<<
>>

84. Проблема спрямованості та сенсу історії.

Проблема "спрямованості" історії труднощів у розумінні не викликає: зрозуміло, що філософи розробляли і розробляють питання про те, звідки і куди йде суспільство. Проблема "сенсу історії" дещо складніше, оскільки сенс історії можна розуміти як мета історії.

А чи є мета, то є сенс у історії? Це питання цікавило людей багато століть. У соціально-філософської думки є різні підходи, що дають свої інтерпретації проблеми сенсу і призначення історії.

В античній філософії поширеною була точка зору, яка говорить, що суспільство з розвитком цивілізації деградує. Воно йде від "золотого століття" до "срібного віку" і від нього - до "залізного". У біблійній традиції ця думка проявилася у трактуванні Всесвітнього потопу, як Божого покарання. Цікаво, що в буденно-практичному свідомості подібна позиція, коли минуле згадується в райдужних тонах, має вельми широке ходіння. На причинах подібних поглядів ми докладніше зупинимося при розгляді теми "Культура як соціальне явище".

В античності з'явилася й інша трактування історичного процесу, основи якої заклав Геракліт. Його ідея "пульсації" історії як вічного вогню, то згасаючого, то розгорається з новою силою, фактично стала історично пер-виття з так званих "теорій кругообігу". Авторами теорій кругообігу були Арістотель, Д. Віко, Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, П. А. Сорокин, Х. Ортега-і-Гассет, А. Тойнбі.

Третю групу представляють теорії, розглядають історію як поступальний розвиток, перехід суспільства від нижчих до більш досконалих форм життя (Кондорсе, Тюрго, І. Кант, Гегель, К. Маркс).

Багато філософів починають філософію історії з Аврелія Августина. Нам здається правильніше філософію історії почати з Гегеля, але заслуги Аврелія Августина в західноєвропейської християнської філософії великі. Він прагнув показати єдність всесвітньо-історичного процесу, визначивши як початку історії явище Христа.

Таким чином, історія людства - це "створене" буття, кінцем якого є Страшний суд. Протягом багатьох століть, включаючи і століття ХХ, у Августина було чимало послідовників.

Відокремити людську історію від історії божественної, земну від небесної, спробував італійський мислитель Д. Вико. Він пов'язував сенс історії з природною необхідністю, тобто з постійно повторюваним порядком причин і наслідків. Всі народи проходять єдиний шлях, що включає три епохи: божественну, героїчну, людську, які зі-відповідає дитинству, юності та зрілості людства. (Д. Вико вважав, що такі етапи у своєму розвитку проходять культура, мова і все, що пов'язано з життєдіяльністю людини і людства). Пройшовши покладений коло, країни і народи починають коло новий - ті ж три названі вище епохи. При цьому Д. Вико не заперечив ролі Божественного провидіння, яке приборкує людські пристрасті.

XVIII століття вже згадувався нами як час, коли завдяки Вольтеру з'явилося поняття "філософія історії". Підкреслимо, що в цей час до глузду і призначенням історії почав складатися підхід, характерний для епохи Просвітництва.

Сенс історії при цьому зв'язувався з прогресом людського розуму, а історія людства, таким чином, ставала рухом по щаблях цього прогресу. Так, французький філософ Кондорі обгрунтував точку зору, яка говорить, що прогрес суспільства полягає в русі до істини і щастя. Певний внесок у розвиток цієї ідеї внесли великі німецькі філософи І. Г. Гердер і И. Кант.

Фундаментальне обгрунтування 1прінціпа историцизма 0, що з'явився ще в Гердера. належить Гегелю. Історицизм Гегеля включає в себе два основні принципи:

1) визнання субстанциальности історії, наявність у ній в якості основоположної субстанції розуму, який володіє нескінченною міццю,

2) затвердження цілісності історичного процесу та його доцільності; кінцевою метою всесвітньої історії виступає свідомість духом її свободи.

Принцип історицизму був сприйнятий марксистської філософією, однак його розуміння зазнало значних змін, які торкнулися насамперед переорієнтації на матеріалістичне розуміння історії і суспільства.

У марксизмі термін "історицизм" також був змінений і отримав назву "історизму". Історизм грунтувався на підході до дійсності як змінюється в часі, розвивається. Дуже чітко цей принцип був сформульований В. І. Леніним: ". . . Не забувати основного історичного зв'язку, дивитися на кожне питання з точки зору того, як певне явище в історії виникло, які головні етапи в своєму розвитку це явище проходило, і з точки зору цього його розвитку дивитися, чим дана річ стала тепер "(Ленін В. І. Полн. собр. соч. т. 39. С. 67. ).

Представники багатьох філософських шкіл частково або повністю заперечують принцип історизму. До них можна віднести П. Ріккерта і В. Віндельбанда (неокантіанство), К. Ясперса (екзистенціалізм), представників прагматизму і неопозитивізму. Познайомимося з одним з варіантів докази неспроможності принципу історизму, який належить перу К. Р. Поппера.

Марксистський підхід до тлумачення історичного процесу К. Р. Поппером категорично не прийнятий. Всю соціальну філософію К. Маркса К. Р. Поппер назвав "історицизмом", що пояснює весь історичний процес залежно від класової боротьби за економічну перевагу. Поппер заперечував об'єктивні закони історичного процесу, а тому - і можливість соціального прогнозування. "Віра в історичну необхідність є явним забобоном і неможливо передбачити хід людської історії . . . науковими методами". Отже, "Історицизм - це бідний метод, який не приносить результатів" (Поппер К. Р. Злидні історицизму \ \ Питання філософії. 1992. N 4. C. 49. ).

В обгрунтування своєї позиції К. Поппер наводить такі агрумент:

1. Хід людської історії в значній мірі залежить від зростання людського знання.

2. Ми не можемо передбачити, яким буде зростання наукового знання.

3. Отже, ми не можемо передбачити хід людської історії.

4. Це означає, що ми повинні відкинути можливість теоретичної історії.

З цими аргументами (як і з усією теорією "антіісторіцізм", розробленої ще в 20 - 30-ті роки), можна сперечатися, але заперечувати те, що вона дуже популярна, складно.

Антіісторіцізм Поппера заперечує історичний прогрес. Прогрес - це рух до якоїсь певної мети, мети ж існують тільки для людини, для історії вони просто не можливі. Тому Поппер вважає, що прогресувати може тільки людина, захищаючи, наприклад, демократичні інститути, від яких залежить свобода.

Таким чином, прийнята в радянській філософській літературі точка зору про поступальний, висхідному розвитку історії, перехід суспільства від нижчих до більш вищим, досконалим формам життя в історії філософської думки є не єдиною. Вона являє собою позицію І. Канта, Гегеля, К. Маркса і відноситься до ХVIII - XIX століть. До речі, довгий час вважається у вітчизняній літературі основний критерій прогресу - рівень розвитку продуктивних сил суспільства - теж ідея XIX століття, коли віра у прогрес набула характеру релігійного переконання. Сам же прогрес в XIX столітті зв'язувався з промисловим розвитком. У К. Маркса прогрес - це зростання продуктивних сил суспільства і зміна суспільно-економічних формацій. Тобто, в кінцевому рахунку, теорія суспільно-економічних формацій, розроблена К. Марксом, - це осмислення становлення техногенної цивілізації в умовах XIX століття.

У другій половині ХХ століття виявилося, що неконтрольований розвиток продуктивних сил неминуче викличе глобальну екологічну катастрофу, тому зараз багато вчених відчувають розчарування у прогресі. Вже згадуваний нами М. Хайдеггер першим в ХХ столітті поставив питання про зловісний феномен техніки. Про те ж говорили і писали учень З. Фрейда, психолог і філософ Е. Фромм, представники Римського клубу Дж. Форрестер і Д. Медоуза, багато інших.

Як відповідають наші сучасники на питання: в ім'я чого відбувається історичний процес?

Звернемося до першої половини ХХ століття. Це час появи багатьох ідей екзистенціалізму, суб'єктивно-ідеалістичного напрямку у філософії, найзначніший внесок у який внесли такі відомі письменники, театральні діячі, художники, як Ж. П. Сартр, А. Камю, Ф. Кафка, С. Бовуар, а прихильниками в масі своїй були представники інтелігенції. Цей підхід прагне тісно пов'язати сенс історії з метою і сенсом існування людини. Так, німецький екзистенціаліст К. Ясперс, якому належить серйозна розробка смислу і призначення історії, людську сутність вбачає в свободі, яка проявляється у вільній реалізації духовних сил людини.

Велика частина сучасних філософів вважає, що у історичного процесу немає і не може бути мети. Мета ставить перед собою і суспільством осіб. У відповідності з цією метою він визначає і сенс історії.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з філософії. 2017

Еще по теме 84. Проблема спрямованості та сенсу історії.: