<<
>>

Висновки до розділу 1

1. Адміністративно-правове забезпечення функціонування системи електронних закупівель - це взаємозалежна система організаційно-правових і адміністративно-технічних засад, адміністративного інструментарію діяльності публічної адміністрації на основі використання сертифікованих технічних засобів і відповідних комп’ютерних програм, які створюють належні умови для забезпечення товарами і послугами публічні установи, організації і підприємства.

2. Зміст правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні базується на комплексній нормативній базі, як сукупності норм вітчизняного законодавства та міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України, що регулюють питання забезпечення публічних юридичних осіб усім необхідним для надання громадянам та іншим особам адміністративних послуг, належного функціонування апарату держави в цілому.

3. Зі змісту деяких статей Конституції України можна зробити висновок, що принципи публічних закупівель є логічним продовженням конституційних норм стосовно гарантування прав і свобод людини і громадянина, належного функціонування бюджетної системи, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

4. «Стимулом» ратифікації Україною міжнародних договорів та прийняття нових реформаторських нормативно-правових актів у сфері публічних закупівель виступила Угода про асоціацію України та ЄС (запроваджує основні форми співпраці України та ЄС), підсумком якої є ратифікація Україною Угоди про державні закупівлі СОТ (визначає загальнообов’язкові засади здійснення державних закупівель) та схвалення Стратегії реформування системи публічних закупівель (розкриває провідні напрями впровадження системи електронних закупівель та заходи реформування сфери публічних закупівель);

5. Публічні закупівлі - це система замовлень зі сторони публічних органів, порядок якої встановлюється та визначається законодавством, здійснюється під контролем органів публічної влади та громадськості з метою задоволення суспільних та економічних інтересів держави.

Електронна система публічних закупівель - це визначена законодавством інформаційно-телекомунікаційна система адміністративних процедур, які здійснюються суб’єктами закупівельного процесу, контролюються і забезпечуються органами державної влади та носять публічний характер.

6. Публічний характер системи електронних закупівель виражається через дотримання загальних інтересів усіх суб’єктів закупівельного процесу, громадськості та суспільства, які реалізуються через здійснення законних та вигідних закупівель, а сама процедура їх проведення є відкритою та доступною для всіх.

7. Принципи функціонування електронної системи публічних

закупівель - це основоположні вимоги, що виражають загальні тенденції здійснення публічних закупівель, базуються на доктрині верховенства права, використовуються при здійсненні публічних закупівель та оскарженні процедури закупівель та носять як формально визначений, так і доктринальний характер.

8. Принципи функціонування електронної системи публічних

закупівель виражають загальні та специфічні концептуальні засади здійснення публічних закупівель. Принцип добросовісної конкуренції серед учасників публічних закупівель означає, що кожен учасник публічних закупівель повинен дотримуватися загальних правових, а також етично- моральних правил при задоволенні своїх інтересів. Принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель визначає, що всі адміністративні процедури публічних закупівель здійснюються виключно через офіційну базу даних (Prozorro), яка є відкритою та доступною як для учасників закупівельного процесу, так і для громадськості. Принцип запобігання корупційним діям і зловживанням є провідною антикорупційною засадою, яка розкривається через публічність усіх дій у сфері закупівельного процесу та дієвий механізм правового регулювання на корупційні правопорушення.

9. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні полягає у системі взаємопов’язаних адміністративно-правових елементів - функцій, завдань, повноважень (адміністративних обов’язків і прав), відповідальності визначених законодавством контролюючих органів, суб’єкта адміністративного оскарження торгів та правоохоронних органів, спрямованих на дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель з метою задоволення економічних та суспільних інтересів громадян, інших учасників закупівельного циклу, держави та суспільства в цілому.

10. До органів публічної адміністрації, які забезпечують функціонування системи електронних закупівель в Україні віднесено Уповноважений орган як провідний суб’єкт забезпечення (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), контролюючі органи (Державна аудиторська служба України, Державна казначейська служба України, Рахункова палата України), орган оскарження (Антимонопольний комітет України) та правоохоронні органи в системі органів державної влади.

11. Функції та повноваження Уповноваженого органу в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України умовно можна поділити на: нормотворчі, що полягають у нормотворчому забезпеченні публічних закупівель; матеріально-технічні, які полягають у інформаційному забезпеченні системи електронних закупівель; представницько - консультативні, що полягають як в наданні адміністративних послуг, так і підтримці міжнародного співробітництва.

12. Державна аудиторська служба України є контролюючим центральним органом виконавчої влади, що поряд з іншими суб’єктами виконує контролюючі повноваження у сфері функціонування електронної системи публічних закупівель задля раціоналізації та належного цільового використання державних коштів.

13. Антимонопольний комітет України є особливим суб’єктом у сфері функціонування електронної системи публічних закупівель, оскільки виступає контролюючим органом та органом оскарження, тобто має подвійний адміністративно-правовий статус у сфері публічних закупівель, який характеризується наявністю повноважень щодо контролю за дотриманням законодавчих закупівельних вимог щодо попередження або припинення правопорушень у сфері публічних закупівель та щодо оскарження неналежного дотримання закупівельних вимог.

14. Правоохоронні органи, а саме органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Служба безпеки України та прокуратура України, поєднуючи власні основні завдання, виконують повноваження у сфері публічних закупівель відповідно до певної специфіки, для дотримання суб’єктами закупівельного процесу вимог законодавства та притягнення винних осіб до відповідальності.

<< | >>
Источник: СЕЛІВАНОВА НАТАЛЯ ПЕТРІВНА. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 1: