<<
>>

§2. Поняття криміналістичної діагностики як методу пізнання та його значення при розслідуванні злочинів

У зміст розслідувашія злочинів входить здійснення розшуку певних об'єктів (людей, предметів, документів) і встановлення їх зв'язку з подією злочину. При вирішенні пошукових завдань використовується метод криміналістичної діагностики.

Криміналістинна діагностика - це вивчення виявлених слідів злочину з метою визначення їх ознак, властивостей і стану. У такий спосіб одержується важлива інформація про обставини вчинення злочину. Зокрема, визначається особливості об'єкта, яким було залишено слід (людини, знаряддя злочину, автомобіля тощо) і який підлягає розшуку.

Наприклад, шляхом вивчення слідів взуття, виявлених на місці події', встановлюється, що злочинець був взутий у кросівки 44-го розміру з певним рельєфом підошви. Встановлюється, що підошва кросівки для правої ноги має характерне пошкодження, а злочинець має зріст 180-183 см. Інший приклад - дослідженням вилученої з місця події гільзи встановлюється, що ця гільза мас параметри (розміри, форма, колір металу тощо) гільз, які використовуються у патронах для пістолета «ТТ». Ще один приклад - за рукописним текстом документа можна визначити, що виконавцем є жінка або чоловік, приблизний рік закінчення школи, рівень виробленості почерку, стан, у якому перебував виконавець тексту (хворобливий, збуджений, сп'яніння) тощо. Така інформація використовується як для розшуку об'єкта (людини, взуття, пістолета) за його ознаками і властивостями, так і для встановлення окремих обставин вчинення злочину.

Інформація про ознаки, властивості і стан певних об'єктів, які можуть мати певне відношення до вчинення злочину, може бути отримана слідчим самостійно або за допомогою спеціаліста, який брав участь в огляді, або експерта - при проведенні відповідної експертизи. При діагностичному дослідженні можуть використовуватися математичні, фізичні, хімічні та інші методи із застосуванням певних технічних засобів.

Об'єктом діагностування може бути не тільки окремий слід але й сукупності предметів і слідів, які утворюють обстановку', яка залишилася після вчинення злочину.

Таким чином встановлюються ситуативні умови події злочину, які дозволяють вирішити низку завдань, зокрема визначити: спосіб і послідовність дій злочинця; використані ним знаряддя; його особисгісні риси; наявність причинно- наспідкових зв'язків між певними д іями і процесами тощо.

Діагностичний метод пізнання використовується при прове- деіпіі таких слідчих дій, як огляд місця події (досліджується обстановка та окремі її елементи, окремі сліди), допит (діагностуються психофізіологічні якості особи та "її поведінка), обшук (досліджується обстановка місця обшуку з урахуванням ознак і властивостей розшукуваного об'єкта) та інших. Діагностика застосовується і при проведенні експертиз д ля встановлення ознак, властивостей і стану досліджуваного об'єкта або об'єкта, яким було залишено слід.

Інформація, одержана в результаті діагностичного дослідження об'єкта і зафіксована у процесуальних документах - протоколах слідчих дій (додатках до них) і висновках експертів, є доказом у кримінальній справі. Вона дозволяє не тільки отримати певні фактичні дані, але й простежити та оцінити дії слідчого (органу дізнання) на певних етапах процедури доказування, дії експерта в процесі проведення експертного дослідження. Тим самим забезпечується достовірність зібраних у кримінальній справі доказів.

У криміналістиці положення про використання діагностичного методу при розслідуванні злочинів одержали оформлення у вигляді окремого вчення (теорії)[3].

<< | >>
Источник: В. Д. Берназ И ДР.. Криміналістка : підручник / [В. Д. Берназ В. В. Бірюкои, К 82 А, Ф. Волобуєві ; за заг. рщ. А. Ф. Волобуева ; МВС України, Харк. над. ун-т внутр. справ, - X, ; ХНУВС,2011. - 666 с.; іл. С. 657-664.. 2011

Еще по теме §2. Поняття криміналістичної діагностики як методу пізнання та його значення при розслідуванні злочинів:

 1. ЗМІСТ
 2. Глава 2 Криміналістична діагностика та ідентифікація
 3. §2. Поняття криміналістичної діагностики як методу пізнання та його значення при розслідуванні злочинів
 4. §3. Поняття криміналістичної ідентифікації як методу пізнання та одержання доказів при розслідуванні злочинів
 5. §1. Поняття та значення версій як методу гіпотетичного пізнання при розслідуванні злочинів
 6. §3. Поняття криміналістичного прогнозування та його значення при розслідуванні злочинів
 7. §1. Поняття спеціальних знань і мета їх використання при розслідуванні злочинів
 8. §1. Поняття криміналістичної техніки, правові підстави використання техніко~ криміналістичних засобів при розслідуванні злочинів
 9. §2. Комплекти техніко-криміналістичних засобів, що використовуються для виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину - джерел доказів
 10. §2. Поняття трасології і значення слідів- відображеньпри розслідуванні злочинів
 11. §1. Поняття судової балістики та її значення для розслідування злочинів
 12. § 5. Поняття письма та його складових елементів - почерку і писемної мови, їх значення при розслідуванні злочинів
 13. §1. Поняття габітології та її значення при розслідуванні злочинів
 14. §1. Криміналістична тактика як розділ науки криміналістики
 15. §2. Основні поняття криміналістичної тактики
 16. §1. Поняття пред’явлення для впізнання як різновид ідентифікації об’єктів та його значення при розслідуванні злочинів
 17. §1. Поняття обшуку, його види та значення при розслідуванні злочинів
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -