<<
>>

СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

Аліменти – грошове утримання, яке надається спроможними працездатними особами іншим особам (непрацездатним, нужденним тощо) у порядку і випадках, передбачених законом, у зв‘язку з існуючими між ними сімейними (родинними) відносинами

Аліментні зобов‘язання батьків і дітей – обов‘язки батьків по наданню утримання дітям та повнолітнім непрацездатним дочці, сину, та обов‘язки повнолітніх дочки сина по наданню утримання непрацездатним батькам, які потребують матеріальної допомоги

Аліментні зобов‘язання подружжя - обов‘язки дружини, чоловіка щодо надання утримання іншому з подружжя у випадках його непрацездатності та нужденності або з інших підстав, передбачених законом

Бокова лінія родства - родство засноване на походженні осіб від спільного пращура

Визнання батьківства за рішенням суду - передбачений законом порядок визначення походження дитини в судовому порядку за заявою матері, опікуна, піклувальника дитини, особи, яка утримує та виховує дитину, самої дитини, яка досягла повноліття, або особи, яка вважає себе батьком дитини; підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України

Визнання шлюбу недійсним - юридичний акт, що здійснюється в судовому порядку та анулює правові наслідки офіційно зареєстрованого шлюбу у зв‘язку з порушенням умов чи принципів шлюбу під час його реєстрації

Встановлення походження дитини - передбачений законом порядок визначення осіб матері (жінки) та батька (чоловіка), від яких походить дитина та у яких виникають на підставі цього факту юридичні права і обов‘язки матері та батька цієї дитин

Встановлення факту батьківства за рішенням суду – визначення походження дитини в судовому порядку в разі смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини

Джерела сімейного права - офіційні форми вираження сімейно-правових норм, які у сукупності складають сімейне право; офіційні форми вираження правових норм, які регулюють особисті немайнові та такі, що випливають з них, майнові відносини, які виникають на основі шлюбу та сім‘ї

Діти – особи, які не досягли повноліття, особи віком до 18 років; особи, які походять від інших осіб – батька та матері, є їх родичами першого ступеня, наступним поколінням; у Сімейному кодексі термін “діти” застосовується лише щодо тих родичів першого ступеня, які не досягли повноліття; до повнолітніх застосовується термін “повнолітні дочка, син”

Діти, що позбавлені батьківського піклування - діти, покинуті батьками, батьки яких невідомі або відмовились від них, обидва або єдиний з батьків яких померли, оголошені померлими, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, позбавлені батьківських прав, засуджені до позбавлення волі, перебувають під вартою на час слідства, або тривала хвороба яких перешкоджає їм виконувати батьківські обов’язки

Договір про патронат – угода, за якою орган опіки та піклування передає дитину, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату

Договірний режим майна подружжя - режим майна чоловіка та дружини, що визначений договором між ними (шлюбним договором)

Заборгованість по аліментах - грошовий борг, який виникає у платника аліментів з моменту виникнення аліментного зобов‘язання (набуття законної сили рішенням суду про стягнення аліментів) до моменту проведення розрахунків у разі, якщо він не виконує своїх обов‘язків

Законний режим майна подружжя - правовий режим майна, яке належить чоловікові та дружині, що визначений у законі (Сімейному кодексі України) та діє остільки, оскільки не змінений договором між ними

Заручини – юридичний факт, що уособлюється в поданні заяви про реєстрацію шлюбу, який не створює юридичного обов‘язку укласти шлюб, однак покладає на особу, яка відмовилася від шлюбу, обов’язок відшкодувати другій стороні затрати, що були понесені останньою у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля

Зведені брати і сестри - діти, які входять в одну сім’ю, але не мають спільних батьків, вони не є кровними родичами

Інформаційний банк даних про дітей, що підлягають усиновленню - систематизовані відомості щодо дітей, які перебувають на обліку як такі, що можуть бути усиновлені, які формуються органами опіки та піклування (первісні, регіональні банки даних) та Центром з усиновлення дітей (централізований, республіканський банк даних)

Кровноспоріднена сім'я — історична форма сім'ї, коли споріднена група (орда, селище) поділена на різні шари поколінь, в межах яких і будувалися шлюбні стосунки; між членами різних поколінь вони заборонені, але дозволені в одному поколінні, незважаючи на кровну спорідненість: всі брати і сестри, рідні, неповнорідні, бокового споріднення живуть однією великою сім’єю і вважаються чоловіками і жінками одне одного

Майнові права та обов‘язки подружжя – права та обов‘язки подружжя, що мають економічний зміст і виникають з приводу укладення угод між ними, спільного сумісного чи спільного часткового майна, особистої приватної власності кожного з них, надання утримання одне одному

Майнові правовідносини батьків та дітей - правовідносини батьків та дітей, які мають економічний (майновий, вартісний) характер та полягають у правах та обов‘язках, пов‘язаних з наданням утримання батьками дітям та повнолітнім дочці, сину, а повнолітніми дочкою сином – батькам, а також з управлінням батьками майном неповнолітніх дітей, користуванням та розпорядженням спільним майном тощо

Малолітні діти - діти, які не досягли 14 років

Метод сімейного права - сукупність методів і засобів, за допомогою яких сімейне право впливає на суспільні відносини

Моногамна сім‘я – вищий ступінь розвитку парної сім‘ї, членами стійкого подружнього союзу є виключно один чоловік та одна жінка; така сім‘я виникає як економічна і соціальна ланка, характеризується формальними ознаками і захищається правопорядком

Недійсний шлюб - шлюб, який не породжує тих юридичних наслідків, які повинні виникати в результаті реєстрації шлюбу

Недійсність шлюбу - анулювання юридичних наслідків, які типово зумовлюються укладенням шлюбу дійсного; сімейно-правова санкція за порушення передбачених законом умов укладення і принципів шлюбу

Неповнолітні діти - діти, віком від 14 до 18 років

Неповнорідні брати і сестри - походять від одної матері але різних батьків (єдиноутробні), або від різних матерів, але одного батька (єдинокровні)

Неукладений шлюб – шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого

Опіка (над дітьми) - система врегульованих законодавством заходів щодо забезпечення прав малолітніх дітей (віком до 14 років), позбавлених батьківського піклування, які здійснюються в інтересах цих дітей повнолітніми дієздатними особами, що призначені судом або органами опіки та піклування

Опікун – повнолітня дієздатна особа, яка призначається судом або органом опіки та піклування для здійснення прав та обов‘язків малолітньої дитини та представництва її інтересів у суспільстві

Особисті немайнові права чоловіка та дружини – такі, що передбачені та охороняються законом особисті права чоловіка та дружини, які не мають економічного змісту

Оспорювання батьківства - передбачений законом порядок спростування в суді факту батьківства та припинення відповідних прав та обов‘язків, що здійснюється за позовом чоловіка про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини у разі доведення відсутності кровного споріднення між ним та дитиною

Оспорювання материнства - порядок спростування в суді факту материнства та припинення відповідних прав та обов‘язків, що здійснюється у передбачених законом випадках за заявою жінки, яка записана матір'ю дитини, або за позовом жінки, яка вважає себе матір'ю дитини, до жінки, яка записана матір'ю дитини, про визнання свого материнства;

Парна сім‘я – історична форма сім‘ї та шлюбних відносин, в яких членами подружнього союзу є один чоловік та одна жінка, однак стосунки їх будуються виключно на особистісному факторі, не мають економічного змісту, можуть легко розриватися і будуватися з іншими особами

Патронат – правова форма влаштування дитини, яка позбавлена батьківської опіки, за якої вона передається на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення нею повноліття, на договірній основі за плату

Патронатний вихователь – повнолітня працездатна особа, яка прийняла дитину у сім‘ю на виховання за плату на основі договору про патронат, укладеного з органом опіки та піклування

Перешкоди до укладення шлюбу – передбачені законом юридичні факти, які унеможливлюють укладення правозгідного шлюбу та можуть спричинити недійсність шлюбу або стати підставою визнання його недійсним судом

Піклувальник - повнолітня дієздатна особа, яка призначається судом або органом опіки та піклування для здійснення прав та обов‘язків неповнолітньої дитини та представництва у разі потреби її інтересів у суспільстві

Піклування (над дітьми) - система врегульованих законодавством заходів щодо забезпечення прав неповнолітніх дітей (віком з 14 до 18 років), позбавлених батьківського піклування, які здійснюються в інтересах цих дітей повнолітніми дієздатними особами, що призначені судом або органами опіки та піклування

Повнорідні брати та сестри - походять від спільного батька і матері; неповнорідні - мають або спільного батька або матір

Позбавлення батьківських прав - санкція, яка застосовується судом у передбачених законом випадках до батьків, які не виконують батьківських обов‘язків або зловживають батьківськими правами, внаслідок якої втрачається правовий зв‘язок між батьком (матір‘ю) та дитиною

Поновлення батьківських прав - порядок відновлення правового зв‘язку між тим з батьків, який позбавлений батьківських прав, та дитиною, що здійснюється за наявності передбачених законом підстав у судовому порядку виключно в інтересах дитини

Поновлення шлюбу – відновлення судом шлюбних правовідносин за заявою жінки та чоловіка, шлюб між якими було розірвано, за умови, що жоден із них не перебував після цього у повторному шлюбі; на підставі рішення суду орган РАЦС видає нове Свідоцтво про шлюб, у якому день реєстрації шлюбу, за вибором подружжя, може бути визначений днем першої його реєстрації або днем набрання чинності рішенням суду про поновлення шлюбу

Право особистої приватної власності дружини, чоловіка – забезпечене законом право (можливість) дружини, чоловіка на свій розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що придбане кожним з них до шлюбу або під час шлюбу за визначеними у законі підставами, яке не належить до спільного майна подружжя

Право на батьківство - таке що охороняється законом право чоловіка стати батьком та виховувати дітей у сім‘ї

Право на ім‘я у шлюбі - право чоловіка та дружини йменуватися у шлюбі своїм іменем чи безперешкодно змінити його у встановленому законом порядку

Право на материнство - таке, що охороняється законом право дружини на створення їй у сім'ї умов для збереження її здоров'я та народження здорової дитини та для поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків

Право на особисту свободу - таке що охороняється законом право чоловіка та дружини на вибір місця свого проживання, на вжиття заходів, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства, щодо підтримання чи припинення шлюбних відносин

Право на прізвище у шлюбі - право дружини, чоловіка зберегти у шлюбі своє прізвище чи змінити його у спрощеному порядку, обравши спільне прізвище для обох, чи шляхом приєднання прізвища одне до одного

Предмет сімейного права - особисті немайнові та такі, що випливають з них майнові відносини людей, що виникають на основі шлюбу та сім'ї та регулюються нормами сімейного права

Принцип матеріальної підтримки членів сім'ї, які потребують матеріальної допомоги - батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття; повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків; подружжя повинно матеріально підтримувати одне одного на випадок потреби, а в разі відмови в такій підтримці той з подружжя, що потребує матеріальної допомоги, має право одержувати утримання від іншого з подружжя в примусовому порядку, якщо останній спроможний його надати

Принцип неприпустимості свавільного втручання будь-кого у сімейні справи та повага до сімейного життя - правом сімейні відносини регулюються лише у тій частині, у якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства

Принцип одношлюбності (моногамії) - будь-яка особа може одночасно перебувати тільки в одному офіційно зареєстрованому шлюбі

Принцип повної рівності чоловіка і жінки в особистих і майнових правах і обов’язки у шлюбі та сім’ї – чоловік та дружина мають однакові права та однакові обов‘язки у шлюбі, однакове право брати участь у вирішенні питань життя сім‘ї, рівні права щодо дітей

Принцип пріоритету сімейного виховання дітей - сім’я є природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення, тому перевага завжди повинна надаватися сімейним формам виховання дітей

Принцип свободи розірвання шлюбу - ніхто не вправі примусити особу перебувати у шлюбі проти її волі; якщо продовження подружнього життя стало неможливим подружжя вправі розірвати шлюб у встановленому порядку;

Принцип свободи шлюбу і добровільності укладення шлюбу - укладення шлюбу і вибір дружини або чоловіка здійснюється довільно, за власним бажанням; держава захищає право на вільний вибір дружини або чоловіка

Принципи сімейного права - основні засади, керівні ідеї, відповідно до яких здійснюється правове регулювання сімейних суспільних відносин

Припинення шлюбу - припинення правовідносин подружжя, що засновані на офіційно зареєстрованому шлюбі; припинення прав та обов‘язків дружини та чоловіка, які існують у шлюбі

Пряма лінія родства - родство, засноване на походженні однієї особи від іншої; Вона є низхідна (від пращурів до нащадків: дід, батько, внук, правнук) та висхідна (від нащадків до пращурів: внук, син, батько, дід)

Реєстрація шлюбу – акт реєстрації громадянського стану, який здійснюється уповноваженими органами держави за заявою чоловіка та жінки, за наявності передбачених законом умов та посвідчує факт створення сім‘ї і виникнення прав та обов‘язків подружжя

Режим окремого проживання подружжя – встановлений судом за заявою подружжя або позовом одного з них у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно режим роздільного проживання, що зумовлює певні правові наслідки

Родство - кровний зв’язок (кровна спорідненість) осіб, які походять один від одного або від спільного предка.

Розірвання шлюбу – передбачена законом процедура припинення шлюбу шляхом розлучення подружжя в органах РАЦС або в суді

Свояцтво - це відносини між родичами одного з подружжя з іншим з подружжя (теща, зять, свекруха, вітчим …) або між родичами обох з подружжя (між зведеними братами і сестрами, братом дружини і братом чоловіка...), в їх основі - шлюбний союз, з припиненням якого припиняються і відносини свояцтва

Система сімейного права - впорядкована сукупність сімейно-правових норм та інститутів, розміщених у певній послідовності та пов'язаних між собою загальними принципами

Сім‘я – коло осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки

Сім‘я пуналуа — історична форма групової сім‘ї, ступінь розвитку сім'ї, коли заборонено шлюбні зв'язки між членами одного родового шару спорідненої групи, тобто не можуть бути в подружньому зв'язку рідні брати і сестри; шлюбні зв‘язки допускаються між іншими родичами, які належать до одного прошарку покоління;

Сімейне право - сукупність правових норм, які регулюють особисті немайнові та такі, що випливають з них майнові відносини людей, що виникають на основі шлюбу та сім'ї

Сімейні правовідносини - це врегульовані нормами сімейного права особисті немайнові та такі, що випливають з них майнові відносини людей, що виникають на основі шлюбу та сім'ї

Спільне сумісне майно подружжя – майно, що придбане чоловіком та дружиною під час перебування у офіційно зареєстрованому шлюбі, яке належить кожному з них рівною мірою у повному обсязі, володіння, користування та розпорядження яким вони здійснюються за взаємною згодою

Спір про батьківство – спірне правовідношення щодо визнання батьківства, що виникає між особою, котра вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, яка в момент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з іншим чоловіком, та цим чоловіком, якщо він записаний батьком дитини (оспорювання батьківства можливе у передбачених законом випадках і за позовами інших осіб, зокрема спадкоємців особи, яка записана батьком, а також матері дитини)

Умови укладення шлюбу – передбачені законом обставини, наявність яких під час укладення шлюбу є обов‘язковою для того, щоб він був дійсним; в Україні: досягнення шлюбного віку та взаємне згода осіб, які одружуються

Умови усиновлення - передбачені законом вимоги щодо осіб усиновлювачів та інших обставин, які є обов‘язковими для того, щоб усиновлення могло бути здійснене

Усиновлений – неповнолітні хлопчик чи дівчинка, що прийняті у сім‘ю на правах сина чи дочки у порядку, встановленому законом для усиновлення

Усиновлення - прийняття особою дитини у свою сім’ю на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, що здійснюється у найвищих інтересах дитини для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя

Усиновлювач - повнолітня дієздатна особа, яка усиновила дитину у порядку, встановленому законом

Фіктивний шлюб - шлюб, зареєстрований без наміру створити сім‘ю, у зв‘язку з чим визнається судом недійсним

Центр з усиновлення дітей - державний орган, що створений при Міністерстві освіти та науки України, в компетенції якого контроль за здійсненням усиновлення дітей в Україні та формування інформаційних банків даних щодо дітей, які можуть бути усиновлені

Шлюб - сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану

Шлюбний вік – встановлений законом вік, при досягненні якого дозволяється укладати шлюб; в Україні: для жінок – 17 років, для чоловіків – 18 років

Шлюбний договір - нотаріально посвідчена угода, що укладається особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу або подружжям, в якій вони врегульовують майнові відносини, визначають свої взаємні майнові права та обов’язки як подружжя та як батьків

<< | >>
Источник: Шимон С.І.. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 2003

Еще по теме СЛОВНИК КЛЮЧОВИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ: