<<
>>

Висновки до розділу 3

Проведений аналіз правового регулювання принципу незворотності дії закону в часі в Україні та відповідної правозастосовної практики показав, що принципу незворотності загалом приділялося достатньо уваги, що випливає з широкої правової регламентації «Lex ad praetorian non valet», останній закріплений не тільки Конституцією, але й багатьма галузевими нормативними актами, що, вочевидь, свідчить про важливість та необхідність останнього в правовому житті суспільства; ключових позицій принципу в українському судочинстві.

Тільки його безпосередньому аналізу КСУ присвятив вісім своїх рішень.

Однак поряд з позитивними моментами є, звичайно, негативні, зумовлені, насамперед, не зовсім глибинним розумінням соціального призначення цього принципу представниками законодавчого органу, що, відповідно, відображається на якості українського судочинства в цілому.

Два суперечливих рішення Конституційного Суду України щодо тлумачення статті 58 Конституції України породили плутанину в практиці судів загальної юрисдикції. Йдеться про рішення відносно суб'єктного складу застосування принципу незворотності (№1-рп/99 від 9 лютого 1999 р.) та щодо меж дії його винятку (№3-рп/2001 від 05.04.2001 р.).

З огляду на це, існує необхідність у вдосконаленні текстуального формулювання принципу «lex ad praetorian non valet» у ст.58 Конституції України в частині розширення меж дії винятку із принципу незворотності, шляхом поширення його дії не тільки на нормативно-правові акти які пом'якшують чи скасовують відповідальність особи, але й на інші, які будь- яким чином поліпшують правове становище особи, та передбаченні застереження про однакове застосування принципу як до фізичних, так і до юридичних осіб.

Окремі положення цього розділу відображені у науковій праці [63].

<< | >>
Источник: Абрамович Руслана Миколаївна. Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до розділу 3:

 1. Методи дослідження
 2. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 3. Огляд історіографії
 4. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 5. Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст лІтопису. Мова літопису. Зміст літопису
 6. YI. Погляди автора літопису Самовидця, його симпатії й антипатії
 7. Про присилку на Ніжинське воєводство Савелова з супровідною патріаршою грамотою до гетьмана; про відвідання митрополитом Ясинсъким своєі єпархГі і про посвячення великоі мурованої церкви в Лубенському монастирі; про Петрикову втечу із Січі в Крим і про постановлення його гетьманом на Каланчаку; про Петрикові похвалки в тодішньому його намірі; про солтанський марш з Петри- ком на Малу Росію і про іхн
 8. ВИСНОВКИ.
 9. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 10. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 11. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 12. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
 13. ВСТУП
 14. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -