<<
>>

№ 73. Поняття і джерела авторського права.

В об'єктивному розумінні авторське право — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки.

У суб'єктивному розумінні це сукупність прав, які належать автору або його правонаступ-никам у зв'язку із створенням і використанням твору літератури, науки, мистецтва. Завдання авторського права — встановити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним принципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих (немайнових) і майнових прав авторів. Джерела авторського права представлені нормативними акта-ми, до яких передусім належать конституційні та законодавчі акти, що визначають основні засади, Закон України «Про авторське право і суміжні права» та інші закони («Про власність»); Особливу групу джерел сучасного авторського права становлять міжна-родні договори: Женевська конвенція по авторському праву; Бернська конвенція по охороні літературних та художніх творів; Римська конвенція по охороні прав артистів-виконавців, виготовлювачів фонограм, а також виробників організацій мовлення; та інші. Якщо міжнародним договором, учасником якого є Україна, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законо-давстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 73. Поняття і джерела авторського права.:

 1. Поняття та джерела цивільного права
 2. 7. Види і форми інвестиційної діяльності.
 3. § 3. Предмет, підстави і доказування цивільного позову в кримінальній справі
 4. 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності
 5. № 73. Поняття і джерела авторського права.
 6. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 7. ТЕМА 15. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ПРИПИСІВ
 8. Економічна сутність власного капіталу підприємства
 9. Дайте ґрунтовну характеристику історичних методів дослідження.
 10. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 11. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 12. Напрямки створення наративних джерел
 13. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
 14. Адміністративно-правові аспекти обігу зброї
 15. Адміністративно-правовий режим обігу зброї в Україні
 16. Удосконалення законодавства у сфері адміністративно- правового статусу прокуратури України
 17. Поняття та сутність поліцейських послуг в Україні
 18. ВСТУП
 19. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини
 20. 3.1. Місце правової доктрини у правовій системі України