<<
>>

§ 54. Система органів управління в АПК та їх компетенція.

Центральним органом, який здійснює регулятивні функції сіль. госп-ва є Міністерство агропромислового комплексу - з 15.12.99р. №1573/99 Указом Президента Укр. “Про деякі зміни в структурі центр.

Органів виконавчої влади” - Міністерство аграрної політики.

Функції та компетенція даного органу визначаються Положенням про Міністерство с/г і продов., затверджен. Постановою КМУ від 18.09.93р. згідно Положення МАП проводить державну політику в с/гос-ві, переробній, м’ясній, виноробній, рибній садибній і інших продовольчій промисловості. Основні функції:

1). Організація - розроблення основних напрямів аграрної політики і реформи, організація виробництва і закупівлі в державні ресурси продовольства с/г сировини, організація поставок продовольства за міжнародними угодами, створення рівних умов для розвитку різних форм власності і господарювання.

2). Координація - координує діяльність підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що входять до сфери його управління, пов’язаних з підготовкою і перепідготовкою спеціалістів, забезпечує реалізацію держ. політики у сфері зайнятості.

3). Контроль - за якістю, хімічним, радіоактивним забрудненням с/г продукції та сировини, держ. контроль за якістю насіння.

Міністерство разом з органами місцевого і регіонального самоврядування і виконавчої влади забезпечує держ. нагляд за техніч. станом, якістю ремонту, технічн. обладнання.

Міністерство очолює міністр, який призначається Президентом. МАП є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків.

Управління АПК обласного рівня - місцевий орган виконавчої влади. Воно є юридичною особою, має самост. баланс, рахунки в банку, свою діяльність організовує на основі Типового положення про управління с/гос-ва Севастопольської міської держ. адміністрації, затвердженого постановою КМУ від 12.02.96р. №202. Підпорядковується управління АПК - обласній держ. адміністрації і МАП, тобто у подвійному підпорядкуванні.

До основних завдань управління належать: забезпечення виконання держ. програм соц. розвитку села, сприяння демонополізації виробництва і розвиткові конкуренції, створення рівних умов для розвитку різних форм власності і господарювання, організація виробництва і закупівлі с/г продукції, здійснення аграрної реформи та інші завдання, які ставить реформування економіки України.

Для виконання покладених завдань вони наділені рядом функцій: організаційними, координаційними і контрольними - це розроблення пропозицій до проектів держ. програм розвитку с/гос-ва, забезпечення виконання прийнятих програм.

В ринкових умовах неможливе наділення галузевих органів владними функціями.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 54. Система органів управління в АПК та їх компетенція.:

  1. 38. Система органів держ. управління і контролю в сільському господарстві.
  2. § 54. Система органів управління в АПК та їх компетенція.