<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Здійснений нами історіографічний огляд проблеми свідчить, що деякі аспекти дослідження отримали певне висвітлення в наукових працях істориків дореволюційного, радянського та сучасного періодів. Зусиллями чиновників, офіцерів генштабу та публіцистів у пореформену епоху було проведено чимало наукових розвідок, пов’язаних із заселенням та господарським освоєнням частини волинських земель різними етнічними групами.

Якщо радянська історична наука містить досить незначний масив праць з економічної та етнічної історії Волині, то після здобуття українською державою незалежності вітчизняні історики отримали якісно нові умови для наукових пошуків краєзнавчого характеру, здійснили ряд досліджень, присвячених історичному минулому національних меншин регіону.

Водночас залишаються дискусійні, а також не висвітлені взагалі сторони проблеми. Наукова розробка цих питань вимагає глибшого розкриття деяких малодосліджених поліетнічного переселенського руху, детальнішої систематизації, уточнення значної частини фактичної інформації та теоретичних висновків, об’єктивного аналізу історичних джерел. Це зумовило визначення мети та завдань нашої роботи.

Джерельна база дослідження репрезентована значним масивом архівних документів та матеріалів, нормативно-правовими актами вищих органів державної влади Російської імперії, статистичними виданнями загальноросійського та регіонального значення, матеріалами дореволюційної періодичної преси. Окреслений корпус опублікованих та неопублікованих джерел дає можливість всебічно проаналізувати й об’єктивно відтворити імміграцію різних етнічних груп на територію Волині, її вплив на розвиток поземельних відносин в період, що розглядається. Джерельну основу нашого дослідження головним чином склали архівні документи і матеріали, значну частину яких уперше введено до наукового обігу. Сукупність джерел різнопланового характеру охоплює різноманітні аспекти обраної дисертантом теми і дозволяє подати більш повну картину заселення та господарського освоєння вільних земель регіону представниками різних етнічних груп; ідентифікувати сукупність факторів, що справляли визначальний вплив на динаміку процесу; об’єктивно проаналізувати особливості національної політики уряду та продемонструвати вплив переселенського руху на соціально-економічний розвиток Волинської губернії.

Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ
<< | >>
Источник: ШМИД ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. ЗМІНИ В ЕТНІЧНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.. 2010

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1:

 1. Методи дослідження
 2. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 3. Огляд історіографії
 4. Умови, що викликали утворення т. зв. „козацьких" літописів. Літопис Самовидця. Вага його. Огляд літератури про літопис Самовидця
 5. Списки літопису Самовидця. Видання літопису. Текст лІтопису. Мова літопису. Зміст літопису
 6. YI. Погляди автора літопису Самовидця, його симпатії й антипатії
 7. Про присилку на Ніжинське воєводство Савелова з супровідною патріаршою грамотою до гетьмана; про відвідання митрополитом Ясинсъким своєі єпархГі і про посвячення великоі мурованої церкви в Лубенському монастирі; про Петрикову втечу із Січі в Крим і про постановлення його гетьманом на Каланчаку; про Петрикові похвалки в тодішньому його намірі; про солтанський марш з Петри- ком на Малу Росію і про іхн
 8. ВИСНОВКИ.
 9. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО
 10. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 11. Розділ 4 БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ HA ЛІВОБЕРЕЖЖІ. ПОРАЗКА ДЕРЖАВНИЦЬКОГО УГРУПОВАННЯ HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ B 1662—1663 pp. ЧОРНА РАДА I РОЗКОЛ УКРАЇНИ ДЕ-ЮРЕ
 12. Розділ 6 ДЕҐРАДАЩЯ ІДЕЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ЗА I. БРЮХОВЕЦЬКОГО. КРИМСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ ЧИННИК HA ПРАВОБЕРЕЖЖІ
 13. ВСТУП
 14. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 15. Правові наслідки перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції
- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -