<<
>>

§ 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі визначається на

підставі таких принципів: а) територіального; б) громадянства; в)

космополітичного (універсального); г) реального.

Перші два принципи вважаються

основними.

2. Територіальний принцип. Сутність цього принципу виражена в ч. 1 ст. 6 КК, де

зазначено, що особи, які вчинили злочини на території України, підлягають

кримінальній відповідальності за цим Кодексом. Територіальний принцип випливає

із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію.

За загальним правилом, закріпленим у ч. 2 ст. 6 КК, злочин визнається вчиненим

на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено

на території України, незалежно від того, де особу було віддано до суду в

зв'язку з його вчиненням. Зазначене положення охоплює як випадки вчинення всього

діяння на території України, так і випадки вчинення діяння як на території

України, так і на території інших держав. Злочин вважається вчиненим на

території України, якщо його, наприклад, було почато за кордоном, а припинено чи

закінчено на території України або, навпаки, розпочато в Україні, а перепинено

чи закінчено на території іншої держави. Злочин вважається вчиненим також на

території України, якщо він підготовлений за її межами, а дії, що його

утворюють, початі або вчинені на її території, або, якщо суспільне небезпечне

діяння було почато чи вчинено поза межами України, а закінчено чи суспільне

небезпечні наслідки наступили на території України. Однак практично будь-яка із

держав, на території якої була вчинена певна частина злочинних дій, може

застосовувати щодо особи, яка вчинила злочин, свої кримінальні закони, якщо

відповідальність за такі злочини в них передбачена.

Частина 3 ст. 6 КК вказує також на випадки вчинення злочину в співучасті.

Злочин

визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один

із співучасників діяв на території України. Тому відповідно до ст. 27 КК злочин

належить вважати вчиненим на території України, якщо організаційна діяльність,

підмовництво, пособ-ництво були здійснені за кордоном, а виконавець діяв на

території України, а також у протилежних випадках, коли той чи інший співучасник

діяв в Україні, а виконавець злочину — за кордоном.

3. Територіальний принцип чинності закону в просторі вимагає з'ясування, що таке

«територія України». Поняття території визначається на підставі норм державного

і міжнародного права, зокрема Закону України від 4 листопада 1991 р. «Про

державний кордон України»'. Стаття 1 цього Закону зазначає: «Державний кордон

України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які

визначають межі території України — суші, вод, надр, повітряного простору».

Поняттям «територія України» охоплюються: а) суша, море, ріки, озера і решта

водойм, надра землі в межах кордону України, а також повітряний простір над

сушею і водним простором, у тому числі і над територіальним морем. До

територіального моря України належать прибережні морські води шириною 12

морських миль, що відлічуються від лінії найбільшого відливу як на материку, так

і на островах, належних Україні, або від прямих початкових ліній, що з'єднують

відповідні точки. Географічні координати цих точок затверджуються в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України. В окремих випадках інша ширина

територіального моря України може встановлюватися міжнародними договорами

України, а при відсутності договорів — у відповідності із загальновизнаними

принципами і нормами міжнародного права2;

б) військові кораблі, приписані до портів на території України, що знаходяться

під прапором України у відкритому морі, в територіальному морі або портах інших

держав;

в) невійськові судна, приписані до портів на території України, що знаходяться

під прапором України у відкритому морі;

г) іноземні невійськові судна, що знаходяться в територіальному морі чи порту

України.

Згідно з п. 5 ст. 28 Закону України «Про державний кордон України»

прикордонні війська України мають право знімати з такого судна і затримувати

осіб, які вчинили злочин і підлягають кримінальній відповідальності за

законодавством України, передавати цих осіб органам дізнання та слідства, якщо

інше не передбачено міжнародними договорами України;

ґ) військові повітряні судна України, приписані до аеропортів на її території,

які під розпізнавальним знаком України знаходяться у відкритому повітряному

просторі, в повітряному просторі чи на аеродромі іншої держави;

1 Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2. - Ст. 5.

- Див.: Стаття 5 Закону України від 4 листопада 1991 р. "Про державний кордон

України". 58

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

д) невійськові повітряні судна України, які приписані до аеропортів на її

території і знаходяться поза межами держави у відкритому повітряному просторі

під розпізнавальним знаком України.

Виділяють також об'єкти, які не є територією України, але на які поширюються

юрисдикція і сфера застосування кримінального законодавства України. Це:

а) континентальний шельф — поверхня і надра морського дна підводних районів, що

примикають до узбережжя чи до островів України і знаходяться поза зоною

територіального моря до глибини 200 м або за цими межами до такого місця, де

глибина покриваючих вод дозволяє розробку природних багатств цих районів.

Поверхня і надра морського дна впадин, що розташовані в суцільному масиві

континентального шельфу України, незалежно від глибини, є частиною

континентального шельфу України. Важливо при цьому відмітити, що дія закону про

кримінальну відповідальність у просторі стосується тільки випадків учинення

злочинів, пов'язаних з розвідкою континентального шельфу, розробкою його

мінеральних і живих ресурсів, провадженням бурових робіт, спорудженням,

експлуатацією і використанням штучних островів, установок і споруд, здійсненням

морських наукових досліджень, захистом і збереженням морської сфери; прокладкою

і експлуатацією підводних кабелів і трубопроводів.

Разом з тим юрисдикція і

сфера застосування кримінального законодавства України не поширюються на води,

що покривають континентальний шельф, і повітряний простір над ним, режим яких

регулюється міжнародним правом;

б) підводні телеграфні кабелі і трубопроводи, що проходять по дну відкритого

моря;

в) наукова станція, розташована в Антарктиді. Таку станцію Україна має на

острові Галиндес цього материка;

г) запущені в космос об'єкти, що належать Україні та включені відповідно до

Конвенції «Про реєстрацію об'єктів, що запускаються в космічний простір» 1975 р.

у реєстр космічних об'єктів України. Такі об'єкти підпадають під юрисдикцію і

сферу дії кримінального законодавства України.

4. Із ч. 1 ст. 6 КК випливає, що особи, які вчинили злочини на території

України, підлягають відповідальності за цим Кодексом. Закон має на увазі

громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства (останніми

вважаються особи, які проживають або знаходяться на території України, але не є

її громадянами і не ма-

ють доказів своєї належності до іноземної держави), які, знаходячись на

території України, вчинили злочини, передбачені КК.

Відповідно до міжнародних угод і законів України іноземні громадяни, які

користуються дипломатичним імунітетом, виключені з-під юрисдикції судових

властей України.

Норми міжнародного права і прийнятого відповідно до них Положення від 10 червня

1993 р. про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав

в Україні1 надають дипломатичного імунітету і виключають з-під кримінальної

юрисдикції України дипломатичних представників іноземних держав і певне коло

інших іноземних громадян, або частково, на засадах взаємності, обмежують

кримінальну юрисдикцію щодо консульських працівників та інших осіб.

Повним дипломатичним імунітетом користуються: глава дипломатичного

представництва (посол, посланник, повірений у справах), члени дипломатичного

персоналу дипломатичного представництва, які мають дипломатичний ранг (радники,

торгові представники, військові аташе, перші, другі і треті секретарі,

заступники торгових представників, помічники військових аташе), а також члени

сімей усіх зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України.

Обмеженим дипломатичним імунітетом користуються консульські посадові особи і

консульські службовці, члени адміністративно-технічного і обслуговуючого

персоналу дипломатичних представництв, а також представники і службові особи

міжнародних організацій, члени парламентських і урядових делегацій.

Ці особи не

підлягають кримінальній юрисдикції України лише щодо дій, вчинених ними при

виконанні своїх службових обов'язків.

Питання про кримінальну відповідальність осіб, які мають дипломатичний імунітет

і вчинили злочини на території України, вирішується дипломатичним шляхом (ч. 4

ст. 6 КК). На цих осіб кримінальна юрисдикція України відповідно до ст. 13

Положення від 10 червня 1993 р. поширюється лише у випадках ясно вираженої згоди

на це акредитуючої держави, що виражається в позбавленні певної особи

дипломатичного імунітету від кримінальної юрисдикції держави перебування.

5. Принцип громадянства. Відповідно до цього принципу громадяни України та особи

без громадянства, що постійно прожива-

ють в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній

відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 7

КК).

Злочинність і караність діяння, вчиненого за кордоном громадянами України, а

також особами без громадянства, що постійно проживають в Україні, визначаються

за українськими законами незалежно від того, чи визнається таке діяння злочином

в тій країні, де воно було вчинено. Таким же чином визначається відповідальність

і для осіб, які мають подвійне громадянство — України та іншої держави. Якщо

особи, які мають таке громадянство, вчиняють злочин поза межами України, то

незалежно від того, чи є вони також громадянами держави, на території якої

вчинений злочин, або ні, вони підлягають кримінальній відповідальності за КК

України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Якщо громадяни України і особи без громадянства, які постійно в ній проживають,

за вчинений в іншій державі злочин зазнали там же покарання, то згідно з ч. 2

ст. 7 КК вони, у разі їх повернення в Україну, вдруге не можуть бути притягнуті

до кримінальної відповідальності за цей же злочин.

Це нормативне положення

введено до КК 2001 р. відповідно до ч. 1 ст. 61 Конституції України, де

зазначено: «Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності

одного виду за одне й те саме правопорушення».

Разом з тим засудження за межами України її громадянина або особи без

громадянства, яка постійно проживає в Україні, у разі вчинення ними на території

України нового злочину може мати для них певні правові наслідки. Згідно з ч. 2

ст. 9 КК рецидив злочинів, не-відбуте покарання або інші правові наслідки вироку

суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні

покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання. Це

положення поширюється також на іноземців і осіб без громадянства, які постійно

не проживають в Україні, у разі вчинення ними злочину на території України.

6. Космополітичний (універсальний) принцип. Цей принцип виходить з

міжнародно-правових зобов'язань України у сфері боротьби із злочинністю. Згідно

з ст. 8 КК іноземці та особи без громадянства, що не проживають постійно в

Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності

за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами або якщо вони

вчинили передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод

громадян України або інтересів України. Сутність цього принципу полягає у

спільності інтересів кількох держав у боротьбі зі злочинами, вчинення яких на

території однієї держави здатне заподіяти шкоди й інтересам інших держав, в тому

числі Україні.

Особлива частина КК містить низку статей, що були включені до КК 1960 р. і

відтворені у КК 2001 р. згідно з міжнародними договорами про боротьбу з окремими

злочинами. Це, зокрема, дозволяє ставити питання про видачу осіб, які вчинили на

території іншої держави злочини проти інтересів України. Так, у ст. 199

«Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в

Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи

білетів державної лотереї» закріплені положення Міжнародної конвенції про

боротьбу з підробкою грошових знаків, укладеною в Женеві 20 квітня 1929 р.' У

ст. 284 «Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха» закріплені

положення брюссельських конвенцій 1910р.2

Ці статті включені до КК на підставі договорів, укладених ще колишнім СРСР, але

оскільки Україна після проголошення незалежності стала правонаступницею

законодавства колишнього СРСР у частині, що не суперечить її національному

законодавству і суверенітету, то і зараз такі норми КК можуть застосовуватися на

підставі космополітичного (універсального) принципу не тільки до громадян

України і осіб без громадянства, які постійно в ній проживають, а й до іноземних

громадян і осіб без громадянства, які постійно в ній

не проживають.

В останні роки уведення таких норм до КК здійснюється на підставі міжнародних

договорів, учасницею яких Україна стала після проголошення нею незалежності.

Наприклад, Міжнародна конвенція по боротьбі з вербуванням, використанням та

навчанням найманців від 29 грудня 1989 р. була ратифікована Верховною Радою 14

липня 1993 р.3 Відповідно до цієї конвенції до КК 1960 р. була уведена ст. 63і

«Найманство». У КК 2001 р. положення Конвенції відтворені, з деякими

уточненнями, в ст. 447.

1 Див.: Карпец Й. Й. Преступления международного характера. - М., 1979. -

С. 137-141.

2 Див.: СЗ СССР. - 1926. - Отд. II. -№31.-Статьи 188 й 189.

3 Див.:Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та

взаємна правова допомога. -К., 1995. - Кн. 1. ~С. 293 - ЗОЇ.

1. Реальний принцип. Цей принцип також закріплений в ст. 8 КК. Він полягає в

тому, що іноземці та особи без громадянства, що не проживають постійно в

Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній

відповідальності за цим Кодексом у випадках, якщо цей злочин є особливо тяжким

та був спрямований проти прав і свобод громадян України або інтересів України,

наприклад, за ст. 115 у разі вбивства громадянина України на території іншої

держави чи за ч. 2 ст. 258 за вчинення поза межами України терористичного акту

групою осіб з метою провокації воєнного конфлікту. Реальний принцип засновується

на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність яких полягає

в тому, що будь-яка держава має право карати діяння, що вчинені іноземцями за

межами її території і порушують кримінальні закони, якщо ці діяння посягають на

основні права і свободи її громадян або ставлять під загрозу безпеку держави.

Застосування реального принципу можливе за умови, якщо іноземці чи особи без

громадянства, які в Україні не проживають, не були засуджені в іноземній державі

і притягаються до кримінальної відповідальності на території України.

8. Кримінальне законодавство України уперше ввело у систему норм Загальної

частини інститут видачі осіб, що вчинили злочин (екстрадицію), хоча міжнародному

праву він відомий давно1. Основні його положення закріплені у ст. 10 КК.

Під видачею осіб, які вчинили злочин (екстрадицією), розуміють передачу таких

осіб однією державою (що запитується), на території якої вони знаходяться, іншій

державі (що запитує), на території якої був вчинений злочин або громадянами якої

вони є.

Інститут видачі осіб, які вчинили злочини, має і певні винятки. Так, згідно з ч.

1 ст. 10 КК громадяни України та особи без громадянства, що постійно в ній

проживають, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані

іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання

до суду. Відповідно до норм конституційного права України не підлягають видачі

також іноземні громадяни та особи без громадянства, яким Україною було надано

притулок (ст. 26 Конституції України).

Стаття 10 КК передбачає два види видачі осіб, що вчинили злочини: видача для

виконання покарання і видача для притягнення до кримінальної відповідальності та

віддання до суду.

1 Див.: Международное уголовное право. - М., 1995.

Згідно з ч. 2 ст. 10 КК іноземці, які вчинили злочини на території України і

засуджені за них на підставі цього Кодексу, можуть бути передані для відбування

покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така

передача передбачена міжнародними договорами України. Видача особи, яка вчинила

злочин, є суверенним правом держави, а не обов'язком. Підставою такої видачі

служить вирок, винесений судом держави, що запитується, відносно громадянина

запитуючої держави, який набрав законної сили, а також міжнародний договір,

учасниками якого повинні бути Україна і запитуюча держава. При цьому видача для

виконання вироку може бути здійснена лише відносно осіб, які вчинили діяння, що

відповідно до законодавства України, та законодавства запитуючої держави є

кримінальне караними. Наприклад, така видача злочинців передбачена Конвенцією

про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах, що була

укладена державами — членами СНД 22 січня 1993 р.1

Згідно з ч. З ст. 10 КК іноземці та особи без громадянства, що постійно не

проживають в Україні, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на

її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до

кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані для відбування

покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними договорами

України. Так, видачу з метою проведення кримінального переслідування встановлено

п. 2 ст. 60 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та

правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 27 травня 1993 р.2

1 Див.: Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та

взаємна правова допомога. - Кн. 1. - С. 1041 - 1082.

2 Див.: Там само. - С .981 - 1019.

<< | >>
Источник: М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право,2001. - 416 с.. 2001

Еще по теме § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі:

 1. 5. Дія кримінального закону у часі, просторі, за колом осіб. Зворотна сила кримінального закону.
 2. § 2. Загальна характеристика нового Кримінального кодексу України
 3. § 5. Кримінальне право і суміжні галузі права
 4. Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі
 5. § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 6. § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
 7. 2.2. Структура юридичногоконфлікту
 8. ДОДАТОК
 9. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
 10. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 11. ТЕМА 12. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 12. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 13. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 14. §1. Криміналістична класифікація та характеристика злочинів, пов'язаних з пожежами
 15. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 16. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу прокуратури
 17. 3.2. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання поліцейських послуг та можливості його використання в Україні
 18. 3.2. Об’єктивна сторона злочинів проти здоров’я населення і системи заходів, що забезпечують його охорону