<<
>>

§ 4. Класифікація злочинів

1. Під класифікацією злочинів розуміють поділ їх на групи залежно від того чи

іншого критерію. Так, залежно від форми вини злочини можна поділити на умисні і

необережні; залежно від ступеня завершеності злочинної діяльності — на закінчені

і незакінчені тощо.

Кожна з таких класифікацій може вирішувати конкретні

завдання, а тому має і теоретичне, і практичне значення (наприклад, ст. 13 КК,

що визначає закінчений і незакінчений злочини).

Однак розвиток кримінального права останнім часом нерозривно пов'язаний із

завданням індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання залежно від

тяжкості злочину. Кримінальні кодекси багатьох держав, прийняті в останні роки,

тією чи іншою мірою передбачають спеціальні норми щодо класифікації злочинів

залежно від їх тяжкості (ступеня суспільної небезпечності). Це, наприклад, КК

Росії, Латвії, Іспанії.

2. Саме така класифікація міститься в ч. 1 ст. 12 КК України, яка встановлює, що

залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості,

середньої тяжкості, тяжкі та особливо т я ж к і. Із змісту цієї норми можна

зробити однозначний висновок, що законодавець за основу такої класифікації бере

матеріальний критерій, що відбиває внутрішню соціальну сутність злочинів —

ступінь їх тяжкості, небезпечності для суспільних відносин, які охороняються

кримінальним законом.

Як вже зазначалося в § 1 цього розділу, ступінь суспільної небезпечності, що

відображає ступінь тяжкості злочину, виражається в сукупності його об'єктивних і

суб'єктивних ознак: важливості об'єкта, характері діяння, способах його

вчинення, тяжкості наслідків, формі і видах вини, мотивах і меті тощо. Саме тому

класифікація злочинів за ступенем тяжкості є суттєвою, універсальною, такою, що

визначає зміст і структуру інститутів кримінального права.

Поряд з матеріальним критерієм класифікації законодавець у ст.

12 передбачає й

ЇЇ формальний критерій — певний вид і розмір покарання, типовий, такий, що

найбільш повно відображає тяжкість конкретної групи (категорії) злочинів. Так,

для злочинів невеликої

тяжкості закон передбачає, як граничний критерій, покарання у виді позбавлення

волі на строк не більше двох років або інше, більш м'яке покарання; для злочинів

середньої тяжкості — покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти

років; для тяжких злочинів — покарання у виді позбавлення волі на строк не

більше десяти років, а для особливо тяжких — покарання у виді позбавлення волі

понад десять років або довічного позбавлення волі.

Наявність у законі не тільки матеріального, але і формального критеріїв

пояснюється тим, що саме покарання, передбачене у санкції конкретної статті КК,

є тією мірою, що найбільш повно виражає ступінь суспільної небезпечності

злочину, дозволяє розмежувати їх за тяжкістю і визначити їх різні правові

наслідки. Це ж дає законодавцю можливість об'єднати в одну категорію близькі за

ступенем суспільної небезпечності злочини і визначити типову санкцію — вид і

розмір покарання, що є показником для певної групи злочинів, які належать до

однієї категорії. При цьому злочини, що належать до однієї категорії, повинні

мати санкції, максимальні розміри яких обмежені межами типової санкції,

зазначеної у ст. 12. Так, наприклад, виходячи з ч.З ст.12, типовою санкцією для

злочинів середньої тяжкості є покарання у виді позбавлення волі на строк не

більше п'яти років. Це значить, що до цієї категорії будуть належати різні види

злочинів, у санкціях яких позбавлення волі не перевищує п'яти років. Це,

наприклад, і умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст.

116), і грабіж (ч. 1 ст. 186), і давання хабара (ч. 1 ст. 369).

3. Встановлена в ст. 12 класифікація злочинів на чотири категорії знаходить своє

конкретне відбиття в інститутах Загальної й Особливої частин.

При цьому чітко

виявляється позиція законодавця щодо застосування пільгових інститутів до осіб,

які вчинили злочин невеликої і середньої тяжкості. Так, наприклад, готування до

злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності

взагалі (ч. 2 ст. 14); можливість звільнення від кримінальної відповідальності

пов'язується з вчиненням злочинів невеликої чи середньої тяжкості (статті 45^8).

Звільнення від покарання також можливе лише при вчиненні злочинів невеликої і

середньої тяжкості (ч. 4 ст. 74 й ін.).

Щодо злочинів тяжких або особливо тяжких, то з ними закон пов'язує найбільш

суворі наслідки, такі, наприклад, як можливість призначення за особливо тяжкий

злочин довічного позбавлення волі (ст. 64), або призначення такого додаткового

покарання, як позбавлен-

ня військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (ст.

54). Конфіскація майна може бути застосована лише за тяжкі та особливо тяжкі

корисливі злочини (ст. 59); найбільш тривалі строки давності, погашення і зняття

судимості встановлюється саме за тяжкі і особливо тяжкі злочини (статті 49, 80)

тощо.

Передбачена ст. 12 класифікація злочинів відбита й у нормах Особливої частини

КК: у багатьох статтях вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину виступає як

основна або кваліфікуюча ознака. Наприклад, заздалегідь не обіцяне приховування

злочинів карається як самостійний злочин, якщо воно пов'язане з приховуванням

тяжкого чи особливо тяжкого злочину (ст. 396); створення злочинної організації

передбачає таку ознаку, як мета вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину

(ст. 255). У частині 2 ст. 383 і ч. 2 ст. 384 кваліфікуючою ознакою визнається

вчинення цих злочинів, якщо вони поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому або

особливо тяжкому злочині.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 4. Класифікація злочинів:

 1. § 27. Класифікація доказів та їх джерел у кримінальному процесі.
 2. § 21. Класифікація доказів та їх джерел у кримінальному процесі.
 3. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 4. § 1. Поняття злочину та його ознаки
 5. § 4. Класифікація злочинів
 6. § 1. Поняття і значення складу злочину
 7. § 3. Види об'єктів злочинів
 8. а. Припустимі класифікації
 9. б. Класифікація, яка застосовується для перевірки законів, що перешкоджають реалізації фундаментальних прав
 10. Стаття 12. Класифікація злочинів
 11. §1. Поняття та значення версій як методу гіпотетичного пізнання при розслідуванні злочинів
 12. §2. Поняттята класифікація вогнепальної зброї
 13. §1. Криміналістична класифікація та характеристика злочинів, пов'язаних з пожежами