<<
>>

Основна література

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2002.

Господарське законодавство: Практикум. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: Наук.-практ. посібник / І. М. Грущинський, В. М. Кравчук, Е. П. Погранич- ний. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003.

Зобов’язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 2000.

Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688 с.

Підприємницьке право України: Підручник / За заг. ред. Р. Б. Шиш- ка. — Х.: Еспада, 2000.

Правове регулювання господарських від-носин за участю промислових підприємств. — Харків: Право, 2000.

Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002.

Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999.

Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен- ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002.— 912 с.

Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Господарське право. 2005

Еще по теме Основна література: