<<
>>

§2. Особливості порушення кримінальних справ щодо окремих класифікаційних груп екологічних злочинів і початкового етапу розслідування

Первинні матеріали про екологічні злочини надходять, як правило, від органів, що здійснюють екологічний контроль. При виявленні ознак екологічного злочину до правоохоронних органів направляються наступні матеріали:

1) супровідний лист, у якому викладено короткий зміст виявленого порушення, вимоги якого нормативного акта порушені (конкретні статті);

2) акти перевірки дотримання норм екологічного законодавства; протокол про адміністративне правопорушення та інші документи, в яких зафіксовані факти порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

3) акти попередніх перевірок додержання норм природоохоронного законодавства;

4) письмові пояснення правопорушників;

5) довідки фахівців про вид незаконно вилучених природних ресурсів та результати аналізів лабораторного дослідження забрудненого природного об'єкта тощо;

6) постанови про призупинення чи припинення робіт, експлуатації об'єкта;

7) довідка про розмір заподіяної шкоди;

8) довідка про зберігання речей та предметів, які були знаряддям злочину;

9) копії відомчих інструкцій, наказів чи виписки з них, що стосуються допущених порушень.

Щодо первинних матеріалів про екологічний злочин можлива дослідча перевірка, яка здійснюється шляхом огляду місця події, опитування очевидців, витребування документів. Встановивши ознаки злочину, слідчий порушує кримінальну справу.

Послідовність першочергових слідчих дій при розслідуванні злочинів, які вчиняються шляхом незаконного корисливого вилучення природних об'єктів, залежить від ситуацій, що мають місце на початковому етапі розслідування.

Ситуація 1. Кримінальна справа порушена за матеріалами про незаконне корисливе вилучення природних об'єктів стосовно встановленої

ю 566 о«

nmfiu (§ула затримана з речовими доказами). Завдання розслідуван-

пошук і одержання інформації про механізм вчиненого злочину; встановлення всіх епізодів злочинної діяльності; розшук раніше незаконно добутих природних ресурсів.

У зазначеній ситуації проводяться наступні слідчі дії та опе- ративно-розшукові заходи: огляд місця події; огляд вилучених у підозрюваного предметів злочинного посягання (зрубаних дерев, незаконно добутих диких звірів, виловленої риби, видобутих корисних копалин); вилучення та огляд знарядь злочину (бензо- пили, сітки, лопати, кирки, спеціальна техніха залежно від предмета злочинного посягання та способу вчинення злочину); допит підозрюваного (кожного із членів групи); огляд приміщень (місцевостей), де зберігаються незаконно добуті природні ресурси; огляд транспортних засобів, на яких перевозилися незаконно добуті природні ресурси; обшуки за місцем проживання (роботи) з метою відшукання предметів браконьєрства, засобів злочину тощо; призначення експертиз (трасологічних, балістичних, біологічних, хімічних та ін. У порядку сг. 114 КПК України слідчому доцільно дати окреме доручення органам дізнання про проведення розшукові!X дій з метою встановлення можливих місць зберігання незаконно добутих природних ресурсів, очевидців незаконного добування природних ресурсів чи їх збуту.

Ситуація 2. Кримінальна справа порушена за матеріалами про незаконне корисливе вилучення природних об'єктів, вчинене невідомою особою, у даній ситуації порівняно з попередньою додатковим завданням розслідування є одержання інформації про осіб, що вчинили злочин, їх розшук та затримання. Звичайно, що дана обставина впливає на проведення вище названих початкових слідчих дії! та ОРЗ.

Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування злочинів, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів, земель, залежать від: характеру повідомлення і повноти даних, що послужили підставою для порушення кримінальної справи; настання шкідливих наслідків і початку розслідування; цілісності слідів забруднення і обстановки місця події; даних про механізм і джерело забруднення; наявності свідків.

Ситуація 1. Кримінальна справа порушена за матеріалами про забруднення атмосферного повітря (водних об'єктів чи земель) н встановлено місце та джерел о забруднення й відповідальна особа.

Завдання розслідування: пошук і одержання інформації про механізм вчиненого злочину; встановлення потерпілих та обсягів шкідливих наслідків, що настали в результаті вчинення злочину; збирання і перевірка доказів винності встановленої особи.

У даній ситуації проводяться наступні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи: огляд місця події; допит свідків; допит потерпілих; виїмка та огляд документів, які підтверджують факти загибелі рибних запасів, знищення сільськогосподарських культур тощо; призначення судових експертиз (судово-медичних, судово-хімічних, судово-іхтіологічних, судово-агротехнічних та ін.); допит підозрюваного.

Ситуація 2. Кримінальна справа порушена за матеріалами про забруднення атмосферного повітря (водних об'єктів чи земель), але джерело забруднення та відповідальна особа не встановлені. У цій ситуації додатковим завданням розслідування с одержати інформації про джерело забруднення та відповідальну за це особу, а також механізму вчинення злочину, що відображається на проведенні вище названих слідчих дій та ОРЗ.

Типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування злочинного знищення (пошкодження) об'єктів природи (лісових масивів, рибних запасів, територій, взятих під охорону держави, об'єктів природно-заповідного фонду) є наступні.

Ситуація 1. Кршіінальна справа порушена за матеріалами про злочинне знищення (пошкодження) об'єктів природи встановленою особою. Завдання розслідування: встановлення механізму вчинення злочину; встановлення всіх епізодів злочинної діяльності; встановлення шкідливих наслідків злочинної діяльності.

Алгоритм початкового етапу розслідування може складатися з таких дій: огляд місця події; слідчий огляд вилучених у підозрюваного знарядь злочину; судово-медична експертиза підозрюваного; допит підозрюваного; допит свідків; призначення судових експертиз (лісотехнічної, трасологічної, цілого за частинами, біологічної, хімічної та ін.).

Ситуація 2. Кримінальна справа порушена за матеріалами про злочинне знищення (пошкодження) об'єктів природи невстановленою особою.

Завдання розслідування: пошук та одержання інформації про особу підозрюваного; встановлення механізму та наслідків злочину. Проводяться слідчі дії, характерні для попередньої ситуації, але з урахуванням завдання встановлення підозрюваного (проводяться відповідні оперативно-розшукові заходи).

Типовими ситуаціями початкового етапу розслідування злочинів, вчинених шляхом порушення встановлених правил екологічної безпеки, є наступні.

Ситуація 1. Кримінальна справа порушена за матеріалами про злочинне порушення правил екологічної безпеки встановленою особою.

Завдання розслідування полягають в одержанні інформації про механізм та наслідки вчиненого злочину; встановленні всіх епізодів порушень правил екологічної безпеки; встановленні потерпших осіб та розміру заподіяної шкоди, збиранні і перевірці доказів винності встановленої особи. Для цього проводяться наступні дії: огляд місця події'; огляд транспортних засобів; огляд вилучених знарядь злочину; допит підозрюваного; виїмка та огляд документів; допит свідків; призначення судових експертиз (екологічних, хімічних, ветеринарних, будівельно-технічних тощо).

Ситуація 2. Кримінальна справа порушена за матеріалами про злочинне порушення встановлених правил екологічної безпеки невста- новленою особою, у цій ситуації порівняно з попередньою вирішується завдання встановлення винної особи, що відображається на проведенні визначених слідчих дій та ОРЗ,

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §2. Особливості порушення кримінальних справ щодо окремих класифікаційних груп екологічних злочинів і початкового етапу розслідування:

  1. ЗМІСТ
  2. §2. Особливості порушення кримінальних справ щодо окремих класифікаційних груп екологічних злочинів і початкового етапу розслідування
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -