<<
>>

Висновки до розділу 1

Результати порівняльно-правового дослідження, викладені у цьому розділі дозволяють зробити наступні висновки:

1. Еволюційний шлях принципу незворотності дії закону в часі розпочинається з римського права.

І хоча чимало історичних джерел вказують на стародавні часи, як початкову ідейну основу принципу, все ж первинне юридичне оформлення принципу здійснили античні мислителі, які спочатку розробивши окремі аспекти незворотності в площині кримінального права, згодом звели в єдиний принцип «Lex ad praetorian non valet» з розширеною галузевою сферою дії останнього. Закріпили принцип незворотності Конституція імператора Константина (306-337 рр.), Конституція імператора Римської імперії Феодосія I (379-395 рр.), Кодекс імператора східної Римської імперії Феодосія II (408-450 рр.), Конституція імператора Візантії Анастасія I (491-518 рр.), Кодекс Візантійського імператора Юстиніана (527-565 рр.), кодифікація Юстиніана «Corpus iuris Civillis». Чого не можна сказати про виняток із принципу незворотності («lex retro agit in mitius»), який в епоху Античності існував лише в ідейному вигляді, подекуди простежуючись в правових реформах тієї доби.

2. Канонічне та звичаєве право Середньовіччя особливого прогресу в розвиток незворотності загалом не внесли, швидше навпаки. Проте це не завадило активному дослідженню «Lex ad praetorian non valet» юридичною доктриною, особливо аспектів, дотичних природному праву. На противагу принципу, виняток в середньовічну добу набуває змістової вираженості, все частіше простежується в правових документах цього часу.

3. Новий час фактично повністю відновив еволюційні здобутки незворотності в Античні часи, в тому числі через ліберально-демократичні революції, хвиля яких прокотилася в XVII-XVIII ст. Наслідком цих революцій стало прийняття історично значущих правових документів, таких як Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 р., Французька декларація

прав людини і громадянина 1787 р., Конституції, прийняті внаслідок Великої Французької революції. Всі вони містили принцип незворотності дії закону в часі.

Виняток із принципу незворотності в епоху Нового часу практично не зустрічався взагалі.

4. Новітній час лиш розвинув еволюційні надбання незворотності попередніх віків. Не зупинили цей розвиток ані війни, ані антидемократичні режими, характерні для Європи ХХ ст. Останні, навпаки, створили передумови для стрімкого розвитку та остаточного правового становлення «Lex ad praetorian non valet». Як відомо в цей період принцип незворотності дії закону в часі увійшов до основних законів більшості країн світу, його закріпили такі міжнародно-правові документи тієї доби, як Загальна декларація прав людини 1948 р., Конвенція про захист прав і основоположних свобод 1950 р., Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р. З певністю можна припустити, що саме ХХ століття підняло «Lex ad praetorian non valet» до рівня основоположного фундаментального принципу, над яким воля законодавця не мала впливу.

5. Крім того, в еволюційному ланцюгу принципу незворотності дії закону в часі в ХХ ст., слід відмітити зміцнення його позицій на внутрішньодержавних законодавчих рівнях, до того ж серед країн різних правових систем. Зростаюча текстуально-конструктивна довершеність принципу в конституціях держав романо-германської правової сім'ї є цілком закономірною і пов'язана з цією сім'єю. Деякою несподіванкою може вважатись присутність «Lex ad praetorian non valet» в основних законах країн традиційно-релігійної та соціалістичної правових сімей, що, обумовлено процесами глобалізації та ще раз вказує на надпозитивний природно- правовий характер принципу незворотності дії закону в часі.

Положення цього розділу знайшли своє відображення в науковій праці «Еволюція та співвідношення принципів «Nullum crimen sine lege», «nulla poena sine lege» та «Ex post facto law» [61].

<< | >>
Источник: Абрамович Руслана Миколаївна. Принцип незворотності дії закону в часі: еволюція, стан та перспективи вдосконалення його застосування в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2015. 2015

Еще по теме Висновки до розділу 1:

 1. Методи дослідження
 2. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 3. Огляд історіографії
 4. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 5. Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст лІтопису. Мова літопису. Зміст літопису
 6. YI. Погляди автора літопису Самовидця, його симпатії й антипатії
 7. Про присилку на Ніжинське воєводство Савелова з супровідною патріаршою грамотою до гетьмана; про відвідання митрополитом Ясинсъким своєі єпархГі і про посвячення великоі мурованої церкви в Лубенському монастирі; про Петрикову втечу із Січі в Крим і про постановлення його гетьманом на Каланчаку; про Петрикові похвалки в тодішньому його намірі; про солтанський марш з Петри- ком на Малу Росію і про іхн
 8. ВИСНОВКИ.
 9. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 10. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 11. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 12. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
 13. ВСТУП
 14. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 15. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
 16. ВСТУП
 17. Сучасний стан наукової розробки кримінально-виконавчих засад забезпечення виконання покарань у виді позбавлення волі
 18. Стан наукової розробки питань, що стосуються запобігання злочинам, які вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 19. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 20. ВСТУП
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -