Office. International Social Security Review 53 (1): 35-63.

223. Gillion, Colin, John Turner, Clive Baily, and Denis Latulippe, eds. 2000. Social Security Pensions: Development and Reform. Geneva: International Labour Organisation.

224. Gora, Marek, and Edward Palmer. 2004. Shifting Perspectives in Pension Reform. IZA Discussion Paper 1369, IZA, Warsaw and Stockholm, October.

225. Grushka, Carlos, and Gustavo Demarco. 2003. Disability Pensions and Social Security Reform: Analysis of the Latin American Experience. Social Protection Discussion Paper 0325, World Bank, Washington, DC.

226. Heller, Peter. 2003. Who Will Pay? Coping with Aging Societies, Climate Changes, and Other Long-Term Fiscal Challenges. Washington, DC: International Monetary Fund.

227. Holzmann, Robert, and Edward Palmer, eds. 2005. Pension Reform through NDCs: Issues and Prospect for Non-Financial Defined Contribution Schemes. Washington, DC: World Bank.

228. Hess, David, and Gregorio Impavido. 2004. Governance of Public Pension Funds: Lessons from Corporate Governance and International Evidence. In Public Pension Fund Management, ed. Alberto R. Musalem and Robert J. Palacios. Washington DC: World Bank.

229. Hinrichs, Karl. 2001. Aging and Public Pension Reforms in Western Europe and North America: Patterns and Politics. In What Future for Social Security? Debates and Reforms in National and Cross-National Perspective, ed. Jochen Clasen. The Hague: Kluwer Law International.

230. Hinz, Richard, and G. V. Nageswara Rao. 2003. Approach to the Regulation of Private Pension Funds in India: Application of International Best Practice. In Rethinking Pension Provision in India, ed. Gautam Bhard- waj and Anand Bordia. Invest India/Tata McGraw-Hill Series. New Delhi, India: Tata McGraw-Hill.

231. Hofer, Helmut, and Reinhard Koman. 2001. Social Security and Retirement in Austria. Vienna: Institute for Advanced Studies.

232. Holzmann, Robert. 2002. Can Investments in Emerging Markets Help to Solve the Aging Problem? Journal of Emerging Market Finance 1 (2): 215-41.

233. Holzmann, Robert. 2003. A Provocative Note on Coverage. In The Three Pillars of Wisdom: A Reader on Globalisation; World Bank Pension Models and Welfare Society, ed. Anton Tausch, 85-99. New York: Nova Science Publisher.

234. Holzmann, Robert, and Milan Vodopivec, eds. 2005. Mandated Severance Pay Programs: An International Perspective on Status, Concepts, and Reforms. Washington, DC: World Bank. Hujo, Katia, Carmelo Mesa-Lago, and Manfred Nitsch, eds. 2004. .Publico о privados? Los sistemas de pen- siones en America Latina despues de dos decadas de reformas. Caracas: Nueva Sociedad.

235. Holzmann, Robert, and Rainer Munz. 2004. Challenges and Opportunities of International Migration for the EU, Its Member States, Neighboring Countries, and Regions: A Policy Note. Stockholm: Institute for Future Studies.

236. Holzmann, Robert, Michael Orenstein, and Michal Rutkowski, eds. 2003. Pension Reform in Europe: Progress and Process. Washington, DC: World Bank.

237. Holzmann, Robert, Robert Palacios, and Asta Zviniene. 2004. Implicit Pension Debt: Issues, Measurement, and Scope in International Perspective. Pension Reform Primer. Washington, DC: World Bank.

238. IFPFA (International Federation of Pension Fund Administrators). 2003. Pension Reforms: Results and Challenges. Santiago, Chile: International Federation of Pension Fund Administrators. Iglesias, Augusto, and Robert Palacios. 2001. Managing Public Pension Reserves: Evidence from the International Experience. In New Ideas about Old-Age Security, ed. Robert Holzmann and Joseph Stiglitz. Washington, DC: World Bank.

239. Impavido, Gregorio, Alberto R. Musalem, and Thierry Tressel. 2002a. Contractual Savings Institutions and Banks’ Stability and Efficiency. Policy Research Working Paper 2751, World Bank, Washington, DC.

240. Impavido, Gregorio, Alberto R. Musalem, and Thierry Tressel 2002b. Contractual Savings and Firms’ Financing Choices. In World Bank Economists’ Forum, vol. 2, ed. Shantayanan Devarajan and F. Halsey Rogers, 179-222. Washington, DC: World Bank.

241. Impavido, Gregorio, Alberto R. Musalem, and Thierry Tressel 2003. The Impact of Contractual Savings Institutions on Securi ties Markets. Policy Research Working Paper 2948, World Bank, Washington, DC.

242. Impavido, Gregorio, Craig Thorburn, and Mike Wadsworth. 2004. A Conceptual Framework for Retirement Product: Risk Sharing Arrangements between Providers and Annuitants. Policy Research Working Paper 3208, World Bank, Washington, DC.

243. James, Estelle, Alejandra Cox-Edwards, and Rebeca Wong. 2003a. The Gender Impact of Pension Reform. Journal of Pension Economics and Finance 2 (2): 181-219.

244. James, Estelle, Alejandra Cox-Edwards, and Rebeca Wong. 2003b. The Impact of Social Security Reform on Women in Three Countries. Policy Report 264, National Center for Policy Analysis, Washington, DC.

245. James, Estelle, Guillermo Martinez, and Augusto Iglesias. 2003. Payout Choices by Retirees in Chile: What Are They and Why? Michigan Retirement Research Center, University of Michigan.

246. James, Estelle, and Renuka Sane. 2003. The Annuity Market in India: Do Consumers Get Their Money’s Worth? What Are the Key Public Policy Issues? In Rethinking Pension Provision in India, ed. Gautam Bhardwaj and Anand Bordia. Invest India/Tata McGraw-Hill Series. New Delhi: Tata McGraw-Hill.

247. Kakwani, Nanak, and Kalanidhi Subbarao. 2005. Ageing and Poverty in Africa and the Role of Social Pensions. Social Protection Discussion Paper, World Bank, Washington, DC. Forthcoming.

248. Karacadag, Cem, V Sundararajan, and Jennifer Elliot. 2003. Managing Risk in Financial Market Development: The Role of Sequencing. IMF Working Paper 03/116, International Monetary Fund, Washington, DC.

249. Kotlikoff, Laurence J. 2003. Finance and Growth: Theory, Evidence, and Mechanism. University of Minnesota and National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

250. Lindbeck, Assar, and Mats Persson. 2003. The Gains from Pension Reform. Journal of Economic Literature 41 (1): 74-112.

251. Lindeman, David, Michal Rutkowski, and Oleksiy Sluchynskyy. 2001. The Evolution of Pension Systems in Eastern Europe and Central Asia: Opportunities, Constraints, Dilemmas, and Emerging Practices. OECD Financial Market Trends 80: 79-130. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

252. Lopez-Murphy, Pablo, and Alberto R. Musalem. 2004. Contractual Savings and National Saving. Policy Research Working Paper 3410, World Bank, Washington, DC.

253. Legros, Florence. 2005. Notional Defined Contribution: A Comparison of the French and the German Point Systems. In Pension Reform through NDCs: Issues and Prospect for Non-Financial Defined Contribution Schemes, ed. Robert Holzmann and Edward Palmer. Washington, DC: World Bank.

254. Lindbeck, Assar. 2005. Panel Discussion: NDC vs. NDB. In Pension Reform through NDCs: Issues and Prospect for Non-Financial Defined Contribution Schemes, ed. Robert Holzmann and Edward Palmer. Washington, DC: World Bank.

255. Mackenzie, G. A., Philip Gerson, Alfredo Cuevas, and Peter Heller. 2001. Pension Reform and Fiscal Policy Stance. IMF Working Paper WP/01/214, Fiscal Affairs and Western Hemisphere, International Monetary Fund, Washington, DC.

256. Mesa-Lago, Carmelo. 2002. Myth and Reality of Pension Reform: The Latin American Experience. World Development 38 (8): 1309-21.

257. Mitchell, Olivia, and David McCarthy. 2002. Annuities for an Ageing World. NBER Working Paper 9092, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

258. Mitchell, Olivia S., Robert J. Myers, and Howard Young, eds. 2000. Prospects of Social Security Reform. Pension Research Council Publications. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

259. Muller, Katharina 2003a. The Making of Pension Privatization: Latin American and East European Cases. In Pension Reform in Europe: Progress and Process, ed. Robert Holzmann, Michael Orenstein, and Michal Rutkows- ki. Washington, DC: World Bank.

260. Muller, Katharina 2003b. Privatising Old-Age Security: Latin America and Eastern Europe Compared. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar.

261. Muller, Katharina 2004. The Political Economy of Pension Reform in Central and Eastern Europe. In Reforming Public Pensions: Sharing the Experiences of Transition and OECD Countries, 23-49. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

262. Murthi, Mamta. 2003. Administrative Costs of Multipillar Systems in ECA. World Bank, Washington, DC.

263. Musalem, Alberto R., and Robert Palacios, eds. 2004. Public Pension Fund Management. Proceedings of the Second Public Pension Fund Management Conference. Washington, DC: World Bank.

264. Musalem, Alberto R., and Thierry Tressel. 2003. Institutional Savings and Financial Markets: The Role of Contractual Savings Institutions. In The Future of Domestic Capital Markets in Developing Countries, ed. Robert E. Litan, Michael Pomerleano, and V. Sundararajan. Washington, DC: Brookings Institution Press.

265. Nataraj, Sita, and John B. Shoven. 2003. Comparing the Risks of Social Security with and without Individual Accounts. American Economic Review 93 (2): 348-53.

266. Nelson, Joan M. 2001. The Politics of Pension and Health-Care Reforms in Hungary and Poland. In Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform in Post-Socialist Countries, ed. Janos Kornai, Stephan Haggard, and Robert R. Kaufman, 235-66. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.

267. Notional Defined Contribution Pensions: Mapping the Terrain. In Pension Reform through NDCs: Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution Schemes, ed. Robert Holzmann and Edward Palmer. Washington, DC: World Bank. 2005

268. Panel Discussion: NDC versus NDB. In Pension Reform through NDCs: Issues and Prospect for Non-Financial Defined Contribution Schemes, ed. Robert Holzmann and Edward Palmer. Washington, DC: World Bank. 2005.

269. Pensions on Poverty Reduction in Latin America: Evidence from Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, and Uruguay. International Social Security Review 57 (4): 3-18.

270. Savings? A Cross-Country Analysis. In Pensions, Savings, and Capital Flows: From Ageing to Emerging Markets, ed. Helmut Reisen, 113-31. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.

271. Singapore versus Chile. Conpeting models for welfare reform. London, 1996.

272. Standards for the XXIst Century: Social Security. Geneva: International Labour Office. IMF (International Monetary Fund). 2004. World Economic Outlook: September 2004; The Global Demographic Transition. Washington, DC: IMF.

273. Toward a Reformed and Coordinated Pension System in Europe: Rational and Potential Structure. In Pension Reform through NDCs: Issues and Prospect for Non-Financial Defined Contribution Schemes, ed. Robert Holz- mann and Edward Palmer. Washington, DC: World Bank. 2005.

274. World Data. Long-term Forecasts on EIU Country Data and Market Indicators & Forecasts [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: www.alacra.com/cgi-bin

<< | >>
Источник: Коваль О.П.. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / О. П. Коваль. - К. : НІСД,2012. - 240 с.. 2012

Еще по теме ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. 7. Поняття та особливості джерел земельного права
 2. 8. Класифікація джерел земельного права
 3. Джерела мусульманського права
 4. § 23. Поняття доказів та їх джерел у кримінальному процесі. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів. Обов’язок доказування.
 5. § 20. Поняття доказів та їх джерел у кримінальному процесі. Належність і допустимість доказів. Оцінка доказів. Обов’язок доказування.
 6. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 7. ТЕМА 11. ПРАВОТВОРЧІСТЬ. ЗОВНІШНІ ФОРМИ (ДЖЕРЕЛА) ПРАВА
 8. Методичний підхід до оцінювання результатів використання власного капіталу промислових підприємств
 9. 3.1. Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі)
 10. Характеристика джерел
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. Джерела давньоруського права
 13. Аналіз використаних джерел
 14. Особливості формуляру документальних і наративних джерел
 15. §2. Порядок і правила використання версій при розслідуванні злочинів
 16. §5. Сліди транспортних засобів, їх виявлення, фіксація, вилучення і використання
 17. Історіографія та наукові концепції розробки правової доктрини як джерела (форми) права
 18. Римське право як першооснова формування доктрини в якості джерела права.