<<
>>

2. Система органiв управлiння в державних сiльськогосподарських пiдприємствах

1. Структура виробництва та обумовлена нею система органiв управлiння в радгоспах утворюється згiдно з вимогами

Закону "Про пiдприємства в Українi" з урахуванням особливостей сiльськогосподарського виробництва i мiсцевих вимог,

якi в переважнiй бiльшостi закрiплюються в Статутi пiдприємства.

До останнього часу порядок органiзацiї виробництва

i утворення системи органiв управлiння на державних пiдприємствах жорстко .регламентувався вiдомчими актами (мiнiстерствами i вiдомствами), грунтувався на загальних пiдходах

до побудови органiзацiйної структури: виробничих пiдроздiлiв, допомiжних служб, адмiнiстрацiї радгоспу.

В процесi економiчної реформи, впровадження повного

госпрозрахунку, який супроводжується розширенням прав

пiдприємства i трудового колективу, пiдприємства стали самостiйнiше вирiшувати питання побудови органiзацiйної

структури виробництва i управлiння. При його вирiшеннi законодавство висуває лише одну вимогу: щоб система органiв

управлiння будувалася з додержанням принципу поєднання

прав власника вiдносно господарського використання землi

та майна i самоврядування колективу.

В державному пiдприємствi структура виробництва i система органiв управлiння утворюється власником i трудовим

колективом у межах їхньої компетенцiї.

Вiдповiдно до ст. 14 Закону "Про пiдприємства в Українi"

пiдприємство самостiйно визначає структуру управлiння,

Управлiння ДСГП__________________________335

встановлює штати. Безпосередньо питання структури управлiння i штатiв можуть вирiшувати ради пiдприємства, яким

власник делегує свої права i в якому беруть участь представники колективу. Порядок самоврядування трудового колективу встановлюється самим колективом i закрiплюється в

Статутi пiдприємства (п. 2 ст. 15 Закону "Про пiдприємства в

Українi"). Створена на принципах самоврядування з участю

уповноважених представникiв власникiв, структура виробництва i управлiння вiдображає їхнi iнтереси з питань органiзацiї виробництва i соцiального розвитку.

Розширення прав пiдприємства у питаннях утворення

структури виробництва i управлiння сприяло тому, що в них

тепер утворюються рiзноманiтнi внутрiшнi пiдроздiли господарювання та обумовленi цим структури управлiння.

2.

Вiдповiдно до Закону "Про пiдприємства в Українi" директор призначається на посаду власником пiдприємства i

виступає в ролi уповноваженого власником органу. З ним укладається контракт. Призначення на посаду заступникiв директора, керiвникiв i спецiалiстiв пiдроздiлiв апарату управлiння i структурних пiдроздiлiв (виробництва, цехiв, вiддiлiв,

вiддiлень, дiльниць, ферм тощо), а також майстрiв i старших

майстрiв здiйснюється директором пiдприємства. До його

компетенцiї належить i звiльнення цих працiвникiв iз посади.

Дещо по-iншому будується структура виробництва i управлiння у спiльних пiдприємствах i органiзацiях, де є частки

як державного, так i недержавного майна.

Вони утворюються здебiльшого за рахунок майна i внескiв

державних i недержавних пiдприємств. Спiльне пiдприємство

(органiзацiя) в сiльському господарствi може бути утворене у

формi господарського товариства. Воно здiйснює права повного господарського вiдання закрiпленим за ним майном, яке

належить за правом спiльної власностi державi, колективним,

кооперативним i громадським пiдприємствам i органiзацiям у

розмiрах, якi вiдповiдають часткам пiдприємств-учасникiв.

Закон "Про власнiсть" i Закон "Про пiдприємства в Українi"

дозволяють брати участь у спiльних пiдприємствах i окремим

громадянам, трудовим i селянським (фермерським) господарствам, орендним колективам.

Найвищим органом управлiння спiльного пiдприємства є

збори уповноважених представникiв пiдприємств-учасникiв

336 Роздiл XV

(власникiв майна). Вони мають кiлькiсть голосiв залежно вiд

розмiрiв i частки майнової участi.

Збори уповноважених представникiв пiдприємств-учасникiв обирають раду пiдприємства, її голову - директора i членiв ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдно до статуту виробнича структура спiльного пiдприємства, а також штатний розпис i правила внутрiшнього трудового розпорядку затверджуються його радою або ж зборами учасникiв пiдприємства.

3. Компетенцiя зборiв колективу державного i спiльного

пiдприємства випливає з Закону "Про пiдприємства в Українi", зокрема з його вимог, що управлiння господарством здiйснюється на основi поєднання принципу самоврядування колективу i прав власника щодо господарського використання

майна.

До компетенцiї зборiв трудового колективу пiдприємства,

зокрема, належить:

а) вирiшення питання, повязаного з викупом майна пiдприємства. Воно вирiшується в разi переходу останнього в цiлому на оренду, перетворення його в колективне пiдприємство, господарське або ж акцiонерне товариство;

б) вирiшення питання про укладення з адмiнiстрацiєю пiдприємства колективного договору, розгляд його проекту i передача повноважень профспiлковому комiтетовi або iншому

органовi пiдписати той вiд iменi колективу;

в) обрання (вiдкликання) представникiв до ради пiдприємства вiд трудового колективу (в кiлькостi, передбаченiй статутом), заслуховування звiтiв про їхню дiяльнiсть;

г) обрання ради колективу i встановлення її функцiй;

д) розгляд i вирiшення вiдповiдно до Статуту пiдприємства

питання самоврядування трудового колективу;

е) визначення i затвердження перелiку i порядку надання

працiвникам пiдприємства соцiальних пiльг;

є) участь у матерiальному i моральному стимулюваннi працi, заохочення винахiдницької та рацiоналiзаторської дiяльностi; порушення клопотання про представлення працiвникiв 11

до державних i урядових нагород.

Окремi з цих повноважень можуть належати до компетенцiї ради або ж вирiшуватись в iншому порядку, передбаченому Статутом пiдприємства.

Трудовий колектив державного чи спiльного пiдприємства, в якому частка держави чи мiсцевої ради у вартостi май

Управлiння ДСГП 337

на складає бiльше 50 вiдсоткiв, а також колектив спiльного

пiдприємства, де частка у вартостi майна господарств-учасникiв становить понад 50 вiдсоткiв, разом iз засновником розглядає змiни й доповнення до Статуту пiдприємства, визначає умови наймання керiвника, бере участь у вирiшеннi питання про видiл iз складу пiдприємства одного чи декiлькох

структурних пiдроздiлiв для створення нового пiдприємства.

Разом iз власником трудовий колектив вирiшує питання

про вступ i вихiд з обєднання пiдприємств, про оренду пiдприємства, створення на базi колективу орендарiв для переходу на оренду i викупу пiдприємства.

При частковому викупi

майна трудовий колектив набуває права спiввласника, а пiдприємство - статус спiльного. Пiсля повного викупу колектив набуває прав колективного власника.

4. Законом "Про пiдприємства в Українi" законодавче вирiшено питання про поєднання в управлiннi прав власника

майна i самоврядування трудового колективу. Пункт 1 ст. 14

передбачає, що власник чи уповноважений ним орган можуть

делегувати свої права з управлiння радi (правлiнню) пiдприємства або iншому органовi, передбаченому Статутом пiдприємства, який представляє iнтереси власника i колективу. Таким чином, у своїй дiяльностi рада виражає iнтереси власника i трудового колективу. Виходячи з цього, визначається

компетенцiя ради пiдприємства i порядок її утворення.

5. З урахуванням основних положень законодавчих актiв i

практики їх застосування щодо делегування власником окремих повноважень радi пiдприємства в Статутi пiдприємства

можна передбачити питання, що нею вирiшуються:

визначення загальних напрямiв економiчного i соцiального розвитку пiдприємства, порядку розподiлу чистого прибутку; прийняття рiшення про випуск цiнних паперiв пiдприємства, а також про придбання цiнних паперiв iнших пiдприємств i органiзацiй; вирiшення питання про утворення i дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та iнших вiдособлених

пiдроздiлiв, входження пiдприємства в асоцiацiї та обєднання i вихiд з них; прийняття рiшення щодо зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємства; розгляд конфлiктної ситуацiї

мiж адмiнiстрацiєю i трудовим колективом, вжиття заходiв

для їх вирiшення; вирiшення iнших питань, передбачених

статутом.

338

Уоауул XV

Рада пiдприємства вирiшує вiднесенi до її компетенцiї питання на своїх засiданнях. Правила i порядок прийняття рiшень радою регламентуються Статутом. В ньому, зокрема,

може бути визначено, що рада правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнях присутнi не менше 2/3 обраних членiв. Рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв. Можуть бути встановленi й iншi правила в обсягах, делегованих

радi власником майна, тобто державним органом.

<< | >>
Источник: В.З. Янчук. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. 1998

Еще по теме 2. Система органiв управлiння в державних сiльськогосподарських пiдприємствах:

- Авторское право России - Аграрное право России - Адвокатура - Административное право России - Административный процесс России - Арбитражный процесс России - Банковское право России - Вещное право России - Гражданский процесс России - Гражданское право России - Договорное право России - Европейское право - Жилищное право России - Земельное право России - Избирательное право России - Инвестиционное право России - Информационное право России - Исполнительное производство России - История государства и права России - Конкурсное право России - Конституционное право России - Корпоративное право России - Медицинское право России - Международное право - Муниципальное право России - Нотариат РФ - Парламентское право России - Право собственности России - Право социального обеспечения России - Правоведение, основы права - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор России - Семейное право России - Социальное право России - Страховое право России - Судебная экспертиза - Таможенное право России - Трудовое право России - Уголовно-исполнительное право России - Уголовное право России - Уголовный процесс России - Финансовое право России - Экологическое право России - Ювенальное право России -