<<
>>

§6. Використання інформації, отриманої з інформаційних систем, при розслідуванні злочинів

Облікова інформація при розслідуванні злочинів може бути використаною для вирішення низки завдань оперативно- розшукового чи процесуального характеру. Саме рівень завдань, для яких вона використовується, зумовлює і відповідні вимоги до неї, до порядку її отримання та оформлення.

Потрібно відзначити, що жодна норма чинного КПК України не указує на облікову інформацію. При цьому будь-яка інформація, незалежно від того, в яку інформаційну систему вона вміщена (документальну чи фактографічну; криміналістичну чи іншу) може набути доказового значення. І залежить це від конкретної ситуацій що може скластися під час розслідування злочину. Умовою використання будь-якої інформації як доказу є її відповідність вимогам, що ставляться до доказів. Характеризуючи інформацію інформаційних систем потрібно зазначити, що більшість сучасних інформаційних систем, містить достовірну інформацію про певні властивості, стан чи діяльність об'єктів обліку. Б ряді криміналістичних інформаційних систем інформація є похідною від доказів (наприклад, слідотеки дактилоскопічних обліків НДЕКЦ, кулегільзотеки, облік викраденого майна, зброї, номерних речей та ін.), що зумовлює безперечність її достовірності та відносності до події, що розслідується.

Облікова інформація може бути отриманою в процесі слідчого огляду, обшуку, виїмки та інших слідчих дій і залученою до справи у вигляді складової відповідного протоколу чи додатка до нього або речового доказу. Також вона може бути отриманою у вигляді довідки, як правило, на конкретні запити суб'єктів розслідування. у такому разі вона залучається до справи як «документ»^ ізновид доказів.

Особливими випадками у використанні інформації з інформаційних систем криміналістичного призначення є такі, коли за результатами перевірки відбувається ідентифікація об'єктів за їх власними ознаками, що відобразились у слідах, виявлених при оглядах місць подій у нерозкритих злочинах.

Такі ситуації є типовими для перевірки об'єктів за обліками оперативно- розшуковото призначення, що здійснюють підрозділи експертної служби. Для введення в матеріали кримінальної справи результатів таких перевірок як доказу сучасна практика використовує шляхом призначення та проведення експертиз. Наявність висновку експертизи в таких випадках практично робить непотрібною в матеріалах справи довідку експерта про результати перевірки за масивами конкретних обліків.

Питання і завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань

1. У чому полягає інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів?

2. Що являють собою криміналістичні обліки та їч класифікація?

3. Назвіть об'єкти криміналістичних обліків.

4. Які існують форми та способи реєстрації в інформаційних системах?

5. Як співвідносяться поняття «інформаційно-довідкове забезпечення розслідування» і «криміналістична реєстрація»?

6. Які види обліків здійснюються у підрозділах ДГГ ?

7. Що являють собою оперативно-довідкові та дактилоскопічні обліки підрозділів ДІТ, яку інформацію з них отримують?

8. Який порядок використання в розслідуванні обліків оперативно- розшукового призначення підрозділів ДГГ?

9. Що таке інтегрований банк даних і яка його роль в інформаційному забезпеченні розслідування злочинів?

10. Які ищи обліків здійснюються у гцдраздії іах експертної служби МВС?

11. Як використовуються дактилоскопічні обліки експертної служби МВС?

12. Для чого призначені і як використовуються кулегільзотеки?

13. Який порядок використання обліків слідів взуття, слідів злому, протекторів шин?

14. Для чого призначені довідково-допоміжні обліки експертної служби?

15. Як інформатизація впливає на вдосконалення інформаційних систем експертної служби?

16. Які ви знаєте сучасні автоматизовані інформаційні системи, що функціонують у підрозділах експертної служби МВС?

17. Які інформаційні системи функціонують на міжнародному рівні {МІБ, Інтерпол, Європол)?

18. Який правовий статус інформації, отриманої з інформаційних систем?

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §6. Використання інформації, отриманої з інформаційних систем, при розслідуванні злочинів:

 1. ЗМІСТ
 2. §2. Порядок і правила використання версій при розслідуванні злочинів
 3. Глава4 Загальні положення використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
 4. §1. Поняття спеціальних знань і мета їх використання при розслідуванні злочинів
 5. §2. Непроцесуальні форми використання спеціальних знань
 6. Глава 5 Взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами органів внутрішніх справ, використання допомоги громадськості та засобів масової інформації при розслідування злочинів
 7. §3. Використання при розслідуванні злочинів інформації, одержаної оперативно-розшуковим шляхом
 8. §4, Використання допомоги громадськості та засобів масової інформації при розслідуванні і попередженні злочинів
 9. Глава 6 Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів (криміналістичні обліки)
 10. §1. Поняття і правові основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів
 11. §3, Інформаційні системи підрозділів Департаменту інформаційних технологій МВС України
 12. §5, Міждержавні обліки та можливості їх використання при розслідуванні злочинів
 13. §6. Використання інформації, отриманої з інформаційних систем, при розслідуванні злочинів
 14. §1. Поняття криміналістичної техніки, правові підстави використання техніко~ криміналістичних засобів при розслідуванні злочинів
 15. §3. Види слідів людини, їх виявлення, фіксація, вилучення і використання
 16. §3. Принципи слідчої тактики як критерії допустимості та ефективності використання тактичних прийомів при розслідуванні злочинів
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -