>>

Перелік питань

1.

2.Передумови виникнення диференціальної психології та історія її розвитку.

3.Предмет та завдання диференціальної психології.

4.Стильові характеристики мислення (когнітивні стилі).

5.Конституційні теорії темпераменту (типології Кречмера та Шелдона).

6.Властивості темпераменту, виділені школою Теплова-Нєбиліцина.

7.Регулятивна теорія темпераменту Яна Стреляу.

8.Концепція структури темпераменту В. М. Русалова.

9. «Я-концепція» як центральне утворення характеру.

10. Самооцінка в структурі характеру.

11. Типології характеру.

12. Індивідуальні відмінності у здібностях людини.

13. Сутність інтелектуального коефіцієнту IQ.

14. Відмінності в інтелекті, обумовлені спадковими факторами та соціокультурним середовищем.

15. Поняття емоційного інтелекту (коефіцієнт ЕQ).

16. Поняття стилю у сучасній психології.

17. Особливості когнітивного стилю та характеристика його параметрів.

18. Індивідуальний стиль діяльності.

19. Концепція стилю людини О. В. Лібіна.

20. Типологія стильової поведінки.

21. Атрибутивні стилі.

22. Поняття особистісної риси, запропоноване Г. Оллпортом.

23. Механізми виникнення особистісних рис: нейрофізіологічні (Павлов, Айзенк, Гейл), фіксація установок (Норакідзе).

24. Характеристика факторних теорій особистості (Кеттел, Айзенк).

25. Структурно-функціональна та формально-динамічна модель особистості.

26. Концепція інтегральної індивідуальності В. С. Мерліна.

27. Статеві відмінності. Соціальні стереотипи справжнього чоловіка та жінки.

28. Статево-рольова поведінка людини.

29. Назвіть історичний етап розвитку диф. психології на якому вона стала окремою наукою.

30. Хто засновник диференціальної психології?

31. Наведіть приклади психогенетичних методів.

32. Назвіть загальнонаукові методи дослідження.

33. Який метод дослідження ви використаєте для аналізу впливу генетики та середовища на розвиток психологічних якостей?

34.

Назвіть види індивідуальних каналів відчуттів.

35. Дайте визначення диференціальної психології.

36. Назвіть стилі реагування на ситуацію.

37. Дайте визначення копінг-стратегій. Наведіть приклади.

38. Назвіть три види відмінностей, які вивчає диференціальна психологія.

39. Поясніть поняття «атрибутивні стилі», назвіть їх види.

40. Назвіть основні складові атрибутивного стилю (структура).

41. Назвіть основні стилі вирішення конфліктів.

42. Порівняйте стратегію конкуренції та компромісу.

43. Дайте характеристику особам з провідними візуальним, аудіальним, кінестетичним каналами сприймання.

44. Опишіть три етапи розвитку диференціальної психології.

45. Розкрийте основні передумови появи диференціальної психології.

46. Дайте ґрунтовну характеристику історичних методів дослідження.

47. Дайте загальну характеристику психогенетичних методів дослідження.

48. Розкрийте співвідношення понять людина, суб’єкт, особистість, індивід, індивідуальність.

49. Поясніть параметри індивідуальності (компенсаторності, оптимальності, результативності і адаптивності).

50. Розкрийте специфіку використання формального підходу.

51. Розкрийте специфіку використання інтегрального підходу.

52. Поясніть, що спільного та відмінного між копінг-стратегіями та механізмами психологічного захисту. Обґрунтуйте свою думку.

53. Розкрийте теорію темпераменту за Русаловим (3 блоки).

54. Поясніть когнітивні стилі: полезалежність-поленезалежність, аналітичність-синтетичність.

55. Поясніть когнітивні стилі: абстрактність-конкретність, концептуальна інтегрованість-дезінтегрованість.

56. Назвіть складові 3-х факторної моделі особистості за Айзенком.

57. Дайте визначення копінг-стратегій. Назвіть відомі вам.

58. Як визначається інтелектуальний коефіцієнт IQ (формула).

59. Назвіть відомі вам когнітивні стилі.

60. Дайте визначення концептуальної інтегрованості.

61. Дайте визначення андрогінності.

62. Які параметри стилю були виділені Лібіним?

63.

Концепція інтегральної індивідуальності Мерліна (основні положення).

64. Назвіть причини відхилень у статево-рольовій поведінці.

65. Дайте визначення поняття «психомоторний стиль».

66. Поясніть поняття «графомоторика», наведіть приклади.

67. Визначте тип темпераменту за описом.

68. Визначте який канал сприймання інформації домінує у людини за описом.

69. Чим відрізняються теорії темпераменту Кречмера та Шелдона?

70. Визначте тип темпераменту за описом (за т. Шелдона- Кречмера).

71. Визначте стиль мислення за описом.

72. Визначте атрибутивний стиль за описом.

73. Який метод дослідження ви використаєте для вивчення психологічних особливостей відомої людини, наприклад Гоголя?

74. Підберіть методи дослідження для вивчення сім’ї.

75. Порівняйте теорію темпераментів Павлова та Гіпократа-Галена.

76. Порівняйте стратегії співробітництва та компромісу.

77. Назвіть основні стилі лідерства. Опишіть їх.

78. Підберіть метод дослідження для вивчення психічних особливостей власної дитини (довгостроковий).

79. Назвіть основні стилі батьківського виховання. Визначте стиль виховання за описом.

1.

| >>
Источник: Відповіді до іспиту з диференціально психології. 2016

Еще по теме Перелік питань:

 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
 2. Перелік питань
 3. Питання для перевірки знань
 4. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про розгляд питань щодо погодження розміру зовнішніх запозичань органів місцевого самоврядування та про затвердження Порядку погодження розміру внутрішніх запозичань, що провадяться органами місцевого самоврядування від 19.01.99 № 19
 5. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НАКАЗ від 7.05.2005 № 76
 6. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НАКАЗ № 150 від 10.08.2004
 7. Стаття 161. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів
 8. Питання 3. Етапи здійснення контрольно-перевірочної роботи їх зміст та завдання.
 9. Питання 4. Стандарти державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна
 10. Питання 3. Перевірка розрахунків з засновниками
 11. Питання 1. Мета, джерела і завдання контролю, суб’єкти контролю
 12. Питання 3. Контроль правильності проведення і відображення в обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни При перевірці касових операцій з’ясовується:
 13. Питання 4. Перевірка дотримання порядку проведення розрахунків з використанням РРО
 14. Питання 2. Перевірка наявності виробничих запасів та дотримання умов їх збереження.
 15. Питання 1. Мета, завдання та джерела ревізії розрахунків з оплати праці та соціальними фондами
 16. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -