<<
>>

Розгляд справ про порушення зако-нодавства про захист економічної конкуренції

Важливим питанням цієї теми є розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Передусім зазначмо, що справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядають органи Антимонопольного комітету України.

Статус Антимонопольного комітету та його органів визначається Законом України «Про Антимонопольний комітет України».

Підставами для початку розгляду справи є:

заяви суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, уста- нов, організацій про порушення їх прав внаслідок дій чи бездіяль- ності, визначених законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

подання органів державної влади, органів місцевого самов-рядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

власна ініціатива органів Антимонопольного комітету Ук- раїни.

Розгляд справи розпочинається лише тоді, коли виявлено озна- ки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Студентам слід з’ясувати, які документи оформлюються під час розгляду справи, які дії вчиняються, які особи беруть участь у розгляді справи й якими правами та обов’язками вони наділені.

Важливо пам’ятати, що суб’єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності, який становить п’ять років від дня вчинення порушення, а в разі триваючого порушення — від дня закінчення вчинення порушення. Закон встановлює й трирічний строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, на який студентам слід звернути особливу увагу.

У процесі розгляду справи органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти попе-реднє рішення про:

заборону особі (відповідачу), у діях якої вбачаються ознаки порушення, вчиняти певні дії, зокрема й про блокування цінних паперів;

обов’язкове вчинення певних дій, якщо невідкладне вчинення цих дій є необхідним, виходячи із законних прав та інтересів інших осіб.

За результатами ж розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, зокрема й про:

визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

припинення порушення законодавства про захист економіч- ної конкуренції;

зобов’язання органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адмініст-ративно-господарського управління та кон- тролю скасувати або змінити прийняте ним рішення чи розірвати угоди, визнані антиконкурентними діями органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарсько- го управління та контролю;

визнання суб’єкта господарювання таким, що посідає монопольне (домі-нуюче) становище на ринку;

примусовий поділ суб’єкта господарювання, що посідає мо- нопольне (домінуюче) становище на ринку;

накладення штрафу;

блокування цінних па-перів;

усунення наслідків порушень законодавства про захист еко- номічної конкуренції;

скасування дозволу на узгоджені дії;

оприлюднення відповідачем за власні кошти офіційної інформації Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення щодо рішення, прийнятого у справі про порушення, зокрема й опублікування рішень у повному обсязі (за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою територі- ального відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), у строк і спосіб, визначені цим рішенням або законодавством;

закриття провадження у справі.

Порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, установлену законом, зокрема: накладення штрафу, примусовий поділ, відшкодування шкоди, вилучення незаконно одержаного прибутку (доходу), вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб’єкта господарювання, спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей.

Глибше вивчення питання про відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції потребує до-к- ладного вивчення Законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Розгляд справ про порушення зако-нодавства про захист економічної конкуренції: