<<
>>

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бутьшец Ф.Ф. Теоретические основы ревизии в сельскохозяйственных предприятиях. Учебное пособие для студентов сельскохозяйственных вузов специальности № 1740 “Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве” и слушателей ФПК- ревизоров сельскохозяйственных органов системы МСХ СССР.

- Киев, 1977. -102 с.

2. Біленчук П.Д., Лисиненко В.К., Клименко Н.І. та іи. Криміналістика: підручник. / За ред. П.Д Біленчука. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.

3. ПещакЯн. Следственные версии. - М.: Издательство «Прогресс», 1976.-232 с.

4. Маркс К. и Ф. Энгельс, Соч., т. 20, стр. 546-547.

5. Баженов Л.Б. Основные вопросы теории гипотезы, М., 1961, стр. 39-60.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: роздуми вченого. - Житомир: ПП “Рута”, 2001.- 100 с.

Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина 2. -

Житомир: ЖДТУ, 2003. - 524 с.

Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2003. - 564 с. Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії:

Монографія. - Житомир: 1111 “Рута”, 2005. - 324 с.

Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія,

методологія, комп’ютеризація: Монографія. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 412 с. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи: Монографія. -

Житомир: ЖДТУ, 2006. - 620 с.

Виговська Н.Г. Г осподарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2006.-288 с.

Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи: Монографія. Житомир: ЖІТІ, 1998. - 340 с.

Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монография. - Житомир: ЧП “Рута”, 2003. - 512 с.

Малюга Н.М.

Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи: Монографія. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384 с. Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія. - Житомир: 1111 “Рута”, 2005. - 388 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 548 с. Мошенський С.З. Еволюція векселя. Монографія. - К.: ТОВ

“ПоліграфКонсалтинг”, 2005. -432 с.

Войнаренко М.П., Мошенський С.З., Пономарьова Н.А. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект. Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 260 с.

Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Результаты диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета, анализа и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы. Монография. - Житомир: ЧП “Рута”, 2005.-444 с.

Петрук О.М. Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики: Монографія. - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 332 с.

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 420 с.

Проблемы развития теории бухгалтерского учета, анализа и контроля: Монография. - Брест-Житомир: ЖГТУ, 2004. - 256 с.

19. Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции: Монография. - Житомир-Краматорск: ЧП “Рута”, 2005. - 588 с.

20. Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики: Монографія. - Житомир: ЖІТІ, 1998. - 408 с.

21. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 304 с.

ПІДРУЧНИКИ

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Житомир: 1111 “Рута”, 2002. - 672 с.

2. Бутинець Ф.Ф. Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф.

Бутинця. - 2-е вид., перероб. та доп. - Житомир: 1111 “Рута”, 2002. - 544 с.

3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2003.-440 с.

4. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2002. - 544 с.

5. Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П., Виговська Н.Г., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит” / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2006. - 560 с.

6. Бутинець Ф.Ф. Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності

7.50106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Ф.Ф. Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - ЖитомирЛП “Рута”,2005. - 528 с.

7. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Канурна З.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2005. - 480 с.

8. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. - 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: 1111 “Рута”, 2006. - 388 с.

9. Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник для студентів вузів спеціальності

7.50106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. - 2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 576 с.

10. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 6-е вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2005.

- 756 с.

11. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 7-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2006. - 832 с.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ЗБІРНИКИ Аудит і ревізія підприємницької діяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”./ Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2001. - 416 с.

Бардаш С.В., Давидюк Т.В. Інвентаризація: практикум: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - Житомир: ЖІТІ, 1999.-224 с.

Бардаш С.В. та ін. Контроль і ревізія. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / С.В. Бардаш, В.А. Дерій, Н.І. Петренко; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 384 с. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік:

Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств”. / Т.А. Бутинець, Л.В. Чижевська, С.Л. Береза; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001.-672 с.

Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності

7.50106 “Облік і аудит”. / 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2001.-512 с.

Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.ІІ: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності

7.50106 “Облік і аудит”. / 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2001.-512 с.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський облік і контроль: тести: В 2-х

частинах. Ч.І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2002. - 384 с Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський облік і контроль: тести: В 2-х частинах.

Ч.ІІ: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2002. - 384 с. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спе-ціальності

7.50106 “Облік і аудит”. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 544 с.

Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2001. - 224 с. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид. перероб. і доп. - Житомир: 1111 “Рута”, 2001. - 512 с.

12. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: В 2-х частях. Ч. I: Учебное пособие,- Житомир: ЧП “Рута”, 2005. - 640 с.

13. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: В 2-х частях. Ч. II: Учебное пособие,- Житомир: ЧП “Рута”, 2005. - 640 с.

14. Бутинець Ф.Ф., Остапчук Т.П., Остап’юк Н.А., Сисюк С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП “Рута”, 2006. - 472 с.

15. Бутынец Ф.Ф., Соколов Я.В., Панков Д.А., Горецкая Л.Л. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений специальности 7.050106 “Учет и аудит”. - Житомир: ЧП “Рута”, 2002. - 660 с.

16. Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка під-приємств”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 448 с.

17. Бухгалтерський облік і аудит в аптеках: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”.

/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП. “Рута”, 2002. - 384 с.

18. Бухгалтерський облік. Наскрізні завдання для студентів економічних спеціальностей. Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та

С.В. Бойко. - Житомир: 1111 “Рута”, 2006. - 132 с.

19. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: 1111. “Рута”, 2004. - 448 с.

20. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: 1111 “Рута”, 2002. - 440 с.

21. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: 1111 “Рута”, 2002. - 448 с.

22. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спец.

7.50106 “Облік і аудит”. / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Берези. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 384 с.

23. Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2001.-224 с.

24. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-ге вид. доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2005.-320 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум: Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Л.В. Чижевської. - 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 512 с.

Българско творчество. - Житомир: ЖГТУ, 2006. - 180 с.

Ваховська В.Л., Войналович О.П., Глущук О.М., Романчук К.В. Польська мова. J§zyk polski: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 236 с.

Глущук О.М., Замула І.В., Романчук К.В., Ваховська В.Л., Войналович О.П., Польська мова. J§zyk polski: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - 2-ге видання, доп. і перероб. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 248 с.

Давидюк Т.В, Панченко І.А., Свідерська О.О. Болгарська мова. Бьлгарски език: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. Т.Б. Трифонова, А. Марчевої. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 204 с.

Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ГІН “Рута”, 2003. - 680 с.

Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та Н.А. Остап’юк. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 428 с. Козлова М.О., Памірська Л.Ю., Рабошук А.В., Юрківська Л.Й. Ділова англійська мова: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. В.В. Зіновчука. - Житомир: ПП “Рута”, 2003. - 512 с.

Малюга Н.М., Легенчук С.Ф., Головко О.В. Лауреати Нобелівської премії з економіки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2006. - 208 с.

Малюга Н.М., Белоусова І. А., Герасимчук Н.В., Давидюк Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. Збірник задач і вправ: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 256 с.

Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред.

проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2003. - 476 с.

Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - 4-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП “Рута”, 2002. - 480 с.

37. Міжнародні стандарти фінансової звітності: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та

8.50106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: 1111 “Рута”, 2006.- 172 с.

38. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Курс лекцій. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. - Житомир: 1111 “Рута”, 2004. - 352 с.

39. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: практикум.

Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 148 с.

40. Мошенський С.З., Остапчук Т.П. Бухгалтерський облік у будівництві.

Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - Житомир: 1111 “Рута”, 2005. - 356 с.

41. Моя професія - бухгалтер, фінансист. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит” та 7.050104 “Фінанси” / За редакцією д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця, І.А. Панченко. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 156 с.

42. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / МалюгаН.М., ЛебедзевичЯ.В., Борецька Л.Л., Давидюк Т.В; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 480 с.

43. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво. Збірник задач і вправ: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.05106 “Облік і аудит”. / МалюгаН.М. та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.

44. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2003. - 496 с.

45. Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності

7.50106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. -288 с.

46. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. Романчук. - 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: 1111 “Рута”, 2004. - 364 с.

47. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та

8.50106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: 1111 “Рута”, 2006.- 180 с.

48. Романчук К.В., Дикий А.П., Назаренко Т.П., Томашевська І.Л. Вступ до бухгалтерського обліку або не все складне, що таким здається: Навчальний посібник для початківців. / За ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 244 с.

Ю

‘Jf.T. (Виговська

03

49. Світовий бізнес: Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Г1Г1 “Рута”, 2004. - 498 с.

50. Словник обліково-економічних термінів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця, проф. М. Добії, проф. Т.Б. Тріфонова. - Житомир: ЖДТУ, 2004. - 384 с.

51. Стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.І. Петренко. - Житомир: 1111 “Рута”, 2006. - 208 с.

52. Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 “Облік і аудит”. / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2004. - 460 с.

53. Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2003. - 504 с.

54. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.- Житомир: ЖІТІ, 2003. - 436 с.

55. Zbior basni і legend calego swiata. - Житомир: ЖДТУ, 2005. - 164 с.

<< | >>
Источник: Виговська Н.Г.. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. - Житомир: ЖДТУ,2006. - 288 с.. 2006

Еще по теме ЛІТЕРАТУРА::