<<

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА....................................................................................................................... 3

РОЗДМ1. Стародавні держави на території Північного Причорномор'я (IX ст.

до н. e. — VI ст. н. e.)

1.1. Геродот про розселення скіфів.................................................................. 5

1.2. Геродот про життя і звичаї скіфів............................................................ 7

1.3. Гіппократ про життя і звичаї скіфів....................................................... 9

1.4. Повідомлення Страбона про грецькі колонії на узбережжі

Чорного моря................................................................................................................... 10

РОЗДЫ 2. Ранньофеодальна держава Київська Русь (VI — початок XIII ст.)

2.1. Про антів та їх протистояння з аварами. Витяг з «Історії»

Менандра Протектора.................................................................................................. 13

2.2. Маврикій у «Стратегіконі» про слов'ян і антів................................. 14

2.3. «Повість минулих літ» про розселення слов'ян................................ 15

2.4. Договір київського князя Ігоря з візантійським імператором

(945 p.).................................................................................................................................. 16

2.5. «Повість минулих літ» про Олега, Володимира і Ярослава........ 18

2.6. Про смерть Ярослава Мудрого і його заповіт. Поділ

Київської Pyci................................................................................................................... 20

2.7. Міжусобна війна князів Ізяслава, Святослава і Всеволода

Ярославичів проти князя полоцького Всеслава Брячиславича (1067 p.).... 21

2.8. З'їзд князів у Любечі в справі міжкнязівських взаємин

(1097 p.)................................................................................................................................ 21

2.9. Згїзд князів у справі міжкнязівських взаємин і відносин з половцями на Уветичах і на p. Золотчі

(1100-1101 pp.)................................................................................................................... 22

РОЗДЫ 3. Джерела та основні риси права Київської Pyci

3.1. Коротка Руська Правда (за Академічним списком

другої половини XV ст.).............................................................................................. 24

3.2. Руська Правда. Розширена редакція (за Троїцьким списком).... 27

3.3. Устав Святого князя Володимира, крестившаго Русьскую

землю, о церковных судех........................................................................................... 35

3.4. Статут князя Ярослава про церковні суди

(Розширена редакція).................................................................................................... 37

РОЗДІЛ 4. Галицько-Волинська держава

4.1. Грамота Івана Ростиславовича Берладника (1134 p.)....................... 41

4.2. Рукописання князя Володимира Васильковича

(близько 1287 p.)................................................................................................................

41

4.3. Лев Данилович, князь галицький, надає церкві святого

Спаса село Страшевичі (до 1301 p.)......................................................................... 42

4.4. Грамота руських князів Володимира-Андрія і Львова Юрійовича до великого магістра німецького ордена Карла

(9 серпня 1316 p.y............................................................................................................. 42

РОЗДЫ 5. Литовсько-Руська держава

5.1. Хроніка Київського Михайлівського монастиря про початок загарбання литовськими феодалами українських земель

у 1362 p................................................................................................................................. 43

5.2. Звістка літопису про захоплення литовськими феодалами

українських земель (1362 p.)...................................................................................... 43

5.3. Городельський привілей (1413 p.).......................................................... 43

5.4. Розповідь літописця про боротьбу між литовськими князями і їх прагнення зберегти своє панування на Україні

(30-ті роки XV ст.)............................................................................................................ 45

5.5. Жалувана грамота короля Казимира литовському, руському

і жмудському духовенству, дворянству, рицарям, шляхті, боярам і местичан (2 травня 1457 p.) 46

5.6. Судебник князя Казимира Ягеловича, даний Литві

29 лютого 1468 року...................................................................................................... 47

5.7. Ліквідація литовським урядом місцевої князівської влади в Київському князівстві. Виступ киян проти воєводи

Гаштовта в 1471 році..................................................................................................... 48

5.8. Устава на волоки (1 квітня 1557 p.)......................................................... 48

5.9. Литовський статут 1566 p 50

РОЗДЫ 6. Правове становище України у складі Речі Посполитої

6.1. Рішення Люблінського сейму про об'єднання Польщі

й Литви в одну державу — Річ Посполшу (1569 p.)............................................ 70

6.2. «Генрікові артикули» (Статті) 72

6.3. Постанова польського сейму про роздачу земель

на Україні магнатам і шляхті (1590 p.)...................................................................... 73

6.4. Жалувана грамота короля Сигізмунда III магнатові

О. Вишневецькому на володіння землями на Полтавщині (1590 p.)............. 73

6.5. Статут Великого князівства Литовського, виданий у Кракові

в 1588 році........................................................................................................................... 75

6.6. Розпорядження короля Владислава IV npo' заборону православним на Україні і в Білорусії мати вищі школи

(4 березня 1635 p.).............................................................. J.......................................... 85

6.7. Куруківська угода між представниками уряду Речі Посполитої і Українським козацтвом

(27 жовтня 1625 p.)............................................................................................................ 85

6.8. Інвентар села Бобичі Володимирського повіту,

з переліком повинностей селян (1640 p.)................................................................. 86

6.9. Із скарги шляхтича I. Коленди на ігумена Київського Миколопусгинського монастиря І.Трохимовича

за побиття селян села Ходосова і за знущання над ними

(1645 p.)................................................................................................................................. 87

6.10. 3 Інструкції Волинської православної шляхти послам

на Варшавський сейм про утиски православних у Польщі (1645p.)............. 88

6.11.Звістки I. Єрлича про сваволю і терор над українським населенням коронного стражника шляхтича О. Лаща

(1646 p.)............................................................................................................................... 88

6.12.Ординація Війська Запорозького, заведена польським урядом. Організація Війська Запорозького реєстрового, перебуваючого

на службі Речі Посполитої (1638 p.).......................................................................... 89

РОЗДІЛ 7. Запорозька Січ

7.1. Відомості та свідчення про Московію, Україну,

Запорозьку Січ й українських козаків................................................................. 92

7.2. Про етимологію понять «Січ» та «кіш» та їх значення............... 95

7.3. Про склад Війська Запорозького низового, його чисельність

ті густоту заселення Вольностей Запорозьких................................................ 97

7.4. Про військовий та територіальний устрій Вольностей

Запорозьких.................................................................................................................... 101

7.5. Ради у запорожців. Військова рада, її регламент та функції.

Курінні та паланкові ради......................................................................................... 104

7.6. Про ознаки влади у запорожців............................................................. 109

7.7. Посадові особи Запорозької Січі. Військова старшина, військові службовці, «отамання» та їх функції. «Батьки»,

або «сивоусі діди». Похідна і паланкова старшина.......................................... 111

7.8. Звичаєве козацьке право про злочини та покарання................... 121

7.9. Про суддів, покарання і страти на Січі............................................. 123

7.10. Про судовий процес у запорожців.................................................... 127

7.11. Уривки з опису Запорозької Січі невідомого учасника

(1740 p.)............................................................................................................................... 129

7.12. Маніфест Катерини II від 3 серпня 1775 p. про ліквідацію

Запорозької Січі............................................................................................................ 130

РОЗДІЛ 8. Козацько-гетьманська держава

(середина XVII — кінець XVIII ст.)

8.1. Скарги козацьких послів, відправлених Богданом

Хмельницьким на сейм у Варшаву (липень 1648 p.)........................................ 133

8.2. Лист коронного гетьмана M. Потоцького

до короля Владислава IV про повстання козаків

і селян під проводом Богдана Хмельницького

(21 березня 1648 p.)....................................................................................................... 133

8.3. Договір, укладений Богданом Хмельницьким з польським

командуванням біля Зборова (серпень 1649 p.).................................................. 136

8.4. Білоцерківський договір (18 вересня 1651 p.)..................................... 138

8.5. Універсал про звільнення настаської шляхти від військової

служби та постоїв військ (15 січня 1654 p.).......................................................... 139

8.6. Проект договору Війська Запорозького з Оттоманською

Портою (Туреччиною) про торгівлю.................................................................... 140

8.7. Статті Богдана Хмельницького, стверджені царем

і боярською думою, які визначали умови військового

договору між Московією і Військом Запорозьким

(21 березня 1654 p.)....................................................................................................... 142

8.8. Жалувана грамота царя Олексія Михайловича Війську Запорозькому на збереження його прав і вольностей

(27 березня 1654 p.)....................................................................................................... 146

8.9. Лист Богдана Хмельницького до кримського хана

Махмет-Гірея (24 жовтня 1654 p.)............................................................................. 149

8.10. Лист Богдана Хмельницького до шведського короля

Карла Гусгава (16 листопада 1656 p.)........................................................................ 150

8.11.Лист Богдана Хмельницького до князя Трансільванії Юрія Ракоці про союз зі Швецією

(26 січня 1657 p.).............................................................................................................. 151

8.12. Гадяцький трактат.................................................................................. 152

8.13.Переяславські статті, схвалені царським урядом при обранні на гетьманство Юрія Хмельницького

(17 жовтня 1659 p.).......................................................................................................... 159

8.14.Московські статті, схвалені царським урядом під час перебування в Москві I. Брюховецького

(22 жовтня 1665 p.)........................................................................................................ 161

8.15. Розпорядження Московського уряду стольникові

О. Ізмайлову про проведення перепису населення українських міст і сіл для уточнення його оподаткування (січень 1666 p.) 165

8.16.Глухівські статті, схвалені царським урядом при обранні на гетьманство Д. Многогрішного

(6 березня 1669 p.)........................................................................................................... 167

8.17.Коломацькі статті, які закріпляли за козацькою старшиною привілеї і вольності та посилювали

визиск посполитого населення (25 липня 1687 p.)............................................ 172

8.18. Статті Константинопольського договору

про південноукраїнські землі і про взаємовідносини

між Московією і Туреччиною в південній смузі

(3 липня 1700 p.).......................................................................................................... 175

8.19. Універсал гетьмана I. Мазепи про дводенну панщину

(1701 p.)........................................................................................................................... 177

8.20. Розмір грошових і натуральних податків у Гетьманщині

в першій половині XVIII ст...................................................................................... 177

8.21. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська

Запорозького, укладені 5 квітня 1710 p. у Бендерах........................................ 179

8.22. «Вивід прав України» Пилипа Орлика............................................ 194

8.23. Указ Петра I про утворення Малоросійської колегії

(16 травня 1722 p.)........................................................................................................ 199

8.24. Права, за якими судиться малоросійський народ (1743 p.)...... 200

8.25. Настанова Катерини II князю О. В. Вяземському

при вступі його на посаду генерал-губернатора (1764 p.)............................. 215

8.26. Указ Катерини II про ліквідацію гетьманства та утворення

Малоросійської колегії (10 листопада 1764 p.).................................................. 216

8.27. Кучук-Кайнарджійський мирний договір між Росією

і Туреччиною (10 липня 1774 p.)............................................................................ 217

8.28. Ясський мирний договір між Росією і Туреччиною

(29 грудня 1791 p.)........................................................................................................ 218

8.29. Указ Катерини II про остаточне закріпачення селян

на Лівобережній і Слобідській Україні (3 травня 1783 p.)............................ 219

8.30. Жалована грамота дворянству (1785 p.)........................................... 220

РОЗДІЛ 9. Суспільно-політичний лад і право

в українських землях другої половини

XVII — 70-х pp. XVIII ст. у складі Речі Посполитої

9.1. Інвентар села Камінна гора, Володимирського повіту,

з визначенням розміру панщини, чиншу та натуральної данини (21 квітня 1655 p.) 222

9.2. Скарга панів Негребецьких на жителів Умані, Камінки і Кублича, що зруйнували їх маєток у Негребівці

(18 січня 1664 p.).......................................................................... ;............................... 223

9.3. Статті Андрусівського перемир'я між Московією та Річчю

Посполитою (30 січня 1667 p.)................................................................................. 225

9.4. Привілей, виданий польським королем Яном III полковнику M. Булизі на право володіння Овруцьким війтовством

(21 червня 1683 p.)........................................................................................................ 227

9.5. Статті з укладеного в Москві договору про «Вічний мир» і дружбу між Московією і Річчю Посполитою

(26 квітня 1686 p.)......................................................................................................... 228

9.6. Уривок з інструкції послам від шляхти Київського воєводства

на сейм з вимогою повернути силою землі, звільнені козаками на чолі з C. Палієм (листопад 1701 p.) 230

9.7. Універсал волинського каштеляна Ф. Ледуховського, в якому

повідомляється про повстання під керівництвом Самуся (серпень 1702 p.) 231

9.8. Уривок з постанови сеймика Подільського воєводства про ополчення шляхти для боротьби з повсталими

селянами на чолі з Шпаком (липень 1704 p.).................................................... 232

9.9. Інвентар c. Милостова на Волині з перерахуванням

повинносгей, які мали відбувати селяни поміщикові (листопад 1704 p.). 232

9.10.Наказ польського коронного гетьмана А. Синявського полковникові Острозького ординарного полку взяти участь в каральних діях проти повсталих селянських загонів

у Волинському воєводстві (липень 1721 p.)..................................... 233

9.11.Лист козацького полковника Верлана до писаря Волковича, де повідомляється про похід козаків на Кам'янець, Броди

та Збараж (липень 1734 p.)....................................................................................... 234

9.12. Повідомлення газети «Kurjer Polski» про дії гайдамацьких

загонів на Білоцерківщині (листопад 1737 p.)..................................................... 234

9.13. Універсал коронного гетьмана Й. Потоцького, в якому

він загрожує карами усім, хто буде допомагати опришкам, керованим О. Довбушем (серпень 1742 p.) 236

9.14. Уривок із звернення шляхти Київського воєводства

до коронного гетьмана Й. Потоцького з проханням надати

допомогу в боротьбі проти гайдамацьких загонів

(червень 1750 p.)............................................................................................................. 237

9.15. Розпорядження адміністрації Браніцького графства

(Галичина) про повинності кметів (1762 і 1773 pp.)........................................ 238

9.16. Інвентар c. Коленого, Київського воєводства,

із зазначенням селянських повинносгей (березень 1768 p.)........................ 238

9.17.Інвентар c. Вовковия на Волині із зазначенням повинносгей, які мусили відбувати селяни поміщикові

Й. Рогозинському (січень 1792 p.)............................................................................ 240

РОЗДІЛ 10. Державність та право на українських землях

у складі Російської імперії (XIX— початок XX ст.)

10.1. Зібрання малоросійських прав 1807 p............................................... 241

10.2. Положення про євреїв (13 квітня 1835 p.).......................................... 245

10.3. Звід законів цивільних............................................................................ 246

10.4. Маніфест 19 лютого 1861 p..................................................................... 249

10.5.Положення про викуп селянами їх садиб

та польових угідь (19 лютого 1861 p.)............................................................. 252

10.6. Місцеве Положення про поземельне влаштування селян,

оселених на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівській, Полтавській та частині Харківської (19 лютого 1861 p.) 253

10.7.Місцеве Положення про поземельний устрій селян, оселених на поміщицьких землях в губерніях:

Київській, Подільській і Волинській (19 лютого 1861 p.)....................... 255

10.8.Про заборону української мови. Циркуляр міністра

внутрішніх справ П. Валуєва (18 липня 1863 p.)......................................... 257

10.9. Положення про земські установи (1 січня 1864 p.)...................... 258

10.10. Про заборону українського письменства. Урядовий указ

1876 року, підписаний імператором в м. Емс............................................. 260

10.11. Програмові засади братства тарасівців 261

10.12. Про створення військово-польових судів

(19 серпня 1906 p.)................................................................................................. 263

10.13. Столипінський указ про доповнення деяких постанов діючого закону в питаннях селянського землеволодіння

і землекористування (9 листопада 1906 p.).................................................. 264

РОЗДЫ 11. Суспільно-політичний устрій і право Галичини, Буковини та Закарпаття в складі Австро-Угорської імперії (XIX — початок XX ст.)

11.1. Конституційний закон про права громадян для королівств

і областей, що представлені в рейхсраті (12 грудня 1867 p.)................. 267

11.2. Конституційний закон на зміну закону від 26 лютого 1861 p.

про імперське представництво (21 грудня 1867 p.).................................. 269

11.3.Конституційний закон про здійснення урядової влади

(21 грудня 1867 p.).................................................................................................... 275

11.4. Конституційний закон про встановлення імперського суду

(21 грудня 1867 p.).................................................................................................... 276

11.5. Конституційний закон про судову владу (21 грудня 1867 p.)..... 277

11.6.Конституційний закон на зміну і доповнення основного закону про імперське представництво 21 грудня 1867 p., а також законів 2 квітня 1873 p. і 12 листопада 1886 p.

(14 червня 1896 p.).................................................................................................... 279

11.7. Австрійський статут цивільного судочинства 1896 p.................. 280

РОЗДЫ 12. Держава і право України в 1917—1920 pp.

12.1.Про зречення імператора Миколи II від престолу російського та про зняття з себе верховної влади

(2 березня 1917 p.)......................................................................................................... 292

12.2. Наказ Делегації Центральної Ради до Тимчасового Уряду

(11 травня 1917 p.)........................................................................................................ 293

12.3. Резолюція Української Центральної Ради

з приводу відповіді Тимчасового Правительства на домагання, предложені делегацією Української Центральної Ради (3 червня 1917 p.) .............................................................................................. 294

12.4.1 Універсал Центральної Ради (10 червня 1917 p.)................................... 295

12.5. II Універсал Центральної Ради (3 липня 1917 p.)........................... 298

12.6. Статут Генерального Секретаріату................................................... 299

12.7. Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові

Тимчасового Уряду на Україні (4 серпня 1917 p.)............................................ 301

12.8. Склад Центральної Ради (з матеріалів доповіді Мандатної

Комісії VI сесії Центральної Ради) (серпень 1917 року)............................... 302

12.9. Постанова Центральної Ради про склад і завдання

правительства (9 вересня 1917 p.)............................................................................ 304

12.10. Звернення Генерального Секретаріату «до всіх Громадян

України» (27 жовтня 1917 p.)...................................................................................... 305

12.11. Відозва крайового комітету охорони революції в Україні

(27 жовтня 1917 p.)......................................................................................................... 305

12.12. III Універсал Центральної Ради (7 листопада 1917 p.).............. 307

12.13. Тлумачення Генерального Секретаріату III Універсалу

Української Центральної Ради (12 листопада 1917 p.)................................... 309

12.14. Закон про правонаступництво (25 листопада 1917 p.)............. 310

12.15. Закон про утворення Генерального Суду

(2 грудня 1917 p.).......................................................................................................... 311

12.16. Маніфест Раднаркому радянської Росії до українського

народу з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради (5 грудня 1917 p.) 312

12.17. Відповідь Генерального Секретаріату на маніфест

з ультимативними вимогами Раднаркому радянської Росії (5 грудня 1917 p.) 314

12.18. Нота Генерального Секретаріату урядам республік,

утворених на території Росії (5 грудня 1917 p.)............................................... 317

12.19. Закон «Про порядок видання законів» (8 грудня 1917 p.)....... 318

12.20. Закон «Про Головну скарбницю і Держбанк УНР».

(9 грудня 1917 p.).................................................................................................... 319

12.21. Закон «Про випуск державних кредитових білетів УНР»

(6 січня 1918 p.)....................................................................................................... 321

12.22. IV Універсал Центральної Ради (9 січня 1918 p.)........................ 322

12.23. Закон про національно-персональну автономію

(9 січня 1918 p.)......................................................................................................... 326

12.24. Ухвала про організацію Реєстрового Вільного Козацтва

(28 січня 1918 p.)....................................................................................................... 326

12.25. Мирний договір між Українською Народною Республікою з одної, а Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією

і Туреччиною з другої сторони (9 лютого 1918 p.).................................... 327

12.26. Закон про Державний Герб України

(12 лютого 1918 p.).................................................................................................. 330

12.27. Закон про державну мову (березень 1918 p.)................................ 330

12.28. Закон про поділ України на землі (6 березня 1918 p.)............... 330

12.29. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР)

(29 квітня 1918 p.)..................................................................................................... 331

12.30. Грамота до всього українського народу (29 квітня 1918 p.).... 340

12.31. Закони про тимчасовий державний устрій України

(квітень 1918 p.)........................................................................................................ 341

12.32. Ухвалений Радою Міністрів тимчасовий закон

про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України (1 серпня 1918 p.)...................................................................................................... 345

12.33. Закон про обов'язкове навчання української мови і літератури, а також історії та географії України

в середніх школах (1918 p.)................................................................................... 347

12.34. Наказ міністра народної освіти про утворення

національної нижчої початкової школи (1918 p.).................................... 347

12.35. Закон Української Держави про застування Української

Академії наук (1918 p.)............................................................................................ 348

12.36. Декларація Української Директорії (1918 p.) 348

12.37. Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові

(18 жовтня 1918 p.)................................................................................................. 353

12.38. Прокламація Української Національної Ради

(19 жовтня 1918 p.)................................................................................................. 354

12.39. Відозва Української Національної Ради

від 1 листопада 1918 року......................................................................................... 354

12.40. Передвсгупний договір, заключений

дня 1 грудня 1918 року в м. Фастові між Українською Народньою Республікою й Західно-Українською Народньою Республікою про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю................................... 356

12.41. Закон про виділ Української Ради (4 січня 1919 p.)................... 357

12.42. Універсал Директорії Української Народної Республіки

(22 січня 1919 p.)........................................................................................................... 358

12.43. Ухвала Української Національної Ради про злуку

Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою (3 січня 1919 p.) 359

12.44. Акт Директорії про з'єднання всіх українських земель

(22 січня 1920 p.)........................................................................................................... 360

12.45. Універсал Трудового Конгресу України (28 січня 1919 p.)...... 360

12.46. Політична Конвенція між Польщею і Україною

(21 КВІТНЯІ920 p.)..................................................................................................................... 362

12.47. Військовий договір Директорії з урядом Польщі

(24 квітня 1920 p.)........................................................................................................... 363

12.48. Закон про тимчасове верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці

(12 листопада 1920 p.).................................................................................................. 364

РОЗДЫ13. Радянська державність в Україні 1920-30-x pp.

13.1. Резолюція першого зТзду Рад України про зрив роботи

з'їзду Рад у Києві (11 грудня 1917 p.)...................................................................... 368

13.2. Резолюція першого зТзду Рад України про самовизначення

України (12 грудня 1917 p.)......................................................................................... 369

13.3. Резолюція першого з'їзду Рад України про організацію

влади на Україні (12 грудня 1917 p.)...................................................................... 370

13.4. Перший Циркуляр Центрального Виконавчого Комітету

Рад України (17 грудня 1917 p.)............................................................................... 371

13.5. Із протоколу засідання Тимчасового Робітничо-

Селянського уряду України (27 грудня 1918 p.)................................................ 373

13.6.Констшуція Української Соціалістичної Радянської Республіки, ухвалена Президією III Всеукраїнського

З'їзду Рад (14 березня 1919 p.)..................................................................................... 374

13.7.Декрет Всеросійського ЦВК про військовий союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви,

Білорусії для боротьби проти імперіалістів

(1 червня 1919 p.).................................................................................................... 377

13.8.Постанова Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР про створення Всеукраїнського революційного комітету (Всеукрревкому)

(11 грудня 1919 p.).................................................................................................. 378

13.9.Тимчасове положення Всеукраїнського революційного

комітету про організацію Радянської влади на Україні

(22 грудня 1919 p.).................................................................................................... 379

13.10. Постанова Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про завершення роботи

та припинення діяльності Всеукраїнського революційного

комітету і створення Ради Народних Комісарів УСРР

(19 лютого 1920 p.)................................................................................................... 381

13.11. Союзний робітничо-селянський договір між Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою

(28 грудня 1920 p.).................................................................................................... 382

13.12. Постанова V Всеукраїнського з'їзду Рад «Про радянське

будівництво» (1 березня 1921 p.)........................................................................ 383

13.13. Постанова ВУЦВК про скасування Всеукраїнської надзвичайної комісії та про утворення

Держполітуправління (22 березня 1922 p.).................................................. 387

13.14. Постанова ВУЦВК про затвердження «Положення

про прокурорський нагляд» (28 червня 1922 p.)........................................ 389

13.15. Декларація про утворення Союзу Радянських

Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 p.)............................................ 392

13.16. Договір про утворення Союзу Радянських

Соціалістичних Республік (30 грудня 1922 p.).............................................. 394

13.17. Нотифікація Уряду Української PCP про зовнішні зносини республіки, вручена Народним Комісаріатом Закордонних Справ УСРР іноземним представникам у Москві

(23 липня 1923 p.)................................................................................................... 398

13.18. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про перетворення центральних установ

(20 вересня 1923 p.).................................................................................................. 399

13.19. Конституція Української Соціялістичної Радянської

Республіки (1929 p.)................................................................................................ 400

13.20. Постанова ЦВК і PHKCPCP «Про установлення єдиної

паспортної системи по Союзу PCP і обов'язкову прописку паспортів» (27 грудня 1932 p.) 410

13.21. Постанова ЦВК і PHK CPCP «Про утворення Головного управління робітничо-селянської міліції при ОДПУ

Союзу РСР» (27 грудня 1932 p.)................................................................................ 411

13.22. Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УСРР всім обкомам партії та облвиконкомам

про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників за межі України (23 січня 1933 p.) 411

13.23. Записка Наркомзему УСРР Центральному Комітетові КП(б)У про голодування та смертність населення

у Київській області і необхідність надання продовольчої допомоги (14 березня 1933 p.) 412

13.24. Інструкція усім партійно-радянським працівникам і усім органам ОДПУ, суду і прокуратури

(8 травня 1933 p.).......................................................................................................... 414

13.25. Постанова ЦВК CPCP «Про утворення загальносоюзного народного комісаріату внутрішніх справ»

(16 липня 1934 p.)............................................................................................................ 417

13.26. Постанова ЦВК і PHK CPCP «Про особливу нараду

при HKBC СРСР» (5 листопада 1934 p.)................................................................ 418

13.27. Конституція (Основний Закон) Української Радянської

Соціалістичної Республіки (1937 p.)....................................................................... 420

РОЗДМ14. Радянська правова система в Україні (1920 -30-xpp.)

14.1.Постанова Всеукраїнського революційного комітету про поширення на Україну декретів РРФСР

(27 січня 1920 p.)............................................................................................................. 433

14.2. Постанова Всеукраїнського ревкому про застосування

виняткового заходу покарання — розстрілу — до активних контрреволюціонерів в Україні (2 лютого 1920 p.) 433

14.3.Постанова Ради Народних Комісарів УСРР про запровадження української мови в школах

і радянських установах (21 вересня 1920 p.)...................................................... 434

14.4. Кримінальний кодекс УСРР (1922 p.)................................................ 435

14.5. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР (1922 p.).................... 441

14.6. Земельний кодекс УСРР (1922 p.)........................................................ 445

14.7. Кодекс законів про працю УСРР (1922 р.)........................................ 447

14.8. Цивільний кодекс УСРР (1922 р.)........................................................ 451

14.9. Постанова ВУЦВК i PHK УСРР «Про заходи забезпечення

рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови» (1 серпня 1923 p.) 454

14.10. Положення про злочини державні (контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу PCP, злочини проти порядку управління), затверджене ЦВК CPCP

(25 лютого 1927 p.)....................................................................................................... 459

14.11. Постанова Раднаркому УСРР про ознаки, які визначали селянське господарство як куркульське

(13 серпня 1929 p.)....................................................................................................... 462

14.12. Наказ ОДПУ CPCP № 44/21 (2 лютого 1930 p.)............................... 464

14.13. Постанова ЦВК і PHK CPCP про застосування розстрілу та 10-річного ув'язнення за розкрадання колгоспного

майна (7 серпня 1932 p.)............................................................................................ 466

14.14. Інструкція Верховного Суду та ОДПУ CPCP про механізм

застосування репресій за постановою ЦВК та Раднаркому Союзу PCP (7 серпня 1932 p.) 467

14.15. Постанова і інструкція Раднаркому УСРР про застосування

репресій до одноосібників за нездачу хліба під час голоднечі (11 листопада 1932 p.) 470

14.16. Постанова Раднаркому УСРР «Про заходи до посилення

хлібозаготівель» (20 листопада 1932 p.)............................................................... 473

14.17. Постанова Раднаркому УСРР «Про одноразовий податок

на одноосібні господарства» (21 листопада 1932 p.)....................................... 475

14.18. Розпорядження Наркомюсту УСРР прокурорам на місцях про репресивні заходи при проведенні хлібозаготівель

(25 листопада 1932 p.).................................................................................................. 476

14.19. Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У «Про занесення на «чорну дошку» сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі»

(6 грудня 1932 p.)........................................................................................................... 478

14.20. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) (2 липня 1937 p.).................. 479

14.21. Із оперативного наказу народного комісара внутрішніх

справ Союзу PCP № 00447 «Про операції по репресуванню колишніх куркулів, кримінальних злочинців та інших антирадянських елементів» (30 липня 1937 p.)...................................................................................................................... 480

14.22. Із постанови Політбюро ЦК ВКП(б)

від 31 липня 1937 року................................................................................................ 484

РОЗДМ15. Державність і право на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (1918—1939 pp.)

15.1. Маніфест делегації Української Національної Ради

в Чернівцях до населення Буковини (5 листопада 1918 p.)........................... 486

15.2.Протокол про передачу владних повноважень президентом краю О. Ерцдорфом представникам української та румунської громад Буковини

(6 листопада 1918 p.).................................................................................................... 487

15.3. Повідомлення про перехід влади в Чернівцях

до представників української і румунської громад

(після 6 листопада 1918 p.)........................................................................................ 488

15.4. Закон Угорського парламенту про автономію «Руської

країни» в рамках Угорщини (25 грудня 1918 p.)................................................ 489

15.5. Ухвала Всенародних Зборів угорських українців

(21 січня 1919 p.)............................................................................................................. 491

15.6.Меморандум E. Бенеша про правове становище закарпатських українців у складі Чехословаччини

(17 травня 1919 p.).......................................................................................................... 492

15.7. Лист Генерального Секретаря Паризької мирної

конференції до міністра закордонних справ Чехословаччини Бертгетота (23 травня 1919 p.) 494

15.8.Звернення делегації УНР до Паризької мирної конференції з приводу її рішення про передачу Буковини до Румунії

(17 травм 1918 p.).......................................................................................................... 494

15.9. Заява Українського клубу Польського сейму у Варшаві

з приводу анексії Східної Галичини буржуазною Польщею (24 березня 1923 p.) 497

15.10. Директива Міністра закордонних справ Польщі Ю. Бека

закордонним представництвам Польщі про основи політики щодо Західної України (15 лютого 1939 p.) 498

15.11. Маніфест Центральної Української Народної Ради

з приводу початку угорської окупації частини Закарпаття та перенесення столиці Підкарпатської Держави до м. Xycr (10 листопада 1938 p.) ........................................................................................................................ 501

15.12. Конституційний закон Чехо-Словацької республіки про автономію Карпатської України

(22 листопада 1938 p.).................................................................................................. 505

15.13. Проголошення самостійності Карпатської України

(15 березня 1939 p.) ..................................................................................................... 512

15.14. Наказ по військовому відомству Карпатської України

про формування штатів управління (15 березня 1939 p.)............................. 512

РОЗДЫ16. Держава і право України в роки другої світової війни (вересень 1939 — вересень 1945 pp.)

16.1. Лист секретаря ЦК ВКП(б) Й. Сталіна рейхсканцлеру

Німеччини А. Гітлеру (21 серпня 1939 p.)........................................................... 513

16.2. Договір про ненапад між Німеччиною і Радянським

Союзом (23 серпня 1939 p.)........................................................................................ 513

16.3. Таємний додатковий протокол (23 серпня 1939 p.)..................... 514

16.4. Німецько-Радянський договір про дружбу і кордони

між CPCP і Німеччиною (28 вересня 1939 p.)...................................................... 515

16.5. Довірчий протокол (28 вересня 1939 p.).......................................... 516

16.6.3 Декларації Українських Народних Зборів про прийняття Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і включення її до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки

(27 жовтня 1939 p.)........................................................................................................ 517

16.7. 3 Декларації Українських Народних Зборів

про націоналізацію банків та великої промисловості Західної України (28 жовтня 1939 p.) 517

16.8.3 Декларації Українських Народних Зборів Західної України про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських

та великих державних урядовців (28 жовтня 1939 p.)..................................... 518

16.9.Закон про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з'єднання її

з Українською Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 p.) 519

16.10. Закон про прийняття Західної України до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки

(15 листопада 1939 p.).................................................................................................. 520

16.11. Указ Президії Верховної Ради CPCP про утворення

Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської і Тернопільської областей в складі Української PCP (4 грудня 1939 p.) 520

16.12. Закон про включення північної частини Буковини

і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 p.) ..................................................................................................................... 522

16.13. Політичні вказівки ОУН Бандери (травень 1941 p.).................. 522

16.14. Меморандум ОУН Бандери до уряду Райху

(15 червня 1941 p.)......................................................................................................... 523

16.15. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про воєнний стан»

(22 червня 1941 p.)........................................................................................................ 526

16.16. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про затвердження Положення про військові трибунали в міцевостях, оголошених на воєнному стані, і в районах воєнних дій»

(22 червня 1941 p.)........................................................................................................ 529

16.17. Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про режим робочого часу робітників і службовців в період війни»

(26 червня 1941 p.).......................................................................................................... 532

16.18. Постанова Президії Верховної Ради CPCP, Ради Народних Комісарів CPCP і Центрального Комітету ВКП(б)

«Про створення Державного Комітету Оборони»

(30 червня 1941 p.).......................................................................................................... 532

16.19. Акт про відновлення Української Держави

(30 червня 1941 p.)......................................................................................................... 533

16.20. Декларація українського уряду відновленої у Львові

Української Держави (3 липня 1941 p.) .............................................................. 534

16.21. Про трудову повинність та примусовупрацю

(5 серпня 1941 p.).......................................................................................................... 536

16.22. Декрет Гітлера про створення Райхскомісаріату Україна

(20 серпня 1941 p.)........................................................................................................ 537

16.23. Секретна інструкція Розенберга Epixy Koxy,

райхскомісару України (18 листопада 1941 p.).................................................. 538

16.24. Постанова ДКО № TOKO-192cc «Про членів сімей

зрадників Батьківщини» (24 червня 1942 p.)...................................................... 545

16.25. Постанова Пленуму Верховного суду CPCP № 22^Л/16Л7сс

«Про кваліфікацію дій радянських громадян, що надавали допомогу ворогу в районах, тимчасово окупованих німецькими загарбниками» (25 листопада 1943 p.)...................................................................................................................... 546

16.26. Закон CPCP «Про надання союзним республікам

повноважень в галузі зовнішніх зносин і про перетворення у зв'язку з цим Народного комісаріату закордонних справ із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат» (1 лютого 1944 p.)........ 548

16.27. Закон CPCP «Про створення військових формувань союзник республік і про перетворення у зв'язку 3 цим Народного комісаріату оборони із загальносоюзного у союзно-республіканський народний комісаріат»

(1 лютого 1944 p.).......................................................................................................... 549

16.28. Закон Української PCP «Про утворення союзно-

республіканського Народного комісаріату закордонних справ УРСР» (4 березня 1944 p.) 549

16.29. Постанова Державного комітету оборони CPCP

про спеціальні заходи щодо західних областей України (березень 1944 p.) 550

16.30. Платформа Української Головної Визвольної Ради

(липень 1944 p.).............................................................................................................. 552

16.31. Постанова Пленуму Верховного суду CPCP № 12/8/у/с «Про кваліфікацію злочинів

членів антирадянської організації «ОУН»

(7 серпня 1944 p.).......................................................................................................... 555

16.32. Про включення Української PCP і Білоруської PCP в число

первісних членів Міжнародної Організацп. Резолюція конференції Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята другим пленарним засіданням конференції (27 квітня 1945 p.).......................................................... 555

16.33. Про запрошення Української PCP і Білоруської PCP на конференцію Об'єднаних націй у Сан-Франціско.

Резолюція конференції Об'єднаних націй у Сан-Франціско, одноголосно прийнята на засіданні Виконавчого Комітету конференції (30 квітня 1945 p.)............................................................................................................................ ,............. 556

РОЗДЫ17. Радянська державність та право в Україні (1945-1991 pp.)

17.1.Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну

(29 червня 1945 p.)........................................................................................................ 557

17.2.Указ Президії Верховної Ради CPCP про утворення Закарпатської області в складі Української PCP

(22 січня 1946 p.)........................................................................................................... 558

17.3. Постанова PHK УРСР і ЦК КП(б)У «Про хід хлібозаготівель

по областях Української РСР» (23 січня 1946 p.).............................................. 559

17.4.Закон CPCP «Про перетворення Ради Народних Комісарів CPCP в Раду Міністрів CPCP і Рад Народних Комісарів союзних і автономних республік — в Ради Міністрів

союзних і автономних республік» (15 березня 1946 p.).................................. 561

17.5. Постанова ЦК КП(б)У і Ради Міністрів УРСР про заходи

по виконанню директиви Й. В. Сталіна щодо посилення хлібозаготівель (15 вересня 1947 p.) 562

17.6.Указ Президії Верховної Ради CPCP «Про виселення у віддалені райони осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя»

(2 червня 1948 p.).......................................................................................................... 565

17.7. Перелік позасудових органів, що-діяли у 1930—40-і

і на початку 1950-х років і були наділені правами розглядати справи про державні злочини 566

17.8.Указ Президії Верховної Ради CPCP про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР

(19 лютого 1954 p.).......................................................................................................... 568

17.9.Закон Союзу PCP «Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу Української РСР»

(26 квітня 1954 p.)........................................................................................................... 568

17.10. Кримінальний кодекс Української PCP (1960 p.)....................... 569

17.11. Основи цивільного законодавства Союзу PCP і союзних

республік (8 грудня 1961 p.)....................................................................................... 576

17.12. Указ Президії Верховної Ради CPCP про громадян татарської національності, які проживали в Криму

(5 вересня 1967 p.).......................................................................................................... 578

17.13. Консттуція (Основний Закон) Української Радянської

Соціалістичної Республіки (1978 p.)....................................................................... 579

17.14. Постанова колегії Міністерства освіти УРСР

«Про додаткові заходи по вдосконаленню вивчення російської мови в освітніх школах і педагогічних навчальних закладах Української РСР» (29 червня 1983 p.)....................................................................................................................................... 597

17.15. Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки

«Про мови в Українській РСР» (28 жовтня 1989 p.).......................................... 602

17.16. Закон CPCP «Про розмежування повноважень між Союзом PCP і суб'єктами федерації»

(26 квітня 1990 p.)......................................................................................................... 608

РОЗДМ18. Держава і право України на сучасному етапі (1991—2002 pp.)

18.1. Декларація про державний суверенітет України

(16 липня 1990 p.)........................................................................................................... 613

18.2.Постанова Верховної Ради Української PCP «Про проголошення незалежності України»

(24 серпня 1991 p.).......................................................................................................... 617

18.3.Акт проголошення незалежності України

(24 серпня 1991 p.)...................................................................................................... 618

18.4. Угода про створення Співдружності Незалежних Держав

(8 грудня 1991 p.)........................................................................................................ 618

18.5.Указ Президента України «Про Збройні сили України»

(12 грудня 1991 p.).................................................................................................... 621

18.6.Указ Президії Верховної Ради України «Про Державний

гімн України» (15 січня 1992 p.).......................................................................... 622

18.7.Постанова Верховної Ради України «Про Державний

прапор України» (28 січня 1992 p.).................................................................... 623

18.8. Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб

України» (19 лютого 1992 p.).................................................................................. 623

18.9.Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади

і місцевого самоврядування в Україні на період

до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.).................. 624

18.10. Закон України «Про прийняття Конституції України

і введення її в дію» (28 червня 1996 p.).............................................................. 634

<< |
Источник: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упоряд.: A. C. Чайковський (кер.), О. Л. Копиленко, В. M. Кривоніс, В. В. Свистунов, Г. I. Трофанчук. — K.,2003. - 656 c.. 2003

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. 9.1. Категория интереса в страховании
 2. Механизм стимулирования снижения риска.
 3. Линейный механизм стимулирования
 4. БУДДИЗМ, СТОИЦИЗМ. СОЦИАЛИЗМ
 5. Введение. Пути становления русской литературы XVIII века и формирование ее национального своеобразия
 6. 2.2.4. Механизм стимулированияправдивых сообщений
 7.   Статья вторая  
 8. Фредерик Стендаль
 9. Часть 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Культура речи. Речевое общение
 10. Ислам и национализм
 11. Философия и становление национального самосознания
 12. ОБ ИДЕЙНЫХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ И МОТИВАХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК И ПОДДЕЛОК
 13. О СВЯЗИ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СТИЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 14. Политический реализм
 15. Эпилог (для наивных студентов)
 16. ГЛАВА IX. НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
 17. Но в такой крайней форме экономический детерминизм становится неприемлемым.
 18. Неотомизм старался синтезировать:
 19. Глава 6. Космополитизм в России
 20. ГЛАВА ВТОРАЯ ГУМАНИЗМ ПРОТИВ СХОЛАСТИКИ