<<
>>

§ 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність

1. Тлумачення закону полягає у з 'ясуванні і всебічному розкритті його змісту з

метою його точного застосування. Тлумачення не може бути довільним, таким, що

виходить за межі волі законодавця, вираженої в тексті закону.

Тлумачення закону поділяється на види залежно від суб'єкта тлумачення, прийомів

(засобів) та обсягу тлумачення.

В теорії кри-

мінального права існують й інші критерії класифікації тлумачень кримінального

закону.

2. Залежно від суб'єкта, який роз'яснює закон, розрізняють легальне (або

офіційне), судове і наукове (або доктринальне) тлумачення.

Легальним (офіційним) зветься тлумачення, що здійснюється органом державної

влади, уповноваженим на те законом. Згідно з п. 2 ст. 150 Конституції України

правом офіційного тлумачення законів, в тому числі кримінальних, наділений

Конституційний Суд України. Це тлумачення — вид правової діяльності високого

юридичного рівня, оскільки акти конституційного тлумачення законів мають силу

останніх. У цьому тлумаченні можливі елементи розвитку закону, але суворо в

межах норми права, що тлумачиться. Положення, що наводяться в акті легального

тлумачення, є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не

можуть бути оскаржені.

Судове тлумачення — це найбільш поширене і частіше за все застосовуване

тлумачення. Воно має два різновиди:

а) казуальне тлумачення, що дається судами при розгляді конкретної кримінальної

справи. Цей вигляд тлумачення здійснює суд будь-якої інстанції. Таке тлумачення

є обов'язковим тільки по тій справі, у зв'язку з якою воно проводилося. Оскільки

судове тлумачення може виходити від вищих судових органів, то одночасно воно

може бути взірцем правильного застосування закону для нижчих судів при розгляді

аналогічних справ;

б) правозастосовне тлумачення, що дається в рекомендаціях Пленуму Верховного

Суду України з найбільш складних питань застосування КК.

Внаслідок вивчення і

узагальнення судової практики, а також у відповідь на запити судових органів і

прокуратури Пленум Верховного Суду України має право давати роз'яснення про

правильність застосування того чи іншого закону при здійсненні правосуддя. Такі

роз'яснення впливають на практику судів при розгляді ними конкретних

кримінальних справ. Ними широко користуються інші суб'єкти застосування норм

кримінального права. Прикладом такого роз'яснення може бути тлумачення, яке

здійснив Пленум Верховного Суду України з питання щодо поняття попереднього

зговору групи осіб при одержанні хабара. В постанові від 7 жовтня 1994 р. № 12

«Про судову практику у справах про хабарництво» Пленум пояснив: «Хабар слід

вважати одержаним за попереднім зговором групою осіб, якщо у вчиненні злочину

брали участь як спів-виконавці дві чи більше службові особи, які домовилися про

спіль-

не одержання хабара, як до, так і після отримання пропозиції про дачу хабара,

але до її одержання». Однак такі роз'яснення не можуть підміняти закон,

звужувати або розширювати його зміст. Пленум Верховного Суду України — не

законодавчий орган. Він тільки дає на підставі закону рекомендації, які повинні

грунтуватися на законі, виходити з його змісту, а іноді усувати виявлені

практикою непорозуміння, різночитання чинного законодавства.

Наукове (доктринальне) тлумачення — це тлумачення закону, що дається науковими і

навчальними юридичними установами, окремими вченими і практиками в монографіях,

підручниках, навчальних посібниках, статтях, науково-практичних коментарях,

експертних висновках. Це тлумачення не має обов'язкової сили, але відіграє

помітну роль у розвитку науки кримінального права, враховується при підготовці

нових законів про кримінальну відповідальність, допомагає практиці в правильному

застосуванні таких законів.

3. Прийоми (засоби) тлумачення законів про кримінальну відповідальність можуть

бути різними. Серед них потрібно виділити: граматичне, систематичне та історичне

тлумачення.

Граматичне (або філологічне) тлумачення полягає у з'ясуванні змісту

кримінально-правової норми шляхом етимологічного або синтаксичного аналізу її

тексту, а також з'ясування значення і змісту слів, термінів, понять,

застосованих в законі про кримінальну відповідальність.

Так, із змісту ст. 208

«Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків»

видно, що для притягнення до відповідальності за цією статтею досить встановити

в діях особи незаконне, на порушення порядку, встановленого законом, відкриття

або використання за межами України валютних рахунків. Для відповідальності за

цією статтею досить встановити одну із зазначених у ній дій, оскільки між

поняттями «відкриття» і «використання» стоїть роз'єднувальний союз «або».

Систематичне тлумачення полягає у з'ясуванні змісту закону, його окремих

положень шляхом зіставлення з іншими положеннями цього ж або іншого закону.

Найчастіше зіставляються положення різних норм КК. Наприклад, поняття «службова

особа», використане в ст. 238, з'ясовується шляхом звернення до п. 1 примітки до

ст. 364, де'дається визначення службової особи. Нерідко норма КК, що

тлумачиться, зіставляється з нормами кримінально-процесуального,

адміністративного, цивільного, трудового законодавства. Так, для тлумачення

змісту

ст. 371, в якій використані поняття «затримання», «привід», «арешт», потрібно

звернутися до відповідних статей КПК.

Історичне тлумачення закону полягає у з'ясуванні умов, причин, соціальних

чинників, що обумовили його прийняття, зверненні до аналогічних кримінальних

законів, що були чинними раніше. Іноді для розкриття змісту закону знайомляться

з його проектом, пояснювальними записками, матеріалами обговорення проекту,

думками окремих вчених, які брали участь у розробці закону. Цей прийом

тлумачення застосовується, як правило, науковцями при дослідженні кримінального

законодавства. Історичне тлумачення дає можливість більш точно з'ясувати ті

завдання, які ставив законодавець, приймаючи КК або окремі норми, що входять в

нього.

4. Тлумачення за обсягом (результатом) може бути буквальним, обмежувальним та

поширювальним.

Буквальним (або адекватним) називається тлумачення, згідно з яким дійсний зміст

кримінально-правової норми точно (буквально) відповідає її текстуальному

вираженню (тексту, букві).

Таке тлумачення має місце у випадках, коли зміст

норми закону або якоїсь її частини збігається з її словесним викладенням.

Наприклад, диспозиція ч. 1 ст. 114 «Шпигунство» дає точне уявлення про предмет

злочину та суб'єкта шпигунства — це іноземець або особа без громадянства. Жодна

з цих ознак не може бути витлумачена більш широко або вузько від буквального

змісту. Як правило, буквально тлумачаться санкції норм Особливої частини КК.

Обмежувальне тлумачення має місце при неспівпаданні тексту і змісту

кримінально-правової норми, коли її значення більш вузьке за словесне вираження.

Обмежувальне тлумачення дає підставу за-;тосовувати закон до більш вузького кола

випадків, ніж це виходить 5 його тексту. Наприклад, у ст. 304 встановлена

відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. За текстом

ст. 22 кримінальна відповідальність за цей злочин може мати місце, якщо особа

досягла шістнадцятирічного віку. Хоч ніяких винятків з цього положення немовби і

немає, однак очевидно, що у ст. 304 маються на увазі випадки втягнення

неповнолітніх у злочинну діяльність дорослими, тобто особами, що досягай

вісімнадцятирічного віку.

Поширювальне тлумачення має місце при неспівпаданні тексту і змісту

кримінально-правової норми, коли її значення ширше за текстуальне словесне

вираження. Поширювальне тлумачення надає кримінально-правовій нормі більш

широкого змісту і дозволяє засто-

совувати її до більш широкого кола випадків, ніж це буквально вказано в самому

тексті статті КК. Наприклад, у ч. 1 ст. 213 вказано на операції з брухтом

кольорових і чорних металів, здійснювані без державної реєстрації або без

спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством. У

цьому разі поняття «законодавство» охоплює не тільки закони в буквальному

значенні, а й підзаконні (нормативно-правові) акти, якими регулюються порядок та

умови державної реєстрації або одержання відповідного дозволу (ліцензії).

Обмежувальне і поширювальне тлумачення не «звужують» і не «розширюють» зміст

закону, а лише виявляють його дійсний смисл, який може бути або більш вузьким,

або більш широким порівняно з текстом цього закону, його буквальним вираженням.

5.

Поширювальне тлумачення закону слід відрізняти від зовні схожого на нього

застосування закону за аналогією. Під аналогією закону розуміють застосування до

суспільне небезпечного діяння, що прямо не передбачене законом в момент його

вчинення, статті КК, яка встановлює кримінальну відповідальність за найбільш

схожий за важливістю і характером злочин. До 1958 р. аналогія закону допускалася

кримінальним законодавством (ч. З ст. З Основних начал кримінального

законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р., ч. 2 ст. 7 КК Української

РСР 1927 р.). На відміну від аналогії закону поширювальне тлумачення засноване

на існуванні в КК кримінально-правових норм, де ознаки злочину описані або

загальним чином, або не досить чітко, або суперечливо. Тлумачення цих ознак,

встановлення їх змісту відповідають дійсному смислу конкретної норми, тобто

законодавець «мав на увазі» саме такий її зміст. Отже, поширювальне тлумачення

нічого до закону не додає, а лише більш точно розкриває його зміст. Аналогія ж

має місце тоді, коли дане діяння як злочинне в законі не передбачене, коли в

законі є прогалина. КК України 2001 р. у ч. 4 ст. З прямо заборонив застосування

закону за аналогією. Кримінальна відповідальність за КК можлива тільки за

вчинення суспільне небезпечного діяння, передбаченого статтею Особливої частини,

де дається вичерпний перелік злочинів. Неможливо застосування за аналогією і

статей Загальної частини КК, що практика іноді використовувала при дії КК 1960

р.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність:

 1. 6. Тлумачення кримінального закону, його види та прийоми
 2. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 3. § 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 4. § 6. Наука кримінального права
 5. § 1. Поняття кримінальної відповідальності
 6. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 7. § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
 8. § 2. Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
 9. § 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
 10. 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права
 11. НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ Й ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ОСНОВ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СОЮЗУ PCP І СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК