<<
>>

§ 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

1. Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну

відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння (ч. 2 ст. 4 КК). Чинним

визнається закон, що вже набрав чинності.

У зв'язку з цим принципове значення

мають питання про час прийняття, оприлюднення та набрання законом чинності і про

час припинення його чинності. Встановлення цих меж є важливим для вирішення

питань, що можуть виникнути при зіткненні (колізії) законів у зв'язку з їх

застосуванням до конкретного суспільне небезпечного діяння, коли, наприклад, під

час вчинення такого діяння діяв один закон про кримінальну відповідальність, а

під час розгляду справи в суді діє вже інший закон.

2. Після прийняття Верховною Радою України кримінального закону (дата прийняття

обов'язково супроводжує офіційний текст закону) він підписується Головою

Верховної Ради України і направляється Президентові України для підпису і

оприлюднення. Згідно з ст. 94 Конституції України Президент України протягом

п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та

офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і

сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі, якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон

для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має

бути підписаний та офіційно оприлюднений. Якщо при повторному розгляді закон

буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її

конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та

офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

3. Оприлюднення закону — самостійна стадія процесу набрання законом чинності.

Воно має велике юридичне значення і полягає у доведенні до відома громадян і

державних органів від імені Президента України повного і точного тексту закону

державною мовою шляхом його поміщення в офіційному виданні.

Згідно з Указом

Президента України від 10 червня 1997 р. «Про порядок офіційного оприлюднення

нормативно-правових актів та набрання ними чинності» такими виданнями є

«Офіційній вісник Україні», «Відомості Верховної Ради Україні» і газета

«Урядовий кур'єр». Регламент Верховної, Ради передбачає як офіційну також

публікацію закону в газеті «Голос України». В окремих випадках закон може бути

оприлюднений через телебачення та радіо. Офіційне оприлюднення закону

здійснюється після включення його в Єдиний державний реєстр нормативних актів із

вказівкою присвоєного йому реєстраційного коду.

Закони України можуть бути опубліковані і в інших виданнях, але лише після їх

офіційного оприлюднення. Публікація закону в інших виданнях носить інформаційний

характер і не може бути використана для офіційного застосування.

4. Питання про час набрання; законом чинності врегульоване в ч. 1 ст. 4 КК:

«Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня

його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не

раніше дня його опублікування». Це положення включено в КК відповідно до ч. 5

ст. 94 Конституції України. На підставі цього можливі три строки набрання новим

законом чинності:

1) після десяти днів з дня його офіційного оприлюднення, але не раніше дня його

опублікування. Практично строки оприлюднення та опублікування закону збігаються.

При розрахунку десяти днів сам день опублікування закону до їх числа не входить.

Тому, якщо закон був опублікований, наприклад, 1 вересня, то він набирає

чинності з нуля годин 12 вересня;

2) з дня його опублікування в офіційному виданні. Формулювання «закон набирає

чинності з дня його опублікування» досить часто зустрічається у текстах

кримінальних законів. Наприклад, таке формулювання було дано у розділі II Закону

України від 7 жовтня 1997 р. «Про внесення змін до Кримінального і

Кримінально-процесуального кодексів України щодо посилення боротьби з

порушеннями бюджетного законодавства»;

3) з того строку, який в ньому зазначений.

Наприклад, КК України 1960 р. був

прийнятий 28 грудня, а набрав чинності (уведений в дію) з 1 квітня 1961 р.; КК

2001 р. був прийнятий 5 квітня, а набрав чинності з 1 вересня 2001 р.

5. У літературі виділяють три обставини, внаслідок яких закон про кримінальну

відповідальність втрачає чинність:

1) коли він був скасований або змінений іншим законом про кримінальну

відповідальність. У тексті нового закону міститься в цьому разі пряма вказівка

на скасування закону, що існував раніше, або на зміну окремих норм закону, що в

цілому продовжує діяти. Наприклад, Законом України від 17 червня 1992 р. із КК

1960 р. були виключені ст. 61 («Шкідництво»), ст. 62 («Антирадянська агітація і

пропаганда»), ст. 64 («Організаційна діяльність, спрямована на вчинення особливо

небезпечних державних злочинів»). Законом України від 11 липня 1995 р. була

змінена редакція глави VII Особливої частини КК 1960 р. «Посадові злочини»;

2) коли він замінений повністю чи частково іншим законом без будь-якої вказівки

про те в новому законі. Наприклад, Законом України від 28 січня 1994 р. була

дана нова редакція ст. 148 КК 1960 р. «Заняття забороненими видами

підприємницької діяльності»;

3) у зв'язку із закінченням строку дії або із зміною (усуненням) умов чи

обставин, на які закон був розрахований. Наприклад, таким нормативним актом був

Указ Президії Верховної Ради України від 26 грудня 1990 р. «Про відповідальність

за порушення правил користування картками споживача на право придбання товарів».

6. Для правильного застосування закону про кримінальну відповідальність нерідко

вирішальне значення має визначення часу вчинення злочину. Вирішення цього

питання багато в чому залежить від характеру вчиненого злочину, його специфіки.

Так, залежно від протяжності злочинів у часі розрізняють продовжувані і триваючі

злочини1. Часом вчинення триваючого злочину вважається час вчинення суб'єктом

дії або бездіяльності, з якої починається так званий «злочинний стан» (залишення

в небезпеці, втеча з місць позбавлення волі, зберігання зброї тощо).

Часом

вчинення продовжуваного злочину вважається час вчинення останньої дії з числа

декількох тотожних діянь, об'єднаних єдиним наміром (наприклад, крадіжка

останньої деталі комп'ютера, який викрадається по частинах). Часом

' Докладніше про це див. розділ XIII цього підручника.

вчинення злочину в співучасті вважається час виконання суспільне небезпечного

діяння виконавцем.

Вчинення багатьох злочинів пов'язане не тільки з виконанням суб'єктом суспільне

небезпечного діяння (дії або бездіяльності), а й з настанням певних суспільне

небезпечних наслідків, встановлювати які вимагає закон. У теорії кримінального

права немає єдності щодо питання про час вчинення таких злочинів. Одні юристи

визначають час вчинення злочину настанням зазначених в законі наслідків, інші

вважають, що часом вчинення злочину треба визнавати час вчинення дії

(бездіяльності), незалежно від часу настання суспільне небезпечних наслідків.

Остання точка зору виявилася найбільш обгрунтованою і знайшла закріплення у ч. З

ст. 4 КК, де сказано: «Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою

передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності».

7. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Як загальне

правило у ч. 2 ст. 4 КК закріплено положення про те, що злочинність і караність

діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час

вчинення цього діяння. Однак часто мають місце ситуації, коли на час вчинення

злочину діяв один закон, а на час розслідування або розгляду справи в суді — вже

інший. Ці ситуації раз у раз виникатимуть у зв'язку з набранням чинності 1

вересня 2001 р. новим КК. Поставатиме питання, який кодекс застосовувати до

злочину, вчиненого до 1 вересня, — КК 1960 р. або КК 2001 р. Це і є питання про

зворотну дію закону, тобто про можливість поширення нового закону на діяння,

вчинені до набрання цим законом чинності. Його регулює ст.

5 нового КК, згідно з

якою закон про кримінальну відповідальність має зворотну дію, якщо він: 1)

скасовує злочинність діяння; 2) пом'якшує кримінальну відповідальність. Разом з

тим закон, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну

відповідальність, не має зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК).

Надання зворотної дії в часі закону, яким скасовується злочинність діяння чи

пом'якшується покарання, є вираженням гуманізму, охорони прав людини: якщо

діяння згідно з новим законом перестало бути злочинним, то в такому разі

зводяться нанівець (зникають) соціальні і правові підстави для покарання певної

особи чи подальшого відбування нею покарання; якщо законодавець, наприклад,

дійде висновку, що за злочини, які будуть вчинені після прийняття нового закону,

досить менш суворого покарання, ніж було передбачено попереднім законом, то

немає підстав зберігати більш суворе покарання особам, які вчинили такі злочини до видання нового закону і набрання ним

чинності.

Розділ IV

Нові кримінальні закони, що скасовують злочинність діяння або пом'якшують

кримінальну відповідальність за діяння, як і ті, що встановлюють злочинність

діяння чи посилюють кримінальну відповідальність, можуть бути віднесені як до

Загальної, так і до Особливої частини КК. Так, у ст. 22 Загальної частини КК

наведено перелік злочинів, відповідальність за які настає з 14 років. До нього,

на відміну від КК 1960 р., не включена вказівка на відповідальність за

необережне вбивство. Це означає, що особа у віці від 14 до 16 років не може

нести відповідальність за необережне вбивство, в тому числі за вбивство, вчинене

до 1 вересня 2001 р., — строку набрання новим КК чинності.

Слід відмітити, що згідно з ст. 58 Конституції України закони та інші

нормативно-правові акти немають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони

пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Поняття «відповідальність»

передбачає різні форми державного примусу, в тому числі кримінальну

відповідальність.

Як вид юридичної відповідальності кримінальна відповідальність

характеризується тим, що вона пов'язана з особливим видом правопорушень —

злочином. «Відповідальність» як загальне поняття охоплює не тільки випадки,

пов'язані з призначенням і застосуванням покарання, а й випадки, пов'язані з

правовим становищем особи, до якої від імені держави застосована кримінальна

відповідальність. Тому, виходячи із ст. 58 Конституції України та положень ч. 1

ст. 5 КК, зворотну силу мають також закони, що, наприклад, поліпшують умови і

порядок відбування покарання, розширюють види звільнення від кримінальної

відповідальності та покарання, знижують строки погашення і зняття судимості та

ін. У ч. 1 ст. 5 КК законодавець, у розвиток ст. 58 Конституції України, уточнив

коло осіб, на яких поширюється зворотна дія закону. Це особи, що вчинили

відповідні діяння до набрання чинності законом, який скасовує злочинність діяння

або пом'якшує кримінальну відповідальність, а також особи, що відбувають

покарання або відбули його, але мають судимість.

8. Встановлення того, пом'якшує чи, навпаки, посилює кримінальну

відповідальність новий закон, нерідко є складним завданням. Вимагається добре

знання кримінального права, щоб точно встановити співвідношення колишнього і

нового кримінального закону, визначити, який із них є більш м'яким.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

У теорії кримінального права вироблено деякі правила, які дозволяють при

порівнянні законів дійти висновку про більш м'який закон. Це:

1) закон, що встановлює більш м'який вид покарання порівняно з кримінальним

законом часу вчинення злочину;

2) закон, в якому мінімальна межа покарання нижча, ніж мінімум такого ж

покарання в законі, що діяв раніше;

3) при збереженні рівності мінімальних меж у новому кримінальному законі

максимальна межа того ж виду покарання є більш низькою, ніж максимум покарання в

законі, що діяв раніше;

4) при одночасному зниженні мінімуму покарання і підвищенні його максимуму більш

м'яким вважається закон, який знижує мінімальну межу покарання. Це положення

закріплено в ч. З ст. 5 КК. При цьому, однак, максимальне покарання за

конкретний злочин не може бути призначено вище максимальної межі закону, який

діяв раніше;

5) новий закон виключає додаткове покарання, передбачене в колишньому законі;

6) в новому законі збережено додаткове покарання, що було і в колишньому законі,

однак це покарання передбачено факультативне, тоді як в колишньому законі воно

було обов'язковим;

7) якщо санкція в новому законі передбачає альтернативне кілька основних

покарань, а в законі, що діяв раніше, було тільки одне таке покарання1.

9. Порівняння законів на предмет пом'якшення чи посилення кримінальної

відповідальності досягається також шляхом аналізу в новому і колишньому законах

усіх ознак злочину, умов кримінальної відповідальності тощо. Так, Законом

України від 11 липня 1995 р. (набрав чинності з 1 вересня 1995 р.) була дана

нова редакція глави VII Особливої частини КК 1960 р. «Посадові злочини».

Зокрема, в статтях 168-170 цього КК така кваліфікуюча ознака, як

неодноразовість, була замінена на повторність2. Оскільки поняття неодноразовості

ширше за поняття повторності (останнім не охоплюються випадки передачі хабара

одночасно кількома особами), то в цій частині відбулося пом'якшення

відповідальності за хабарництво. Тому одночасне давання хабара особі кількома

особами охоплюється в КК

' Див.: Бажанов М. Й. Уголовное право УкраиньІ. Общая часть. - Днепропет-ровск,

1992. -С. 17- 18.

2 Див.: Голос України. - 1995. - 11 лип.

1960 р. ознаками ч. 1 ст. 170, тоді як до набрання чинності новим законом такі

дії кваліфікувалися за ч. 2 цієї статті і тягай більш тяжке покарання.

Формулюючи відповідальність за хабарництво у КК 2001 р., законодавець ознаку

повторності передбачив як кваліфікуючу за одержання та давання хабара,

підтримавши в цій частині позицію Закону від 11 липня 1995 р.

КК 2001 р. відтворив у ст. 218 відповідальність за фіктивне банкрутство. Однак

на відміну від ст. 1563 КК 1960 р. законодавець у диспозицію ст. 218 ввів

вказівку на наслідки — завдання великої матеріальної шкоди кредиторам або

державі як умову кримінальної відповідальності за цей злочин. Тим самим

законодавець звузив караність даного діяння порівняно з редакцією ст. 1563 КК

1960 р., оскільки тепер караність злочину має місце не за будь-яке банкрутство,

як це було за КК 1960 р., а лише за те, яке завдало великої матеріальної шкоди.

10. У зв'язку з прийняттям нового КК на особливу увагу заслуговує питання про

зворотну дію так званого проміжного закону. На практиці трапляються випадки,

коли під час вчинення злочину був чинним один закон, в процесі розслідування

справи — другий, а на час розгляду справи в суді або постановлення вироку —

третій. У цих випадках досить часто виникає питання про те, який.з цих законів

слід застосувати до особи, що вчинила злочин.

У теорії кримінального права проблема застосування проміжного закону є спірною.

Одні автори вважають, що проміжний закон може застосовуватися тільки за його

«життя», тобто тільки тоді, коли він діє1. На думку інших, такий закон, якщо він

більш м'який, ніж наступний, має застосовуватися до осіб, які вчинили злочин,

незалежно від того, чи є чинним такий закон2. Перевагу має таке рішення:

проміжний закон по справі не застосовується тому, що при розгляді справи вже є

чинним новий закон. Застосуванню підлягає закон часу вчинення злочину. Однак

покарання, що призначається, не може перевищувати максимальної межі, яка була

передбачена в проміжному законі3.

1 Див.: Курс советского уголовного права (Часть Общая). - Л., 1968. - Т.1. -

С. 114- 115.

2 Див.: ЗайцевЛ., Тшикевич Й., Горелик Й. Действуют ли промежуточние уго-ловньїе

закони? // Сов. юстиция. - 1966. - № 1. - С. 17.

3 Див.: Бажанов М. Й. Вказ. праця. - С. 18.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі:

 1. Адміністративна відповідальність
 2. 5. Дія кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб. Зворотна сила кримінального закону.
 3. § 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
 4. § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність
 5. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 6. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
 7. § 1. Поняття злочину та його ознаки
 8. § 2. Суспільне небезпечне діяння (дія або бездіяльність)
 9. § 7. Помилка та її значення для кримінальної відповідальності
 10. § 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки (ст. 48 КК)
 11. ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 13. ТЕМА 16. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА,ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 14. Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 15. Кримінальний кодекс Української РСР (1960 p.)
 16. Питання 3 Відповідальність платників податків. Порядок застосування фінансових та штрафних санкцій за порушення податкового законодавства
 17. Нормативне закріплення незворотності дії закону в часі та його еволюція
 18. Загальна характеристика основних концепцій причинового зв’язку у науці кримінального права
 19. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 20. 2.3. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності прокуратури України